Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN LENGKAP

PRAKTIKUM NUTRISI TANAMAN

Oleh :
Nama

: Efritdzal Hardin B

Nim

: G111 11 039

Kelas

:C

Kelompok

:7

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI


JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA

: Efritdzal Hardin B

NIM

: G111 11 039

KELAS

:C

KELOMPOK

:7

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melulusi mata kuliah.
Nutrisi Tanaman
( 233G1123 )

Pada
Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengetahui

KORDINATOR PRAKTIKUM

ABDUL MOLLAH JAYA, S.P., M.Si.

KORDINATOR ASISTEN

YOSIA TALAGANDE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan lengkap
Praktikum Nutrisi Tanaman ini dengan tepat pada waktunya.
Penulis membuat laporan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan
kelulusan mata kuliah Nutrisi Tanaman. Maka dengan segala kerendahan hati dan
segenap kemampuan, penulis berusaha merangkum laporan Nutrisi Tanaman ini
dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua
yang terkait dalam pembuatan laporan ini, terutama kepada dosen dan asisten
yang telah mengarahkan dan membimbing selama praktikum berlangsung. Ada
pepatah mengatakan Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan laporan
ini untuk itu dimohon saran dan masukannya demi kesempurnaan laporan ini.

Makassar, 9 Mei 2014

Efritdzal Hardin b

DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN .........................................................................
KATA PENGANTAR ...................................................................................
DAFTAR ISI ..................................................................................................
MOKORIZA
BAB I.

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..........................................................................
1.2. Tujuan dan Kegunaan ..............................................................

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Pngertian Mikoriza....................................................................
2.2 Pengertian Endomikorisa..........................................................
2.3 Jenis-jenis mikoriza..................................................................
2.4 Karakteristik mikoriza..............................................................
BAB III. METODOLOGI
3.1. Tempat dan Waktu ...................................................................
3.2. Bahan dan Alat ........................................................................
3.3. Prosedur Kerja .........................................................................
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil .........................................................................................
4.2. Pembahasan .............................................................................
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan ...............................................................................
5.2. Saran ........................................................................................
LAMPIRAN....................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

INOKULUM MIKORIZA
BAB I.

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..........................................................................
1.2. Tujuan dan Kegunaan . .............................................................

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Perbanyakan mikoriza...............................................................
2.2 Peranan mikorisa secara umum ................................................
2.3 Tanaman jagung........................................................................
2.4 Tanaman tagetes.......................................................................
2.5 Tanaman sergum.......................................................................
BAB III. BAHAN DAN METODE
3.1. Tempat dan Waktu ...................................................................
3.2. Bahan dan Alat ........................................................................
BAB V. PENUTUP
5.1. Kesimpulan ...............................................................................
5.2. Saran ........................................................................................
LAMPIRAN ...................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
MOL
BAB I.

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang..........................................................................
1.2. Tujuan dan Kegunaan ..............................................................

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Defenisi pupuk .........................................................................
2.2 MOL (mikroorganisme lokal)..................................................
BAB III. BAHAN DAN METODE
3.1. Tempat dan Waktu ...................................................................

3.2. Bahan dan Alat ........................................................................


BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil .........................................................................................
4.2. Pembahasan .............................................................................

BAB V. PENUTUP
5.1. Kesimpulan ...............................................................................
5.2. Saran ........................................................................................
LAMPIRAN ...................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................