Anda di halaman 1dari 51

TUGAS KELOMPOK

PERANCANGAN ELEMEN MESIN


PROSES PERANCANGAN
(DESIGN PROCESS)
DISUSUN OLEH :
04 PAX
Devi Sagitaris (0700723821)
Nicholas Yulius Munandar (0700704980)
ric! Sugiharto (0700"87"84)
#elitas $ohan %& (0700702"'3)
Yonathan (07007083"0)
Meilinda De(ora )irsang (0700"801'4)
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
2005
PROSES PERANCANGAN
Di (a*ah ini adalah taha+,taha+ dala- +roses +erancangan& .ada -a!alah ini
a!an di(eri!an in/or-asi 0ang detil -engenai tia+ taha+ dala- +erancangan dan
contoh dari taha+,taha+ 0ang dili(at!an dala- -e-(angun suatu +ro0e! 0ang su!ses&
1da+un suatu +roses +erancangan -eli(at!an taha+,taha+ se(agai (eri!ut 2
1. RICH PICTURE
3ich +icture adalah taha+ a*al dala- +roses +erancangan& 3ich +icture
-eru+a!an suatu s!e-a (+e-etaan) tentang hal,hal 0ang harus di+erhati!an dala-
-ela!u!an suatu +erancangan& 4aran0a adalah -eleta!!an te-a +ada (agian tengah
ga-(ar dan -eleta!!an hal,hal lainn0a 0ang (erhu(ungan dengan te-a dan 0ang
harus di+erhati!an di se!eliling te-a terse(ut&
4ontoh 3ich .icture 2
Da+at dilihat dari contoh di atas5 se(uah rich +icture untu! te-a +erancangan
6a- (4loc! Design)& 7ata,!ata 0ang dihu(ung!an harus (erhu(ungan dengan te-a di
tengah ga-(ar dan a!an -e-(antu !ita untu! -e-i!ir!an +oin,+oin 0ang harus
di+erti-(ang!an !eti!a -enco(a untu! -en0elesai!an -asalah +erancangan&
Se(agai contoh5 !ata 8-aterials9 a!an -e-(antu !ita untu!
-e-+erti-(ang!an +er(edaan !a0u5 loga-5 dan +lastic 0ang a!an (erguna !eti!a !ita
-enco(a untu! -ene-u!an -aterial ter(ai! se(agai solusi& .ada cara ini !ita
se(ai!n0a -enulis!an !ata,!ata se(an0a! -ung!in di se!eliling te-a teta+i han0a
a+a(ila -ere!a -e-ili!i hu(ungan dengan te-a& 3ich +icture 6uga harus -e-ili!i
ga-(ar atau+un diagra- untu! -e-(eri!an e/e! visual 0ang (ai! dan 6elas& :an+a
hal ini5 rich +icture han0a -en6adi suatu diagra- sa6a&
4ontoh lain dari rich +icture 2
3ich +icture 0ang ditun6u!!an di atas telah di(uat untu! suatu +ro0e! 0ang
didasar!an +ada !e(utuhan +er-ainan +endidi!an untu! -enga6ar!an ana!,ana!
-engguna!an ;e(ra cross&
1& Se(uah (atas 6udul 0ang sederhana teta+i e/e!ti/ diga-(ar +ada !ertas& %al ini
harus diselesai!an terle(ih dahulu sehingga da+at di/otoco+0 (e(era+a !ali& <ni
(erarti !ita a!an -e-ili!i (e(era+a !ertas !er6a untu! diguna!an dala-
+erancangan selan6utn0a&
2& :e-a uta-a (.edestrian 4rossing) ditulis!an dengan 6elas di tengah !ertas&
7ita da+at -enulis!an te-a dengan ga0a i-a6inati/ !ita5 -ena-(ah!an
(a0angan dan *arna 0ang -enari!&
3& 7ata,!ata terhu(ung dileta!!an di se!eliling te-a uta-a dan ditulis secara
a!urat dengan garis +enun6u! 0ang 6elas& Sangat +enting (agi garis +enun6u!
untu! da+at diceta! secara a!urat dan -e-udah!an +e-eri!sa untu! -e-(aca
in/or-asi !ita&
4& =e(era+a dari !ata +enguhung 6uga da+at -e-ili!i !ata,!ata 0ang dileta!!an
-engelilingin0a& %al ini -enun6u!!an (an0a! detil dan 6uga -enun6u!!an
(ah*a !ita telah (er+i!ir sangat hati,hati tentang +ro0e! terse(ut& >ihat !ata
terhu(ung 8-aterials95 !ata ini -e-ili!i (e(era+a !ata 0ang diarah!an di
se!elilingn0a&
'& Mena-(ah!an ga-(ar untu! (e(era+a !ata terhu(ung& 7ita tida! +erlu
-ena-(ah!an ga-(ar +ada seluruh !ata& )a-(ar +erlu dita-(ah!an untu!
-e-+er6elas !ata,!ata 0ang sulit untu! di(a0ang!an&
"& $angan -e-enuhi hala-an teta+i di saat 0ang sa-a +asti!an (ah*a !ita telah
-e-asu!!an (an0a! detil&
Saa! :
1& Me-ulai dengan -engga-(ar atau -engs!etsa versi 0ang le(ih !asar
dari rich +icture !ita& <ni a!an -e-(antu !ita untu! -erencana!an
la0out dan da/tar isi dari !ertas rancangan !ita& $angan -enco(a untu!
-en0elesai!an rich +icture !ita langsung se!ali (uat&
=& $angan -enga-(il ide dala- la0out dari orang lain&
4& )una!an i-a6inasi dan (ersia+lah untu! -engha(is!an *a!tu +ada
!er6a !ita&
D& :an0a!an !e+ada 0ang le(ih ahli untu! saran dan lihatlah +ro0e! 0ang
telah selesai se(agai ins+irasi&
& Men0elesai!an tugas !ita te+at *a!tu&
2. MASALAH PERANCANGAN DAN RANCANGAN SINGKAT
Masalah dan rancangan sing!at sering!ali dilihat se(agai dua (agian 0ang
(er(eda +ada +roses +erancangan& =agai-ana+un5 !eduan0a (er!aitan sangat erat&
Se(elu- !ita da+at -e-ulai suatu +ro0e! +erancangan5 +erta-a !ali !ita harus
-ene-u!an -asalah untu! diselesai!an& 3ancangan sing!at a!an dila!u!an setelah
-asalah dan -enun6u!!an secara 6elas (agai-ana !ita (ertu6uan untu! -e-ecah!an
-asalah +erancangan&
Di (a*ah ini adalah se(uah contoh dari -asalah +erancangan dan rancangan
sing!at& =ai! -asalah -au+un rancangan sing!at harus -udah di(aca dan di+aha-i5
secara 6elas -en0ata!an a+a!ah -asalah terse(ut dan (agai-ana !ita (ertu6uan untu!
-e-ecah!an -asalah terse(ut&
MASALAH PERANCANGAN :
Se6u-lah ru-ah telah dira-+o! +ada 6alan te-+at sa0a tinggal& :elah dia-ati
(ah*a se6u-lah orang asing 0ang (erlalu lalang +ada 6alan sa0a terse(ut -ening!at
a!hir,a!hir ini dan +ara +e-ili! ru-ah -en6adi le(ih +eduli terhada+ !ea-anan
ru-ah -ere!a& .olisi telah -e-(eri!an saran !e+ada +endudu! untu! -e-(uat
ru-ah -ere!a !elihatan ditinggali !eti!a -ere!a +ergi untu! li(uran atau (ah!an
!eti!a !eluar di sore hati& <ni -ung!in -e-+er!ecil !e-ung!inan +encurian +otensial
-e-asu!i ru-ah atau+un garasi -ere!a&
S!e-a 7e*as+adaan :etangga 6uga di+er!enal!an a!hir,a!hir ini dan
-e-(uat +endudu! -erasa le(ih a-an& =agai-ana+un5 *alau+un tetangga a!an
-enga*asi +ro+erti !ita saat !ita -e-utus!an untu! +ergi dan -eninggal!an ru-ah
!osong5 -ere!a tida! da+at -enga*asi sela-a dua +uluh e-+at 6a- sehari&
:er!adang (ah!an +olisi -engacuh!an alar- ru-ah !eti!a alar- terse(ut
-en0ala !arena (an0a!n0a ting!at alar- +alsu 0ang tinggi&
RANCANGAN SINGKAT :
Sa0a a!an -erancang dan -e-(uat +eralatan !ea-anan 0ang a!an -e-(uat
ru-ah sa0a !elihatan ditinggali !eti!a5 dala- !en0ataann0a5 ru-ah terse(ut !osong&
Statis!ti!a dari +olisi -enun6u!!an secara 6elas (ah*a ru-ah,ru-ah le(ih (an0a!
dira-+o! !eti!a dala- !eadaan !osong& Se(agai !onse!uensin0a5 (ila ru-ah
!elihatan ditinggali -a!a !eadaann0a a!an a-an&
.eralatan ini a!an da+at (ergera! sehingga da+at (er+indah dari ruang satu !e
ruang lainn0a5 -udah untu! diset dan di!ontrol dan 6uga -urah untu! di(uat& 1lat ini
tida! (oleh -e-ili!i su-(er energi dari voltase uta-a ru-ah5 dan dengan cara ini
alat ini a!an a-an untu! teta+ din0ala!an dala- *a!tu la-a dan tida! a!an
ter+engaruh oleh +e-ada-an listri! ru-ah& 1lat ini a!an dia!ti/!an (ila sia+a+un
-ende!ati ru-ah (ai! dari de+an -au+un (ela!ang&
1lat ini a!an -encegah (ah!an +era-+o! (er+engala-an untu! (erniat
-era-+o! ru-ah !ita dan 6uga -e0a!in!an +endudu! di 6alan terse(ut (ah*a ru-ah
terse(ut ditinggali&
Se(agai in/or-asi lan6utan5 di (a*ah ini adalah -asalah dan rancangan
sing!at 0ang telah di(uat untu! +ro0e! -ainan +endidi!an&
MASALAH PERANCANGAN :
1& Masalah dan rancangan sing!at adalah +enulisan te!s uta-a 0ang telah di+rint
dengan ga0a +enulisan 0ang 6elas sehingga da+at di(aca dan di-engerti secara
-udah&
2& Masalah adalah satu +aragra/ atau le(ih& %al ini -endes!ri+si!an -asalah
0ang !ita (idi! untu! diselesai!an& $angan -engata!an (agai-ana !ita
(ertu6uan untu! -e-ecah!an -asalah5 han0a a+a -asalah terse(ut& $i!a !ita
telah di(eri!an +ertan0aan,+ertan0aan +ada +ro0e! +erancangan !ita5
ta-(ah!an detil,detil 0ang le(ih (an0a!& Se(agai contoh adalah +ertan0aan
se+erti ini 2 83ancang dan (uat alat +endidi!an untu! ana!,ana!& 1lat ini harus
-enge-(ang!an !oordinasi tangan dan -ata&9 Masalah 0ang ditulis secara
(erla*anan le(ih detil dan -eru+a!an cara +enulisan 0ang i-a6inati/ untu!
+ertan0aan,+ertan0aan sehu(ungan dengan +er-asalahan& Si-ulator
+en0e(erangan +e6alan !a!i telah di+ilih se(agai alat +endidi!an&
3& 7ali-at +erta-a harus -en6elas!an !eadaan -asalah5 dan -ena-(ah!an
detil,detil +ada !ali-at,!ali-at (eri!utn0a&
4& $i!a +ertan0aan 0ang di(eri!an tida! -ena-a!an +rodu! 0ang harus
dirancang dan di(uat (se+erti han0a 8alat +endidi!an9)5 !ita da+at
-en0e(ut!an area !etertari!an !ita& 4ontohn0a 6igsa*5 +u;;le5 atau+un
sesuatu 0ang da+at !ita ada+tasi!an se(agai alat +endidi!an&
RANCANGAN SINGKAT :
1& Selalu -e-ulai rancangan sing!at dengan !ata,!ata 8Sa0a a!an -erancang
dan -e-(uat ?9& 7ata,!ata ini dii!uti dengan des!ri+si u-u- dari ti+e alat
0ang -enurut !ita a!an -en6a*a( -asalah +erancangan&
2& $angan terlalu s+esi/i!& 3ancangan sing!at harus -en6adi des!ri+si u-u-
0ang -e-(eri!an /le!si(ilitas (agi !ita (erdasar!an 6enis +rodu! 0ang ingin
!ita (uat& Se(agai contoh5 (ila !ita -erancang +e-(erian -a!anan untu!
he*an secara oto-atis5 a!an -en6adi ide 0ang (agus untu! tida! -engata!an
6enis (inatang a+a alat itu di(uat5 setida!n0a tida! +ada taha+ ini dala-
+ro0e!&
3& $angan terlalu s+esi/i! tentang -aterial& 1!an sangat (i6a!sana untu!
-enghindari +e-(erian -aterial 0ang +asti 0ang di+erguna!an dala-
-anu/a!tur (contoh 2 !a0u5 (esi5 .ers+e@5 dan se(again0a)& Se(ali!n0a5
6elas!an -aterial 0ang a!an diguna!an se(agai -aterial 0ang !uat5 tangguh5
/le!si(el5 narutal5 da+at di(uat -anusia5 da+at diaur ulang5 anti air atau+un
des!ri+si si/at u-u- lainn0a&
4& Se(ut!an +oin,+oin se+erti !ea-anan5 u!uran u-u-5 a+a 0ang da+at
dila!u!an (/ungsin0a)5 +ro+erti -u-u- dari -aterial 0ang di(utuh!an5 untu!
sia+a alat itu (-isaln0a untu! ana!,ana!)5 (ia0a dasar -anu/a!tur atau (atas
