Anda di halaman 1dari 12

JOB DESIGN AND WORK MOTIVATION

Reka Bentuk Kerja


adalah pembahagian kerja dalam organisasi di
kalangan pekerja-pekerja
menggunakan teori motivasi
kerja untuk meningkatkan
kepuasan dan prestasi pekerja
The traditional way is fitting people to jobs
The modern way is fitting jobs to people
Terdapat dua pendekatan yang berbeza untuk
reka bentuk kerja
tradisional moden
KECEKAPAN KERJA

Matlamat adalah aspek penting dalam reka
bentuk kerja

Matlamat yang diperlukan untuk memberikan
arahan yang betul kepada pekerja-pekerja.

Penetapan matlamat adalah proses
membangun, berunding, dan memformalkan
sasaran atau objektif yang seseorang
bertanggungjawab untuk mencapai.
Garis panduan penetapan matlamat berasal
dari Locke dan Latham model penetapan
matlamat dan penyelidikan yang berkaitan
untuk meningkatkan prestasi

Matlamat sukar lebih cenderung untuk membawa
kepada prestasi yang lebih tinggi

Matlamat tertentu lebih cenderung untuk membawa
kepada prestasi yang lebih tinggi daripada yang
tidak mempunyai matlamat atau yang samar-samar.
Bagaimanakah penetapan matlamat
meningkatkan prestasi?

Penetapan matlamat dan MBO.

Pengurusan objektif (MBO) adalah satu proses
penetapan matlamat bersama antara penyelia
dan pekerja bawahan.

MBO adalah selaras dengan garis panduan
penetapan matlamat yang diperolehi daripada
model Locke dan Latham itu.

Walaupun MBO mempunyai banyak manfaat
untuk kepada organisasi, namum ia tidak
mudah untuk memulakan dan berterusan.
Bagaimanakah penetapan matlamat
meningkatkan prestasi?

Penetapan matlamat.
Pekerja mengambil bahagian secara aktif dalam
membangunkan matlamat prestasi.

Tindakan untuk mencapai matlamat.
Pekerja melakukan tugasan sementara jurulatih
menyelia dan menyediakan sokongan.

Penilaian pencapaian matlamat.
Pekerja mengambil bahagian secara aktif dalam kajian
prestasi.
Bagaimanakah penetapan matlamat
meningkatkan prestasi?
Job context
Social
setting
differences
Job content Job analysis Job design
Job
performance
Perceived job
content
Job
requirements
Individual
differences
Conceptual Model of Job Design and
Job Performance
Objective
Outcomes
Personal
Behavior
Outcomes
Intrinsic and
Extrinsic
Outcomes
Job
Satisfaction
Outcomes
Job Performance Outcomes
MOTIVASI KERJA

Penggiliran Kerja

Individu bergerak dari satu
pekerjaan ke pekerjaan yang
lain
Individu melengkapkan
pekerjaan yang
berbeza- beza
Melibatkan meningkatkan
kemahiran dalam pekerjaan
dan kepelbagaian dalam
kandungan kerja

Pembesaran Kerja

Meningkatkan bilangan
tugas yang mana individu
bertanggungjawab
Meningkatkan pelbagai
pekerjaan, tetapi tidak
mendalam
Motivasi kerja boleh ditingkatkan melalui beberapa kaedah :
1. pengiliran kerja,
2. pembesaran kerja dan
3. pengayaan kerja

Meningkatkan kemahiran kerja dan sewajarnya memenuhi
pertumbuhan dan autonomi keperluan

menurut teori Herzberg terdapat 2 faktor iaitu motivasi dan
dorongan untuk mereka bentuk kerja

Pengurus boleh menyediakan pekerja dengan
peluang-peluang yang lebih besar dengan menggunakan
budi bicara untuk membuat perubahan berikut:

Maklum balas secara langsung
Pembelajaran baru
Penjadualan
Keunikan
Kawalan ke atas sumber-sumber
Akauntabiliti peribadi
Pengayaan Kerja
Langkah-langkah yang boleh diambil untuk
meningkatkan motivasi kerja
1
Menggabungkan unsur tugas
2
Menetapkan kepingan keseluruhan kerja (iaitu, modul kerja)
3
Budi bicara membenarkan dalam pemilihan kaedah kerja
4
Membenarkan kawalan kendiri
5
Membuka saluran maklum balas