Anda di halaman 1dari 16

Concrete grade K.225 / fc' = 186.

75 kg/cm2
Ec = 4700 ?''c Ma
!o"##on rat"on = 0.20
Concrete den#"t$ c dr$ = 2%400.00 kg/m&
Concrete #'(merged den#"t$ c #'( = 1%200.00 kg/m&
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
BAB I
DESAIN KRITERIA
1.1. UMUM
!erencanaan onda#" d"'a$akan memen')" 4 kr"ter"a *
a. Ef"#"en da+am ("a$a
(. Efekt"f da+am (erat #tr'kt'r
c. ,t"ma+ da+am -akt' dan metoda e+ak#anaan
d. Ef"#"en da+am engoera#"an dan eme+")araan (ang'nan.
.a+ "n" er+' d"er)at"kan agar memero+e) de#a"n (ang'nan $ang efekt"f dan daat
d"ertangg'ng/a-a(kan dar" #eg" BMW (Biaya, Mutu dan Waktu).
1.2. BUKU REFERENSI
1. 0o'-+e##% 111&% 2na+"#"# dan 3e#a"n !onda#" 4"+"d 1 dan 2% Er+angga% 4akarta
2. C)r"#tad$% .ar$% .ard"$atmo% 2006% 5ekn"k !onda#" 4"+"d 1 dan 2% 0eta ,ff#et%
6og/akarta
&. 3eartemen !7% 1171% !erat'ran 0eton 0ert'+ang 8ndone#"a% 9!M0% 4akarta
4. 8("d% 1111% 5ata Cara !er)"t'ngan :tr'kt'r 0eton 0ang'nan :K
:;8<5<15<0&% 6a$a#an 9!M0% 0and'ng
5. 8("d% 2002% 5ata Cara !erencanaan !erencanaan Keta)anan =ema 'nt'k
0ang'nan% :;8 0&<1726<2002% 6a$a#an 9!M0% 0and'ng
6. 8("d% 2002% :e#"f"ka#" 0eton :r'kt'ra+% :;8 0&<6880<2002% 6a$a#an 9!M0%
0and'ng
7. 8("d% 2010% !eta =ema 8ndone#"a 4'+" 2010% <<<<<<<% 4akarta
8. =EC >5 7nar% 2005% Man'a+ !onda#" 5"ang Ed"#" &% 0and'ng
1. :'$ono% :% dan ;aka?a-a%K% 1184% Mekan"ka 5ana) dan 5ekn"k !onda#"%
!radn$a !aram"ta% 4akarta
10. @"# dan K'#'ma% ="deon% 1114% 3a#ar<da#ar !erencanaan 0eton 0ert'+ang
:;8<1111% Er+angga% 4akarta
11. 8("d% 1114% =raf"k dan 5a(e+ !er)"t'ngan 0eton 0ert'+ang 0erda#arkan :;8<
1111% Er+angga% 4akarta
1.3. SPESIFIKASI MATERIAL
1.&.1. Concrete !roert"e#
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 1

Mod'+'# of e+a#t"c"t$ E# = 2%100%000 kg/cm2


:tee+ grade = 724 Aro'nd (ar B C 1& mmD
6"e+d #tre## f$ = 2%400.00 kg/cm2
:tee+ grade = 7.&1 Adeform (ar E C 1& mmD
6"e+d #tre## f$ = &%100.00 kg/cm2
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
1.&.2. :tee+ Fe"nforcement !roert"e#
1.4. DESAIN KRITERIA
!enent'an t"e onda#" (ergant'ng ada kond"#" tana) $ang ada d" #ek"tarn$a.
:ecara 'm'm terdaat 2 /en"# onda#" $ang daat d"g'nakan $a"t' *
1. Pondasi Dangkal (Pondasi I), /"ka keda+aman tana) kera# ter+etak d" dekat
erm'kaan tana) $a"t' B <&%00 m. 5"e onda#" "n" me+"'t" *
a. !onda#" er#eg"/('/'r #angkar ata' er#eg" an/ang A#read
foot"ngD
(. !onda#" +a/'r A#tr" foot"ngD
c. !onda#" 'mak Atrae#"'m foot"ngD
d. !onda#" raft A+at en')D
e. !onda#" (+ock Aka"#on% #'m'ran ata' (+ok dengan angkerD
f. !onda#" er#eg"/('/'r #angkar $ang d"er(e#ar Aen+arge ad ata'
en+arge #read foot"ngD
2. Pondasi Dalam (Pondasi II) , /"ka /"ka keda+aman tana) kera# ter+etak /a')
dar" erm'kaan tana) $a"t' E <&%00 m. 5"e onda#" "n" me+"'t" *
a. !onda#" t"ang ancang
(. !onda#" t"ang (or
c. !onda#" t"ang #tra'## dan #e(aga"n$a
!engert"an tanah keras d"a#'m#"kan mem"+"k" karakter"#t"k #e(aga" (er"k't *
1. :ecara G"#'a+ t"dak ter'ra"% ma#"f% (er(ent'k (at'an% t"dak ("#a d"eca)
dengan man'a+ ta" )ar'# dengan r"er ata' (+a#t"ng.
