Anda di halaman 1dari 7

1

1.0 Rancangan Pengajaran Harian MatematikMatapelajaran : Matematik Pemulihan
Tarikh : 21.01.2014
Masa : 09.00 10.00 Pagi
Kelas : 2 Anggerik
Bilangan Murid : 7 orang
Tajuk : Nombor Bulat

Kumpulan Permata Harapan Mutiara
Nama Murid 1. Jaikral Bin Jaidal
2. Nurul Hamizah
binti Mohd Latip
1. Muhamad Nazri
bin Muhidin
2. Sandra Yohana
Ukoh@Jeremmy
1. Sunardi bin
Asmad
2. Milah Gasikul
3. Alice Ubong Lian
Kemahiran Kemahiran 5 :
Operasi tambah
dalam lingkungan
10
Kemahiran 6 :
Operasi tolak dalam
lingkungan 10
Kemahiran 7 :
Mengenal nombor
11 sehingga 50
Hasil Pembelajaran:
Pada akhir
pengajaran dan
pembelajaran murid
dapat :
1. Mengenal
konsep tambah
menerusi kad
gambar.
2. Menulis ayat
matematik
melibatkan
penambahan
1. Mengenal konsep
tolak
2. Menulis ayat
matematik
melibatkan
penolakan
1. Menamakan
dan
menentukan
nilai tempat
2. Menulis angka
11-50.
3. Menentukan
nilai tempat
puluh dan sa
Pengetahuan Sedia
Ada
Kemahiran 4:
Mengenal Sifar 0
Kemahiran 5 :
Operasi tambah
dalam lingkungan
10
Kemahiran 6 :
Operasi tolak dalam
lingkungan 10
Bahan Bantu
Mengajar
Kad Nama, Dadu,
Kad Manila,
Kad Nama, dadu,
Lembaran Kerja,
Kad Nama, dadu,
Sampul Surat, Kad
2

Gambar Haiwan,
Kad Simbol +,
Permainan Apa
Nombor Saya,
Lembaran Kerja,
Lagu Anak Ayam
Turun 10
Kad Bergambar,
Permainan Apa
Nombor Saya, Kad
Gambar, Lagu
Anak Ayam Turun
10
Nombor Dua-digit,
Lembaran Kerja,
Jadual Nilai
Tempat, Lagu Anak
Ayam Turun 10
Nilai Murni Kerjasama, keyakinan diri, Kerajinan, kejujuran, intrapersonal,
dan interpersonal.

Set Induksi
( 5 minit)
1. Guru meminta murid mencari Kad Nama mereka yang
tersembunyi di dalam persekitaran bilik darjah.
2. Murid akan berkumpul mengikut warna kad yang ada dalam
sampul tersebut.
3. Murid akan diterangkan dengan aktiviti permainan Siapa
cepat, dia dapat
4. Guru membaling dadu kemudian murid akan melangkah ke
hadapan jika nombor genap dan melangkah ke belakang jika
nombor ganjil.
5. Kumpulan yang paling cepat sampai akan diberikan token.

Langkah 1
( 17 Minit)
Pengajaran
1. Guru
menunjukkan dua
keping kad manila
yang mana di
dalamnya
terkandung
beberapa
gambar-gambar
haiwan yang
berlainan antara
kedua-dua kad
tersebut.
Latihan Bertulis
1. Murid menjawab
lembaran kerja
(penolakan
dalam lingkungan
10) yang
diedarkan oleh
guru.
2. Latihan yang
diberikan
berdasarkan
pelajaran hari ini.

Pengukuhan
1. Murid untuk
mencabut dua
sampul surat yang
mengandungi kad
nombor dalam
lingkungan 10.
2. Kemudian, murid
akan menambah
serta menolak
kedua-dua kad
nombor tersebut.
3. Seterusnya,
3

2. Murid membilang
setiap bilangan
haiwan yang
terdapat pada
kedua-dua kad
manila tersebut.
3. Murid akan
dipanggil untuk
menulis bilangan
bagi haiwan
tersebut dibawah
kepingan kad
manila tersebut.
contohnya :

4 3
4. Murid
ditunjukkan
dengan simbol +
dan diterangkan
tentang fungsinya
iaitu
penambahan.
5. Guru melekatkan
simbol tersebut di
pertengahan
antara kedua-dua
kad manila
tersebut.
6. Murid diminta
untuk membilang
keseluruhan
haiwan yang
terdapat pada
murid akan
mencabut kad
nombor dua digit
pada Kotak
Bertuah Saya.
4. Murid diminta
untuk menulis
serta
menyebutkan kad
nombor yang
diperolehi.
5. Murid yang dapat
menulis dan
menyebut dengan
betul akan
diberikan
ganjaran token.
4

kedua-dua kad
manila tersebut.
7. Murid ditunjukkan
dengan objek-
objek lain dan
melakukan
operasi
penambahan.
8. Guru membuat
rumusan.
Langkah 2
(17 Minit)
Latihan Bertulis
1. Murid menjawab
lembaran kerja
(penolakan dalam
lingkungan 10)
yang diedarkan
oleh guru.
2. Latihan yang
diberikan
berdasarkan
pelajaran hari ini.

