Anda di halaman 1dari 12

Vrste pokreta i vjebi

odnosno funkciji
voljni pokret
njima upravljaju centri u kori velikoga mozga
automatski pokret
bez utjecaja su svjesne kontrole
automatizirani pokret
vonja bicikla, automobila, pisanje
sloene vjebe koje zahtijevaju sustavni pristup
npr. Kabathova, Bobathova i Vojtina
prema sudjelovanju bolesnika vjebe mogu biti:
aktivne
potpomognute
aktivne s otporom
pasivne
s obzirom na cilj
vjebe snage
istezanja
brzine
izdrljivosti
koordinacije i balansa
kondicijske vjebe
vjebe disanja
vjebe u vodi
pendularne vjebe
proprioceptivne vjebe
AKTIVNE VJEBE
pokretu i cilju koji eli ostvariti
jednog ekstremiteta ili cijelog tijela
indicirane su kada bolesnik uspije napraviti i najmanji pokret
pokreta
a.
b. demonstrirat ili objasni svaku vjebu
c.
d.
e.
f.
indikacije
kontraindikacije
loa cirkulacija
djeca
a.
b.
c. demonstrirat ili pokazat vjebu
d.
e.
f.
g.
h.
vjebe provoditi 2 3 puta dnevno, po 10 ponavljanja
kontrakcija traje 6 sekundi, a odmor duplo due
POTPOMOGNUTE VJEBE
potpomognutim vjebama nastojimo
indikacije
mmt ocjena 2
gravitacija i trenje
vrste potpomognutih
vjebe koje potpomae fizioterapeut
prema sudjelovanju bolesnika
aktivno potpomognute
pasivno potpomognute
intencijske vjebe
nastojanje bolesnika da izvede pokret
postupak
a.
b. objasniti bolesniku vanost njegova aktivnog sudjelovanja
c. objasniti vanost pravilnog disanja
d.
e.
f.
g. potovati fizioloku amplitudu pokreta zgloba koji se vjeba
h. odravati iroki hvat hvat cijelim dlanom oko dijela ekstremiteta koji se vjeba
i.
j.
k.
smanjuju samopouzdanje
teko je odrediti ljudski faktor
potpomognute vjebe za rameni zglob
antefleksija do elevacije
abdukcija do 90i elevacija
horizontalna addukcija
unutarnja i vanjska rotacija
retrofleksija
unutarnja i vanjska rotacija
VPS pokret
antefleksija, retrofleksija
abdukcija do 90, vanjska rotacija pa elevacija
horizontalna addukcija i abdukcija
unutarnja i vanjska rotacija ramena
VPS pokret bolesnom rukom
potpomognute vjebe za lakat
fleksija ekstenzija
supinacija i pronacija (lakat flektiran 90)
dorzalna fleksija palmarna fleksija
ulnarna i radijalna devijacija
cirkumdukcija
prsti
fleksija ekstenzija svake falange
abdukcija i addukcija svakog prsta
opozicija i repozicija palca
pinch pokret
potpomognute vjebe za kuk
pokreti zgloba kuka sa ekstendiranim koljenom
fleksija, abdukcija, adukcija, unutarnja i vanjska rotacija
s flektiranim koljenom
fleksija natkoljenice
fleksija kuka i koljena pod 90
unutarnja i vanjska rotacija
ekstenzija natkoljenice s ekstendiranim koljenom
ekstenzija natkoljenice s flektiranim koljenom
unutarnje i vanjske rotacije
potpomognute vjebe za koljeno
fleksija ekstenzija
fleksija ekstenzija
fleksija ekstenzija
fleksija ekstenzija
potpomognute vjebe za noni zglob
fleksija ekstenzija
inverzija everzija
rotacija
noni prsti
fleksija ekstenzija
abdukcija addukcija
uklanjanja teine za segment
suspenzijska sredstva
suspenzija
suspenzijska daska odnosno glatka podloga
voda
vjebe na glatkoj podlozi olakani pokret zbog smanjenog trenja (talk ili materijal daske)
takvim vjebama bolesnik razvija samopouzdanje i motivaciju
i.