2. Mem'n$a" tekanan kon'# Hc I 200 kg/cm2 A'/" 3C!5/#ond"rD
dan ata' n"+a" ;<:!5 I 50.
:e+an/'tn$a 'nt'k ot"ma+"#a#" erencanaan t"e onda#" daat mengg'nakan
desain kriteria/spesifikasi teknik perencanaan/technical particular and guarantee
(TPG) #e(aga"mana ta(e+ (er"k't *
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 2
TABEL DESAIN KRITERIA KELAS PONDASI TOWER BERDASARKAN DATA UJI TANAH
No. KELAS PONDASI 1 2 3 4 5 6 7
1 5"e onda#" Concrete ad Concrete ad Concrete ad 0+ock or Faft/en+arge !"+e Concrete ad
dan c)"mne$ dan c)"mne$ dan c)"mne$ anc)or fo'nd ad J c)"mne$ fo'ndat"on dan c)"mne$
2 Ke+a# dan /en"# tana) K5ana) #angat K5ana) (a"k K5ana) norma+ K0at'an K5ana) /e+ek K5ana) #angat K5ana) norma+
(a"k/kera# tana a"r tana) )omogen tana a"r tana) /e+ek dengan a"r tana)
K;<:!5 = K;<:!5 = K;<:!5 = K;<:!5 E 60 K;<:!5 = K;<:!5 K;<:!5 =
50<60 40<50 &0<40 20<&0 B 20 &0<50
KHc<3C!5 = KHc<3C!5 = KHc<3C!5= KHc<3C!5 E KHc<3C!5= KHc<3C!5 KHc<3C!5 =
100<200 kg/cm2 50<100 kg/cm2 &0<50 kg/cm2 200 kg/cm2 20<&0 kg/cm2 B 20 kg/cm2 &0<200 kg/cm2
& 3a$a d'k'ng "/"n onda#" 2.50 < 5.00 1.20 <2.50 0.70 <1.20 E 5.00 0.50 < 0.70 B 0.50 0.70 <5.00
dangka+ AL kg/cm2D
4 :'d't ga+"an onda#" 20 15 10 < 0 0 0
Afr'#t'm ang+e MD
5 Keda+aman m.a"r tana) 3" (a-a) da#ar 3" (a-a) da#ar 3" (a-a) da#ar 3" (a-a) da#ar 0erGar"a#" 0erGar"a#" 3" ata# da#ar
onda#" onda#" onda#" onda#" onda#"
6 2#'m#" (erat /en"# tana) 1600 1600 1600 < 1150 / 150 N 1150 / 150 N 150 N
/ (at'an A?( kg/m&D
7 0erat /en"# (eton 2400 2400 2400 2400 2400/1400 N 2400/1400 N 1400 N
A?c kg/m&D
8 :ket#a onda#"
atatan ! 1. Feferen#" $ang d"aka" ada+a) :tandar 3e#a"n Kr"ter"a !onda#" 5o-er 5ran#m"#" !9;
2. 5anda ND art"n$a d"g'nakan #e(aga" (erat #end"r" (eton ket"ka meng)"t'ng ke#ta("+an ter)ada '+"ft
&. :e(aga" endekatan ada tana) ko)e#"f% daat d"aka" L = Hc / A20<40D dengan Hc ada+a) tekanan kon'# )a#"+ 3C!5 d keda+aman
2<& m dar" m'ka tana) dan angka 20<40 mer'akan faktor red'k#" $ang d"tent'kan Eng"neer #e#'a" t"ngkat keGa+"dan data '/" tana).
