Anda di halaman 1dari 13

Makalah ini disajikan untuk memenuhi tugas diskusi

Mata Kuliah Ulumul Quran


Semester 1/2012
Disusun oleh kelompok delapan:
1.a!irin 122"00#$
2.indi %&uningsih 122"00#'
$.S(isni Mar&ati 122"00'1
#.)u(ike *ulandari 122"00+'

Dosen Pembimbing :Pathur Rahman M.Ag
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negri Raden Fatah
Palembang
!"
D%,-%. /S/
01D%2U3U%
%.3atar 4elakang
4..umusan Masalah
01M4%2%S%
%.0engertian Qiroat %l5Quran se6ara 7ahasa dan istilah
4.Sejarah dan latar 7elakang tim7uln&a ilmu Qiroat
8.Ma6am5ma6am Qiroat
D.Urgensi mempelajari Qiroat dan pengaruhn&a dalam istim7at hukum
K1S/M0U3%
4%4 //
01M4%2%S%
A.Pengertian #ira$at
4erdasarkan etimologi 97ahasa:; qiraah merupakan kata jadian 9mashdar: dari kata kerja
qiraah 9mem7a6a:; jamakn&a &aitu qiraat. 4ila dirujuk 7erdasarkan pengertian terminology
9istilah:; ada 7e7erapa de<inisi &ang dkemukakan para ulama :
1.Menurut %!5=ar>ani
%!5=ar>ani mende<insikan qiraah dalam terjemahan 7ukun&a &aitu : ma!ha7 &ang dianut
oleh seorang imam qiraat &ang 7er7eda dengan lainn&a dalam pengu6apan al5Quran serta
kesepakatan ri(a&at5ri(a&at dan jalur5jalurn&a; 7aik per7edaan itu dalam pengu6apan huru<5
huru< ataupun 7entuk57entuk lainn&a
2.Menurut i7n5al/lmu &ang ja!ari
men&angkut 6ara56ara mengu6apkan kata5kata al5Quran dan per7edaan5per7edaann&a
dengan 6ara menis7atkan kepada penukiln&a.
$.Menurut.Kashthalani
?Suatu ilmu &ang mempelajari hal5hal &ang disepakati atau diperselisihkan ulama &ang
men&angkut persoalan lughat, hadzaf, Irab, itsbat, fashl, dan washl &ang kesemuan&a diperoleh
se6ara peri(a&atan.
#.Menurut a!5!arkashi
Qiraat adalah per7edaan 6ara mengu6apkan la<a!5la<a! al5Quran; 7aik men&angkut huru<5
huru<n&a atau 6ara pengu6apan huru<5huru< terse7ut; seperti takhfif 9meringankan:; tatsqil
9mem7eratkan:; dan atau &ang lainn&a.
@.Murut i7nu5al ja!ari
Qiraat adalah pengetahuan tentang 6ara56ara mela<alkan kalimat5kalimat %l5Quran dan
per7edaann&a.0er7edaan 6ara pende<enisian di atas se7enarn&a 7erada pada satu kerangka &ang
sama; &aitu 7ah(a ada 7e7erapa 6ara mela<alkan %l5Quran (alaupun sama5sama 7erasal dari
satu sum7er; &aitu Muhammad. Dengan demikian; dari penjelasan5penjelasan di atas; maka ada
tiga >iraat &ang dapat ditangkap dari de<inisi diatas &aitu :
%. &atar %elakang #ira$at
0ada !aman a7i S%*; saha7at dan umat 7eliau (aktu itu memperoleh a&at5a&at
%l>uran dengan 6ara mendengarkan; mem7a6a dan mengha<alkann&a se6ara lisan dari mulut ke
mulut. 4arulah pada masa khali<ah %7u 4akar %sh Siddi> r.a; %l>uran mulai di7ukukan dalam
satu musha< atas saran dari Umar 7in Khatta7 r.a. %7u 4akar %sh Siddi> memerintahkan =aid
7in Sa7it untuk mengumpulkan seluruh a&at %l>uran dan ditulis dalam satu musha<. 0em7ukuan
%l>uran ini 7erlangsung sampai khali<ah Ustman 7in %<<an.