(a*ah dan atas dari (ia0a5 !e(utuhan sir!uit dan +oin,+oin lainn0a 0ang !ita
angga+ +enting&
4ontoh lain dari -asalah +erancangan dan rancangan sing!at 2
MASALAH PERANCANGAN :
Saat ini lalu lintas adalah -asalah 0ang -ening!at +ada 6alan ra0a !ita& $uga
ada +ening!atan dala- -asalah -enge(ut dan -en0etir sa-(il -a(u!& .e-erintah
telah -enco(a untu! -engurangi 6u-lah !ecela!aan dengan -engguna!an !a-era
!ece+atan serta i!lan,i!lan in/or-ati/ +ada televisi dan -edia lainn0a& =agai-ana+un5
re-a6a (erada +ada resi!o terse(ut dan (utuh dididi! dala- !ea-anan lalu lintas&
RANCANGAN SINGKAT :
Se!olah dasar local telah -enghu(ungi /ir-a ele!troni! !ecil sa0a untu!
-e-+rodu!si -odel !er6a tentang +en0e(erangan +e6alan !a!i& 1lat ini a!an
diguna!an untu! -enun6u!!an !e+ada +ara -urid (agai-ana -en0e(erang di 6alan
ra0a secara a-an&
Saya akan membuat -odel ini -enari! (agi ana!,ana! dengan -engguna!an 2
>a-+u,la-+u !ilat 0ang cerah
Suara A (u;;er
:o-(ol,to-(ol intera!ti/
Barna 0ang cerah
Saya akan membuat -odel ini a-an dengan 2
Me-asti!an (ah*a tida! ada (agian dala- -odel ini di -ana 6ari tangan (isa
ter6e+it&
Menga-an!an setia+ !o-+onen,!o-+onen !ecil sehingga tida! da+at
di-asu!!an !e -ulut&
Me-(uatn0a anti air dan -engece! (ah*a sir!uit,sir!uit dari -odel ini tida!
(erada +ada dis+la0&
M"!"#$%a! #a&a'a( )"a!*a!+a! $!,$% -.&"'"&a.%a! / Saa! :
1& 1+a!ah ada +rodu! 0ang da+at !ita ting!at!an untu! ho(i atau+un !arena
!etertari!an !itaC
=& 1+a!ah ada (arang 0ang !ita guna!an setia+ hari 0ang da+at diting!at!anC
1+a!ah ada (arang 0ang da+at diada+tasi!an untu! orang cacat atau ana!
ana! atau orang tuaC 1tau+un !elo-+o! orang lainn0aC
4& :an0a!an !e+ada te-an,te-an dan !eluarga& Mere!a -ung!in -e-ili!i
(e(era+a saran tentang -asalah +erancangan 0ang da+at !ita selesai!an 0ang
a!an -e-(antu -ere!a&
D& $angan terlalu a-(isius& $angan -e-ilih -asalah +erancangan 0ang terlalu
!o-+le!s&
& :an0a!an !e+ada guru atau dosen untu! nasihat dan lihatlah +ro0e! 0ang telah
diselesai!an se(agai ins+irasi&
#& Selesai!an +e!er6aan !ita te+at *a!tu& $angan tertinggal di-ana !ita a!an
-ene-u!an sulit untu! -enge6ar !e-(ali&
0. ANALISIS
1nalisis adalah satu dari (agian a*al dari +roses +erancangan& <ni -eli(at!an
da/tar dari +ertan0aan,+ertan0aan 0ang da+at !ita +i!ir!an tentang +ro0e! !ita&
.ertan0aan,+ertan0aan terse(ut a!an (eraga- dari +ro0e! satu !e +ro0e! lainn0a
teta+i (iasan0a -a0oritas +ertan0aan terse(ut adalah sa-a5 a+a+un +ro0e! 0ang !ita
6alan!an& .ertan0aan di (a*ah ini a!an (erguna !hususn0a (ila !ita
-engada+tasi!ann0a untu! -endu!ung +ro0e! !ita& <ngat (ah*a Sintesis a!an adalah
(agian selan6utn0a dari +roses +erancangan dan -eru+a!an da/tar 6a*a(an& 7ita tida!
(isa -en0elesai!an sintesis se(elu- ha-+ir -en0elesai!an !eseluruhan +ro0e! !ita&
CONTOH PERTAN1AAN UNTUK ANALISIS :
1& 1+a!ah rancangan ini a!an a-anC
2& Material a+a 0ang tersediaC Material a+a 0ang +aling coco!C =era+a u!uran
!eseluruhan alatC
3& =era+a la-a +rodu! ini di(uat dala- -anu/a!turC
4& =agai-ana +rodu! ini di(uat secara -assalC .ada +roduction lineC =era+a
(ia0a (uruhn0aC
'& 1+a (entu! 0ang +aling (ai! se(agai solusiC
"& S!e-a *arna a+a 0ang +aling coco!C
7& 1+a /ungsi dari +rodu! iniC
8& 1+a ti+e dari sir!uit 0ang di(utuh!anC 1+a!ah ti-er di(utuh!anC 1+a!ah
la-+u /lash di(utuh!anC
9& 1+a!ah /itur !husus 0ang (utuh di(uat +ada rancanganC
10& #a!tor ergono-is a+a 0ang harus di+erhati!an +ada +erancanganC
11& 3ancangan a+a 0ang telah ada se(elu-n0aC 1+a 0ang sa0a +i!ir!an tentang
rancangan ituC Da+at!ah rancangan terse(ut diting!at!anC
12& Di -ana ala-at +erusahaan -anu/a!tur dan su++lier 0ang da+at -e-(antu
sa0a dala- -erancang +rodu! iniC
13& Di -ana sa0a da+at -engu-+ul!an -aterial untu! riset untu! -e-(antu sa0a
dala- -erancangC
14& Sia+a 0ang a!an -e-(eli +rodu! sa0aC 7elo-+o! u-ur 0ang -anaC
1'& 1+a!ah solusi sa0a a!an -e-(antu -en0elesai!an -asalah +erancanganC
1"& .eralatan dan +e-esinan a+a 0ang sa0a (utuh!an dala- -anu/a!turC
I!23#a&. '"4.( 5a$(
1nalisis 0ang ditun6u!!an di (a*ah ini telah di(uat untu! +ro0e! -ainan
+endidi!an&
1& .ertan0aan,+ertan0aan -en0eluruh telah di(uat di (a*ah 6udul analisis&
$a*a(an,6a*a(an tida! di(utuh!an +ada (agian ini& Nor-aln0a5 +ertan0aan,
+ertan0aan terse(ut di(eri no-or dan !ita harus -e-(uat se!itar se+uluh
hingga dua +uluh +ertan0aan&
2& 1nalisis (iasan0a dileta!!an di (agian !iri dan sintesis di (agian !anan& Setia+
+ertan0aan dan 6a*a(an harus -e-ili!i no-or 0ang sa-a& <ni (erarti (ai!
6a*a(an dan +ertan0aan -engi!uti satu urutan 0ang sa-a&
3& Selalu -engingat +ro0e! D te-a !eti!a -enda/tar +ertan0aan,+ertan0aan&
$angan -ena-(ah!an +ertan0aan 0ang tida! (erhu(ungan dengan -asalah
+erancangan atau+un rancangan sing!at&
4& Me-(uat setia+ +ertan0aan (ersi/at langsung& Setia+ +ertan0aan seharusn0a
-udah untu! di-engerti&
'& >ihatlah +ertan0aan,+ertan0aan +ada contoh& .ertan0aan terse(ut -endu!ung
range as+e! dari -aterial hingga sir!uitDele!troni!& .asti!an (ah*a analisis
!ita setida!n0a (ervariasi&
"& :inggal!an (e(era+a s+asi sehingga +ertan0aan le(ih lan6ut da+at
dita-(ah!an !eti!a !ita -ela!u!an +rogress le(ih 6auh +ada +ro0e!& 7ita a!an
-ene-u!an (ah*a (e(era+a +ertan0aan a!an -uncul dala- -inggu,-inggu
(eri!utn0a&
Saa! :
1& Mulai dengan -ene-u!an +ertan0aan,+ertan0aan +ada -asalah
+erancangan !ita& <ni a!an -e-(antu !ita untu! -enentu!an la0out
dan da/tar isi dari !ertas analisisDsintesis&
=& $angan -enga-(il +ertan0aan langsung dari orang lain atau+un (u!u&
<ni da+at diangga+ se(agai suatu !ecurangan& >iat +ertan0aan,
+ertan0aan dari orang lain dan guna!an dengan !ata,!ata !ita&
4& :an0a!an !e+ada instru!tur untu! nasihat dan lihatlah +ro0e! 0ang
sudah selesai se(agai ins+irasi&
D& Selesai!an +e!er6aan ini te+at *a!tu& $angan sa-+ai tertinggal di -ana
a!an sulit untu! -enge6arn0a&
7ita harus -ena-(ah!an (an0a! +ertan0aan,+ertan0aan relevan 0ang
-ung!in +ada analisis& <ngat5 !ita harus -e-(uat analisis dan sintesis secara hati,hati
dan -e-ung!in!ann0a untu! -eleta!!an !eduan0a +ada !ertas 0ang sa-a&
7eti!a !ita (e!er6a +ada +ro0e! (acalah analisis secara !onstan untu!
-e-asti!an (ah*a !ita telah -e-+erti-(ang!an seluruh +ertan0aan 0ang !ita (uat&
7ita a!an -ene-u!an (ah*a analisis a!an -e-(antu !ita untu! -e-(idi!
+er-asalahan dala- +erancangan +otensial !ita dan -en0elesai!ann0a satu de-i
satu&
4. SINTESIS
Sintesis adalah (agian 0ang -engi!uti 8analisis9 dan adalah 6a*a(an dari
+ertan0aan,+ertan0aan +ada analisis& =iasan0a -eru+a!an hal 0ang -ustahil untu!
-en6a*a( seluruh +ertan0aan se(elu- !ita -en0elesai!an +ro0e! +erancangan secara
-en0eluruh& 7ita a!an -ene-u!an (ah*a (e(era+a +ertan0aan han0a da+at di6a*a(
!eti!a (agian riset telah diselesai!an& Se(agai contoh5 +ertan0aan tentang +ilihan
-aterial5 atau+un cara ergono-ic 0ang terda+at +ada +ro0e! !ita5 harus di6a*a(
setelah !ita -ela!u!an riset +ada (agian,(agian +enting&
4ontoh +ertan0aan,+ertan0aan untu! Sintesis 2
1& 3ancangan sa0a a!an a-an !arena sa0a a!an -engetes -odel atau +rotot0+e
le(ih dulu&
2& .ol0s0rene 0ang di+adat!an a!an -en6adi +ilihan -aterial ter(ai! dan sa0a
a!an -engguna!ann0a (ila riset sa0a -en0ata!an (ahan ini ringan dan !uat&
3& Di-ensi alat a!an -en6adi 300@4'0 --&
4& Sa0a -enghara+!an solusi sa0a a!an -e-a!an (ia0a tida! le(ih dari E9&99
untu! -anu/a!tur& Sa0a a!an (e!er6a +ada (ia0a ini dengan -elihat (ia0a
-aterial dan tenaga !er6a +ada (agian riset&
'& .erancangan sa0a a!an -e-a!an *a!tu 1' 6a- untu! -anu/a!tur dengan
tangan dan 20 -enit untu! +rodu!si -assal&
"& Sa0a a!an -erancangan +rodu!si -issal !ecil 0ang terdiri dari 4 orang
(ta-(ah!an detil 6udul)&
7& Sa0a a!an -e-(uat Fuisioner untu! -e-(antu !er6a sa0a dala- (entu! 0ang
+aling +o+uler&
8& Guisioner sa0a a!an -e-(eri!an s!e-a *arna dasar (iruDhi6au dan *arna
-ana 0ang +aling -enari!&
9& .rodu! ini a!an di(uat dengan cara,cara (eri!ut ini 2 (-endata a+a 0ang a!an
dila!u!an)
10& Sa0a -e-(utuh!an ti-er dan sir!ut la-+u /lash&
11& Solusi 6uga a!an -e-asu!!an gera!an (-ove-ent)&
12& Sa0a a!an -e-(uat riset ergono-is untu! -ene-u!an u!uran -ana 0ang
+aling coco! untu! rancangan sa0a&
13& 3ancangan sa0a a!an -ening!at!an rancangan 0ang +ernah ada se(elu-n0a
dan a!an le(ih -urah&
14& .erusahaan,+erusahaan -anu/a!tur a!an di!onta! (eri!utn0a (da/tar ala-at)&
IN6ORMASI LEBIH 7AUH :
Sintesis 0ang ditun6u!!an di (a*ah ini telah di(uat untu! +ro0e! (erdasar!an
-ainan +endidi!an 2
1& Sintesis (6a*a(an,6a*a(an terse(ut) harus (ersi/at u-u-5 6angan -enco(a
untu! terlalu a!urat& Se(agai contoh5 (ila !ita -en6a*a( +ertan0aan tentang
+ilihan *arna untu! +ro0e! !ita5 (eri!an da/tar range *arna dari+ada *arna
tunggal& <ni a!an -e-(antu !ita untu! -engu(ah !e+utusan !ita nantin0a&
2& .ada a!hir +ro0e! seluruh +ertan0aan 0ang terda+at +ada analisis harus (isa
di6a*a( +ada sintesis&
3& 1nalisis dan sintesis da+at di(uat +ada hala-an 0ang (er(eda (ila di(utuh!an5
*alau+un (iasan0a le(ih -udah untu! di(uat +ada hala-an 0ang sa-a&
<ngat5 tida! selalu -ung!in untu! -en6a*a( setia+ +ertan0aan +ada analisis
secara langsung& 7ita -ung!in -ene-u!an (ah*a (e(era+a +ertan0aan tida! (isa
di6a*a( se(elu- taha+ -anu/a!tur& .resentasi dari sintesis (iasan0a sa-a dengan
analisis& )una!an te!ni! +e*arnaan dan ga0a +enulisan serta la0out 0ang sa-a +ada
!ertas&
5. PERENCANAAN