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 3
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN
2.1. PEMBEBANAN
2.1.1. Beban Mati
0e(an mat" terd"r" dar" *
a. 0e(an $ang d"er)"t'ngkan (eker/a ke onda#" t"dak terma#'k ,9> A,Ger+oad
>actorD #e(e#ar 1%50 Akond"#" norma+D dan 1%10 Akond"#" (rokenD% dan d""+")
$ang ter(e#ar dar" #e/'m+a) #"m'+a#" em(e(anan ada (er(aga" macam
kond"#". :e(aga" conto) )a#"+ $ang d"ero+e) #e(aga" (er"k't *
;o 4en"# 0e(an $ang
0eker/a ke !onda#"
tana ,9>
5o-er
:755
150 k@
5o-er
:75E5
500 k@
5o-er
=:M
=ed'ng :eko+a)
& 9anta"
1. >?AOD AtonD 20%&7 &6%57 47%75 51%16
2. >?A<D AtonD 14%81 &0%77 40%68 &6%72
&. >P AtonD 1%85 &%80 5%21 4%51
4. >$ AtonD 2%&1 2%51 5%41 5%06
5. MP AtonmD 0%16 2%21 1%16 0%16
6. M$ AtonmD 0%86 1%62 2%04 0%86
7. M? AtonmD 0%0& 0%04 0%08 0%72
(. 0e(an c)"mne$% ad dan tana) 'r'gan ga+"an onda#" Adengan
memert"m(angkan fr'#t'm ang+e ma#"ng<ma#"ng ke+a# onda#"D 'nt'k
p"ndasi dangkal. 7nt'k p"ndasi dala# (e(an mat" "n" d"tam(a) (erat
ke+omok t"ang ancang/(or dan ga$a ge#er negat"f Anegat"Ge #k"n fr"ct"onD.
2.1.2. Beban Hidup
a. 0e(an gema <<<<E koef"#"en gema = 0%15<0%45 men'r't !eta =ema
8ndone#"a% 4'+" 2010 Atergant'ng ada +oka#" (ang'nan $ang d"de#a"nD
(. 0e(an t'm('kan (enda )an$'tan #aat ter/ad" (an/"r A/"ka adaD
<<<<E ! = (e(an t'm('kan = 2c)m . 2)
2c)m = +'a# enamang c)"mne$ $ang
terkena a+"ran a"r (an/"r
2) = tekanan a"r (an/"r = k . @aQ
k = koef"#"en (ent'k enamang
c)"mne$ $g terkena a+"ran a"r (an/"r
@a = keceatan a+"ran (an/"r = & m/det
$eferensi ! Peraturan Pe#%e%anan &e#%atan &alan $aya '() *++,
2.1.3. K!bina"i Pe!bebanan
0e(an tota+ = (e(an mat" O (e(an )"d'
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 4
7nt'k onda#" (er(ent'k ('/'r #angkar *
ult 1!3.".N" # $o.N% # &!4.sub.B.N .A.ard"$atmo%2006%er#.&.21.aD
c = ko)e#" tana) a#"r d" da#ar onda#" ? 0.00 t/m2
;c%;H%;= faktor da$a d'k'ng 5er?ag)" tergant'ng n"+a" . A.ard"$atmo%2006%ta(e+ &.1D
o = tekanan oGer('rden / tekanan Gert"ka+ d" da#ar onda#" ak"(at (erat tana) d" #ek"tarn$a
= R( . 3 At/m2DD
ult '(".)".*"+.".N" # '(%.)%.*%+.$o.N% # '(,.),.*,+.&!4.sub.B.N .A.ard"$atmo%2006%er#.&.&4D
ult ".".N" # %.$o.N% # &!5.,.sub.B.N .A.ard"$atmo%2006%er#.&.6&D
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
,9> onda#" = 1%50 Akond"#" norma+D
= 1%20 Akond"#" (roken/ek#tr"mD
2.2. TATA #ARA PERHITUN$AN P%NDASI
2.2.1. Pnda"i Dan&'a( atau Pnda"i I
2.2.1.1. Daya Dukung Ijin Pondasi
a. 0erda#arkan Kore+a#" ;"+a" ;<:!5 dengan C dan 3r Men'r't
5er?ag)" A114&D
(. 0erda#arkan Kore+a#" ;"+a" ;<:!5 dengan C dan 3r Men'r't
Me$er)off A116&D
;c%;H%;$ = faktor da$a d'k'ng Me$er)off tergant'ng n"+a" C
