Anda di halaman 1dari 4

Kedudukan dan Peranan Golongan Pemerintah Selepas Campurtangan British

Pengenalan
a. Perubahan disebabkan oleh pertembungan antara system politik tradisional
dengan system pemerintahan kolonial.
b. Negeri-negeri Melayu diperintah oleh satu kelas pemerintahan tradisional dan
birokrat, sebahagian besar pegawai Inggeris di peringkat tertinggi dan diperingkat
bawahan dan pertengahan sebahagian besar pentadbir Melayu.
Sistem Residen
a. Perubahan yang berlaku dalam kedudukan dan peranan golongan pemerintah.
b. Segala urusan dan keputusan mengenai urusan negeri ditentukan oleh Residen.
c. Pentadbiran negeri ditadbir oleh pegawai Inggeris.
d. Perubahan pentadbiran :-
a. Peabat dibuka dan kakitangan diambil untuk memungut cukai,melicinkan
pentadbiran , menetapkan undang-undang serta mengawal keamanan.
b. Sultan tidak lagi berkuasa untuk menatuhkan hukuman bunuh ke atas kesalahan
membunuh atau kesalahan menderhaka.
c. Pengenalan system kehakiman berdasarkan system kehakiman !ritish.
d. Malis Sultan diganti dengan Malis Negeri:-
- Sultan menadi Presiden Malis Negeri tetapi semua keputusan dibuat oleh
Residen.
- "uasa sultan dikurangkan walaupun !ritish menamin kedudukan Sultan
sebagai "etua Negara tetapi secara praktiknya !ritish yang memerintah
melalui Residen.
e. Penguasaan ekonomi diambilalih oleh Residen. Sultan harus mendapatkan nasihat
daripada Residen mengenai soal pemerintahan . Ini melemahkan kelas pemerintah
Melayu tradisi.
#. Pembesar kehilangan sumber pendapatan apabila tidak boleh mengutip hasil dan
cukai daripada daerahnya secara bersendirian.Mereka diberikan awatan sebagai
pemungut cukai yang bertanggungawab terus kepada keraaan !ritish. Mereka
menadi kakitangan pemerintah dan diberi gai bulanan yang tetap.
g. Peranan dan kedudukan pembesar Melayu uga mengalami perubahan. $ungsi
mereka sebagai penasihat Sultan tergugat. Peranan mereka terbatas kepada adat
istiadat sahaa.
h. Para pembesar yang memihak kepada !ritish telah dianugerahkan pangkat dan
pencen manakala yang menentang ditekan dan dihukum seperti yang berlaku ke
Sultan %bdullah, &atuk Maharaa 'ela dan Ngah Ibrahim.
i. Para pembesar uga tidak dibenarkan mempunyai tentera sendiri. !idang
keselamatan terlepas daripada kekuasaan sultan.
. $ungsi Residen tidak elas. Ini menyebabkan seringkali Residen mengambil alih
kuasa serta bertindak bersendirian dalam menalankan tugas. "urangnya
pengawasan daripada (abenor menyebabkan Residen bebas bertindak dan terlalu
berkuasa hingga mengambil alih kuasa Raa dan kuasa &ewan Negeri. Program )
program dan dasar pentadbiran tidak diselaraskan kerana setiap Residen
memerintah mengikut kehendak hati mereka sahaa. Ini membawa kepada
pengenalan pembentukan Negeri Melayu !ersekutu pada tahun *+,- sebagai satu
cara untuk menawan hati raa-raa Melayu.
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
a. &ibentuk pada bulan .ulai, *+,- dan terdiri daripada negeri Perak, Selangor,
Negeri Sembilan dan Pahang di bawah pentadbiran seorang Residen .eneral dan
pusat pentadbiran di "uala 'umpur.
b. Semua kuasa pentadbiran yang penting telah berpindah daripada Residen dan
Sultan kepada Residen .eneral. (abenor merupakan kuasa tertingggi bagi NNM!.
"uasa terakhir bagi seluruh /anah Melayu terletak di bawah Peabat /anah
.aahan di 'ondon. Malis Mesyuarat Negeri tidak berkuasa lagi. Semua kuasa
perundangan diberi kepada Residen .eneral.
c. "edaulatan bagi setiap negeri masih dipegang oleh raa sepenuhnya tetapi raa
terikat dengan peranian untuk menerima nasihat daripada residen. Namun
demikian , undang-undang hanya boleh dibuat melalui Malis Mesyuarat Negeri.
d. Pada *,0,, semua urusan perundangan diambilalih oleh Malis Mesyuarat
Persekutuan. Sultan hanya menadi ahli biasa dan bukannya sebagai Pengerusi
Malis. Sultan tidak boleh membantah atau membatalkan usul-usul Malis kerana
kuasa pembatal berada ditangan Pesuruhaya /inggi yang menadi Pengerusi
Malis. 1sul-usul yang diluluskan oleh Malis Mesyuarat Persekutuan disahkan
dan ditandatangani oleh Pesuruhaya /inggi dan bukannya Sultan.
e. Satu pembaharuan yang terdapat ialah Persidangan Raa-Raa Melayu 2&urbar3.
Persidangan pertama diadakan di "uala "angsar. Ini penting kerana rasa tidak
puas hati dikalangan raa-raa dapat diketengahkan kepada pengetahauan umum
semasa Malis Raa-raa bersidang. Persidangan kedua diadakan di "uala 'umpur
pada *,04.
#. &alam lingkungan Persekutuan, Raa bersi#at sebagai raa
berperlembagaan."andungan semua undang-undang yang dicadangkan untuk
dikuatkuasakan diseluruh Persekutuan mestilah ditentukan oleh Malis Mesyuarat
Persekutuan tetapi raalah yang menguatkuasakan undang-undang. "eempat-