0ada masa pemerintahan Khali<ah Ustman 7in %<<an r.a terdapat perselisihan sesama
kaum muslimin mengenai 7a6aan %l>uran &ang hampir menim7ulkan perang saudara sesama
muslim. 0erselisihan ini dise7a7kan mereka 7erlainan dalam menerima 7a6aan a&at5a&at %l>uran
karena oleh a7i diajarkan 6ara 7a6aan &ang sesuai dengan dialek mereka masing5masing.
amun mereka tidak memahami maksud a7i melakukan hal terse7ut sehingga tiap
suku/golongan menganggap 7a6aan mereka &ang paling 7enar sedangkan &ang lain salah.
Untuk mengatasi perselisihan; khali<ah Ustman 7in %<<an r.a memerintahkan untuk
men&alin musha< %l>uran pada masa %7u 4akar %sh Siddi> dan memper7an&akn&a kemudian
mengirimkan ke 7er7agai daerah.
'. Ma(am ma(am #ira$at
Ma6am5ma6am qiraat dilihat dari segi kuantitas
1.Qiraah sa7ah 9>iraah tujuh:
Kata sa7ah artin&a adalah imam5imam qiraat &ang tujuh. Mereka itu adalah : %7dullah
7in Katsir ad5Dari 9(. 120 2:; a<i 7in %7durrahman 7in %7u aim 9(. 1'" 2:; %7dullah al5
)ashi7i 9>. 11A 2:; %7u B%mar 9(. 1@# 2:; )a>u7 9(. 20@ 2:; 2am!ah 9(. 1AA 2:; %shim i7nu
%7i al5aju7 al5%sadi.
2.Qiraat %s&rah 9>iraat sepuluh:
)ang dimaksud qiraat sepuluh adalah qiraat tujuh &ang telah dise7utkan di atas ditam7ah
tiga qiraat se7agai 7erikut : %7u Ca<ar. ama lengkapn&a )a!id 7in al5Qa>a al5Makh!umi al5
Madani. )a>u7 911+ D 20@ 2: lengkapn&a )a>u7 7in /sha> 7in )a!id 7in %7dullah 7in %7u
/sha> al52adrani; Khalla< 7in 2is&am 9(. 22" 2:
$.Qiraat %r7aat %s&arh 9>iraat empat 7elas:
)ang dimaksud qiraat empat belas adalah qiraat sepuluh se7agaimana &ang telah
dise7utkan di atas ditam7ah dengan empat qiraat lagi; &akni : al52asan al54ashri 9(. 110 2:;
Muhammad 7in %7durrahman 9(. 2$ 2:; )ah&a 7in al5Mu7arak al5)a!idi and5ah(i al5
4aghdadi 9(. 202 2:; %7u al5,ajr Muhammad 7in %hmad as&5S&am7ud! 9(. $AA 2:.
Ma6am5ma6am qiraat dilihat dari segi kualitas
4erdasarkan penelitian al5Ca!ari; 7erdasarkan kualitas; qiraat dapat dikelompokkan
dalam lima 7agian.
1.Qiraat Muta(atir
&akni &ang disampaikan sekelompok orang mulai dari a(al sampai akhir sanad; &ang
tidak mungkin 7ersepakat untuk 7er7uat dusta. Umumn&a; qiraat &ang ada masuk dalam 7agian
ini.
2 Qiraat Mas&hur
&akni qiraat &ang memiliki sanad sahih dengan kaidah 7ahasa ara7 dan tulisan Musha<
utsmani. Umpaman&a; qiraat dari tujuh &ang disampaikan melalui jalur 7er7eda57eda; se7agian
pera(i; misaln&a meri(a&atkan dari imam tujuh terse7ut; sementara &ang lainn&a tidak; dan
qiraat sema6am ini 7an&ak digam7arkan dalam kita75kita7 qiraat.
$. Qiraat %had
&akni &ang memiliki sanad sahih; tetapi men&alahi tulisan Musha< Utsmani dan kaidah
7ahasa ara7; tidak memiliki kemas&huran dan tidak di7a6a se7agaimana ketentuan &ang telah
ditetapkan.
#. Qiraat S&ad! 9men&impang:;
&akni qiraat &ang sanadn&a tidak sahih. -elah 7an&ak kita7 &ang ditulis untuk jenis
qiraat ini.