:i-e 4hart adalah cara untu! -erencana!an +ro0e! !ita& Di (a*ah ini adalah
contoh sederhana dan taha+an dari +roses rancangan 0ang dida/tar!an +ada (agian
!iri& Se(agai (agian dari +ro0e!5 !ita harus -enun6u!!an (era+a *a!tu 0ang !ita
ingin!an untu! -ela!u!an setia+ taha+ dari +ro0e! ini& )una!an ti-e chart ini
se(agai !unci 0ang -enun6u!!an 6u-lah *a!tu 0ang diguna!an dala- tia+ unit&
7eti!a !ita -e-(uat ti-e chart !ita harus -e-asu!!an seluruh taha+ahn 0ang
dili(at!an dala- riset dan ta-(ah!an taha+an 0ang terda+at +ada +ro0e! individual
!ita&
:i-e 4hart 0ang ditun6u!!an di atas ini adalah la0out dasar& 7eti!a -enco(a
-e-(uat +ro0e! gra/i! !ita harus -engga-(arn0a +ada cara 0ang le(ih i-a6inati/&
1& 4ontoh ini -enun6u!!an setia+ taha+an +erancangan ditun6u!!an +ada (agian
!iri& 7ita da+at -e-utus!an untu! -enun6u!!an taha+an terse(ut dengan cara
0ang (er(eda& =agai-ana+un5 !ita teta+ harus -enda/tar seluruh taha+an
terse(ut&
2& .ada :i-e 4hart !ira harus -enun6u!!an secara 6elas (era+a *a!tu 0ang
dialo!asi!an +ada tia+ taha+an&
3& .erti-(ang!an untu! -e-asu!!an !unci 0ang -enun6u!!an tia+ *a!tu dari
tia+ taha+an 0ang dire+resentasi!an +ada chart& .ada contoh di atas5 !uncin0a
ada di (agian +aling atas ( 1 HN<: I JN %JH3)&
4& .erti-(ang!an untu! -e-asu!!an taha+an,taha+an ta-(ahan 0ang han0a
terda+at +ada +ro0e! !ita& <ni da+at -enun6u!!an !e!hususan +ada (agian
riset dala- +ro0e! !ita&
'& Men6aga taha+an !ita (erada dala- !isaran 20,30 ang!a&
"& 7ita -ung!in harus -eninggal!an area !osong untu! taha+an 0ang da+at
di-asu!!an le(ih lan6ut& Se(agai contoh5 !ita da+at -e-+erti-(ang!an untu!
-e-asu!!an -odel !ecil de!at a!hir +ro0e!& Satu taha+an da+at di-asu!!an
untu! /otogra/i atau !onstru!si&
7& =u!an hal 0ang -ustahil untu! -e-+rodu!si dua :i-e 4hart& Yang +erta-a
a!an -enun6u!!an +erancangan dan 0ang !edua a!an -enun6u!!an
-anu/a!tur dan taha+an,taha+an +e-(uatan& Dala- !asus ini5 :i-e 4hart
untu! +erancangan da+at diga-(ar terle(ih dahulu dala- +ro0e!5 dan :i-e
4hart untu! -anu/a!tur da+at diga-(ar +ada a!hir +ro0e!&
8& :i-e 4hart harus -udah untu! dii!uti& $aga agar la0out teta+ sederhana teta+i
ta-(ah!an *arna dan (a0angan untu! -ening!at!an visualisasin0a&
9& =ila !ita telah di(eritahu!an (ah*a ada (atas *a!tu untu! +ro0e! !ita5 6u-lah
6a- !er6a 0ang ditun6u!!an oleh :i-e 4hart !ita harus (erada dala- (atas ini&
Saa! :
1& .ada !ertas datalah seluruh taha+an 0ang ingin !ita -asu!an dala- +erancangan
!ita&
=& Datalah seluruh taha+an -anu/a!tur5 (ila !ita -engetahuin0a +ada taha+an ini&
7ita da+at -e-(uat satu taha+an 0ang -enun6u!!an seluruh as+e! +e-(uatan
(se+erti +ada contoh se(elu-n0a)&
4& >ihatlah contoh,contoh dari :i-e 4hart se(agai +e-(eri ide untu! la0out chart
!ita&
D& Selesai!an +e!er6aan !ita te+at *a!tu& $angan sa-+ai tertinggal di -ana a!an sulit
untu! -enge6arn0a !e-(ali&
8. RISET
BAGAIMANA RISET DILAKUKAN
3iset adalah as+e! 0ang sangat +enting dala- setia+ +ro0e! dan a+a(ila !ita
ingin -enda+at!an ting!atan 0ang tinggi !ita harus -en0elesai!an seluruh taha+an di
(a*ah ini dan taha+an lainn0a 0ang relevan +ada +ro0e! !ita&
1. P")$&,a%aa!
.ergilah !e +er+usta!aan dan carilah in/or-asi 0ang (erhu(ungan dengan
+ro0e! !ita& 7u-+ul!an a+a+un 0ang da+at (erguna5 +enulisan !er6a5 diagra-
in/or-asi5 ga-(ar dan -asu!!an seluruh ini +ada /older !ita& 7ita -ung!in
-e-(utuh!an /otoco+0&
R.&", a)a 9a!+ %.,a .!+.! 'a%$%a! )a-a )")$&,a%aa!:
2. Ma,".a'
7u-+ul!an in/or-asi dari range -aterial dan -asu!!an ini dala- taha+an
riset& <ngat5 !ita harus selalu -engata!an (agai-ana suatu -aterial da+at diguna!an
dala- rancangan !ita atau+un -enga+a -aterial terse(ut tida! coco!& $angan +ernah
-enguti+ langsung dari (u!u&
A)a .!23#a&. ,"!,a!+ #a,".a' 9a!+ (a$& %.,a %$#)$'%a!:
0. 63,3+a2.
1-(illah /oto atau+un ga-(ar dari a+a+un 0ang a!an -e-(antu !ita dala-
riset& Se(agai contoh5 (ila !ita -erancang -ainan untu! ana! (alita5 !ita da+at
-enun6ungi nurser0 dan -enga-(il /oto ana!,ana! 0ang -engguna!an -ainan dan
-e-asu!!an ini dala- riset !ita&
Ba+a.#a!a %.,a #"#23,3+a2. $!,$% )39"% %.,a:
4. ;a<a!*aa P"&3!a'
Me*a*ancarai seseorang 0ang da+at -e-(antu !ita dala- riset& Se(agai
contoh5 (ila !ita -erancang se(uah 6a-5 *a*ancaralah seseorang 0ang -engerti
tentang 6a- atau (ah!an -e-(antu untu! -e-(uatn0a& 3e!a-lah *a*ancara ini dan
-asu!!an dala- (agian riset&
S.a)a 9a!+ -a)a, -.<a<a!*aa. -a! .!23#a&. a)a 9a!+ -a)a, #""%a 4".%a!
%")a-a %.,a:
5. M"!+","& C3!,3( 9a!+ ,"'a( a-a
$i!a -e-ung!in!an5 !u-+ul!an (e(era+a contoh 0ang telah ada dari 6enis
+rodu! 0ang !ita a!an rancang dan tes& 1+a!ah contoh terse(ut (e!er6a secara te+atC
Da+at!ah itu diting!at!an dala- cara a+a+unC :ulislah account dari tia+ tes dan
a-(illah /oto atau video&
Da2,a%a! 4"4"a)a )3-$% 9a!+ ,"'a( a-a.
8. E+3!3#.& -a! A!,(3)3#",.&
(lihat (agian 0ang ter+isah)& <ni adalah dua area 0ang selalu ada +ada seluruh
+ro0e!& Setida!n0a satu sheet harus ditu6u!an untu! area ini&
I!23#a&. "+3!3#.& a)a 9a!+ %.,a 4$,$(%a! $!,$% .&",:
=. A&)"% '.!+%$!+a! -a! %$',$a'
1+a !euntungan ling!ungan dari +rodu! 0ang telah !ita risetC =agai-ana
+rodu! ini -e-(eri!an !euntungan (agi !itaC
Ba+a.#a!a %.,a #"!+%a.,%a! '.!+%$!+a! -"!+a! )39"% %.,a:
>. S$?"9 @ A$.&.3!"
7ita harus -e-(uat suatu Fuisioner dan -e-+resentasi!an hasiln0a dala-
+ictogra- atau gra/i!& =iasan0a hasiln0a di+resentasi!an 6uga dala- ta(le statistic&
T.)" B$.&.3!" a)a 9a!+ a%a! %.,a 'a%$%a!:
C. C3!,3( -a. Ka,a'3+ @ K3a! @ B$%$ -a! &"4a+a.!9a
#otoco+0 atau ga-(ar!an contoh,contoh dari (u!u dan catalog serta
te-+at!an -ere!a secara hati,hati +ada !ertas 13& :ulis!an !eterangan tentang
ga-(ar dan selalu !ata!an a+a 0ang !ita +i!ir!an dari contoh (eri!ut&
A#4.' 4"4"a)a )3-$% 9a!+ ,"'a( a-a -a! 4"a)a 4.a9a )"#4$a,a!!9a.
10. CDDROM @ I!,"!",
)una!an 4D,3JM untu! -ene-u!an in/or-asi 0ang da+at !ita guna!an
dala- +ro0e! !ita& <ni (erarti -eli(at!an +engguna!an ensi!lo+edia dala- 4D untu!
-encari in/or-asi& Selalu n0ata!an dengan 6elas (ah*a in/or-asi terse(ut telah
di+rint dari ensi!lo+edia dala- 4D,3JM&
S"4$,%a! <"4&.," 9a!+ -a)a, -.+$!a%a! $!,$% .&", -a. )3-$% %.,a.
11. K"a#a!a!
7ita harus -elihat !ea-anan dari tia+ (arang 0ang !ita rancang& >ihatlah
contoh,contoh 0ang telah ada dan (uat catatan 0ang -en0ata!an secara 6elas a+a
!egunaan !ea-anan terse(ut dan (agai-ana !ea-anan terse(ut diting!at!an&
M"!+a)a %"a#a!a! )"!,.!+:
11. ;a!a@T"#a@Ga#4a -a! &"4a+a.!9a
Me-ilih *arna 0ang te+at dari s!e-a *arna -eru+a!an hal 0ang sangat
+enting +ada ha-+ir se-ua +ro0e!& <nvestigasi!an +er(edaan *arna dan gradient
*arna dan co(a ga-(ar!an +ada !ertas& :a-(ah!an !o-entar&
A)a%a( <a!a )"!,.!+ -a'a# .&", %.,a: M"!+a)a:
12. P3-$%&. Ma&&a'
Men6elas!an (agai-ana +rodu! 0ang !ita riset da+at di(uat +ada +roduction
line&
A)a ,.)" -a. )3-$%&. #a&&a' ,"&"4$,:
A. R.&", Ma,".a'
Se-ua +ro0e! a!an -eli(at!an -aterial,-aterial se+erti !o-+onen
ele!troni!5 -aterial resistant atau+un !o-(inasi dari !eduan0a& Dala- -eneliti
+encarian -aterial5 lang!ah 0ang +aling (ai! adalah -engu6ico(a -aterial 0ang
nantin0a a!an da+at di+erguna!an dala- +ro0e! 0ang ingin di6alan!an& 4ontoh
+engu6ico(aan -aterial se+erti tahan air5 !elenturan5 !e!erasan5 dan lain,lain&
3ich +icture 0ang ada di(a*ah ini -engga-(ar!an -aterial,-aterial (secara
leng!a+) 0ang da+at di+erguna!an !eti!a ingin -erancang se(uah +rodu!&
I!23#a&. '"4.( La!5$, :
Se(uah +enelitian -aterial sangatlah +enting agar +ro0e! 0ang ingin
di6alan!an da+at -engguna!an -aterial 0ang (enar,(enar da+at -endu!ung +ro0e!
terse(ut& .enelitian da+at dicontoh!an se+erti contoh (eri!ut& :erda+at 2 sa-+le
-aterial untu! diu6ico(a!an&
H6ico(a terse(ut -eli+uti !a0u5 loga-5 dan +lasti!&
1& -e-(uat da/tar hasil identi/i!asi dari -aterial terse(ut&
2& (uatlah la(el +ada -aterial terse(ut dan sing!atan 0ang diguna!an se+erti
MD#5 +erlu ditulis!an !e+an6angann0a (contohn0a MD#5 Mediu- Densit0
#i(re =oard)&
3& -en6elas!an !ele(ihan,!ele(ihan dari -aterial,-aterial terse(ut&
4& -engi!utserta!an u6ico(a lainn0a se+erti !e!erasan5 !elenturan5 !e!uatann0a5
!ondu!tivitasn0a5 dan lain,lain&
'& +erlu di+erhati!an (ah*a u6ico(a terse(ut tida! han0a -enda/tar!an /a!ta
-aterial terse(ut5 ta+i 6uga harus -e-+erti-(ang!an a+a!ah -aterial terse(ut
coco! diguna!an dala- +ro0e! 0ang ingin di6alan!an&
"& -enentu!an range -aterial terse(ut dari loga-5 !a0u5 +lasti!5 te!stil5
!ertasD!artu5 dan 0ang lainn0a se+erti !aca5 !aret dan lain se(again0a&
7& (uatlah ring!asan dari hasi u6ico(a terse(ut
8& !e-udian -ulailah -e-(uat +rotot0+e (arang dari -aterial terse(ut&
7e-ung!inan !ita +erlu -e-+erti-(ang!an +enggunaan -aterial lainn0a
se+erti st0ro/oa-&
9& (eri!an +enilaian dari -aterial 0ang -ana 0ang +aling coco! untu! diguna!an
dala- +ro0e! terse(ut&
P"-3#a! :
1& 6angan se!ali,se!ali langsung -engcopy dari te@t (oo!s
2& han0a -aterial 0ang !ira,!ira se+adan untu! diguna!an 0ang diu6ico(a&
3& tida! di+er!enan!an untu! langsung -enga-(il hasil u6ico(a dari orang lain5
atau+un dari internet untu! di6adi!an hasil untu! di+erti-(ang!an&
4& guna!an ga-(ar dan /oto untu! di6adi!an ilustrasi riset terse(ut&
'& guna!an +ato!an secara 6elas +ada -aterial 0ang sedang di+erti-(ang!an&
"& co(alah -encari tahu (ia0a -aterial terse(ut&
B. E+3!3#.& -a! A!,(3)3#",.%
ERGONOMICS
rgono-i -eru+a!an il-u 0ang -e-+ela6ari -engenai -anusia dan
