Anda di halaman 1dari 3

KESAN SOSIO- EKONOMI DI TANAH MELAYU AKIBAT PERKEMBANGAN PERTANIAN

KOMERSIL SEHINGGA AWAL ABAD KE 20.


a. Sumber Pena!a"an Ne#ara
1. Tanah Melayu menjadi pengeluar getah utama dunia.
2. Melalui jualan gula, kopi dan getah perbendaharaan British kukuh dan
dapat membiayai pentadbirannya di Tanah Melayu.
b. Per$emban#an S%&"em Pen#an#$u"an
1. Menghubungkan kawasan pengeluaran getah dan kopi dengan
pelabuhan.
2. Pembinaan jalan raya dan jalan keretapi.
3. Selepas penubuhan MB, system jalan raya dan keretapi semakin
berkembang.
!. 1"2# an, jalanraya menghubungkan Seberang Prai dengan $ohor Baharu.
'. Per$emban#an Banar
1. Menjadi potensi ekonomi %import, eksport, pemprosesan& 'ontoh ( Pulau
Pinang %proses gula&, $ohor Baharu %lada hitam dan gambir&
. Perbe(aan Ke#%a"an E$)n)m% an *uran# E$)n)m% Be&ar
1. )rang Melayu * petani, nelayan, buruh kasar + miskin
2. )rang ,ndia * buruh*buruh ladang dan kakitangan kerajaan rendah + miskin -
sederhana
3. )rang 'ina * buruh lombong dan peniaga, kaya dan menguasai ekonomi
e. Pen#ua&aan E$)n)m% Tanaman K)mer&%+ O+e, Oran#-Oran# A&%n#
1. Tanaman komersil diusahakan dan dimonopoli syarikat asing kerana
modal besar dan teknologi baik. 'ontoh syarikat getah seperti So./in,
Sime 0arby, 0unlop dan lain*lain.
2. Syarikat kilang memproses gula di Butterworth dan Seberang Perai
3. )rang tempatan gagal bersaing dan lebih .enderung menjadi buruh.
-. Pemban#unan E$)n)m% Ka.a&an T%a$ Se%mban#
1. 1ebanyakan tanaman komersil diusahakan di negeri*negeri pantai barat
seperti Perak, Selangor, egeri Sembilan dan $ohor manakala kawasan
yang tiada potensi ekonomi %pantai timur& diabaikan oleh British. Maka
wujudlah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi kawasan.
#. Per"amba,an Penuu$ an Ma&/ara$a" Ma0mu$
1. Pertanian komersil membawa ramai bururh 'ina dan ,ndia ke Tanah
Melayu. )rang 'ina bertumpu di $ohor Baharu dan kawasan lain
manakala orang ,ndia bertumpu di egeri Melayu Bersekutu dan Pulau
Pinang. Bilangan penduduk di Tanah Melayu bertambah menjadi 3.3 juta
orang dan ini juga membawa kepada kemun.ulan masyarakat berbilang
kaum yang mengekalkan budaya masing*masing.
,. Per$,%ma"an Ke&%,a"an
1. Seiring dengan kedatangan imigran luar, perkhidmatan kesihatan turut
meningkat. Terdapat beberapa penyakit tropika yang merbahaya seperti
taun , malaria , beri*beri dan denggi.
2. Penubuhan pusat perubatan seperti klinik dan hospital kerajaan.
2ospital pertama dibuka di Taiping dan 1uala 1angsar. 3koran
perkembangan perkhidmatan kesihatan moden amalan kesihatan
perubatan tradisional mula merosot.
Sungguhpun ekonomi Tanah Melayu berkembang pesat akibat pertanian
komersil, namun ia hanya menguntungkan penjajah British dan syarikat asing.
Masyarakat berbilang kaum pada mulanya terpisah dan tidak bersatu. )rang Melayu
menjadi mangsa ekonomi komersil kerana ketinggalan dari segi persaingan dengan
kaum*kaum lain.
KEAMANAN *OHOR BERBANDING NEGERI MELAYU LAIN AKIBAT KEMASUKAN ORANG 1INA
1emasukan orang 'ina di $ohor dan negeri*negeri Melayu pada abad ke 1" disebabkan
oleh /aktor ekonomi. Mereka menguasai lading*ladang gambir, lada hitam, tebu dan lombong
bijih timah. 1ebanyakan mereka masuk melalui egeri*negeri Selat. amun perbe4aan yang
nyata adalah di $ohor tidak berlaku keka.auan berbanding dengan apa yang berlaku di Perak
dan Selangor.
*),)r
a. Pemerintah $ohor dapat mengekalkan keamanan dan pentadbiran yang teratur. Tidak
berlaku perebutan takhta dikalangan pentadbir $ohor. ,ni menyukarkan pihak lain
men.ampuri urusan pentadbiran $ohor.
b. Pada tahun 15"6, $ohor mempunyai perlembagaan sendiri yang menggariskan
pelantikan Sultan $ohor dan bidang kuasa Majlis Mesyuarat egeri dan Majlis Mesyuarat
Menteri*Menteri.
.. 1emasukan orang 'ina di $ohor dikawal dengan sistematik. 2anya sebuah kongsi gelap
sahaja dibenarkan %2ai San& masuk ke $ohor. 1umpulan yang masuk dibenarkan untuk
mengusahakan lading*ladang gambir dan lada hitam. Mereka diberi kuasa 7Surat
Sungai8. Pengusaha yang memegang surat sungai dilantik menjadi ketua 71ang.u8 di
sesebuah ladang . Mereka juga diberi kebenaran mengusahakan kawasan*kawasan
pertanian di sepanjang sungai.
d. Setiap 1angkar mesti patuh kepada ketua kang.u. $ika berlaku keka.auan kuasa surat
sungai di tarik balik oleh pemerintah. )rang 'ina yang membuka penempatan baru
diletakkan jauh dari kawasan orang Melayu supaya mengelakkan berlakunya keka.auan.
Ne#er%-ne#er% Me+a/u La%n
a. Perebutan takhta sering berlaku diantara pembesar*pembesar. 'ontoh di Perak, Sultan
9bdullah dengan :aja ,smail. 0i egeri Sembilan antara 0ato 1elana dengan 0ato
Bandar dan juga di Selangor. 1eka.auan ini berpanjangan sehingga melibatkan kongsi
gelap 'ina.
b. 1ongsi ;elap yang berada di negeri*negeri Melayu lebih dari sebuah kongsi gelap. Paling
popular kumpulan ;hee 2in dan 2ai San. Mereka sering bergaduh bagi merebut
kawasan bijih timah. 1adangkala pergaduhan tersebut melibatkan pembesar daerah.
1eka.auan juga merebakdari satu tempat ke tempat lain.
.. Perebutan takhta dikalangan sultan Melayu menyebabkan negeri tidak aman. Sultan
tidak berupaya untuk mententeramkan keadaan.
d. Tiada satu sistem untuk mengawal pergaduhan kongsi gelap. 1etua*ketua kongsi gelap
'ina tidak dikawal oleh pemerintah. Mereka juga tidak berusaha mengawal ahli*ahlinya
daripada melakukan keka.auan. Sebaliknya mereka adalah peran.ang kepada
keka.auan.
e. 1edatangan British pada 15<!, menyebabkan kegiatan kongsi gelap dan perebutan
takhta dikawal %khususnya melalui Perjanjian Pangkor& 1etegasan British menyebabkan
keadaan di negeri*negeri Melayu bertambah aman.