@.Qiraat Maudhu 9palsu:; seperti >iraat al5Kha!!ani
D. )rgensi mem*elajari ilmu #ira$at
/lmu Qiraat sangat penting 7agi kita semua teritama se7agai orang &ang mukmin;
se7agai panduan dan a6uan mem7a6a %l Quran.Mempelajari ilmu Qiraat mempun&ai
kepentingan dan peranann&a &ang saling 7erkaitan di dalam ilmu s&ariah . Qiraat adalah satu
ilmu &ang sangat penting dan mempun&ai peranann&a &ang tersendiri. %ntara kepentingan dan
peranann&a ialah memudahkan ahli <u>aha 9ahli <i>h: untuk mendapatkan hukum. Qiraat
menjadi dasar penting dalam 7idang ilmu <i>h kerana untuk mengetahui atau menentukan
sesuatu hukum dan untuk menistin7at sesuatu hukum;
Mempelajari ilmu Qiraat di dalam ilmu s&ariah amatlah penting dengan penggunaan nas5
nas s&araE di dalam al5QurEan terhadap hukum &ang 7ersi<at umum 9kulli: &ang diutamakan dan
kemungkinan nas5nas terse7ut untuk menerima pel7agai pemahaman. 0enggunaan nas5nas ini
juga merupakan <aktor keluasan dan kehe7atan &ang terdapat dalam s&ariat /slam. /ni adalah
pandangan &ang diutarakan oleh )usu< al5Qardha(i &ang merupakan seorang pro<essor &ang
diiktira< seluruh dunia se7agai pemikir islam dan ulama kontemporari.
Selain itu; kepentingan ilmu Qiraat ialah se7agai keperluan asasi 7agi pelaksanaan s&ariat
/slam. %sasi 7agi pelaksanaan &ang perlu dilakukan 7agi melaksanakan s&ariat /slam ialah salah
satu daripada 7erkaitan dengan peranan al5QurEan iaitu pelaksanaan ajaran /slam se6ara
men&eluruh 7erdasarkan al5QurEan dan as5Sunnah. Kesimpulan &ang 7oleh di7uat ialah
pentingn&a peranan ilmu Qiraat di dalam ilmu s&ariah 7agi ahli <u>ahaE untuk menentukan
sesuatu hukum. Sesungguhn&a ilmu Qiraat se7ahagian ilmu al5QurEan dan merupakan ilmu &ang
sangat luas.
01U-U0
Kesimpulan
Dari uraian pem7ahasan di atas; maka dapat disimpulkan 7ah(a Qiraat adalah per7edaan
6ara mengu6apkan la<a!h5la<a!h al5Quran 7aik men&angkut huru<n&a atau 6ara pengu6apan
huru<5huru<.Qiraat memiliki 7erma6am5ma6am; &akni qiraat sabah, qiraat asyrah dan qiraat
arbaah asyrah.Qiraat memiliki pengaruh &ang sangat 7esar terhadap penetapan suatu hukum
aki7at per7edaan kata; huru< dan 6ara 7a6a; pemahaman dan pengetahuan mengenai ilmu >iraat
sangatlah penting. 2al ini ditujukan agar kita tidak saling 7erselisih karena per7edaan 6ara 7a6a
a&at %l>uran seperti &ang pernah terjadi pada masa pemerintahan khali<ah Ustman 7in %<<an.
0er7edaan Fersi >iraat dise7a7kan karena para ulama 7erlainan dalam menerima 7a6aan a&at;
sehingga terjadi perselisihan di antara ulama. Kemudian khali<ah Ustman 7in %<<an men&alin
dan men&e7ar luaskan a&at %l>uran pada masa %7u 4akar %sh Siddi> ke 7er7agai daerah untuk
mengatasi perselisihan.
Qiromerupakan suatu ilmu &ang tidak dapat kita na<ikan keutamaan dan
kepentingann&a. Menjadi tanggung ja(a7 kita para dai untuk men&e7arkan ilmu ini dan
memas&hurkan ilmu ini dengan harapan mas&arakat tidak melupai kesenian ilmu ini. Seterusn&a
memarta7atkan s&ariat /slam di atas muka 7umi %llah ini. %llah s(t sudah 7erjanji 7aha(a Dia
akan menjaga al5Quran dan ilmu &ang 7erkaitan dengann&a sampai hari kiamat. amun 7egitu;
janganlah kita mengam7il mudah dan memandang remeh perkara ini. Semoga kita tidak menjadi
golongan &ang rugi &ang tidak memakmurkan ilmu %llah s(t.