empat orang Residen menadi anggota rasmi yang mempunyai suara terbanyak
dan sebagai wakil raa masing-masing Raa tidak boleh menolak undang-undang
yang telah diluluskan oleh Residen aebagai ahli-ahli Malis Mesyuarat.
g. Sultan tidak mempunyai kuasa pembatal mahupun mempunyai hak yang tidak
dimiliki oleh ahli-ahli lain kecuali melantik wakil bagi menggantikan tempatnya
apabila baginda tidak hadir. Menurut undang-undang Malis Mesyuarat sama ada
sultan hadir atau tidak dan tidak menghantar wakil, mereka mengundi seperti ahli
biasa dan rang undang-undang selepas diluluskan ditandatangani oleh
Pesuruhaya /inggi dan bukan oleh Sultan. Pada hakikatnya kuasa undang-
undang terlepas daripada tangan sultan dan Malis Mesyuarat Negeri .
h. 1mumnya Sultan telah dibawa masuk ke dalam entera pentadbiran Persekutuan.
.elas bahawa system pemusatan kuasa Persekutuan yang meletakkan kuasa
mentadbir negeri-negeri Melayu ditangan Residen .eneral telah meneaskan
kedudukan dan kuasa Sultan. Raa telah kehilangan kuasa mereka dan terpaksa
menurut nasihat Residen .eneral dalam semua perkara pentadbiran kecuali dalam
hal-hal yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat Melayu.
Kesimpulan
Institusi pemerintahan pada 5aman "esultanan Melayu Melaka dan keraaan
negeri-negeri Melayu tradisi yang lain merupakan titik awal kepada corak keraaan yang
lebih moden. 6alaupun terdapat perbe5aan akibat perubahan 5aman tetapi yang nyata,
institusi pemerintahan masyarakat tradisional telah menadi asas yang penting terhadap
pembentukan struktur pemerintahan negara pada masa kini. 7ampurtangan !ritish pada
*+89 uga telah membawa perubahan dan pembaharuan terhadap struktur politik
masyarakat Melayu.
Kegiatan Ekonomi Sara Diri dan Komersil
Pengenalan
:konomi sara diri bermaksud satu situasi yang menunukkan maority orang
Melayu menalankan kegiatan pertanian dan pelbagai kegiatan pengeluaran untuk
memenuhi keperluan kehidupan seharian. "eperluan ekonomi petani adalh secukup hidup
bagi menyara keluarga mereka sendiri sahaa dan mereka menitikberatkan keperluan
asas. Perhatian utama ditumpukan kepada usaha mendapatkan sumber makanan.
Ciri-ciri Ekonomi Sara Diri
a. 7ara pertanian yang simple dengan penggunaan tenaga manusia yang terhad dan
tidak berupaya mengeluarkan lebihan hasil.
b. "egiatan ekonomi berhubung rapat dengan dengan petempatan masyarakat
tersebut. "egiatan yang utama dialankan adalah pertanian dan perikanan. 7ontoh
tanaman padi, sayur-sayuran, buah-buahan menternak, memburu binatang,
mengumpul hasil hutan , sedikit perlombongan , pertukangan , kra#tangan dan
menangkap ikan.
c. &orongan untuk menambah kekayaan adalah rendah kerana kekayaan adalah
terbatas kepada golongan pemerintah. &isesetengah negeri, petani dikehendaki
menyerahkan satu persepuluh daripada hasil mereka kepada golongan pembesar
sebagai tanggungawab tradisi. Pengeluarana yang bertambah bermakna
seseorang itu terpaksa memberikan sumbangan barangan kepada golongan
pembesar.Ini menyebabkan petani lebih menumpukan kepada keperluan
menyediakan kegunaan sendiri sahaa.
d. Pembahagian kera tidak elas kecuali berdasarkan antina dan umur yang
membe5akan peranan lelaki dengan wanita atau orang tua dengan kanak-kanak.
Kegiatan Ekonomi Sara Diri
a. Penanaman padi merupakan kegiatan utama. &ua enis padi iaitu padi bukit dan
padi sawah. Padi huma dialankan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan
pedalaman dan menalankan pertanian pindah. Padi sawah atau bendang ditanam
di kawasan rendah atau kawsan subur yang berhampiran tebing sungai atau tanah
pamah pesisiran pantai. Semua proses penanaman dialankan secara tradisi seperti
membaak dengan menggunakan kerbau, menggunakan kuku kambing dan
menggunakan nais binatang ternakan sebagai baa. 7ontoh kawasana utama
penanaman padi sawah adalah di &elta "elantan dan "edah.
b. Pokok buah-buahan dan tanaman sampingan lain diusahakan didusun untuk
menambah pengeluaran makanan. /anaman yang dimaksudkan adalah seperti
agung, ubi kayu, sayur-sayuran, pinang dan kelapa.
c. "egiatan untuk mendapatkan hasil hutan uga dilakukan. %ntara hasil hutan yang
utama adalah kayu-kayan, rotan, damar, madu lebah, nipah, buluh, kapur barus,
buah-buahan, getah elutung, kayu cendana dan sebagainya . !arangan ini diual
dipasar atau ditukar untuk mendapatkan keperluan asas yang lain seperti kain,
garam, dan tembakau.
d. Mereka uga mendapatkan bahan api, bahan-bahan untuk membuat pagar dan atap
:konomi komersil lebih mementingkan keuntungan dan pengumpulan harta
melalui proses penukaran barangan atau ual beli serta pembayaran )pembayaran lain.

Anda mungkin juga menyukai