Anda di halaman 1dari 13

UJIAN SUMATIF

Choose and circle the correct answers.


Pilih dan bulatkan jawapan yang betul.
1. 443 + 125 =
A 548
B 556
C 568
D 658
2. What is the va!e "# the $i%it 5 i& 358 ?
Apakah nilai bagi digit 5 dalam 358?
A 5
B 5'
C 5''
D 5'''
3. + 2( = 63
What is the )issi&% &!)*e+ i& the *", ?
Apakah nombor yang tertinggal di dalam kotak?
A 32
B 34
C 36
D 38
UJIAN SUMATIF
4. What is the &!)*e+ +e-+ese&te$ *. the -i/t!+e a*"ve?
Apakah nombor yang ditunjukkan berdasarkan gambar di
Atas?
A 634
B 643
C (34
D (43
5. 5(' 0 58' 0 0 0 6'' 0 61'.
A 585
B 51'
C 515
D 6'5
6. 535 + P = (88
What is the va!e "# P ?
Apakah nilai P di atas?
A 253
B 264
C 268
D 2(3
(. Whi/h "# the #""2i&% has the s)aest va!e ?
Manakah yang berikut mempunyai nilai terkecil?
3!&$+e$s Te&s 4&es
5at!s -!!h sa
UJIAN SUMATIF
A 5' 6 3'
B (6 6 52
C 6' 6 44
D 82 6 6'
8. I& 2hi/h #""2i&% &!)*e+s the $i%it 8 +e-+ese&ts 8' ?
Antara nombor berikut , manakah digit 8 yang menunjukkan nilai
80?
A 382
B 418
B 836
D 158
1. The s!) "# 16 a&$ 58 is
Hasil tambah 9 dan 58 adalah
A 148
B 152
C 154
D 162
635 64' 645 P
1'. What is the &!)*e+ P "& the &!)*e+ i&e a*"ve?
Apakah nilai P dalam garis nombor di atas?
A 65'
B 655
C 66'
D 665
11. Whi/h "# the #""2i&% %ives the t"ta "# 2' ?
Manakah hasil tambah berikut memberikan jumlah !0?
A 6 + 8 + 5
B ( + 3 + 5
UJIAN SUMATIF
C 1 + 4 + 4
D 8 + 3 + 1
12. Whi/h "# the #""2i&% &!)*e+s is the s)aest ?
Manakah nombor berikut yang paling kecil?
A 1'1
B 1'1
B 11'
D 111
13. Whi/h "# the #""2i&% is a++a&%e$ i& "+$e+ ?
Manakah yang berikut disusun dalam susunan yang betul?
A 34( 0 345 0 348 0 346 0 344
B 52' 0 5'5 0 51' 0 525 0 515
C (68 0 (62 0 (64 0 ((' 0 (66
D 13' 0 14' 0 15' 0 16' 0 1('
14. Whi/h "# the #""2i&% state)e&ts is not true ?
Manakah antara penyataan berikut tidak benar?
A 41' /")es a#te+ 4'1
"#0 adalah nombor selepas "09
B 65' /")es *e#"+e 641
50 adalah nombor sebelum "9
C 558 is )"+e tha& 541
558 adalah lebih besar daripada 5"9
D 833 is ess tha& 848
833 adalah lebih kecil daripada 8"8
15.
What is the tenth a&i)a #+") the right ?
Apakah hai$an yang ke sepuluh daripada kanan?
UJIAN SUMATIF
A %"at 7 kambing
B *i+$ 7 burung
C s&a8e 7 ular
D #", 7 musang
16. The $i##e+e&/e "# 868 a&$ 523 is
%ari perbe&aan antara 88 dan 5!3.
A 345
B 356
C 358
D 363
1(. The &!)*e+ se&te&/e #"+ the a*"ve )!ti-i/ati"& is
Ayat nombor bagi pendaraban di atas ialah
A 3 , 3 = 1
B 4 , 3 = 12
C 4 , 2 = 8
D 5 , 3 = 15
18. What is the &!)*e+ se&te&/e #"+ $ivisi"& *ase$ "& the -i/t!+e
a*"ve ?
UJIAN SUMATIF
Apakah ayat nombor bagi pembahagian berdasarkan gambar di
atas?
A 3' 9 5 = 6
B 35 9 5 = (
C 28 9 4 = (
D 32 9 4 = 8
11. 6 , 4 is the sa)e as
' " adalah sama dengan
A 6 + 6 + 6 + 6
B 4 + 4 + 4 + 4
C 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6
D 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
2'. Sha+e 2( a)"&% 3
(ongsi !) di antara 3 ialah
A 6
B (
C 8
D 1
21.
The 36D sha-e a*"ve is
*entuk 3+, di atas ialah
A /.i&$e+ 7 silinder
B /"&e 7 kon
C /!*e 7 kubus
D s-he+e 7 s-era
UJIAN SUMATIF
22. 3"2 )a&. #at #a/es $"es the /!*e have?
*erapakah permukaan rata yang ada pada kubus?
A 4
B 6
C 8
D 12
23 Whi/h "# the #""2i&% "*:e/ts *e"2 is the i%htest?
.bjek manakah di ba$ah yang paling ringan?
A
B
C
D
24.
Base$ "& the -i/t!+e a*"ve0 h"2 )a&.
s-""&s a+e as "&%
as the +!e+?
*erdasarkan gambar di atas, berapakah batang sudu
bersamaan panjang dengan sebatang pembaris?
A 2
B 3
C 4
D 5
UJIAN SUMATIF
25. What is t"ta "# 5M4.2' a&$ 5M3.3'?
Apakah hasil tambah /M".!0 dan /M 3.30?
A 5M6.5'
B 5M(.5'
C 5M8.5'
D 5M8.6'
26. Whi/h "# the #""2i&% %ives the a&s2e+ "# 4' ?
Manakah yang berikut memberikan ja$apan "0?
A 1 , 3
B ( , 5
C 8 , 4
D 8 , 5
2(. What is the t"ta a)"!&t "# )"&e. ?
Apakah hasil tambah jumlah $ang di atas?
A 5M22.('
B 5M25.('
B 5M25.8'
D 5M3'.8'
28. 24'0 2450 ;;;;;;;0 2550 ;;;;;;;0 265
What is the )issi&% &!)*e+s a*"ve?
Apakah nombor+nombor yang hilang di atas?
UJIAN SUMATIF
A 246 0 25'
B 25' 0 26'
C 246 0 256
D 24' 0 256
21. Ai## *!.s 5' +a)*!ta&s. 3e eats 12 +a)*!ta&s. 3"2 )a&.
+a)*!ta&s a+e e#t ?
Ali-- membeli 50 biji rambutan. ,ia makan #! biji rambutan.
*erapakah biji rambutan yang tinggal?
A 36
B 38
C 42
D 48
3'.
What is the ti)e +e-+ese&te$ a//"+$i&% t" the $ia%+a) a*"ve?
A-a8ah 2a8t! .a&% $it!&:!88a& *e+$asa+8a& +a:ah $i atas?
A 12<''
B 12<25
C 5<''
D 5<2'
31. =!he)i has 3(6 /hi/8e&s. 3e ses 42 "# the). 3"2 )a&.
/hi/8e&s a+e e#t ?
0ulhelmi ada 3) ekor ayam. ,ia jual "! daripadanya. *erapakah
ekor ayam yang tinggal?
A 334
B 334
C 3343
UJIAN SUMATIF
D 346
32. Thi+t.6t2" $ivi$e$ *. #"!+ e>!as
1iga puluh dua dibahagi kepada empat bersamaan
A 6
B (
C 8
D 1
33. Whi/h "# the #""2i&% has the s)aest va!e ?
2ang manakah berikut mempunyai nilai paling kecil?
A 14 9 2
B 32 9 4
C 18 9 3
D 25 9 5
34. The+e a+e 4 -ates "& the ta*e. ?a/h -ate has 3 /!-/a8es.
3"2 )a&. /!-/a8es a+e the+e at"%ethe+ ?
1erdapat " buah pinggan di atas meja. 3etiap pinggan
terdapat " keping kek ca$an. *erapakah keping kek
ca$an kesemuanya?
A 12
B 16
C 18
D 24
35. Fa+i$ has 45 )a+*es. Na*i has 38 )a+*es. 3"2 )a&.
)a+*es $" the. have at"%ethe+ ?
UJIAN SUMATIF
4arid ada "5 biji guli. 5abil ada 38 biji guli. *erapakah biji
guli yang mereka ada kesemuanya?
A (6
B 8'
C 83
D 8(
36. Fi&$ the t"ta "# 5M25.8' a&$ 5M1(.4'