hu(ungann0a dengan ling!ungan di se!itarn0a& rgono-i ini ter!ait dengan
anthro+o-etri!&
ANTHROPOMETRIK
1nthro+o-etri! -eru+a!an studi -engenai -anusia dan gera!an,gera!ann0a&
Setia+ rancangan 0ang ingin !ita 6alan!an5 !ita harus -engingat (ah*a (ai!
*arna5 (entu!5 suaran0a5 dll harus di+erhitung!an dan tentun0a hasiln0a harus da+at
di+erguna!an oleh -anusia&
4ontohn0a adalah se(uah !ursi& Se(uah !ursi
harus dirancang sesuai dengan u!uran orang 0ang
a!an dudu! di !ursi terse(ut& Selain itu5 !etinggian
!ursi terse(ut 6uga harus di+erhitung!an dengan
rata,rata !etinggian !ursi 0ang orang guna!an
sehingga orang terse(ut da+at -erasa!an
!en0a-anan !eti!a dudu! -engguna!an !ursi
terse(ut&
4ontoh lainn0a adalah -ainan ana!,ana!& 1na!,ana! -e-+ela6ari sesuatu
dari suara5 *arna5 gera!an5 +andangan5 dan as+e! lainn0a& Se-uan0a ini -en6adi
!ontri(usi (agi rancangan ergono-i atau+un antho+o-etri!&
Merancang ergono-i se(uah (enda5 antho+o-etri! selalu -en6adi (ahan
+erti-(angann0a& =a0ang!an !eti!a anda ingin -erancang se(uah +egangan +intu&
.egangan terse(ut dirancang sesuai dengan +egangan tangan& H!uran tangan dia-(il
dari rata,rata u!uran tangan ri(uan orang5 dan rancangan a!an disesuai!an dengan
hasil rata,rata terse(ut&
)a-(ar tangan di (a*ah ini -enun6u!!an +enga-(ilan u!uran le(ar tangan
rata,rata 0ang a!an diguna!an +ada rancangan terse(ut&
Dala- se(uah !elas !ecil5 !ita 6uga da+at -ela!u!an +erco(aan dengan
+enga-(ilan u!uran rata,rata dari 10 ana!&
.H.<> B<D:%
M1SH3MN:
1 120--
= 13'--
4 123--
D 90--
100--
# 110--
) 11'--
% 122--
< 9'--
$ 113--
:J:1> 1123
AVERAGE 112.0##
$u-lah u!uran dari 10 ana! terse(ut !ita -e-(agin0a dengan 6u-lah ana!
(0aitu 10) dan dida+at!an hasil +engu!uran rata,rata 0ang da+at diguna!an untu!
-enentu!an u!uran rancangan +egangan +intu terse(ut&
C. 6a%,3 K"a#a!a!
7eti!a -erancang se(uah +rodu!5 !esela-atan -eru+a!an hal +enting 0ang
harus di+erhati!an& #a!tor terse(ut a!an diu6ico(a!an +ada taha+ +enelitian atau+un
+ada taha+ +enge-(angan +ada +roses desain& =agai-ana+un 6uga5 !esela-atan sa-a
se!ali tida! (oleh di!esa-+ing!an se6a! +e-i!iran ide +e-(uatan +rodu! terse(ut&
The Learning Device
4ontohn0a se(uah +er-ainan 0ang (erdasar
+ada 6igsa* +u;;le& 7eti!a se-ua +otongann0a
sudah disusun leng!a+5 electronic circuit sudah
leng!a+ dan caha0a di+asang!an dan se(uah
nada di-ain!an oleh -usical circuit
Setia+ +otongann0a dite-+at!an satu +er satu
+ada se(uah /ra-e 0ang -en6adi (agian +ada
(asen0a& .ada ga-(ar ini5 6alur circuit terse(ut
-asih da+at terlihat&
Se(uah as+e! +enting dari +ro0e! -ana+un
adalah -e-asti!an 6a-inan !esela-atan (agi
+engguna (contohn0a ana! !ecil)& #a!tor,/a!tor
terese(ut dida/tar untu! -enca+ai sa/et0 +oint +ada saat +erencanaan dan
+e-(uatann0a&
4ontoh,contoh di(a*ah ini -eru+a!an as+e!,as+e! 0ang +erlu di+erti-(ang!an5
antara lain 2
a& 6i!a -ainan terse(ut -e-ili!i circuit5 -ainan terse(ut +erlu diantisi+asi (ila
ter6adi gangguan a+a+un& Sangatlah tida! -ung!in seorang ana! !ecil untu!
-enguta!,ngati! +o*er sourcen0a&
(& $i!a terda+at +inggir 0ang ta6a-5 se(ai!n0a di(uat tu-+ul sehingga tida!
(er(aha0a5 teruta-a (agi ana! !ecil
c& %indari adan0a (agian,(agian 0ang !ecil5 se(a( (er(aha0a (agi ana! !ecil 0ang
da+at tida! senga6a tertelan atau+un seorang ana! 0ang -e-+un0ai !e(iasaan
-enggigiti (arang dan tertelan&
d& Se-ua -aterial se(ai!n0a di(uat ringan5 sehingga !eti!a seorang ana! tida!
senga6a -en6atuh!ann0a5 tida! a!an (er(aha0a (agin0a&
e& Se-ua -aterial se(ai!n0a 6uga !eras su+a0a tida! +ecah dengan -udah dan
tahan la-a&
Se-ua as+e! diatas ini -eru+a!an contoh,contoh 0ang da+at di+erguna!an5
na-un -asih (an0a! as+e! 0ang harus !ita tin6au sesuai dengan +ro0e! 0ang ingin
!ita !er6a!an&
D. M"!$'.& S$a, %")a-a Ma!$2a%,$
Menulis se(uah surat !e+ada -anu/acturer atau su++lier -eru+a!an hal 0ang
vital 6i!a and ingin -engu-+ul!an riset individual untu! +ro0e! anda& 6i!a da+at anda
la!u!an5 !iri-!an (e(era+a surat !e+ada (e(era+a -anu/acturer dan hal ini
-ening!at!an !e-ung!inan se(uah re+l0 0ang ce+at& $i!a anda -e-(uat surat
terse(ut +ada *ord docu-ent5 anda da+at dengan -udah untu! -engcopy dan
-ena-(ah!an ala-at 0ang (aru dan -e-(uat hardco+0 surat terse(ut& 1nda +erlu
-e-+erhati!an stru!tur !ali-at dan tata (ahasa 0ang ada guna!an5 dan se(ai!n0a
-encer-in!an rasa hor-at !e+ada orangD+erusahaan 0ang !ita tu6u&
4ontoh dari surat 0ang ditu6u!an !e+ada +erusahaan -anu/a!tur 2
St Mc%ales 3&4& School5
Manchester 3oad5
>ancashire5
ngland5
M11 8SK&
19D10D01&
:he Manager5
ricsons lectricals5
10 =ra-hall >ane5
Stoc!+ort5
4heshire5
=D4 S71&
Dear Sir D Mr $ones5
< a- a Year leven +u+il at St Mc%ales 3&4& School5 Manchester and < a- currentl0
stud0ing )4S :echnolog0 S0ste-s& :his course introduces +u+ils to the *orld o/
design and -anu/acture o/ technological +roducts&
3ecentl0 < have started research *or! /or -0 -ain +ro6ect *hich is an alar- s0ste-
/or a (rie/ case& < a- tr0ing to design an alar- that *ill (e activated i/ the (rie/ case is
o+ened (0 a thie/&
< *ould (e ver0 grate/ul i/ 0ou could su++l0 -e *ith an0 in/or-ation regarding the
alar- s0ste-s that 0ou +roduce as this -a0 hel+ -e design -0 o*n s0ste-&
Yours /aith/ull05 OR
Yours sincerel05
Saa! U#$# :
1& guna!an !o+ surat 0ang /or-al
2& tulis!an ala-at anda +ada sisi !anan (dengan -argin +ada se(elah !anan)dan
ala-at (isnis (0ang ditu6u) di (agian !iri (dengan -argin +ada se(elah !iri)&
3& +ada +aragra/ +erta-a terse(ut5 anda -en6elas!an se!olah dan !ursus 0ang
anda i!uti&
4& +ada +aragra/ !edua5 6elas!an alasan anda -e-(utuh!an (antuan
+erusahaann0a
'& +ada +aragra/ tera!hir5 tun6u!!an rasa teri-a!asih anda atas (antuan 0ang
da+at di(eri!an !e+adan0a&
"& +ada a!hir dari surat terse(ut guna!an 8Yours #aith/ull09 (6i!a -engguna!an
8Dear Sir9 +ada a*al surat) atau 8Yours Sincerel09 (6i!a -engguna!an na-a
seseorang +ada a*aln0a)
E. A$.&.3!"
Guisioner -eru+a!an salah satu as+e! 0ang +enting !arena a!an
-e-+engaruhi riset 0ang sedang di6alan!an& Guisioner terse(ut terdiri dari (an0a!
+ertan0aan 0ang a!an di(eri!an +ada orang (an0a! dan hasiln0a a!an di!u-+ul!an
-en6adi ta(el atau+un ga-(ar +i!togra-& Guisioner terse(ut 6uga da+at -e-(antu
rancangan se(uah +rodu! se(a( hasiln0a -e-(eritahu!an !einginan orang,orang
+ada u-u-n0a5 atau+un 0ang ingin di+ersia+!an orang,orang untu! di(eli&
=eri!ut ini -eru+a!an se(uah contohn0a&
7eti!a anda ingin -e-(uat siste- alar-5 anda +erlu -engetahui 6enis alar-
a+a 0ang orang,orang ingin +erguna!an& 1nda da+at -ensurve0n0a +ada 100 orang
dengan +ertan0aan 8 enis alar- a+a 0ang sangat anda (utuh!anC (+ilih salah satu2
se+eda5 tas !er6a5 +intu5 +ersonal5 -o(il5 anti +enco+et5 atau!ah 6endela)9& 7e-udian
hasil terse(ut di(uat ta(el&
ALARM T1PE N3 O6 PEOPLE
=<4Y4>
1'
=3<# 41S
20
DJJ3
24
.3SJN1>
1>13M
'
413
7
.<47,.J47:
10
B<NDJB
29
TOTAL
100
%asil terse(ut di(uat +i!togra- (diagra- 0ang -engguna!an ga-(ar lainn0a
untu! -e*a!il!an salah satu !ategori ta(le terse(ut) dan guna!an +e-(edaan *arna
+ada setia+ hasil& %asil terse(ut -e-(eritahu!an 6a*a(an 0ang +aling tinggi dan
u6ung 0ang tertinggi lah 6a*a(ann0a& .i!togra- da+at -en6adi !o-+onen 0ang
-enari! dala- se(uah riset !arena -e-(eri!an !ese-+atan untu! -e-+erlihat!an
hasil statisti! dengan cara 0ang -e-(uat orang -en6adi tertari!&
7eti!a ingin -engada!an Fuisioner +ada se(uah +ro0e!& =uatlah +ertan0aan,
+ertan0aan 0ang (enar,(enar da+at di+erguna!an hasiln0a& 7ategori se+erti Fuisioner
han0a untu! orang de*asa atau+un -uda,-udi 6uga +erlu di+erhati!an&
I!23#a&. L"4.( La!5$, :
4ontoh di(a*ah ini -eru+a!an contoh le-(aran Fuisioner&
1& +ada a*al le-(aran terse(ut harus dicantu-!an tu6uan dari Fuisioner terse(ut&
2& target +o+ulasi 6uga harus di+erhati!an& .ada contoh terse(ut -en0ata!an hasil
6a*a(an +ada ana! -uda (eru-ur 13,19 tahun& $u-lah orang +un 6uga harus
dicantu-!an&
3& ga-(ar!an ta(le dari hasil terse(ut5 serta -engi!utserta!an se(uah !unci 0ang
-en6elas!an 6u-lah orang 0ang -e*a!il!ann0a& 4ontohn0a setia+ 1 unit
-e*a!il!an ' orang&
4& tulislah se-ua !e-ung!inan 6a*a(an dari +ertan0aan terse(ut dan tandai
setia+ 6a*a(ann0a&
'& ga-(ar!an +i!togra- dise(elah ta(el 6a*a(an terse(ut& )una!anlah ga-(ar
0ang -e*a!il!an Fuisionern0a& 4ontohn0a 6i!a Fuisioner terse(ut
-e-+ertan0a!an -engenai alat,alat -usi!5 -a!a da+at diguna!an ga-(ar not
(alo! atau+un se-aca-n0a 0ang (erhu(ungan dengan -usi!&
"& guna!an s!ala 0ang sesuai agar -udah untu! di(aca
7& 6i!a -ene-ui !esulitan -engga-(ar +i!togra-5 da+at diganti!an dengan
diagra- u-u- 0ang -engguna!an garis atau+un (atang&
8& tulis ring!asan +ada (agian (a*ah le-(aran terse(ut5 serta -enulis!an
!esi-+ulan 0ang dida+at +ada Fuisioner terse(ut&
Saa! :
a& guna!an +ertan0aan 0ang sederhana
(& target oleh sia+a Fuisioner itu di6a*a( +erlu di+erhati!an
c& lihat contoh +i!togra- dan ta(le terse(ut su+a0a -enda+at!an ga-(aranDide
untu! la0out dari le-(aran terse(ut
d& selesai!anlah te+at +ada *a!tun0a&
6. RISET SIRKUIT
3iset sir!uit sangat +enting teruta-a (ila !ita -e-+ela6ari ele!troni!a atau+un
Siste- dan 7ontrol& 7ita harus -enun6u!!an (ah*a !ita -e-ili!i +engertian 0ang
6elas -engenai <N.H:5 .3JSS5 dan JH:.H:& >e(ih lan6ut5 setia+ !ita
-engga-(ar suatu sir!uit (uatlah dala- tiga as+e! ini& 4ontoh ditun6u!!an di (a*ah
ini 2
TIMER 555
INPUT

PROCESS

OUTPUT
:% .HS% SB<:4%
S:13:S :% 4<34H<:
=Y 1>>JB<N)
4H33N: :J #>JB
<N:J .<N 2 J# :% '''
:% ''' <S 1 L3S1:<>
<4 1ND 41N = S: H.
:J 1>>JB 1 SM1>>
:<M D>1Y J# 1 #B
S4JNDS J3 :% D>1Y
41N = M:NDD =Y
1S :% ''' 4JM.>:S
<:S :<M<N) 4Y4> <:
JH:.H:S 1 4H33N:
1: .<N 3& :%<S
:3<))3S :%
:31NS<S:J3 B%<4% <N
:<M3&
:%<S <N.H: BJH>D =
SH<:1=> #J3 MY
1>13M 1S <: BJH>D
= 1SY :J .3SS&
<N431S<N) :% L1>H
J# :% 41.14<:J3& :%
D>1Y 4JH>D = S:
#J3 H. :J :BN:Y
M<NH:S&
:H3N N3)<SS :%
3>1Y& :%<S 4JH>D =
1 SJ>H:<JN #J3 MY
1>13M 1S :% 3>1Y
4JH>D 14:<L1: 1
S4JND 4<34H<:
AMPLI6IER OPERASIONAL =41
INPUT

PROCESS

OUTPUT
:% ><)%:DD137
SNSJ3 4JH>D =
HSD :J :3<))3 MY
1>13M& 1S :% 1
.J:N:<1> :%<# ):S
<N :% B1Y J# :%
SNSJ3 :% 4H33N:
<N:J :% J+ 1-+
4%1N)S&

:% J+ 1-+ D:4:S
:%<S 4%1N) <N
4H33N: 1ND 1S 1
3SH>: :%3 <S 1N
JH:.H: J# 4H33N:
#3JM .<N "

:% 4H33N: #3JM
.<N " :3<))3S :%
:31NS<S:J3 1ND
N3)<SS :% 3>1Y&
1 S4JND 4<34H<:
4JH>D = 1DDD& :%<S
4JH>D = 1
=HKK3DSJHND
4<34H<: J3 #>1S%<N)
>D 4<34H<:
SIRKUIT THERMISTOR
INPUT

PROCESS

OUTPUT
:% SB<:4% <S
.3SSD :J .JB3
H. :% 4<34H<:& :%
1S :% :M.31:H3
<N431SS :%
4H33N: N:3<N)
B%N :% 3>1Y
N3)<SS5 :% >DS
><)%:& < 4JH>D 1DD 1
N:%3M<S:J3O
MJN<:J3S :%
>J41> :M.31:H3
1ND <# 1N <N:3HD3
N:3S :%<S 131
:% :M.31:H3
<N431SS& :%
:M.31:H3 B<>>
JN>Y D431S :J 1
NJ3M1> >L>
B%N %DS%
>1LS&
:% =1S J# :%
:31NS<S:J3
<N431SS HN:<> <:
:3<))3S& :%<S
N3)<SS :% 3>1Y&
:% D<JD .3J:4:S
:% 4<34H<: 1)1<NS:
1 S.<7 B%<4% 4JH>D
D1M1) <:&
=HKK3 :J :%<S S<D
J# :% 4<34H<: SJ
:%1: MY 1>13M %1D
><)%: 1ND SJHND&
:%<S BJH>D 14: 1S 1
D:33N:5 S413<N)
1B1Y :% <N:3HD3&
TIMER 555 -a! S.%$., T(9.&,3
INPUT

PROCESS

OUTPUT
:% :J))> SB<:4%
1>>JBS 4H33N: :J
#>JB :%3JH)% :%
4<34H<: 1ND :%
.HS% SB<:4% 4JH>D
= 1 .3SSH3 .1D&
B%N :% <N:3HD3
S:1NDS JN :%
.3SSH3 .1D
4H33N: #>JBS <N:J
.<N :BJ J# :% '''&

B%N 4H33N: #>JBS
<N:J :% ''' <:
JH:.H:S 1 4H33N:
#3JM .<N "& :%<S
4H33N: #>JBS #J3 1
#B S4JNDS&

:% 4H33N: #3JM
.<N " #>JBS <N:J :%
)1: J# :%
:%Y3<S:J3 1ND :%
=HKK3 SJHNDS& <:
41N = :H3ND J##
=Y 1 %<DDN 7Y
SB<:4% 1ND :%
4<34H<: <S 3S: =Y
:H3N<N) J## 1ND JN
.JB3 :J :%
SYS:M& :% >D
S%JBS :%1: :%
4<34H<: <S .JB3D&
=. SPESI6IKASI
7eti!a !ita telah -en0elesai!an +erancangan !ita harus -ens+esi/i!asi!ann0a
+ada se(uah atau dua +aragra+h 0ang -en6elas!an secara te+at (agai-ana !ita a!an
-en0elesai!an -asalah ini& Selalu -enun6u! +ada riset !ita&
BAGAIMANA MENULIS SPESI6IKASI
S+esi/i!asi !e-ung!inan adalah (agian +aling -udah dala- +roses
+erancangan *alau+un (e(era+a orang -enulisn0a dengan tida! (enar& =iasan0a
s+esi/i!asi adalah da/tar +oin5 di-ana tia+ +oin -enun6u! +ada +enger6aan riset&
Dala- s+esi/i!asi !ita harus -enun6u!!an a+a 0ang telah !ita +ela6ari dari riset 0ang
!ita !u-+ul!an dan !ita +resentasi!an +ada taha+an riset&
1& Material 0ang a!an sa0a guna!an adalah +ol0st0rene 0ang di+adat!an5 +ine
dan MD# !arena riset sa0a secara 6eals -enun6u!!an (ah*a !o-(inasi ini
a!an -ening!at!an solusi sa0a&
2& =entu! !eseluruhan a!an tergantung +ada ergono-is tangan& Sa0a a!an
-endasar!an di-ensi +ada statistic 0ang di!er6a!an dala- riset sa0a&
3& Sa0a (erniat untu! -engguna!an s!e-a *arna (erdasar!an -erah dan (iru
!arena dala- Fuisioner 0ang telah sa0a (uat -enun6u!!an (ah*a *arna
terse(ut adalah *arna 0ang +aling +o+uler&
4& Solusi terse(ut a!an di(uat (erdasar!an /ungsi di (a*ah ini 2 (da/tar secara
6elas a+a 0ang solusi a!an la!u!an)&
'& Solusi ini a!an dileta!!an di -e6a atau+un dileta!!an +ada dinding&
"& Sa0a a!an -e-(utuh!an +eralatanD-esin ini untu! -e-anu/a!tur!an solusi
sa0a 2 lathe5 -esin gurdi5 hand /iles5 vacuu- /or-er5 dan se(again0a&
7& Solusi ini ditu6u!an +ada !elo-+o! u-ur 12,1'5 di -ana riset sa0a
-enun6u!!an (ah*a !elo-+o! u-ur ini a!an -en6adi +angsa +asar 0ang
+aling (erhasil&
:ulislah s+esi/i!asi untu! +ro0e! 0ang !ita +ilih& 7ita harus (isa -enda/tar
se6u-lah +oin dala- s+esi/i!asi !ita5 teta+i selalu !ata!an (agai-ana riset terse(ut
telah -e-(antu !ita& =iasan0a taha+an ini terdiri dari 6u-lah da/tar !ira,!ira 10 +oin&
>. IDE
)a-(ar!an setida!n0a ena- ide5 dengan catatan& <de,ide terse(ut harus
(er(eda dan (u!an han0a ide sa-a 0ang sedi!it diu(ah& Masu!!an +ula +erti-(angan
ling!ungan (>ihat sheet ta-(ahan)&
:aha+an ini !ita -e-+resentasi!an se6u-lah ideDrancangan& 7ita harus
(ertu6uan untu! -e-+rodu!si setida!n0a ena- rancangan 0ang (er(eda dan
seharusn0a tida! !urang dari e-+at& 4o(alah untu! -e-+resentasi!an rancangan
0ang !elihatan !husus dan i-a6inati/&
Ca,a,a! P"!,.!+ :
7a+an+un !ita -e-+resentasi!an ide atau -engga-(ar +rodu! 0ang telah
ada5 !ita harus -ena-(ah!an (an0a! catatan ta-(ahan& %al ini (erla!u untu! setia+
(agian dari +ro0e! !ita ter-asu! di dala-n0a taha+ riset dan ide&
7"!.& Ca,a,a! Ba+a.#a!a 9a!+ D.,$'.&%a!:
7ita harus -e-(eri !o-entar5 dala- (entu! 0ang detil5 terhada+ se-ua as+e!
dari rancangan !ita& =e(era+a 6enis !ata di (a*ah ini dire!o-endasi!an 2
1& 1+a 0ang !au +i!ir!an dari rancangan terse(utC
2& 1+a 0ang !au +i!ir!an dari s!e-a *arnaC
3& =era+a (ia0a dari rancangan ini untu! di+rodu!siC
4& 1+a!ah rancangan ini a-anC
'& 1+a!ah !au a!an -e-(elin0aC
"& 1!an!ah rancangan ini a!an (ergunaC
7& 1+a!ah ide-u -en6a*a( se-ua -asalah +erancanganC
8& 1+a!ah rancangan terse(ut terlalu (esar atau terlalu !ecilC
9& 1+a!ah rancangan terse(ut telah dirancang secara ergono-isC
10& 1+a!ah rancangan ini telah -e-enuhi !elo-+o! u-ur 0ang -en6adi tu6uan
+erancanganC
11& 1+a!ah -aterial 0ang diguna!an dala- -anu/a!tur rancangan terse(utC
Menga+a -aterial terse(ut 0ang di+ilihC
7ita -ung!in a!an -ene-u!an (ah*a +ertan0aan,+ertan0aan terse(ut
(erguna se(agai-ana a!an -e-(antu !ita untu! (er+i!ir tentang a+a 0ang harus
ditulis!an se(agai catatan untu! setia+ +engga-(aran& Selalu -e-asti!an (ah*a
catatan terse(ut -eru+a!an +aragra+h 0ang (ai! dala- u!urann0a5 -udah di-engerti
dan -e-+resentasi!an dengan (ai!& Se(agai alternati/5 aturlah catatan terse(ut di
se!eliling ide& .rint dala- huru/ (a!u atau ado+si ga0a +enulisan 0ang sederhana&
:eta+ guna!an ga0a 0ang sa-a untu! taha+an ini dala- +roses +erancangan&P
Diagra- di (a*ah ini -enun6u!!an (agai-ana ide dan cara +enulisan catatan
da+at di(uat +ada sheet rancangan&
Ga9a P"!++a#4aa! A)a 9a!+ Ha$& D.+$!a%a!:
7ita (isa -engguna!an ga(ungan dari te!ni! +engga-(aran dua atau tiga
di-ensi untu! -enun6u!!an ide a+a+un&
)ra+hic .roducts 4ourse 2
:*o +oint +ers+ective
Single +oint +ers+ective
J(liFue +ro6ection
<so-etric +ro6ection
#ront and side vie*s
Sectional vie*s
@+loded diagra-
)una!an (e(era+a te!ni! di atas dan se(elu- !ita -e-utus!ann0a5 lihatlah
terle(ih dulu (e(era+a contoh&
)una!an te!ni! +e*arnaan 0ang coco! dan co(alah untu! tida! -enuang!an
seluruh ide 0ang !ita -ili!i dala- satu sheet& Dua atau tiga ide +er sheet cu!u+ (ai!&
B"4"a)a &aa! 'a.!!9a :
:er!adang cara ter(ai! untu! -e-ulai +erancangan adalah dengan -elihat
rancangan 0ang sudah ada dan -engu(ahD-ening!at!an rancangan terse(ut& <ni
!e-ung!inan adalah a+a 0ang !e(an0a!an desainer +ro/essional la!u!an&
=ila !ita -erancang dengan cara ini5 ting!at!an rancangan 0ang sudah ada5
-engu(ah s!e-a *arna5 -engu(ah -aterial +e-(uat rancangan terse(ut5 u(ah
u!urann0a5 dan se(again0a&
C. PENGEMBANGAN
:aha+ +enge-(angan dila!u!an setelah taha+ ide& 4ara 0ang (ai! untu!
-e-ulai +enge-(angan adalah untu! -engga-(ar ide ter(ai! !ita di tengah hala-an
dan -enulis!an di se!elilingn0a tentang rancangan 0ang (utuh diting!at!an& Se(agai
contoh5 !ita -ung!in (utuh -ening!at!an s!e-a *arna atau sir!uit -ung!in (utuh
diting!at!an le(ih lan6ut& Di se!eliling tia+ area tilislah (e(era+a catatan +en6elasan&
7e-udian5 (uatlah satu sheet 14 untu! tia+ contoh5 -isaln0a .enge-(angan Sir!uit&
1.171% 31N41N)1N 7<:1 D1.1: D<:<N)71:71NC
MATERIAL , Ne-ilih -aterial dan ;ARNA / Me-(uat s!e-a
-enun6u!!an (agai-ana *arna untu! rancangan /inal&
-aterial terse(ut da+at di,
!o-(inasi!an untu! ranca,
ngan /inal !ita&
KEAMANAN / 7ita (isa -e, BIA1A / Menghitung (ia0a
nun6u!!an (agai-ana !ita dari r+odu! !ita& 7ita da+at
telah -ening!at!an as+e! -engguna!an s+readsheet dala-
!ea-anan +ada rancangan !ita& :u6uan ini&
SIRKUIT / .ilih se(uah sir!uit MEKANISME / 7ita -ung!in
dari (agian ide dan ting!at!an harus -enge-(ang!an -e!anis,
le(ih lan6ut lang!ah de-i -e atau siste- roda gigi untu!
lang!ah& +ro0e! !ita&
BENTUK / 1+a!ah !ita (isa -ening!at!an MANU6AKTUR INDUSTRI
(entu! dari rancangan !itaC =ila (isa5 tun6u!!an 7ita harus -engga-(ar setia+
(agai-ana& :aha+ dala- -anu/a!tur +rodu!&
Di atas adalah contoh dari se(uah la-+u& 4atatan harus dileta!!an di
se!elilingn0a5 -enun6u! +ada (er(agai as+e! dari +erancangan 0ang da+at
diting!at!an&
7ita harus -e-utus!an area 0ang a!an di!e-(ang!an& =er+i!irlah hati,hati
(agai-ana rancangan !ita da+at diting!at!an&
A. B.a9a
Setia+ +erusahaan 0ang -e-anu/a!tur +rodu! atau+un su++lier 0ang
-ensu+lai +rodu! telah -eng!al!ulasi!an (ia0a -ere!a secara sangat hati,hati& =ia0a
+e!er6a untu! di+ro-osi!an5 -anu/a!tur5 +asar dan +en6ualan +rodu! tida! +erlu
ditin6au !eti!a !ita -erancang se(uah solusi dan !ita harus -en6elas!an secara hati,
hati (ia0a dari +erancangan5 le(ih !husus !eti!a !ita -e-ilih ide ter(ai! !ita dan
-enge-(ang!ann0a& 1da dua 6enis (ia0a5 /i@ed cost ((ia0a teta+) dan varia(le cost
((ia0a varia(el)&
6IXED COSTS VARIABLE COSTS
<ni adalah (ia0a 0ang tida!
-ening!at atau+un -enurun dala-
/lu!tuasi out+ut& Se(agai contoh5 ga6i
+ega*ai5 (ia0a se*a dan (ia0a i!lan&
&
=ia0a ini (eru(ah sesuai +eru(ahan
out+ut dan ter!andung di dala-n0a
(era+a hal se+erti -aterial 0ang
di(utuh!an dala- -anu/a!tur
+rodu!& =ila +rodu! (erta-(ah -a!a
-aterial 0ang diguna!an a!an
(erta-(ah dan secara !onse!uen a!an
-ening!at!an (ia0a&
:J:1> 4JS: I #<MD 4JS: Q L13<1=> 4JS:
Se(agai contoh5 i-a6inasi!an !ita telah -erancang 6a- dan (er!einginan
untu! -e-+rodu!sin0a dala- s!ala (esar (dise(ut +rodu!si -assal)& =ia0a telah
di!al!ulasi!an secara detil se(elu- !ita da+at -ela!u!an +e-in6a-an dari (an! 0ang
a!an -e-(antu !ita dala- -engatur (isnis D +erusahaan& :a(el di (a*ah ini
-enun6u!!an se(uah -etode untu! -enghitung (ia0a&
Selesai!anlah ta(le di atas dengan -engisi total cost dan unit cost&
UNIT COST E TOTAL COST @ NUMBER PRODUCED
Menghitung (ia0a +ro0e! dengan +andangan a!an -e-+rodu!sin0a dala-
+rodu!si -assal -eru+a!an satu as+e! dala- +enger6aan +erancangan dan !ita harus
-ere+resentasi!an (agian ini dala- taha+an +enge-(angan dari +roses +erancangan&
.utus!an ide -ana 0ang ter(ai! dengan -elihat (ia0a -anu/a!turn0a&
B. P"!++$!aa! S)"a-&("",
S+readsheet adalah se(uah so/t*are 0ang (erhu(ungan dengan ang!a dan
!al!ulasi& 4ontoh 0ang (ai! adalah Microso/t @cel di-ana ini -ung!in adalah 0ang
+aling sering diguna!an dan -eru+a!an s+readsheet +aling +ro/essional 0ang +ernah
ada& S+readsheet da+at -e-(antu !ita dala- -enghitung (ia0a +ro0e!& Di (a*ah ini
adalah contoh order 0ang da+at di!iri-!an !e+ada +erusahaan local untu! !o-+onen
0ang di(utuh!an +ada +ro0e!& =acalah sheet ini secara hati,hati&
NAME AND ADDRESS OF SUPPLIER
K&M (WHOLESALE
SUPPLIERS) LTD, UNIT
24
LION PARK, HOLBROOK
INDUSTRIAL ESTATE,
NEW STREET,
HALFWAY, SHEFFIELD,
S20 3G - FAX - 04
24!"33"
PART OR QNTYDESCRIPTION UNIT DISCOUNT TOTAL
CAT. NO. COST
#A$UUM FORMING
SHEETS
POLYSTYRENE, RED, "0%
X 4"% X &&
'0()) '0())
$LEAR P#$, "0% X 4"% X (
!&&
'(4 '(4
ABRASI#ES - GLASS
PAPER SHEETS
2%0X230&&
GRIT - F2, PER 00 '*(*0 '*(*0
DRILLS - STRAIGHT
SHANK +OBBERS
&& '0(*3 '0(*3
PAINT BRUSHES ,2
IN$H, BLA$K HANDLED
'0(42 '0(42
SE22%0 2 DOUBLE SIDED TAPE,
2&&X33M
'2(20 '4(40
TOTAL '4(%
TOTAL+VAT'*(**
.otongan in/or-asi +erta-a adalah ala-at +erusahaan di -ana sheet ini a!an
di!iri-!an& 1da (e(era+a !olo- 0ang di-ulai dengan 2
Part Number: <ni -e-+er-udah +erusahaan terse(ut untu!
-engidenti/i!asi!an secara +resisi identitas !o-+onen 0ang !ita +esan&
Quantity (Qnty): $u-lah !o-+onen 0ang di+esan&
Description: Des!ri+si dari !o-+onen 0ang di+esan& <ni -e-+er-udah
+erusahaan terse(ut untu! -engece! dua !ali a+a!ah -ere!a -engiri-!an
!o-+onen 0ang te+at&
Unit Cost: =ila 6u-lah !o-+onen 0ang di+esan sa-a di+erlu!an untu!
-enun6u!!an harga tia+ !o-+onen secara individual&
Discount: .erusahaan terse(ut -ung!in -ena*ar!an dis!on (redu!si (ia0a)
(ila 6u-lah !o-+onen 0ang di+esan (an0a!&
Total: 1dalah (ia0a total dari setia+ 6enis !o-+onen&
TOTAL !eseluruhan ter-asu! L1: (Lalue 1dded :a@) adalah (agian a!hir
dari +e-esanan&
%itung (ia0a +ro0e! +ilihan anda -engguna!an s+readsheet& =agilah dala-
(aris dan !olo- (se+erti 0ang dilihat dala- contoh di atas)&
C. S9&,"# D.a+a#
7eti!a -erencana!an se(uah +ro0e!5 s0ste- diagra- +enting haln0a&
Diagra- ini a!an -e-(antu !ita untu! -enun6u!!an a+a 0ang !ita +i!ir!an dala-
ide !ita dan a+a!ah a!an -en6a*a( -asalah +erancangan& Diagra- ini 6uga
-e-(antu !ita untu! (er+i!ir secara siste-ati! dan logis tentang -asalah
+erancangan dan (agai-ana hal terse(ut diselesai!an& .aling uta-a5 ini a!an
-e-(uat !ita teta+ +ada /ocus dan tida! -e-(iar!an !ita terlalu 6auh (er+i!ir dari
-asalah +erancangan 0ang original&
S0ste- Diagra- -iri+ dengan /lo* chart *alau+un +ada +andangan +erta-a
diagra- ini le(ih sederhana dan le(ih a!urat& Diagra- ini (iasan0a (eru+a (agian
(ai! dari taha+ ide atau+un taha+ +enge-(angan&
=agai-ana+un5 6angan -e-(atasi diri !ita dala- dua area terse(ut5 (ila !ita
rasa +erlu5 guna!an diagra- ini +ada taha+ a+a+un dala- +roses +erancangan&
Di (a*ah ini adalah contoh dari S0ste- Diagra- untu! +ro0e! alar-& Siste-
alar- ini adalah untu! tas !er6a5 !eti!a tas terse(ut di(u!a oleh orang lain selain
+e-ili!n0a&
1& 1>13M .>14D <N
41S&
2& 1>13M 13MD&
3& :<M3 3GH<3D ,
1>>JBS HS3 :J
4>JS 41S B<:%JH:
14:<L1:<N) 1>13M
144<DN:1>>Y&
4& 41S 41N =
4133<D =H: 1>13M
B<>> = S: J##
(J.:<JN1>)&
'& 7Y SB<:4% #3JM
JH:S<D :% 41S&

1& :<M3 , :%<S B<>>
1>>JB 1 :<M D>1Y
J# :BJ M<NH:S& 1 '''
J3 KN1034 :<M3 B<>>
= HSD&
2& <# 14:<L1:D :%
:<M3 B<>> S:13: 1ND
:% =HKK3 B<>>
LN:H1>>Y SJHND&
3& 1 :<>: SB<:4% M1Y =
NDD :J 14:<L1:
:% 1>13M <# :% 41S
<S MJLD&

1& =HKK3 SJHNDS #J3
:N M<NH:S HN>SS
D14:<L1:D&
2& DS<3D ##4: ,
:%<# D3J.S 41S 1ND
3HNS&

S.&,"# T",$,$) (C'3&"- L33) S.&,"#) :
Siste- tertutu+ !e-(ali (er+utar !e siste- terse(ut& =e(era+a siste-
-e-(utuh!an a+a 0ang dise(ut dengan /eed(ac! (u-+an (ali!)& Se(agai contoh5
co-+uter da+at -e-onitor alar- ru-ah secara !ontin0u& .rogra- a!an -engece!
a+a!ah seluruh !onta! dan sensor telah (ero+erasi secara te+at dan ini adalah +roses
!ontin0u& Siste- alar- di atas adalah siste- ter(u!a di-ana ada in+ut5 +roses5 dan
tera!hir out+ut dan !e-udian siste- terse(ut (erhenti&

6EEDBACK
D. L.!+%$!+a! -a! T"%!3'3+.
.e-erintah5 +oliti!us5 dan +ela!ui (isnis telah di+erti-(ang!an se(agai e/e!
dari !erusa!an ala-& :ida! han0a +roses -anu/a!tur 0ang da+at -engu(ah
ling!ungan !ita5 se+erti +olusi dari (entu! asa+ dan suara5 teta+i ada +erti-(angan
lainn0a& 7eti!a se(uah +a(ri! dirancang dite-u!an le(ih (an0a! lorr0 0ang
-entrans+ortasi!an ra* -aterial dan +rodu! 0ang telah diselesai!an -enu6u dan dari
+a(ri!& %al ini da+at -enga!i(at!an +eru(ahan +ada !ota !ita& Sangat +enting (agi
!ita se-ua (ah*a industri -en6aga ling!ungan& Dala- hal ini !ita harus
-e-+erti-(ang!an variasi +engu!uran untu! -engurangi e/e! !erusa!an ling!ungan
0ang da+at dise(a(!an oleh +rodu! !ita&
7ursi ini -eru+a!an +rodu! hi6au
0ang telah dirancang dan !e-udian
di-anu/a!tur dengan -engingat
ling!ungan& Setia+ tinda!an 0ang
-ung!in telah dia-(il untu!
-engurangi e/e! !erusa!an
ling!ungan&
7ursi ini !uat dan a!an (ertahan
dua !ali di(anding!an !ursi rata,
rata& Dala- hal ini tida!
di(utuh!an +enggantian di -asa
de+an dan -aterial 0ang seharusn0a diguna!an da+at disi-+an& Se6auh -ung!in
-aterial 0ang telah diguna!an telah didaur ulang dari scra+ D -aterial daur ulang&
Material natural telah diguna!an se+erti +e*arnaan natural 0ang han0a
-e-(utuh!an +roses -ini-u- dala- +a(ri!& %al ini (erarti +olusi 0ang le(ih sedi!it
dala- +roses&
K3!&$#"! -a! P"'a%$ B.&!.&
7onsu-en -engerti tentang !erusa!an 0ang diti-(ul!an terhada+ ling!ungan
dan -ere!a -ulai -enan0a!an +ertan0aan,+ertan0aan serta -e-ilih +rodu! 0ang
-ere!a (eli& %al ini di!enal se(agai 87onsu-erisasi %i6au9& Mar!eting se!arang
-engidenti/i!asi !e(utuhan !onsu-en& 7onsu-en -e-inta +rodu! 0ang le(ih +eduli
ling!ungan& =ila +ela!u (isnis ingin -e-enuhi +er-intaan !onsu-en -ere!a harus
+eduli terhada+ isu ling!ungan dan -e-asti!an (ah*a +rodu! 0ang -ere!a rancang5
se6auh -ung!in5 (ersaha(at dengan ling!ungan&
7eti!a !ita -erancang5 selalu -e-egang +oin terse(ut dan guna!an -ere!a
dala- catatan 0ang !ita leta!!an +ada ga-(ar !ita& 4o(a untu! -enun6u! +entingn0a
+erti-(angan ling!ungan !eti!a -en6elas!an ide !ita !arena isu ling!ungan selalu
(erada dala- (erita& Mas0ara!at se!arang +eduli terhada+ ling!ungan di se!eliling
-ere!a dan (er!einginan untu! -enghindari +rodu! 0ang -erusa! ling!ungan&
E. K"a#a!a!
7eti!a -enge-(ang!an solusi5 %u!u- -engenai !ea-anan dan !onsu-en
harus di+erti-(ang!an& Di (a*ah ini adalah (e(era+a %u!u- <nggris 0ang
(erhu(ungan dengan !ea-anan dan !onsu-en& %u!u- ini ditu6u!an untu!
-elindungi +u(lic secara u-u-5 teruta-a ana! !ecil dari +rodu!,+rodu! 0ang
(er(aha0a&
Sangat +enting a+a(ila hu!u-,hu!u- terse(ut tida! han0a dida/tar& 7ita harus
-en6elas!an (agai-ana setia+ hu!u- (erhu(u ngan dengan rancanganD+rodu! !ita&
Se(agai contoh ditun6u!!an di (a*ah ini& <ni (erdasar!an rancangan -ainan
+endidi!an untu! ana! !ecil&
THE LA;

HO; THE LA; A66ECTS
M1 DESIGN @ PRODUCT
(BASED ON AN
EDUCATIONAL TO1)
:he 4onsu-er Sa/et0 1ct is
-ainl0 concerned *ith sa/et0
es+eciall0 *hen considering
clothing5 to0s and electrical
goods& :he govern-ent can (an
dangerous goods *ith this 1ct&

<n order that -0 design is not
(rea!ing an0 sa/et0 la*s < *ill
-a!e sure that it is tested (0
several +eo+le& :hese *ill include
/riends5 +arents and Fuali/ied
+eo+le&
</ < had -0 o*n (usiness < *ould
+a0 /or the +roduct D design to (e
tested (0 the =ritish Standards
1genc0& </ it +assed the +roduct
*ould receive a sa/et0 certi/icate
and the =ritish Standards 7ite
Mar! could (e a++lied to it&

:he :rades Descri+tion 1ct
+rotects the custo-er against
/alse clai-s& #or instance i/ a
-anu/acturer sa0s that a +roduct
*ill increase intelligence and it
o(viousl0 /ails to do so , then
the -anu/acturer can (e ta!en
to court& :he :rades
Descri+tions 1ct tries to ensure
than -anu/acturers clai-s a(out
their +roducts are true&

< *ill not -a!e an0 /alse clai-s
*hen < *rite a su--ar0 a(out -0
design D +roduct& 1n0 instructions
*ritten /or -0 +roduct *ill clearl0
state its +ur+ose and li-its&
<nstructions *ill (e *ritten in
+lain nglish so that the0 cannot
(e -isunderstood&
< -a0 as! an inde+endent +erson
to +ut -0 design D +roduct to the
test& %e D she can then *rite an
evaluation& :his can (e +laced on
-0 design D +roduct (e/ore it goes
to a custo-er&

:he Sales o/ )oods 1ct is
ai-ed at ensuring that goods
*or! in the *a0 the0 should and
that the0 last a reasona(le
a-ount o/ ti-e&

=e/ore -0 +roduct goes to the
custo-er it *ill (e vigorousl0
tested and an0 /aults *ill (e
corrected& M0 +roduct *ill carr0 a
guarantee so that in the event that
it (rea!s or /ails to *or! it can (e
returned and -one0 returned&
M0 +roduct *ill last D (e usea(le
-an0 0ears&

#ire Sa/et0 3egulations , ai- to
+rotect the +u(lic against +oor
Fualit0 /urniture that could (e a
/ire ha;ard& :he ai- is to sto+
the sale o/ /urniture that is
easil0 set alight and give o//
dangerous to@ic /u-es&