Pengukuhan
1. Murid
diterangkan
tentang
permainan Apa
Nombor Saya.
2. Murid akan
diberikan satu
gelung dan
kemudian
membalingnya
untuk
dimasukkan di
dalam pin boling
yang disediakan.
3. Setiap pin ada
nombor yang
disediakan.
4. Murid diberikan
dua kali balingan
gelung dan
nombor yang
diperolehi akan
ditulis di atas
Pengajaran
1. Murid
ditunjukkan
dengan kad
nombor dua digit
sebagai
pengenalan
kepada murid-
murid.
2. Guru menyebut
nama bagi
nombor tersebut
dan diikuti oleh
murid.
3. Seterusnya,
murid
ditunjukkan
jadual sa dan
puluh untuk
pengajaran nilai
tempat.
4. Murid
ditunjukkan
kedudukan
5

kertas yang
disediakan.
5. Murid akan
menolak kedua
nombor tersebut
dan menulis
hasilnya jawapan
bagi operasi
penolakan
tersebut.
6. Jawapan yang
betul akan
diberikan
ganjaran token
manakala yang
kurang tepat
akan
diperbetulkan.
nombor-nombor
dua digit pada
jadual tersebut.
5. Seterusnya,
murid diminta
untuk menulis
nombor yang
guru sebutkan
dan kemudian
isikan nombor
tersebut
mengikut nilai
tempat pada
jadual yang
disediakan.
6. Guru membuat
rumusan.
Langkah 3
(16 Minit)
Pengukuhan
1. Murid ditunjukkan
tentang
demonstrasi
permainan Apa
Nombor Saya.
2. Murid akan
membuat
balingan gelung
sebanyak dua kali
setiap seorang
untuk dimasukkan
di dalam pin
boling yang
disediakan.
3. Setiap pin
Pengajaran
1. Guru
menerangkan
tentang konsep
penolakan iaitu
pengasingan satu
kumpulan besar
kepada kumpulan
lebih kecil.
2. Murid ditunjukkan
gambar tentang
pengasingan
tersebut.
3. Seterusnya guru
menunjukkan
cara menulis ayat
Latihan Bertulis
1. Murid menjawab
lembaran kerja
(mengenal
nombor 11
hingga 50) yang
diedarkan oleh
guru.
2. Latihan yang
diberikan
berdasarkan
pelajaran hari ini.

6

tersebut mewakili
nombor tertentu.
4. Murid akan
menulis ayat
matematik
menerusi nombor
yang diperolehi
melalui balingan
gelung tadi.
Contoh:
6 + 2 =
5. Kemudian murid
akan
menambahkan
kedua-dua
nombor tersebut
lalu menulis
jawapannya.
6. Aktiviti diteruskan
dengan balingan
berikutnya
sekurang-
kurangnya
menulis 4 ayat
matematik
penambahan.
7. Ganjaran token
akan diberikan
kepada murid
yang dapat ayat
matematik paling
banyak.
matematik
tentang
penolakan
dengan bantuan
kad bergambar.
Contoh:
5 4 =
4. Murid akan
diminta untuk
menulis ayat
matematik
penolakan
berdasarkan kad
bergambar yang
guru tunjukkan.
5. Murid ditunjukkan
pula ayat
matematik dan
memberikan
murid kad
gambar.
6. Murid akan
melakukan
pengasingan
dengan
melukiskan
garisan pemisah.
7. Guru memberi
bimbingan dan
membetulkan
sekiranya
terdapat
kesalahan.
8. Guru membuat
7

rumusan.

Penutup
(5 minit)
1. Murid-murid diminta untuk berdiri dan menyanyi bersama guru
lagu Anak Ayam Turun Sepuluh.
2. Guru mengucapkan tahniah kepada murid kerana memberikan
kerjasama sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
3. Guru mengakhiri sesi pengajaran dan pembelajaran dengan
membuat rumusan pembelajaran.

Refleksi :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai