Anda di halaman 1dari 3

Ciri Pentaksiran Pengujian Penilaian

Definisi Satu proses mendapatkan


malumat dan seterusnya
membuat penghakiman serta
pertimbangan tentang
produk sesuatu proses
pendidikan.
Satu episod dalam proses
pembelajaran yang
merangkumi aktiviti
menghurai, mengumpul,
merekod, memberi skor dan
menginterpretasi maklumat
tentang pembelajaran
seorang pelajar bagi sesuatu
tujuan.
Satu proses untuk
mendapatkan gambaran
tentang prestasi
pembelajaran seseorang
dalam sesuatu subjek atau
aktiviti pembelajaran.
Proses/prosedur yang
sistematik bagi
mengukur pencapaian
pelajar yang biasanya
dibuat secara bertulis.
Proses penyerahan
set soalan yang piawai
yang perlu dijawab,
atau satu set
instrumen bersama
satu prosedur yang
sistematik bagi
mengukur sampel
tingkah laku atau
perubahan seseorang
individu atau pelajar.
Proses untuk
menghasilkan nilai
kuantitatif untuk
menentukan peringkat
pencapaian dan
kedudukan dalam
pembelajaran. Penilaia
n merangkumi aspek
pengujian dan
pengukuran.
Satu proses/prosedur
yang sistematik bagi
membuat
pertimbangan dalam
menafsir hasil
pengukuran, yang
bertujuan untuk
memberi maklumat
tentang pencapaian
akademik, kemahiran
atau sikap.

Tujuan Proses mendapatkan
gambaran tentang prestasi
seseorang dalam
pembelajaran
Menilai aktiviti yang
dijalankan semasa
pengajaran dan
pembelajaran
Mendapatkan maklumat
secara berterusan tentang
pengajaran dan
pembelajaran
memperbaiki pengajaran-
pembelajaran.
Merancang aktiviti
pengajaran dan
pembelajaran yang tersusun
Menentukan
pencapaian pelajar
dalam sesuatu sesi
pembelajaran.
Membantu guru
mengetahui keupayaan
penguasaan pelajar.
Membantu guru dalam
membuat
perbandingan antara
seseorang pelajar
dengan rakan-
rakannya atau antara
kelas tersebut dengan
kelas yang lain.
Membuat
perbandingkan
pencapaian pelajar
dalam subejk tersebut
dengan pencapaian
dalam subjek lain.
dan sistematik bersesuaian
dengan tahap keupayaan
murid.
Melibatkan semua atau
sebahagian besar murid
dalam kelas secara efektif.
Merancang dan
melaksanakan aktiviti tindak
susul yang berkesan.
Memperbaiki pengajaran
dan pembelajaran

Menentukan pelajar
yang tinggi
keupayaannya dan
yang amat lemah
keupayaannya dan
lemah pencapaiannya
Membantu guru dalam
menentukan
pengayaan dan
pemulihan bagi pelajar
yang berkenaan.
Membantu guru dalam
membuat jangkaan
terhadap potensi atau
bakat pelajar terhadap
pembelajaran.
Membolehkan guru
menilai bahan-bahan
dan teknik serta
kaedah pengajaran
mereka.
Melalui ujian penilaian
yang dilakukan guru
dapat berusaha
meningkatkan
keberkesanan
pengajaran mereka.
Pelajar berpeluang
mengetahui kelemahan
dalam sesuatu
kemahiran atau bidang
dan segera
memperbaikinya.

Bentuk Set ujian bertulis dengan
markah dan gred.
Pemerhatian
Ujian lisan
Ujian bertulis
Jadual
Gred berdasarkan
teknik perangkaan.
Cara / proses Proses pengujian
Merekod markah/gred
Persediaan ujian
Pentadbiran
Pemeriksaan
Proses pengukuran
Proses penganalisian
Proses intepretasi
Melapor
Tindakan
Masa Selepas pembelajaran Selepas
pembelajaran
Sebelum, semasa
dan selepas
pembelajaran
Liputan Sesuatu peringkat
pembelaran.
Terhad kepada
sesuatu kemahiran
atau pembelajaran.
Dari sesuatu
pembelajran tertentu
ke seluruh
kurikulum.
Keputusan Menunjukkan
pencapaian secara
relatif.
Menunjukkan
prestasi sesuatu
kemahiran atau
penguasaan
pembelajaran yang
spesifik.
Menunjukkan
pencapaian secara
keseluruhan tetapi
tidak semestinya
membayangkan
kebaikan seseorang
individu.