o = tekanan oGer('rden/Gert"ka+ d" da#ar onda#" ak"(at
(erat tana) d" #ek"tarn$a = 6( . 3
#c%#H%#$ = faktor (ent'k onda#" Me$er)off tergant'ng n"+a" C
dc%dH%d$ = faktor keda+aman onda#" Me$er)off tergant'ng n"+a" C
"c%"H%"$ = faktor kem"r"ngan (e(an Me$er)off tergant'ng n"+a" C
dan S A#'d't kem"r"ngan (e(an ter)ada #'m(' Gert"ka+D
c. 0erda#arkan Kore+a#" ;"+a" ;<:!5 dengan C dan 3r Men'r't
Mande+ dan :a+encon A1161D
;$
;c%;H%;$ = faktor da$a d'k'ng Me$er)off tergant'ng n"+a" C
o = tekanan oGer('rden/Gert"ka+ d" da#ar onda#" ak"(at
(erat tana) d" #ek"tarn$a = 6( . 3
Tc%TH%T$ = koef"#"en kena"kan kaa#"ta# d'k'ng Mande+
d. 0erda#arkan ;"+a" ;<:!5 Men'r't Me$er)off A116&D
L "/"n = 8.;.UA0O0%&0D/0VQ
e. 0erda#arkan ;"+a" ;<:!5 Men'r't 0o'-+e## A1168D
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 5
.t/m2
:kema !em(e(anan *
>?AOD >?A<D c)"mne$
(
A)2O)&D.tgW >P or >$
m'ka tana) 0.00 )1
W MP or M$ ad ata# A/"ka d"er+'kanD
)2
)&
)4
O
01
ad (a-a)
02
02'
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
L "/"n = 12%50.;.UA0O0%&0D/0VQ.Kd
kd = faktor keda+aman onda#" = U1O0%&&.A3/0DV
f. 0erda#arkan ;"+a" 5ekanan Kon'# Hc Men'r't Me$er)off A1156D
L "/"n = AHc/50D . UA0O0%&0D/0VQ
g. 0erda#arkan ;"+a" 5ekanan Kon'# Hc Men'r't 0r"en .an#en A1174D
L "/"n = AHc/>FD
>F = faktor red'k#" = 20 < 40
3ar" er)"t'ngan ('t"r a #.d. g d" ata#% d""+") #a+a) #at' da$a d'k'ng "/"n $ang
ot"ma+ ata' me-ak"+"% 'nt'k #e+an/'tn$a d"aka" #e(aga" da#ar er)"t'ngan
ke#ta("+an #tr'kt'r onda#". >: $ang d"g'nakan =2%00X&%00.
2.2.1.2. Kontrol Kestabilan Struktur
a. 5er)ada =a$a 2ngkat
Y tota+ = Yc)mn O Yad O Y#o"+

(. 5er)ada =a$a =e#er
Z@ = >?AOD O Yc)m O Yad
f = koef"#"en ge#er tana) dan onda#" (eton = tg A2/&.CD
C = #'d't ge#er da+am tana)
C = ko)e#" tana)
0 = +e(ar onda#"
9 = an/ang onda#"
Z. = >P . ,9>ondAnorma+D
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 6
>:'+"ft = Ytota+ / U>?A<D/,9>to-erV . ,9>ond Anorma+D I 2%00
>:ge#er = AZ@ . f O C . 0 . 9D / Z. I 1%50
>?AOD >?A<D
(
>P or >$
m'ka tana) 0.00 )1
MP or M$ )2
)&
)4
O
01
02
02'
=4
=5
=6
=7
=1
=2
=&
!a
>?AOD >?A<D
(
>P or >$
m'ka tana) 0.00 )1
MP or M$
)2
)&
)4
O
01
02
-./(
-*0
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
c. 5er)ada =a$a ='+"ng
=" = (erat t"a "a# onda#"
+" = /arak t"t"k '#at t"a "a# onda#" ke t"t"k , A'#at
g'+"ngD
>?AOD = ga$a komre#" dar" #'ort react"on to-er
a = /arak >?AOD ke t"t"k , A'#at g'+"ngD
!a = tekanan akt"f tana)
)" = /arak !a ke t"t"k , A'#at g'+"ngD
>P ata' >$ = ga$a )or"?onta+ dar" #'ort react"on to-er Ad"am("+
#a+a) #at' $ang ter(e#arD
( = /arak >P ata' >$ ke t"t"k , A'#at g'+"ngD