M0 +roduct *ill (e -anu/actured
/ro- sa/e and -ainl0 natural
-aterials such as *oods&
1lthough s0nthetic -aterials such
as +lastics -a0 (e used5 these *ill
(e used in s-all a-ounts& :his
-eans that the -aterials *ill not
+ose a danger5 even to children&
>ead /ree +aints5 +ro(a(l0 *ater
(ased +aints *ill (e used& :hese
are !inder to the environ-ent&
7eti!a -e-(uat sheet rancanganD+enge-(angan +ada 8!ea-anan dan
!onsu-en95 ga-(ar!an (e(era+a si-(ol !ea-anan untu! -enun6u!!an (ah*a !ita
telah (er+i!ir tentang +entingn0a hal terse(ut& Si-(ol ini -enun6u!!an (ah*a
rancanganD+rodu! telah dites dengan agensi standar !ea-anan se+erti =ritish
Standards <nstitute&
=ila +rodu! telah -ele*ati seluruh tes 0ang di(eri!an5 +erusahaan -anu/a!tur
a!an di+er(oleh!an untu! -e-asang la-(ing =ritish Standards 8!ite -ar!9& $uga5
(ila !ita -engga-(ar si-(ol terse(ut hal ini -enun6u!!an (ah*a !ita -engerti a+a
0ang dilihat oleh -as0ara!at !eti!a -e-eri!sa +a!et suatu +rodu!&
Di (a*ah ini adalah contoh si-(ol standar !ea-anan2
1& =ritish Sa/et0 >ogo
>ogo !ea-anan =ritish Standards ditun6u!!an oleh +rodu! 0ang telah dites di <nggris&
2& uro+ean Sa/et0 >ogo
uro+ean Sa/et0 >ogo ditun6u!!an oleh +rodu! 0ang telah dites di ro+a&
3& 3ec0cled Material
=e(era+a orang -engangga+ si-(ol ini +enting se(agai arti (ah*a -aterial 0ang
diguna!an da+at didaur ulang secara a-an&
10. SOLUSI
Me-(uat ga-(ar !er6a dari solusi !ita dengan da/tar (agian,(agiann0a& %al
ini harus -e-ili!i +engu!uran dan detil,detil !onstru!sional&
)a-(ar !er6a adalah ga-(ar !onstru!si /inal5 di(uat se(agai (agian dari
+roses +erancangan& )a-(ar ini (iasan0a terdiri dari /ront5 side5 dan +lan vie* dari
solusi terse(ut& Sering!ali -engguna!an t*o vie*s5 teta+i hal ini tergantung dari
!o-+le!sitas solusi terse(ut& Di-ensi dita-(ah!an sehingga orang 0ang
-engguna!an ga-(ar !er6a terse(ut da+at -e-anu/a!tur!an rancangan ini& =iasan0a
setida!n0a !ita -engguna!an ena- di-ensi5 teta+i !ita da+at -ena-(ah!ann0a
se(an0a! 0ang !ita rasa!an +erlu (agi +ela!u -anu/a!tur 0ang -e-(uat solusi !ita&
)a-(ar !er6a harus +resisi dan diga-(ar dala- s!ala& =ila u!uran ga-(ar
adalah setengah dari u!uran solusi -a!a s!alan0a adalah 122& =ila ga-(ar adalah
se+ertiga dari u!uran solusi -a!a s!alan0a 123&
)una!an +ensil 2% atau +ensil hita- lainn0a untu! outline /inal& <ni a!an
-e-(antu +engga-(aran& Di-ensi (iasan0a dileta!!an dengan garis +anah dan
-e-ili!i u!uran&
)a-(ar 0ang (isa dilihat di atas diga-(ar +ada #irst 1ngle .ro6ection
PART LIST (DA6TAR KOMPONEN) :
.arts >ist adalah /itur +enting dala- ga-(ar !er6a di-ana se-ua !o-+onen
dida/tar5 dengan u!urann0a -asing,-asing& Material 0ang diguna!an 6uga dise(ut!an
se(agai-ana +otongan individual diselesai!an&
Da+at!ah !ita -en0elesai!an +art list iniC )a-(ar !er6a di atas dengan 6elas
-enun6u!!an se(uah 6a- dengan -e!anis-e ele!troni!& $uga di-asu!!an !e
dala-n0a 6aru- 6a- dan ang!a 6a-&
PART N3 N3 O66 DESCRIPTIONMATERIALSDIMENSIONS 6INISH
1 1 4>J47 #14 MD# 3D .1<N:
2 1 4>J47 =147 .3S.M
Dia& 1'"-- @
20--
NJN
3 1 M4%1N<SM NJN
4 1 )>1SS .J><S%
' 1 %1NDS =>147
" 2 NHM=3S 3D
4o(alah untu! -en0elesai!an .arts >ist diatas& 7ita -ung!in harus
-engesti-asi!an (e(era+a +engu!uran&
I!23#a&. '"4.( 'a!5$, :
4ontoh 0ang terda+at di (a*ah ini -e-ili!i (ac! vie*5 side vie*5 dan +lan
vie* dari +ine (o@ dengan .ers+e@ lid& 7ota! ini (eru+a -ainan +endidi!an& #ront
vie* tida! di(utuh!an !arena +lain tan+a detil& =ac! vie* -e-ili!i hinge dan
!onse!uensin0a hal ini +enting untu! diga-(ar& )a-(ar !er6a (lihat di (a*ah ini)
adalah a!urat dan sangat detil sehingga orang (er!e-a-+uan 0ang coco! da+at
-e-anu/a!tur ga-(ar ini dari in/or-asi 0ang ditun6u!!an +ada ga-(ar&
1& )a-(ar !er6a harus +resisi dan diga-(ar dala- s!ala& =ila u!uran ga-(ar
adalah setengah dari solusi5 -a!a s!alan0a adalah 122& =ila ga-(ar adalah
se+ertiga dari u!uran solusi5 -a!a s!alan0a a!an 123&
2& =iasan0a ada ena- di-ensi 0ang harus diga-(ar teta+i !ita da+at
-ena-(ah!ann0a se(an0a! 0ang !ita rasa +erlu untu! -enun6u!!an u!uran
0ang +resisi 0ang da+at di(aca oleh sia+a+un dala- ga-(ar !er6a terse(ut&
3& )una!an +ensil 2% atau +ensil hita- lainn0a untu! outline /inal5 di -ana
+engga-(aran a!an !elihatan 6elas&
4& )a-(ar u!uran (di-ensi) dengan sangat hati,hati& =e(era+a contoh di-ensi
ditun6u!!an di (a*ah ini& H!uran terse(ut diga-(ar dengan +ensil 2% 0ang
ta6a-&
.anah dan u!uran 0ang ditulis haruslah gela+ dan di-ensi lainn0a harus le(ih
le-ah +enulisann0a& Di-esi secara nor-al diga-(ar se+erti 0ang ditun6u!!an
+ada ga-(ar (a) *alau+un di-ensi di (a*ah 9-- harus diga-(ar se+erti
0ang ditun6u!!an +ada ga-(ar (()& Dia-eter dan radius diga-(ar se+erti 0ang
ditun6u!!an +ada ga-(ar (c)&
'& .arts list harus di-asu!!an& <ni -e-(eri!an detil se+erti di-ensi !eseluruhan5
-aterial5 dan /inishing (agi tia+ !o-+onen&
"& =iasan0a ga-(ar !er6a diga-(ar +ada 3
rd
angle +ro6ection5 ta-(ah!an si-(ol
+ada ga-(ar&
Saa! :
1& .erti-(ang!an secara hati,hati 6enis vie* 0ang (utuh untu! !ita ga-(ar
(/ront5 side5 +lan5 dan se(again0a) dan ga-(ar terle(ih dulu versi 0ang le(ih
!asar&
=& =eri no-or !o-+onen5 sehingga no-or terse(ut (erada dala- urutan&
4& )una!an :,sFuare dan aturlah sFuare untu! -e-(antu !ita -engga-(ar versi
0ang le(ih (ai! dala- ga-(ar !er6a&
D& :a-(ah!an ena- di-ensi5 atau le(ih (ila di+erlu!an&
& $angan tertinggal dala- +enger6aan !ita se(agai-ana a!an sulit untu!
-enge6arn0a !e-(ali&
11. MANU6AKTUR
Me-(uat sheet +erencanaan untu! -enun6u!!an setia+ taha+an +rodu!si 2
/lo*chart5 ti-e chart5 seFuence dra*ing5 dan -e-(uat -odel serta -e-(uat solusi&
A. P""!*a!aa! P3-$%&. Ma&&a'
Dala- +roses desain5 +erencanaan +rodu!si -eru+a!an salah satu as+e! 0ang
+enting dan -e-+erlihat!an (ah*a anda 6uga -e-+erhitung!an solusi dan
-e-(uatn0a dala- se(uah -ass +roduction lineDgaris +rodu!si -assal dengan tenaga
(uruh& )aris terse(ut -eru+a!an -etode +e-(uatan solusi terse(ut dengan didu!ung
oleh tenaga (uruh& )aris terse(ut +erta-a !ali dirancang oleh #ord Motor 4o-+an05
HS1& )aris terse(ut -eru+a!an +e!er6a,+e!er6a 0ang -en6alan!an han0a 1 +e!er6aan5
0aitu -era!it -o(il& Setia+ +roduction line dengan setia+ taha+an -anu/a!tur
haruslah di(uat sederhana&
4ontoh 2 .roduction line sederhana dala- +e-(uatan 6a-
6'3< *(a, :
1& Cut Plastic& .lasti! terse(ut digunting sesuai dengan
u!urann0a& Sisa +lasti! di(uang& .e!er6aan ini dila!u!an 1
orang dan -e-a!an *a!tu 4 -enit&
2& Smoot !"#es& Mera+i!an +inggiran dari +lasti! terse(ut&
.e!er6aan ini dila!u!an oleh 2 orang dan -e-a!an *a!tu
10 -enit&
3& Quality Ceck ($)% .ada taha+ ini5 hasiln0a a!an dice!
!e-(ali5 6i!a (elu- (agus a!an !e-(ali !e taha+
se(elu-n0a5 6i!a sudah (agus5 -a!a a!an (erlan6ut !e taha+
selan6utn0a&
4& Drill Centre &or Clock Spin"le& =agian tengah dilu(angi
6adi da+at di+asang s+indle -esin 6a- terse(ut& .e!er6aan
ini dila!u!an oleh 1 orang dan -e-a!an *a!tu ' -enit&
'& Attac Number& Menulis!anD -ene-+el!an tulisan ang!a,
ang!a 6a-& .e!er6aan ini dila!u!an oleh 1 orang dan
-e-a!an *a!tu 8 -enit&
"& Quality Ceck ($$)& Dila!u!an +e-eri!saan ulang terhada+
hasil se-entara 0ang ada& $i!a +rodu! terse(ut gagal5 -a!a
a!an langsung di(uang5 dan 6i!a tern0ata +rodu! terse(ut
(agus5 -a!a a!an dilan6ut!an !e taha+ selan6utn0a&
7& Attac 'an"s& Di+asang!an lengan 6a- terse(ut& .e!er6aan
ini dila!u!an oleh 1 orang dan -e-a!an *a!tu 1 -enit&
8& Set Time& Men0esuai!an *a!tu& .e!er6aan ini dila!u!an 1
orang dan -e-a!an *a!tu 1 -enit&
9& &inal Ceck& .e-eri!saan tera!hir dan 6i!a hasiln0a tida!
(agus a!an langsung di(uang dan 6i!a (agus a!an langsung
sia+ untu! di+asar!an dan di6ual !e+ada custo-er&
T3,a' 2 7 orang
;a%,$ 2 33 -enit&
K","a!+a! #"!+"!a. A$a'.,9 C3!,3' :
7arena +e-eri!saan !ualitas sangatlah +enting5 -a!a ha-+ir setia+ taha+an
a!an terda+at +engece!an terse(ut dan hal terse(ut -eru+a!an critical control point%
Secara garis (esar5 +e-eri!saan terse(ut (erdasar!an Quality Control $n"icators5
contohn0a adalah se+erti -assa5 u!uran5 !egunaan5 ta-+ilan5 suara5 rasa (untu!
-a!anan) dan lain,lain&
.e-(uatan /lo* chart da+at disesuai!an dengan 0ang !ita +i!ir!an& )a-(ar
da+at diganti!an ga-(ar +rodu! 0ang a!an di(uat dan dari contoh ini da+at
diganti!an dengan ga-(ar 6a-&
4ontoh la0out #lo* 4hart 0ang -eli(at!an Fualit0 control +ada tia+
taha+ann0a adalah se(agai (eri!ut 2
B. S"B$"!*" Da<.!+
SeFuence dra*ing adalah satu cara untu! -enun6u!!an (agai-ana +rodu!
0ang !ita rancang da+at di-anu/a!tur dala- industri (dala- se(uah +a(ri!)& Secara
-endasar ini adalah +engga-(aran setia+ taha+ dala- -anu/a!tur dan ter-asu!
didala-n0a catatan sing!at atau+un instru!si& Nor-aln0a di(uat setelah /lo*chart
0ang secara sederhana -e-(eri!an da/tar tia+ taha+&
SeFuence Dra*ing adalah cara +enting untu! (e!er6a +ada tia+ taha+
+e-(uatan +rodu! dan -e-(eri!an !e-udahan +agi desainer untu! -engenali setia+
-asalah 0ang -ung!in ada se(elu- +rodu! di(uat& Di-ung!in!an untu! -enghitung
(ia0a -anu/a!tur5 6u-lah orang 0ang dili(at!an dala- +roduction line5 6u-lah
-aterial 0ang di(utuh!an dala- /a!tor +enting lainn0a5 -elalui !onstru!si dari
seFuence dra*ing&
.erlu diingat5 /lo*chart dan ti-e chart 6uga -eru+a!an cara 0ang +enting
untu! -erencana!an suatu +ro0e!& 7eduan0a (iasan0a diga-(ar terle(ih dahulu&
4ontoh di (a*ah ini -enun6u!!an satu cara untu! -e-(uat seFuence dra*ing
+ada sheet rancangan& 7ita a!an +erlu -engga-(ar setida!n0a ena- hingga dela+an
lang!ah +e-(uatan dan -eru+a!an suatu urutan 0ang ditun6u!!an oleh /lo*chart !ita&
.erlu diingat untu! -eli(at!an Fualit0 control& )una!an /lo*chart 0ang telah !ita
(uat se(elu-n0a untu! -e-(antu !ita -eleta!!an tia+ taha+ dala- urutan&
:a-(ah!an !eterangan untu! -en6elas!an cara (er+i!ir !ita5 dala- tia+ !ota! di
(a*ah ga-(ar&
)a-(ar di atas -enun6u!!an secara 6elas (agai-ana urutan taha+an +roses
dila!u!an&
C. M"#4$a, M3-"'
7eti!a !ita secara virtual -en0elesai!an rancangan +ro0e!5 -eru+a!an ide
0ang (ai! untu! -e-(uat se(uah -odel 0ang a!an -e-(antu !ita untu! -engu6i
co(a solusi !ita& <ni a!an -e-(antu !ita -e-utus!an ide -ana 0ang a!an (e!er6a
atau+un -e-(utuh!an -odi/i!asi& Se(uah -odel -e-(eri!an !e-udahan (agi !ita
untu! -engu6i co(a solusi 0ang telah !ita (uat secara ce+at dan -urah& =a0ang!an
*a!tu dan uang 0ang a!an ter(uang +ercu-a (ila se(uah -anu/a!tur -o(il
-erancang dan -e-anu/a!tur se(uah -o(il (aru tan+a -engu6i co(an0a +ada
!onsu-en +otensial dan se(elu- +roduction line di(uat& =ila -o(il terse(ut tida!
+o+uler atau dite-u!an -e-ili!i !esalahan5 ratusan -il0ar ru+iah a!an ter(uang
+ercu-a&
M"!+","& Ra!*a!+a!
Model dari !ursi go0ang
1+a 0ang ter6adi (ila seseorang
ter6atuh dari !ursiC
1+a !euntungan -e-(uat -odel
!ursi ini se(elu- -e-(uat versi
u!uran se(enarn0aC
M3-"' B"&%a'a
Se(uah -odel (ers!ala adalah -odel 0ang
di(uat dala- u!uran R atau S atau T dan
se(again0a dari u!uran solusi se(enarn0a& <ni
(erarti -odel terse(ut le(ih !ecil teta+i
-e-ili!i +ro+orsi 0ang sa-a dengan solusi&
Model -eru+a!an -iniature dari (enda n0ata&
Model gitar ini !ira,!ira S dari u!uran gitar ele!tri! se(enarn0a5 teta+i sangat
identi! +ada tia+ detiln0a&
Ba+a.#a!a S$a,$ M3-"' B"&%a'a M"#4a!,$ M"!+("#a, ;a%,$ -a! Ua!+:
Model da+at -e-(antu !ita untu! -ening!at!an solusi
se(elu- -engha(is!an *a!tu dan uang untu! -e-(uat
(enda aslin0a& Model 6uga ter!adang -e-(antu !ita
-engidenti/i!asi!an !esalahan atau -asalah +erancangan
0ang tida! (isa dite-u!an dala- ga-(ar atau s!etsa&
Model ini adalah area (er-ain untu! ana! (alita& .lat/or- -engelilingi +la0,
+en di tengah& =enda ini (erisi -ainan,-ainan !ecil 0ang le-(ut& 1na! (alita
-engguna!an tangga untu! turun !e dala- +la0,+en&
=ila area (er-ain se(enarn0a 0ang di(uat5 ini a!an -e-a!an (ia0a 6utaan
ru+iah& Model -e-+er-udah desainer untu! -elihat dengan le(ih -udah terhada+
-asalah !ea-anan& 7o-+onen da+at digera!!an dan di+asang!an !e-(ali di -ana
-e-+er-udah desainer untu! (ere!s+eri-en dengan +eru(ahan dari solusi asaln0a&
:a-(ahan +ada diagra- di (a*ah ini -enun6u!!an (e(era+a +ening!atan&
Ma,".a' P"#3-"'a!
=e(era+a variasi -aterial da+at diguna!an untu! -e-(uat -odel& 3ange ini
dari MD#5 +lastic5 !artu dan !ertas hingga -aterial +er-odelan !husus se+erti
St0ro/oa- dan .laster o/ .aris& Material se+erti .asters0ne 6uga da+at -e-(antu&
Secara u-u-5 +ilihlah -aterial 0ang -udah di+otong5 di(entu! dan di*arnai&
12. EVALUASI
Desainer -engevaluasi +rodu! -ere!a 0ang telah selesai atau +rototi+en0a
untu! -engu6i a+a!ah +rodu! terse(ut (e!er6a dengan (ai! dan a+a!ah rancangan
da+at di+er(ai!i atau diting!at!an& 1+a+un 0ang !ita rancang5 -eru+a!an hal 0ang
+enting untu! -engevaluasi !er6a !ita secara !onstan dala- -ela!u!an +ro0e!
terse(ut&
valuasi da+at -enga-(il (entu! 0ang (ervariasi 2
Dis!usi u-u- dengan orang lain&
Guisioner D surve0 0ang di(uat !a+an +un dala- +enger6aan +ro0e!&
.andangan +ersonal !ita5 a+a 0ang !ita +i!ir!an tentang rancangan a0ng sudah
ada5 +rototi+e dan +rodu! 0ang telah diselesai!anC
1+a!ah !ita da+at -e-i!ir!an cara lain untu! -engevaluasi !er6a !itaC
P",.#4a!+%a! )3.!D)3.! -. 4a<a( .!. %",.%a #"!$'.& "?a'$a&. a%(. %.,a :
1& 1+a 0ang !ita +i!ir!an tentang rancangan !eseluruhanC .eru(ahan a+a 0ang
a!an !ita (uatC
2& 1+a!ah !ita ge-(ira dengan -aterial 0ang !ita +ilihC 1+a!ah !ita a!an
-e-(uat ad6ust-ent di lain *a!tuC
3& 1+a!ah s!e-a *arna terse(ut sesuai !einginan !itaC 1+a +ilihan lain 0ang
a!an !ita (uatC
4& 1+a!ah +ro0e! terse(ut di(uat terlalu la-aC 1+a!ah ini da+at diganti!an
dengan (ia0a -anu/a!turC
'& 1+a!ah -udah untu! -engatur +roduction line untu! -anu/a!tur dari solusi
!itaC
"& 1+a!ah solusi ini a-anC Da+at!ah di(uat le(ih a-anC
7& 1+a!ah te!ni! 0ang !ita guna!an untu! -e-(uat solusi telah -e-enuhi atau
a+a!ah !ita a!an -engguna!an range 0ang (er(eda +ada te!ni! -anu/a!turC
8& 1+a!ah solusi terse(ut (erada +ada u!uran atau (entu! 0ang te+atC
9& 1+a!ah +andangan orang lain terhada+ rancangan !itaC
10& 1+a!ah itu (e!er6aC .eru(ahan a+a 0ang di(utuh!anC
valuasi a!hir ter!adang dilalai!an !arena taha+ ini adalah (agian a!hir dari
+erancangan dan +e-(uatan +ro0e! a+a+un& $angan -e-(uat !esalahan dengan
-en0elesai!ann0a secara ce+at atau (ah!an tida! -ela!u!ann0a sa-a se!ali&
valuasi a!hir (iasan0a cu!u+ -udah untu! di(uat&