DAFTRA P)+TA,A
.ahmat S&a<ei; Pengantar Ilmu Tafsir; 4andung : 0ustaka Setia; 200'
.osihin %n(ar; Ulumul Quran; 4andung: 0ustaka Setia. 200'
Ilmu Tafsir; 4andung: 0ustaka setia. 2000
Soleh G Dahlan; %s7a7un u!ul 93atar 4elakang 2istoris -urunn&a %&at5%&at al5Quran:;
4andung: 8H Diponegoro; 4andung; 2000
Quraish Shiha7; dkk. ejarah dan Ulumul Quran; Cakarta: 0ustaka ,irdaus. 1"""
0ara ulama men6oa7a merangkum 7entuk57entuk per7edaan 6ara mela<alkan %l5Qur?an itu
se7agai 7erikut :
a. 0er7esdaan dalam /?ra7 atau harakat kalimat tanpa pe(ru7ahan makna dan 7entuk kalimat.
Misaln&a pada <irman %llah S*- :
%rtin&a :IJ&aitu orang5orang &ang kikir; dan men&uruh orang lain 7er7uat kikirJI9Qs. %n5isa #
: $+:
Kata %l54akhl &ang 7erarti kikir di sini dapat di7a6a <athah pada huru< 7a?n&a sehingga menjadi
K7i %l54ukhlI.
7. 0er7edaan pada /?ra7 dan harakat 97aris: kalimat sehingga mengu7ah maknan&a. ,irman %llah
S*- :
%rtin&a LI)a -uhan kami; jauhkanlah jarak perjalanan kamiI 9Qs. Sa7a? $# : 1":.
Kata &ang diterjemahkan menjadi jauhkanlah di atas adalah 7a?id karena statusn&a se7agai <i?il
amr; 7oleh juga du7a6a 7a?da &ang 7erarti kedudukann&a menjadi <i?il madhi; sehingga artin&a
telah jauh.
6. 0er7edaan pada peru7ahan huru< antara peru7ahan /?ra7 dan 7entuk tulisann&a; sementara
maknan&a 7eru7ah. Misaln&a pada <irman %llah S*- :
%rtin&a :IDan lihatlah kepada tulang keledai itu; kemudian kami men&usunn&akem7aliI.9Qs; %l5
4a>arah 2 : 2@":
Kata nuns&i!uha 9kami men&usun kem7ali: &ang ditulis dengan menggunakan huru< !a& diganti
dengan huru< ra sehingga menjadi 7er7un&i nuns&iruha &ang 7erarti Kkami hidupkan kem7aliI.
d. 0eru7ahan pada kalimat dengan peru7ahan pada 7entuk tilisann&a; tetapi maknan&a tidak
7eru7ah.
e. 0er7edaan pada kalimat di mana 7entuk dan maknan&a 7erua7ah pula. Misaln&a pada
ungkapan thal?in mandhud menjadi thalhin mhandhud.
<. 0er7edaan pada mendahulukan dan mengkharin&a.
g. 0er7edaan dengan menam7ah dan mengurangi huru<; sperti <irman %llah S*- :
%rtin&a :Jsurga5surga &ang mengalir sungai5sungai di dalamn&a K.9Qs. 4a>arah : 2 : 2@J
8. Se7a75Se7a7 0er7edaan Qira?at
1. 0er7a7edaan Qira?at na7i. %rtin&a dalam mengajarkan %l5Qur?an kepada para saha7atn&a;
a7i memakai 7e7erapa Fersi >ira?at. Misaln&a; a7i pernah mem7a6a surat %s5Sajdah 9$2: a&at
se7agia 7erikut
2. 0engakuan dari na7i terhadap 7er7agai >ir?at &ang 7erlaku di kalangan kaum muslimin (aktu
itu. 2al ini men&angkut dialek diantara mereka dalam mengu6apkan kata5kata di dalam %l5
Qur?an.
$. %dan&a ri(a&at dari para saha7at na7i men&angkut 7er7agai Fersi >ir?at &ang ada.
#. %dan&a lahjah atau diaelek ke7ahasaan di kalangan 7angsa %ra7 pada masa turunn&a %l5
Quran.
D. Ma6am5ma6am Qira?at
1. Dari segi Ke7ahasaan
a. Qira?ah Sa7?ah 9Qira?ah -ujuh: Maksud sa7?ah adalah imam5imam >ira?at &ang tujuh. Mereka
adalah :
1: %7dullah 7in Katsir %d5Dari 9(.120. 2.: dari mekah. %d5Dari termasuk generasi ta7iin &ang
diri(a&atkan dari %7dullah 7in Cu7air dan lain5lain.