ii.
iii. talk
iv.
v. demonstrirati ili objasniti bolesniku svaku vjebu
vi.
potrebno
vii. postaviti kosinu daske tako da se pokret izvodi antigravitacijski, to je otean pokret
viii.
ix. pravilno disanje
x.
xi.
potpomognute vjebe u suspenziji
minimalna snaga maksimalna amplituda pokreta
vjebe za:
vratnu kraljenicu
gornje i donje ekstremitete
i. pripremiti leaj za bolesnika i suspenzijsku napravu
ii. objasniti cilj i svrhu vjebi
iii.
iv.
okomito na zglob koji se vjeba
v. demonstrirati ili objasniti svaku vjebu
vi. stabilizirati proksimalne dijelove tijela
vii.
viii.
ix.
x. pravilno disanje
xi.
potpomognute vjebe u vodi
samopotpomognute vjebe
Aktivne vjebe uz otpor
mmt ocjena 4
ponovimo
dob
na os kosti
silu
otpor je funkcionalno primijenjena sila na jedinicu povrine
kao otpor slui sila gravitacije te manualni otpor, otpor dijelova tijela, otpor uz primjenu pomagala, otpor
medija
2-4 tjedana
mmt za ocjenu 3
postupak
i. objasniti cilj i svrhu vjebi
ii.
iii. demonstrirati ili objasniti svaku vjebu
iv.
v. pravilno disanje
vi.
vii.
vrste otpora koji se primjenjuje
manualni otpor
primjena pomagala
otpor medija parafin
a. objasniti cilj i svrhu vjebi
b. pripremiti bolesnika i prostor koji doputa punu amplitudu pokreta
c. fizioterapeut se postavlja ovisno o bolesnoj strani i o dijelu tijela koji se vjeba
d. demonstrirati ili objasniti svaku vjebu
e.
f. pravilno disanje
g.
h.
i.
j. izvoditi vjebe uz manualni otpor
k. izvoditi niz ponavljanja istog pokreta uz otpor
l.
vjebe maksimalno otpora
mmt za ocjenu 5
potrebno je odrediti parametre:
30% na pragu su podraaja
20-30% - usporavaju nastanak atrofije
trajanje kontrakcije
frekvencija kontrakcije
Pasivne vjebe
pasivan pokret je pokret bez bolesnikova aktivna sudjelovanja
kretnje
indikacije
mmt za ocjenu 0 ili 1
potpuna paraliza
glavni ciljevi
odravanje propriocepcije osjeta
priprema za aktivne vjebe
relaksiran pasivni pokret kad nema kontrakture
forsiran pasivni pokret kontraktura
pasivne vjebe s trakcijom
kontraindicirano je nakon prijeloma ili kirurkih zahvata na tom zglobu i kod osteoporoze
a.
b. postupnost u radu
c. granica bola
d. amplituda pokreta referentna vrijednost
e.
a. objasniti bolesniku cilj i svrhu vjebi ako je pri svijesti
b. objasniti vanost aktivnog sudjelovanja intencijske vjebe
c. pravilno disanje
d.
e.
f. demonstrirati ili objasniti pacijentu svaku vjebu
g. stabilizacija proksimalnih segmenata
h. provoditi vjebe od distalnog dijela prema proksimalnom dijelu
i. izvoditi pasivni pokret bolesnoga zgloba u svim smjerovima
j. izvesti trakciju ako je potrebno
k. odravati irok hvat
l.
mikrotraume
frakture cjevastih kosti
Kinetek kontinuirani pasivni pokret, izvodi se neprekidano u zadanom opsegu i vremenskom intervalu
Vjebe prema cilju
vjebe istezanja, vjebe disanja, vjebe relaksacije, vjebe u vodi, vjebe balansa, pendularne vjebe, sustav
mobilizacija, manipulacija, trakcija, facilitacija
vjebe istezanja
dva su osnovna tipa istezanja:
antagonista
vjebe istezanja
poboljavaju cirkulaciju
poboljavaju koordinaciju pokreta
smanjuju rizik od nastanka bolnih kria
trajanje najvie 30 sekundi
istezanje nakon kth slui za relaksaciju
i.
