Anda di halaman 1dari 2

GAGASAN MALAYSIA : REAKSI NEGARA FILIPINA DAN INDONESIA

Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos, 1957, Singapura,


Sarawak, Sabah dan runei masih belum merdeka! Singapura berada di luar
"erseku#uan dan #idak lagi men$adi #anah $a$ahan ri#ish! Sarawak dan Sabah masih
#e#ap men$adi #anah $a$ahan ri#ish manakala %esul#anan runei masih men$adi negeri
lindungan ri#ish! &agasan Malaysia yang #elah diisy#iharkan pada 1' Sep#ember, 19'3
#elah menimbulkan beberapa reaksi yang begi#u heba# sehinggakan membawa kepada
sa#u si#uasi poli#ik yang #egang diran#au Asia Tenggara!
1! Reaksi Filipina
a! Se$ak awal 19'( beberapa orang pegawai #inggi kera$aan )ilipina #elah
menyuarakan agar kera$aan )ilipina membua# #un#u#an hak ke a#as
Sabah bagi pihak waris Sul#an Sulu! Sekiranya kera$aan )ilipina ingin
menun#u# Sabah mereka perlu mengambil #indakan sebelum Sabah
memasuki Malaysia!
b! Menuru# #un#u#an mereka asal pemindahan wilayah orneo *#ara
daripada %esul#anan Sulu pada 177+ adalah dalam ben#uk pa$ak dan
bukan $ualan! ,ni dapa# dibuk#ikan dengan adanya pembayaran #e#ap
#ahunan oleh Syarika# orneo *#ara kepada Sul#an Sulu dan warisnya
sebanyak - 5... se#ahun sebagai bayaran pa$akan dan bukannya
bayaran gan#irugi penyerahan!
c! Tanah Melayu mengambil sikap berdamai #e#api #idak berha$a# un#uk
mengembalikan Sabah a#au membiarkan isu #un#u#an i#u menghalang
pemben#ukan Malaysia!
d! /alaubagaimanapun un#uk kepen#ingan bersama, kedua0dua pihak #elah
berse#u$u mengadakan rundingan di 1ondon dari (+ 2anuari hingga 1
)ebruari 19'3! 3undingan #ersebu# gagal kerana ri#ish enggan
mengakui kedaula#an )ilipina ke a#as Sabah! Oleh yang demikian )ilipina
#elah menuduh rancangan Malaysia sebagai usaha ri#ish un#uk
men$alankan pen$a$ahan dalam ben#uk baru!
(! Reaksi Indonesia
a! "ada peringka# awal penubuhan Malaysia, ,ndonesia #idak menen#ang
bahkan mengharapkan agar penubuhan #ersebu# akan ber$aya!
b! Men#eri 1uar ,ndonesia, 4r! Subandrio pernah mengucapkan selama#
kepada usaha kera$aan Tanah Melayu un#uk menubuhkan Malaysia!
c! Sikap ini kemudiannya berubah dan ,ndonesia #elah mengecam langkah
#ersebu# dengan menganggapnya sebagai berunsur pen$a$ahan!
d! ,ni sebenarnya berpunca daripada hasu#an "ar#i %omunis ,ndonesia !
e! "ada (. 2anuari, 19'3, 4r! Subandrio #elah membua# pengumuman
dasar kon5ron#asi ,ndonesia #erhadap Malaysia baik dari segi ekonomi
mahupun kemasyaraka#an!
5! Ten#angan ,ndonesia akhirnya meluas sehingga #imbul per#en#angan
#en#era an#ara ,ndonesia dengan "erseku#uan dan $uga wilayah0wilayah
ri#ish di orneo dan Singapura! 6Sila ru$uk 5ak#or05ak#or penen#angan
oleh "residen Soekarno7
LANGKAH MENGATASI MASALAH FILIPINA DAN INDONESIA
a! "ersidangan %emuncak diadakan di Manila dari 3. 2ulai hingga 5 Ogos, 19'3! An#ara
yang hadir adalah "residen Soekarno , "residen Macapagal dan Tunku Abd! 3ahman!
Mereka berse#u$u mengua#kan ker$asama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan
dan poli#ik ser#a mengambil langkah0langkah perlu un#uk menubuhkan sa#u ika#an bagi
ke#iga0#iga negara i#u yang akan dikenali sebagai MAPHILINDO.
b! %era$aan ,ndonesia dan )ilipina akan mengakui penubuhan Malaysia $ika kemahuan
rakya# orneo i#u disahkan oleh Se#iausaha Agung angsa0angsa ersa#u!
c! Apabila angsa0angsa ersa#u mengumumkan bahawa sebahagian besar rakya#
Sabaha dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia, kera$aan )ilipina dan ,ndonesia
#idak mahu menerima kepu#usan #ersebu#! 4engan i#u kera$aan ,ndonesia meneruskan
lagi polisi %on5ron#asi dan kempen &anyang Malaysia!
d! "enen#angan hanya #ama# apabila berlaku perubahan dalam pen#adbiran ,ndonesia
dan )ilipina iai#u apabila Soekarno digan#ikan dengan Suhar#o dan Marcos
menggan#ikan Macapagal!