Anda di halaman 1dari 10

Juriah/ibmm0103

STRUKTUR PEMBELAJARAN KOPERATIF


1. Fan-N-Pick
Setiap ahli ada peranan, dan setiap peranan dimainkan secara bergilir-
gilir
Pelajar 1 : susun kad seperti kipas
Pelajar 2 : pilih kad dan bacakan soalan
Pelajar 3 : jawab soalan
Pelajar 4 : beri respon dan pujian kepada jawapan yang diberi
2. Inside-Outside Circle
ari pasangan
!entuk dua bulatan , satu di dalam "!ulatan 1# dan satu di luar
"!ulatan 2#$ !erdiri menghadapi pasangan
%uru beri soalan &tugasan kepada murid dalam !ulatan 1$
Pelajar dalam !ulatan 2 menjawab dan rakanyna hanya
mendengar
!eri pujian atau kukuhkan jawapan kawan apabila ia telah habis
bercakap$
'emudian tukar peranan dengan soalan baru
(khir sekali tukar pasangan dengan rakan di sebelah kanan dalam
bulatan
3. Matc Mine
)mpat orang murid duduk dalam satu pasukan
Setiap dua orang cari pasangan dalam pasukan tersebut
Setiap pasangan diberi kad untuk memisahkan mereka $
Pelajar 1 mengarahkan Pelajar 2 melukis atau meneka gambar
yang ada pada Pelajar 1 "Pelajar 2 tidak dapat melihat apa yang
dipegang oleh Pelajar 1 #
(pa yang dilukis atau ditekanya bergantung kepada
ke*ahamannya dari arahan atau mesej yang disampaikan oleh
Pelajar 1
Pelajar 1 melihat hasil yang dibuat oleh Pelajar 2 dan mereka
saling kukuh mengukuh
'emudian kedua-duanya tukar peranan
4. Sa!e "i##erent
Juriah/ibmm0103
2 orang pelajar dalam kumpulan mencari persamaan dan
perbe+aan dalam dua gambar yang ada pada setiap orang dari
mereka
'emudian mereka bandingkan jawapan
(khir sekali tukar pasangan dalam kumpulan
5. Rall$ R%&in
Pelajar dalam bentuk berpasangan bergilir-gilir memberi respon
tentang satu-satu perkara secara lisan
6. R%und R%&in
(kti,iti seperti -ally -obin tetapi dilakukan dalam pasukan
berempat
'( Rall$ Ta&le
Secara berpasangan pelajar bergilir-gilir memberi respon atau
menyelesaikan masalah dengan menulis di atas kertas yang sama
dan menggunakan pen&pensil yang sama
)( R%und Ta&le
.ilakukan seperti -ally /able tetapi dalam pasukan berempat
9. Si!ultane%us R%und Ta&le
.alam pasukan pelajar menulis respon kepada masalah dalam
kertas masing-masing$
'emudian mereka mengedar catatan mereka mengikut pusingan
jam supaya setiap ahli pasukan dapat menambah&membetulkan
apa yang ditulis$
10. S*in-N-Tink
'adbod yang ada anak panah dan boleh dipusing digunakan untuk
menentukan giliran siapa yang menyoal, menjawab, membetulkan
dan memuji
11. Talkin+ Ci*s
Setiap ahli dalam pasukan meletakkan cip di tengah-tengah
apabila ingin bercakap dan memberi pendapat
0ereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap
orang diberi peluang
Juriah/ibmm0103

12. Ji+sa, Pr%&le! S%l-in+
.alam pasukan berempat, pelajar mencari klu atau pelengkap
kepada masalah dengan bergerak kepada kumpulan lain$
13. Mi.-N-Matc
Pelajar bergaul dan bergerak mencari bahan&perkara yang boleh
dipadankan dengan bahan yang ada pada dirinya
14. Trade-A-Pr%&le!
Pasukan membina masalah&soalan dan menghantar kepada
pasukan lain untuk dicari penyelesaian
15. Tea! Stand-N-Sare
(hli pasukan berdiri
%uru&rakan lain memberi soalan
Pasukan hanya boleh duduk jika bersetuju dan berkongsi
jawapan&pendapat dengan pasukan lain

16. Find te Fi&/0uess te Fi&
Seorang ahli dalam pasukan memberi tiga penerangan tentang
sesuatu yang sebenarnya hanya dua yang betul atau benar$ Satu
lagi adalah salah
(hli lain diminta mencari yang mana yang salah
17. Line U*s
.alam pasukan berempat pelajar membuat barisan
Pasukan diminta memberi jawapan kepada masalah yang diberi
Pasukan membuat garisan lurus kalau setuju dan garisan terpisah-
pisah kalau tidak setuju
18. F%r!ati%ns
Pasukan membentuk symbol, perkataan atau cara lain untuk
menunjukkan kesepakatan