ii. objasniti bolesniku svrhu istezanja
iii. zagrijati muskulaturu
iv.
distalnim dijelom ekstremiteta u srednjem poloaju
v.
vi.
napetost, ali ne bol
vii. uputiti bolesnika da zadri taj poloaj 10-30 sekundi izbjegavati trzaje
viii.
ix. ponoviti vjebu 5-10 puta
vjebe disanja
vjebe disanja provode se aktivnim radom bolesnika bilo pri inspiracijskoj bilo pri ekspiracijskoj fazi
disanja
krvlju i bolje eliminacija tetnih produkata metabolizma
torakalno ili abdominalno disanje
i. objasniti bolesniku vanost vjebi disanja
ii.
iii.
iv. uputiti bolesnika da udahne na nos
v.
vi. uputiti bolesnika da izdah izvodi kroz usta i traiti od njega da izvodi glasove s ili f
vii. uputiti bolesnika da nakon 4 duboka udisaja napravi stanku hiperventilacija
a. objasniti bolesniku vanost vjebi disanja
b.
c. uputiti bolesnika da postavi dlanove sa prstima spletenima na trbuhu
d. uputiti bolesnika da udahne na nos, te da pokua zrak udahnuti to vie u trbuh
e.
f. uputiti bolesnika da izdah izvodi kroz usta i traiti od njega da izvodi glasove s ili f
g. uputiti bolesnika da nakon 4 duboka udisaja napravi stanku hiperventilacija
inspirij abdukcija, elevacija, retrofleksija, horizontalna abdukcija
ekspirij addukcija, horizontalna addukcija i fleksija
specijalne vjebe disanja
bolesnika
postoji respiratorni terapeut
vjebe relaksacije
lokalne
i. objasniti bolesniku vanost vjebi relaksacije
ii.
iii.
iv.
v.
vi. provjeriti uspjenost provedene relaksacije
vii.
cijelo tijelo u stanju relaksacije
provodi se u kombinaciji s vjebama istezanja i snage, te vjebama disanja i kod trudnica
i.
ii.
iii.
iv. rasteretiti bolesnikovo tijelo jastucima i podlocima
v.
vi.
proksimalnom
vii.
viii.
ix.
x.
xi. provjeriti uspjenost provedene terapije
xii.
vjebe u vodi
hidroterapija je primjena vode u terapijske svrhe
hidrogimnastika
svojstva vode koje se primjenjuju pri hidrogimnastici
uzgon
tijelo uronjeno u vodu, prividno gubi toliko od svoje teine kolika je teina
djeluje suprotno od sile tee
hidrostatski tlak
tlak stupca vode na cm2 povrine tijela
povrinska napetost
podjela i svrha vjebi u vodi
za poboljanje i pokretljivost
za relaksaciju
individualne vjebe
skupne vjebe
individualne vjebe u Habbardovoj kadi
a. objasniti bolesniku vanost vjebi u vodi
b.
c. regulirati temperaturu na oko 35 38 C
d.
e.
f. asistirati pri ulasku u kadu
g. pitati za temperaturu vode
h. postaviti bolesnika u pravilan poloaj za segment koji je potrebno vjebati i provoditi pasivne vjebe,
asistirane ili aktivne
i. izvoditi vjebe u trajanju od 15 min o segmentu
j. asistirati bolesniku pri izlasku iz kade
k. isprazniti vodu iz kade
l.
a.
b. bazen je prethodno pripremljen
c.
d. uputiti bolesnika o potrebi stavljanja kape a kupanje prije ulaska u bazen
e. asistirati, po potrebi, pri ulasku bolesnika u bazen ili ih upozoriti na oprez
f.
g.
h. pratiti znakove umora
i. asistirati pri izlasku iz bazena
j.
vjebe balansa
pendularne vjebe
do trakcije