2: a<i? 7in %7durrahman 7in %7u a?im 9(.1'".h.: dari Madinah.
$: %7dullah %l5)ahsi7i; terkenal dengan se7utan %7u %mir %d5Dimas&>i 9(.11A 2: dari S&am;
&ang diam7il >ira?at dari Mughirah 7in %7i S&ai7ah %l5Mah!umi; dari Utsman 7in %<<an.
#: %7u %mar 9(.1@# 2.:dari 4ashrah; /rak.M
@: )a?>u7 9(.20@ 2.: dari 4ashrah; irak.
': 2am!ah 9(. 1AA 2.:
+: %shim;adapun nama lengkapn&a adalah /7n %7i %n5ajud %l5%sadi 9(. 12+ 2.:.
7. Qira?at %s&arah 9Qira?at sepuluh:. Maksudn&a >ira?at tujuh &ang telah dise7utkan di atas
ditam7ah dengan tiga >ira?at 7erikut :
1: %7u ja<ar; nama lengkapn&a adalah )ajid 7in %l5Qa?>a %l5Makh!umi.
2: )a?>u7 911+520@ 2.:. ama lengkapn&a adalah )a?>u7 7in /sha> 7in )a!id 7i %7dullah 7in
%7u /sha> %l52adhrami %l54ashri.
$: Khala< 7in 2is&am 9(. 22" 2.:. ama lengkapn&a adalah %7u Muhammad Khala< 7in
2is&am 7in -sa?la7 %l54a!!a! %l5 4aghdadi.
6. Qira?at %r7a?at %s&rah 9Qira?at 1mpat 7elas:. )ang dimaksud >ira?at empat 7elas adalah >ira
sepuluh &ang telah dise7utkan di atas ditam7ah dengan empat >ira?at se7agai 7erikut :
1: %l52asan %l54ashri 9(. 110 2.:; salah seorang ta7i?in 7esar &ang terkenal ke!ahidann&a;.
2: Muhammad 7in %dirrahman &ang dikenal dengan nama /7n Mahisan 9(. 12$ 2.:; ia adalah
guru %7i %mr.
$: )ah&a 7in %l5Mu7arak %l5)a!idi aan5ah(l %l54aghdadi 9(. 202 2.: ia mengam7il >ir?at
dari %7i%mr dan 2am!ah.
#: %7u %l5,arj Muhammad 7in %hmad %s&5S&an7ud! 9(. $AA 2.:
2. Dari Segi Kualitas
a. Qira?ah muta(atir; &akni &ang disampaikan sekelompok orang mulai dari sampai akhir sanad;
&ang tidak mungkin 7ersepakat untuk 7er7uat dusta.
7. Qira?ah Mas&hur; &akni &ang memiliki sanad sahih; tetapi tidak sampai pada kualitas
muta(atir; sesuai dengan kaidah 7ahasa %ra7 dan tulisan musha< Utsmani; mas&hur dikalangan
Quraa.
6. Qira?at %had; &akni &ang memiliki sanad sahih; tetapi men&alahi tulisan musha< Utsmani dan
kaidah 7ahasa %ra7; tidak memiliki kemas&huran; dan tidak di7a6a se7agaimana ketentuan &ang
telah ditetapkan %l5Ca!ari.
d. Qira?ah S&ad! 9men&impang:; &akni &ang sanadn&a tidak sahih.
e. Qira?at maudhu 9palsu:; seperti >ira?at %l5Kha!!ani. %sh5Su&uthi kemudian menam7ah >ira?at
&ang keenam.
<. Qira?at &ang men&erupai hadis mudraj 9sisipan:. )akni adan&a sisipan pada 7a6aan dengan
tujuan pena<siran.
1. Urgensi Mempelajari Qira?at dan 0engaruhn&a dalam /stin7ath 90enetapan: 2ukum
Dapat menguraikan ketentuan5ketentuan hokum &ang telah disepakati para ulama.
Dapat men5tarjih hokum &ang diperselisihkan para ulama.
Dapat menga7ungkan dua ketentuan hokum &ang 7er7eda.
Dapat menunjukan dua ketentuan5ketentuan &ang 7er7eda dalam kondisi 7er7eda pula.
Dapat mem7erikan penejlasan terhadap suatu kata di dalam %l5Qur?an &ang mungkin sulit
dipahami maknan&a.

Anda mungkin juga menyukai