19. 1ind%, Pane
Juriah/ibmm0103
%uru melukis satu gambar tentang sesuatu konsep& perkara pada
carta&papan hitam
(hli dalam pasukan bergilir-gilir menyambung melukis untuk
menerangkan lagi konsep&perkara tersebut
20. S%,d%,n

Setiap ahli pasukan menulis satu jawapan &penyelesaian kepada
masalah
Pada masa yang ditetapkan semua menunjukkan jawapan secara
serentak
Setiap ahli membetulkan dan mengukuhkan jawapan rakan
23( L$rical Less%ns
Pasukan tulis lirik &nyanyi lagu mengikut rentak tradisional yang
disukai kanak-kanak
22. Ti!ed Pair Sare
Secara pasangan, Pelajar 1 berkongsi pengalaman satu
penyelesaian dalam masa yang ditetapkan dengan Pelajar 2
'emudian tukar peranan

23. Stir- te- Class
Pasukan duduk dalam bulatan
0embincangkan jawapan untuk menyelesai masalah
(pabila sudah dapat satu penyelesaian, berdiri bahu ke bahu untuk
menunjukkan persetujuan
!ila loceng dibunyi, ahli yang nombornya dipanggil bergerak ke
pasukan baru untuk soalan yang berikutnya
24. Tea! 1%rd-1e&
Pelajar tulis topic di tengah-tengah kertas mahjong
Setiap ahli pasukan menulis idea dalam peta minda mengikut
warna pen yang berbe+a untuk menunjukkan sumbangan idea
setiap dari mereka

25. Mendekla!asi sa4ak/ !en$an$i la+u
Seorang pelajar mendeklamasikan baris pertama sajak atau
menyanyi lagu
'emudian diikuti oleh rakan pasangannya
Juriah/ibmm0103
(khirnyna bersama-sama mendeklamasi &menyanyi bersama-sama
dalam harmoni
26. Para*rase Pass*%rt
Pelajar hanya boleh memberi sumbangan idea setelah ia boleh
mengulang jawapan kawan sebelumnya
27. Mi.-Free5e 0r%u*
Pelajar membentuk pasukan mengikut arahan guru
!agi yang tidak sempat membentuk pasukan dalam masa yang
ditetapkan, diletakkan dalam 12ost and 3ound4
28. Tink-Pair-Sare

%uru kemukakan masalah kepada ahli pasukan
Setiap ahli diberi masa untuk ber*ikir, kemudian
membincangkannya dengan ahli pasukan yang lain secara
berpasangan
Semua ahli Pasukan diminta pula berkongsi jawapan kepada
penyelesaian masalah
29. R%a! te R%%!
.engan isyarat guru , murid secara indi,idu bergerak untuk melihat
hasil perbincangan atau hasil kerja rakan-rakan
(pabila guru beri isyarat kedua, semua balik ke tempat asal dan
kongsi dalam pasukan apa yang dipelajari dari rakan&pasukan lain

30. 0aller$ T%ur
Seperti di atas tetapi mereka bergerak secara pasukan
5asil pasukan lain ditampal atau di lukis atas meja untuk pasukan
lain melihat&membacanya
Pasukan asal hendaklah meletakkan kertas dan pensil di atas meja
supaya pasukan yang datang melawat boleh beri komen atau
pengukuhan hasil kerja mereka
(hli kumpulan juga diarahkan oleh guru untuk berpecah sementara
waktu untuk melihat stesen lain pula
Setelah kembali semula ke pasukan asal, ceritakan&laporkan
pembelajaran&pengalaman yang diperolehi

31. Tree Stra$6 One Sta$
Juriah/ibmm0103
/iga ahli pasukan pergi melihat hasil atau berbincang dengan
pasukan lain
Seorang tinggal untuk menyambut kedatangan rakan lain dan
untuk menjelaskan kedudukan &hasil kerja pasukannya
!ila selesai 0urid 2 pula tinggal dan jalankan tugas di atas
'emudian 0urid 3 pula tinggal dan begitulah seterusnya$
32. R%tatin+ Re-ie,
Pasukan bincang topic
!uat carta&pengurusan gra*ik
'emudian ke kumpulan lain untuk sampaikan pendapat mereka
atau beri pendapat tentang hasil perbincangan kumpulan itu
!uat carta&pengurusan gra*ik yang baru untuk kumpulan itu
!egitulah seterusnya
33. Te 7arn 7arn
Setiap kali seorang ingin memberi pendapat ia diberi benang
untuk dililit di tangan
(khirnya kumpulan dapat tahu siapa yang lebih memberi
pendapat&idea
34. Kinestetic S$!&%ls
0urid membentuk symbol tangan atau badan untuk
menerangkan isi kandungan pelajaran

