Anda di halaman 1dari 1

Bahasa Melayu _ Tingkatan 1

Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.


1. Walaupun budak itu masih kecil, dia _______________ berbahasa Inggeris.
A. cekap C. asih
!. petah ". lancar
#. Akhir-akhir ini perangai yang ditunjukkan $leh %ai&al _____________sekali.
A. hairan C. muram
!. jelas ". aneh
'. ($pal terpaksa memakai cermin mata kerana dia __________________.
A. rambang mata C. mata duitan
!. rabun ayam ". buta huru
). *ita hendaklah sentiasa menjaga_______________diri.
A. kebersihan C. keindahan
!. keceriaan ". kem$lekan
+. Anak-nak hendaklah h$rmat dan sayang __________________ibu bapa mereka.
A. kepada C. dengan
!. pada ". $leh
,. -ang *ancil mempunyai _______________yang bijak.
A. akal C. minda
!. ikiran ". $tak
.. Cikgu %atimah sedang sibuk _________________ kertas peperiksaan pelajar.
A. meng$lak C. mengulang kaji
!. menapis ". menyemak
/. 0n. 1ashim membawa keluarganya __________________ke 2ulau 2angk$r.
A. naik angin C. makan angin
!. bertukar angin ". ambil angin
3. !aju 1arun __________ kerana terkena lumpur.
A. c$mpang-camping !. c$m$t-m$m$t
C. serbah-serbih ". k$yak-rabak
14. -etiap pagi ayah akan_________________sebelum menjalankan tugasnya di pejabat
yang tidak jauh dari rumah.
A. berminum C. memakan
!. bersarapan ". mencuci