Anda di halaman 1dari 2

ISI KANDUNGAN FAIL UTAMA PANITIA MATA PELAJARAN

PERKARA
ADA
TIADA CATATAN
LENGKAP
TIDAK
LENGKAP
0
1
Takwim:
a. Mesyuarat
b. Perjumaa! Ke"i#
". $jia! % Peeriksaa!
&. Pr'(ram % Akti)iti
e. Perkemba!(a! *ta++
0
,
*truktur -r(a!isasi
0
.
/i'&ata &a! mak#umat (uru
0
0
1a&ua#:
a. 1a&ua# Periba&i Guru
b. 1a&ua# Pe!((u!aa! P**
". 1a&ua# Pe!((u!aa! /i#ik K2as
&. 1a&ua# Ama#i *'#at
0
3
Mi!it Mesyauarat:
a. Kuriku#um
b. Pa!itia
". La'ra! Perjumaa! Ke"i#
0
4
5ea&"'u!t Mata Pe#ajara!: 6Ta2u! 1748
0
9
Pr'(ram Pe!i!(kata! Mata Pe#ajara!:
a. Kertas Kerja Pr'(ram
b. La'ra! Pe!i#aia! Pr'(ram
0
:
Peeriksaa! Awam:
a. Takwim eeriksaa!
b. La'ra! a!a#isis keutusa!
matae#ajara!
0
;
Peeriksaa! Da#ama!:
a. Takwim Peeriksaa! Da#ama!
b. 1a&ua# Pe!ye&ia *'a#a!
". 1a&ua# Pe!e!tu $jia!
&. La'ra! A!a#isis keutusa! mata
e#aja!
e. <'rmat kertas = *kema emarka2a!
1
0
*e!arai /uku Teks
1
1
*e!arai /uku Rujuka!
1
,
*e!arai A#at /a!tu Me!(ajar
PERKARA
ADA TIADA CATATAN
LENGKAP
TIDAK
LENGKAP
1
.
1a&ua#:
a. *emaka! Kerja Muri&
b. Pe!"eraa! (uru
1
0
Perkemba!(a! *ta++:
a. 1a&ua# Kursus
b. La'ra! Kursus
". /a2a! E&ara!
b = " &i#etak &a#am +ai#
Perkemba!(a! *ta++
1
3
Pema!taua! *ukata!
Pe#ajara!
1
4
Peke#i#i!(:
a. *ek'#a2
b. Pejabat Pe!&i&ika!
&aera2
". Lemba(a Peeriksaa!
Ma#aysia
&. Maj#is Peeriksaa!
Ma#aysia
e. 1emaa2 Na>ir
+. Keme!teria!
Pe!&i&ika! Ma#aysia
1
9
A!((ara! Perbe#a!jaa!
1
:
Persatua! Aka&emik
1
;
Kajia! Ti!&aka!
,
0
*ukata! Pe#ajara!
Da#am
<ai#
P'ket
,
1
Ra!"a!(a! Pe#ajara!
,
,
*'a#a! $jia! % Peeriksaa!
PEGA?AI
MENCERAP TARIK5
1ATA
6EMA* % PERAK % GANG*A8
TANDATANGAN
PENCERAP
Ketua Pa!itia
Pe!'#'!( Ka!a!