35. Tea! State!ents
Pelajar ber*ikir dan berbincang dalam pasangan untuk
membentuk pernyataan indi,idu
'emudian semua bekerjasama untuk membentuk pernyataan
pasukan yang dipersetujui semua
89(( 1% a! I :
Setiap orang pelajar diberi identitinya pada belakang bajunya
"disemat di belakang baju#
Setiap dari mereka diberi tiga soalan sahaja untuk bertanya
kepada kawan lain tentang identity masing-masing$
-akannya hanya boleh menjawab 1ya atau tidak4
Juriah/ibmm0103
(pabila identity diperolehi hasil dari klu jawapan yang diberi
rakan, indi,idu tersebut boleh menjadi pakar rujuk kepada rakan
lain yang belum 6mengenalpasti4 identitinya
37. Sa+es Sare
Pelajar buat sumbangsaran dan setiap dari mereka yang boleh
menceritakan lebih lanjut akan idea tersebut, mencatat 6initial4
mereka
-akan lain bergilir-gilir untuk menemuramah rakan yang bijak "yg
menulis initial tadi# untuk ke*ahaman lebih lanjut tentang ideanya
38. Tra-elin+ File
Setiap pasukan dibekalkan sebuah *ail yang di dalamnya ada
soalan, kes atau masalah untuk dibincangkan
Selepas 17-18 minit soalan dan catatan jawapan dimasukkan
semula ke dalam *ail dan diedarkan kepada pasukan lain
Setiap pasukan yang mendapat *ail baru dari pasukan lain
dikehendaki membaca soalan dan jawapan yang ada dalam *ail
berkenaan sebelum dibincang, ditambah, dihurai dan disunting$
Setelah setiap pasukan respon kepada 2 atau 3 /ra,eling 3ile,
soalan-soalan dan jawapan-jawapan tersebut dibincangkan dalam
kelas secara keseluruhan$
39. Tea! Inter-ie,
Setiap ahli pasukan berkenalan antara satu sama lain dengan
bertanyakan maklumat diri berhubung dengan nama, tempat asal,
hobi "sambil berdiri#
;<( Tea! Pr%4ect
Setiap ahli pasukan bekerjasama memberi sumbangan
menamakan pasukan, membentuk pasukan sorak " team cheers#,
logo pasukan dan warna pasukan
;3( =alue Lines
Setiap ahli pasukan menyenaraikan nilai-nilai dari yang tertinggi
hingga yang terendah dalam aspek kehidupan seharian seperti
keselamatan *amili, keamanan dunia, keseronokan hidup
Selepas itu setiap ahli menyenaraikan pula nilai-nilai murni
berdasarkan keutamaannya seperti penyayang, jujur, bebas,
bertanggungjawab, setia dan lain-lain
Juriah/ibmm0103
Setiap ahli berikutnya membuat perbandingan untuk menilai hasil
kerja mereka
;2( Find-S%!e%ne-1%

Pelajar dikehendaki mencari seseorang yang mempunyai ciri-ciri
tertentu seperti rancangan tele,isyen yang digemari, makanan
kegemaran, ataupun pelajar diberi lambaran kerja yang
mengandungi beberapa soalan untuk dicari jawapannya daripada
rakan sekelasnya yang tahu

;;( R%tatin+ Re-ie,
Setiap pasukan membincangkan sesuatu topik , kemudian
mencatatkannya di kertas sebak dan memaparkan di tempat
pasukan masing-masing
Setiap pasukan akan bergerak dari satu pasukan ke satu pasukan
untuk membuat penilaian hasil kerja setiap pasukan
Setiap ahli pasukan boleh membuat komen,tambahan idea atau
persoalan pada kertas berkenaan dengan menggunakan warna pen
yang berbe+a
;>( Tree-Ste* Inter-ie,
)mpat orang pelajar dalam satu pasukan
2angkah 1 : Secara berpasangan seorang pelajar menjadi
penemuduga dan seorang lagi yang ditemuduga
2angkah 2 : Pasangan bertukar peranan di atas
2angkah 3 : Setiap pelajar secara bergilir berkongsi pengalaman
yang dilalui semasa temuduga dengan ahli pasukan yang lain
;9( T,%-B%. Inducti%n
.iwujudkan 2 kategori iaitu contoh dan bukan contoh
3asilitator beri ransangan
(hli pasukan berbincang secara -ound /able untuk wujudkan
hipotesis
Setelah hipotesis dibuat secara berulang-ulang dan konsep
berkenaan telah dipersetujui oleh semua ahli, satu keputusan
dibuat untuk menerima konsep tersebut
Juriah/ibmm0103
Ru4ukan ?
1$ 9ohnson, . : 9ohnson, - "1;<8# Learning together and alone:
Cooperation, competition and individualization, )nglewoods li**s, =9 :
Prentice 5all
2. 'agan, Spencer "1;;4# Cooperative learning, -esource *or /eachers,
>nc$, San lemente, ($, 1 "<77# ?)) @-@P
3$ Sla,in, -obert "1;A7# Cooperative Learning. Theory, research and
practice, )nglewoods li**s, =9: Prentice 5all
Juriah/ibmm0103