d. 5er)ada 3a$a 3'k'ng 5ana)
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 7
>:g'+"ng = A=" . +" O >?AOD . aD / A!a . )" O >P . (D I 2%00
m'ka tana) 0.00 )1
)2
)&
)4
01
02
d/2 d/2
("dang kr"t"#
a
d
d/2
d/2
( 0& 04
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
ZM = UA>P ata' >$D . A)1 O )2 O )& O )4DV O AMP ata' M$D
Z@ = >?AOD O Yc)m O Yad
e = ZM / Z@
d. 5er)ada Kek'atan !ad/!+at !onda#"
Kontro+ 5e(a+ !ad 2k"(at =a$a =e#er !on#
@' = [U >?AOD / ,9>to-erV . ,9>ondAnorma+DV\ O Yc)mn O
Yad
@n = @' / C
@c = UAfc]D^0%50 / &V . (o . d
Kontro+ 5e(a+ !ad 2k"(at =a$a =e#er >r"k#"
@' = UA>PDQ O A>$DQV^0%50
@n = @' / C
@n] = Ad . 0nettoD . f$ . A1%40 . 1D <<<E k'at ge#er t'+angan
@n_ = 0%20 . fc] . 2c <<<E k'at ge#er (eton
Kontro+ 5e(a+ !ad 2k"(at =a$a 5ar"k/7+"ft
@n = >?A<D . ,9>ondA(rokenD
@c = A1O2/`D . UAfc]D^0%50 / 6V . (o . d
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 8
L mak# = U Z@ / A02.02D V O U 6 . ZM / A02.02QD V a L "/"n
L m"n = U Z@ / A02.02D V < U 6 . ZM / A02.02QD V a L "/"n
@n B
@c B @n] B
@n B C .
>?AOD >?A<D
(
>P or >$
m'ka tana) 0.00 )1
MP or M$
)2
)&
)4
O
01
02
-./(
-*0

-./(
Y1
Y2
0%50.02
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
Kontro+ 5e(a+ !ad 2k"(at =a$a 5ekan/Komre#"
@n = >?AOD . ,9>ondAnorma+D O Yc)mn O Yad
@c = A1O2/`D . UAfc]D^0%50 / 6V . (o . d
e. 5er)ada !en'r'nan
:".1 = en'r'nan #egera d" '#at onda#"
= ALmak# . 01 . 4 . 8D / E1
:".2 = en'r'nan #egera d" (a-a) da#ar onda#"
= ALmak# . 01 . 4 . 8]D / E1
:c = en'r'nan kon#o+"da#"
= )2 . Ube / A1 O eoDV
: = en'r'nan tota+ = ` . A:".1 O :".2D O :c
` = faktor korek#" kekak'an onda#" = 0.80
Efisiensi dan keamanan dimensi pondasi plat terutama diperoleh dari :
1. Memperhatikan frustum angle tanah sesuai kelas pondasinya
2. Kestabilan terhadap gaya angkat ---> F ! 2"##
$. Ketebalan pad atas dan ba%ah yang memenuhi syarat geser pons
---> &n ' ( . &)
*. +egangan yang beker,a pada dasar pad ' - i,in tanah.
2.2.1.3. Penulangan Pad
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 9
@n B C .
(
m'ka tana) 0.00 )1
)2
)&
)4
01
02
5'+angan okok
:engkang
5'+angan okok ata#
!onda#" +at
er#eg"
5'+angan okok (a-a)
ad (a-a)
5'+angan okok
ad ata#
C)"mne$
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
d = A)& O )4D < t#e+"m't
91 = 01/2
92 = 02/2
-1 = A91 . Lmak# O 92 . Lm"nD / A91 O 92D
-2 = Lmak# X -1
M' = 91Q / 6 . A&.-1 O 2.-2D
Mn = M' / C
Mn = 2# . 0%80 . f$ . Ad<0%425.cD
c = [0%00& / U0%00& O Af$ / E#DV\ . d
2# I 2# m"n = 0%0025 . ( . d
2.2.1.4. Penulangan Chimney
!ro#ed'r er)"t'ngan mengg'nakan graf"k dan ta(e+ $ang d"#'#'n @"# dan ="deon
#e#'a" dengan erencanaan (eton :;8 1111.
!akt'a+ / AC . 2t"ang . 0%85 . fc]D <<<E n"+a" #'m(' Gert"ka+
!akt'a+ / UAC . 2t"ang . 0%85 . fc]DV . Ae1 / )D <<<E n"+a" #'m(' )or"?onta+
3ar" graf"k d"ero+e) r dan ` #e)"ngga *
2# = r . ` . 2c)mn E 2# m"n = 0%01 . 2c)mn
dc = ( X cG A#e+"m't (etonD
>re# = UA>PDQ O A>$DQV
@' = >re# / A( . dcD
C . @c = 0%60 . A1/6 . cfc]D
C . @# mak#= 0%60 . A2/& . cfc]D
@' B C . @c <<<E t"dak d"er+'kan #engkang
@' B C . @# mak#<<<E 'k'ran c)"mne$ memen')" #$arat
C . @c B @' B C . @# mak# <<<E d"er+'kan #engkang
C . @# = @' < C . @c
2# = UA C . @# D . ( . $V / AC . f$D
2# m"n = A( . $D / A& . f$D
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 10
TIPIKAL PONDASI PAD DAN 1HI2NE3 KELAS 1!2!3!5!7
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
t'+.okok
)
#engkang

(
2.2.2. Pnda"i Da(a! atau Pnda"i II
2.2.2.1. Daya Dukung Ijin Tiang
a. 0erda#arkan ;"+a" ;<:!5 Men'r't :'$ono dan ;aka?a-a A1184D
d'+t = Hd . 2"+e O e. 3 . AZ +" . f"D
d"/"n = d'+t / >: <<<E >: = 2%00 X &%00
(. 0erda#arkan ;"+a" ;<:!5 Men'r't Me$er)off A1176D
d'+t = &80 . ;( . 2( O 0%02 . ;rataQ . 2#
d"/"n = d'+t / >: <<<E >: = 2%00 X &%00
c. 0erda#arkan ;"+a" ;<:!5% C dan C Men'r't 5er?ag)" dan !eck A1148D
d'+t = 2 . 3 . A0O9D . C O 1%&0 . c( . ;c . 0 . 9
d"/"n = d'+t / >: <<<E >: = 2%00 X &%00
d. 0erda#arkan ;"+a" ;<:!5% C dan C Men'r't :kemton A1166D
d'+t = 2#)aft . Ca O 2"+e . C( . ;H
d"/"n = d'+t / >: <<<E >: = 2%00 X &%00
e. 0erda#arkan ;"+a" ;<:!5% C dan C Men'r't .ard"$atmo A2006D
d'+t = 2( . (] . ;H O 2# . o] . Kd . tg S
d"/"n = d'+t / >: <<<E >: = 2%00 X &%00
f. 0erda#arkan ;"+a" ;<:!5% C dan C Men'r't 0o'-+e## A1168D
d"/"n = 12%50 . ; . UA0 O 0%&0D / 0V
2
. Kd
g. 0erda#arkan 3ata :ond"r / 3C!5
d"/"n = A2( . HcD / & O A, . fcD / 5
). 0erda#arkan Kek'atan 0a)an 5"ang
d"/"n = C . fc] . 2"+e
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 11
f f
f f
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
". 0erda#arkan 5ekanan Kon'# :ond"r Men'r't Me$er)off
d"/"n = AHc / 50D . UA0 O 0%&0D / 0V
2

/. 0erda#arkan 5ekanan Kon'# :ond"r Men'r't 0r"en .an#en
d"/"n = Hc / A20<40D <<<E faktor red'k#" = 20<40
k. 0erda#arkan 5!= !9;
d"/"n = 2%50 X 5%00 kg/cm2 Aonda#" ke+a# 1D
d"/"n = 1%20 X 2%50 kg/cm2 Aonda#" ke+a# 2D
d"/"n = 0%70 X 1%20 kg/cm2 Aonda#" ke+a# &D
d"/"n = E 5%00 kg/cm2 Aonda#" ke+a# 4D
d"/"n = 0%50 X 0%70 kg/cm2 Aonda#" ke+a# 5D
d"/"n = B 0%50 kg/cm2 Aonda#" ke+a# 6D
d"/"n = 0%70 X 5%00 kg/cm2 Aonda#" ke+a# 7D O gro'nd -ater
3ar" er)"t'ngan ('t"r a #.d. k d" ata#% d""+") #a+a) #at' da$a d'k'ng "/"n $ang
ot"ma+ ata' me-ak"+" 'nt'k #e+an/'tn$a d"aka" #e(aga" da#ar er)"t'ngan
ke#ta("+an #tr'kt'r onda#". 3a+am menent'kan da$a d'k'ng #e('a) t"ang da+am