%ari hasil tambah /M!5.80 dan /M#)."0.
A 5M4'.8'
B 5M42.('
C 5M43.2'
D 5M45.6'
3(. The+e a+e ( %+"!-s "# -!-is. ?a/h %+"!- has 5 -!-is. 3"2
)a&. -!-is a+e the+e at"%ethe+ ?
1erdapat ) kumpulan murid+murid. 3etiap kumpulan
terdapat 5 orang murid. *erapakah orang murid yang ada
kesemuanya?
A 28
B 35
C 36
D 4'
38. 3ashi) -!ts 45 $!+ia&s e>!a. i&t" 5 *as8et. 3"2 )a&.
$!+ia&s a+e the+e i& ea/h *as8et ?
Hashim meletakkan "5 biji durian secara sama rata ke
dalam 5 buah bakul. *erapakah biji durian yang
UJIAN SUMATIF
terdapatdalam setiap bakul?
A 6
B (
C 8
D 1
31. 24 )a&%"estee&s a+e sha+e$ e>!a. a)"&% 3 *".s. 3"2
)a&. )a&%"estee&s $"es ea/h *". %et ?
!" biji buah manggis telah dikongsi sama rata antara 3 orang
budak. *erapakah biji manggis setiap orang budak itu dapat?
A 6
B (
C 8
D 1
4'. Da&ie has 8' se&. 3e *!.s a -e&/i #"+ 45 se&. 3"2 )!/h
)"&e. has he e#t ?
,aniel ada 80 sen. ,ia membeli sebatang pensel dengan
harga "5 sen. *erapakah baki $angnya?
A 25 se&
B 3' se&
C 35 se&
D 4' se&
@+e-a+e$ *.A Che/8e$ *.A A--+"ve$ *.A
,isediakan oleh6 ,isemak oleh ,isahkan oleh
BBBBBBBBB BBBBBBB BBBBBBB.
UJIAN SUMATIF
D. 5a)ai&%a) S. Casa&tha D+ 3a)i$a