Anda di halaman 1dari 4

52

Perbezaan Di Antara Tindak Balas Pembelahan Dan Pelakuran


Pembelahan

Definisi
Pelakuran
Proses di mana nukleus
suatu unsur berat
dipecahkan menjadi dua
nukleus baru dengan jisim
yang hampir sama.
Pelakuran nukleus adalah
proses penyatuan atau
penggabungan dua
nukleus yang ringgan
untuk membentuk nucleus
yang lebih berat dan lebih
stabil
Tidak berlaku secara
semulajadi
Proses Kejadian
Semulajadi
Berlaku secara semulajadi
di matahari.
Menghasilkan banyak
zarah radioaktif
Hasil Tindak Balas Menghasilkan sedikit
zarah radioaktif
Tidak memerlukan
neutron laju
Syarat Memerlukan suhu yang
sangat tinggi.
berlaku Tindak Balas Berantai Tidak berlaku
Memerlukan tenaga yang
kurang untuk
memecahkan suatu
nukleus berat kepada dua
nuklues lebih ringan.
Tenaga Yang Diperlukan Memerlukan tenaga yang
banyak untuk merapatkan
dua atau lebih proton.
Menghasilkan tenaga
yang kurang.
Tenaga Yang Dihasilkan Menghasilkan tenaga
yang banyak.
Digunakan dalam reaktor
nukleur dan bom atom
Aplikasi Digunakan dalam
pembuatan bom hidrogen53

Kesan Biologitenaga Nuklear Terhadap Kehidupan Di Alam IniKesan
Biologitenaga
Nuklear
Terhadap
Kehidupan Di
Alam Ini
Kesan Baik
Bidang perubatan
Bidang pertanian
Sektor perindustrian
Tenaga alternatif
Kesan Buruk
Mengancam
kesihatan
Mengancam
keselamatan
54

Kesan BaikKesan Baik
Bidang Perubatan
- Kobalt-60
digunakan untuk
membunuh kanser
- radioisotop
fosforus dapat
merawat tumor
otak

Bidang Pertanian
- digunakan untuk
mengesan
pengambilan baja
oleh tumbuhan
- sinaran gamma
dapat memandulkan
serangga perosak
tanaman
- mutasi aruhan
menghasilkan baka
tanaman yang lebih
baik
Sektor
Perindustrian
- boleh mengesan
kebocoran paip
bawah tanah
- pengawalan
ketebalan dan
sambungan paip
serta pengukuran
kehausan enjin
boleh dijalankan.
Tenaga Alternatif
- sebagi tenaga
alternatif
- tidak memerlukan
kawasan loji yang
luas
55

Kesan Buruk

Kesan Buruk
Mengancam kesihatan
- Alam sekitar tercemar
- Manusia akan
terdedah kepada
radiasi yang akan
menyebabkan kematian
atau mutasi genetik.
- Generasi muda yang
dilahirkan menghidap
penyakit kanser
Mengancam
Keselamatan
- Pembinaan senjata
nuklear yang besar
seperti bom atom,
bom neutron
- Pencetusan
peperangan