#'at' ke+omok t"ang% d"/"n )ar'# d"ka+"kan ef"#"en#" t"ang #e(e#ar *
E = 1 X [arc tgAd/#D . UAm<1D.n O An<1D.mV / A10.m.nDV
d = d"ameter t"ang
# = /arak antara t"ang
m = /'m+a) t"ang da+am #at' (ar"# Aara) PD
n = /'m+a) t"ang da+am #at' ko+om Aara) $D
!"/"n = d"/"n . E
2.2.2.2. Kontrol Kestabilan Struktur
a. 5er)ada =a$a 5ekan
!"/"n I >?AOD . ,9>ondAnorma+D O Yc)mn O Yad O Y(.f"++
O Y"+e O !negat"f
!"/"n I AZ@ / m.nD O AMP . P" / ZP"QD O AM$ . $" / Z$"QD
(. 5er)ada =a$a 2ngkat
Men'r't 0o'-+e## A111&D *
!"/"n I Yc)mn O Yad O e . 3 . AZ +".f"D . n"+e . tgS
>: I 2%00
Men'r't .ard"$atmo A2006D *
!"/"n I e .d( .C . . O Ae/2D . : . g . d( . A2.9<.D . Kt . tgC O Y
>: I 2%00
c. 5er)ada 3ef+ek#" =a$a 9atera+ d" !'ncak 5"ang
@c = h . 3Q . E . F1 . UL / AE . F1DV^m . Ai50D^n
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 12
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
@ = UA>PDQ O A>$DQV
3ar" graf"k def+ek#" +atera+ d"ero+e) S $ang ter/ad".
S"/"n = UA@er t"ang . Ae O jfDkV / A12 . E . 8D
S a S"/"n
d. 5er)ada Momen 9atera+ d" !'ncak 5"ang
@c = h . 3Q . E . F1 . UL / AE . F1DV^m . Ai50D^n
@ = UA>PDQ O A>$DQV
3ar" graf"k momen +atera+ d"ero+e) M "/"n.
Makt'a+ = !akt'a+/t"ang . Akeda+aman "+e ca dar" m'ka tana)D
M"/"n a Makt'a+
e. 5er)ada !en'r'nan Ke+omok 5"ang
:" = l1 . lo . H . 0 / E
:c = b . mG . .
m = faktor korek#" en'r'nan kon#o+"da#" = 0%70
: = :" O ` . :c
f. 5er)ada Ker'nt')an 0+ok !onda#" 5"ang
dg = kaa#"ta# ge#er ke+omok t"ang tana
memer)"t'ngkan k'at d'k'ng '/'ng t"ang
= 2 . 3 . A0 O 9D . C
!akt'a+ = >?AOD . ,9>ondAnorma+D O Yc)mn O Yad O Y(.f"++
O Y"+e O !negat"f
>: = dg / !akt'a+ I 1%20
2.2.2.3. Penulangan Pad
d = A)& O )4D < t#e+"m't
91 = 01/2
92 = 02/2
-1 = A91 . Lmak# O 92 . Lm"nD / A91 O 92D
-2 = Lmak# X -1
M' = 91Q / 6 . A&.-1 O 2.-2D
Mn = M' / C
Mn = 2# . 0%80 . f$ . Ad<0%425.cD
c = [0%00& / U0%00& O Af$ / E#DV\ . d
2# I 2# m"n = 0%0025 . ( . d
Kontro+ 5e(a+ !ad 2k"(at =a$a =e#er !on#
@' = [U >?AOD / ,9>to-erV . ,9>ondAnorma+DV\ O Yc)mn O
Yad
@n = @' / C
@c = UAfc]D^0%50 / &V . (o . d
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 13
@n B
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
Kontro+ 5e(a+ !ad 2k"(at =a$a =e#er >r"k#"
@' = UA>PDQ O A>$DQV^0%50
@n = @' / C
@n] = Ad . 0nettoD . f$ . A1%40 . 1D <<<E k'at ge#er t'+angan
@n_ = 0%20 . fc] . 2c <<<E k'at ge#er (eton
Kontro+ 5e(a+ !ad 2k"(at =a$a 5ar"k/7+"ft
@n = >?A<D . ,9>ondA(rokenD
@c = A1O2/`D . UAfc]D^0%50 / 6V . (o . d
Kontro+ 5e(a+ !ad 2k"(at =a$a 5ekan/Komre#"
@n = >?AOD . ,9>ondAnorma+D O Yc)mn O Yad
@c = A1O2/`D . UAfc]D^0%50 / 6V . (o . d
2.2.2.4. Penulangan Chimney
!ro#ed'r er)"t'ngan mengg'nakan graf"k dan ta(e+ $ang d"#'#'n @"# dan ="deon
#e#'a" dengan erencanaan (eton :;8 1111.
!akt'a+ / AC . 2t"ang . 0%85 . fc]D <<<E n"+a" #'m(' Gert"ka+
!akt'a+ / UAC . 2t"ang . 0%85 . fc]DV . Ae1 / )D <<<E n"+a" #'m(' )or"?onta+
3ar" graf"k d"ero+e) r dan ` #e)"ngga *
2# = r . ` . 2c)mn E 2# m"n = 0%01 . 2c)mn
dc = ( X cG A#e+"m't (etonD
>re# = UA>PDQ O A>$DQV
@' = >re# / A( . dcD
C . @c = 0%60 . A1/6 . cfc]D
C . @# mak#= 0%60 . A2/& . cfc]D
@' B C . @c <<<E t"dak d"er+'kan #engkang
@' B C . @# mak# <<<E 'k'ran c)"mne$ memen')" #$arat
C . @c B @' B C . @# mak# <<<E d"er+'kan #engkang
C . @# = @' < C . @c
2# = UA C . @# D . ( . $V / AC . f$D
2# m"n = A( . $D / A& . f$D (
t'+.okok
)
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 14
@c B @n] B
@n B C .
@n B C .
f f
f f
1.20
m'ka tana) 0.00 0.45
2.70
<
0.50
1.20
2.40
t
m"n 2Y
P
( -
r
t
r
:t'( 2ng+e
C
9
of :t'( ang+e
or ang+e +eg
C+eat / ang+e #)ear
connector
tegangan
2#'m#" d"#tr"('#"
0ottom #)aft
28 d"a.22
d"a.10<250
d"a.10<250
d"a.10<250
7er #)aft
W
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
#engkang
2.2.2.. Penulangan Tiang Pan!ang"#or
!ro#ed'r er)"t'ngan mengg'nakan graf"k dan ta(e+ $ang d"#'#'n @"#
dan ="deon #e#'a" dengan erencanaan (eton :;8 1111.
!akt'a+ / AC . 2t"ang . 0%85 . fc]D <<<E n"+a" #'m(' Gert"ka+
!akt'a+ / UAC . 2t"ang . 0%85 . fc]DV . Ae1 / )D <<<E n"+a" #'m(' )or"?onta+
3ar" graf"k d"ero+e) r dan ` #e)"ngga *
2# = r . ` . 2c)mn E 2# m"n = 0%01 . 2c)mn
dc = ( X cG A#e+"m't (etonD
>re# = UA>PDQ O A>$DQV
@' = >re# / A( . dcD
C . @c = 0%60 . A1/6 . cfc]D
C . @# mak#= 0%60 . A2/& . cfc]D
@' B C . @c <<<E t"dak d"er+'kan #engkang
@' B C . @# mak#<<<E 'k'ran c)"mne$ memen')" #$arat
C . @c B @' B C . @# mak# <<<E d"er+'kan #engkang
C . @# = @' < C . @c
2# = UA C . @# D . ( . $V / AC . f$D
2# m"n = A( . $D / A& . f$D
ddd

3
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 15
TIPIKAL PONDASI KELAS 4
t'+ okok
#engkang
02
(
01
)1
t'+ okok
)2
)& A/"ka adaD
)4

Sengkang
Tul. pokok
Rekayasa Pondasi 1 dan 2
2.15
m'ka tana) 0.00 0.&5
1.05
0.60
8.00
&.60
1.00
&.60
1.00
48 d"a.16
d"a.10<200
d"a.16<200
5"ang (or
1 n d"a.0.&0 m
C)"mne$ 215 P 215 cm
5"ang (or
1 n d"a.0.&0 m
0.80 0.80
0.80
0.80
1.00 1.00
Prodi D III Teknik Sipil Unpand 16
(
t'+ okok
)2
)1
)&
t'+ okok
#engkang
02
t"ang (or
9
02
#]
#
#
#]
# #
#] #]
c)"mne$
t"ang (or
TIPIKAL PONDASI KELAS 6