Anda di halaman 1dari 4

AMALI KIMIA ANALISIS I - AMALI 1

AMALI 1 : A : PENGGUNAAN PIPET DAN BURET


B : PENYEDIAAN LARUTAN DAN PENENTUAN
JUMLAH KEASIDAN CUKA
A : PENGGUNAAN PIPET DAN BURET
OBJEKTIF
Untuk belajar menggunakan pipet dan buret dengan cara yang betul
Untuk menentukan kepersisan pipet dan buret
PENGENALAN
Pipet berfungsi untuk memindahkan isipadu tertentu larutan. Ia digunakan untuk
pengukuran yang tepat. Ketepatannya boleh mencapai sehingga empat tempat
perpuluhan atau kadang-kadang sehingga lima tempat perpuluhan jika dikalibrasi
dengan baik. Buret pula berfungsi untuk memindahkan berbagai isipadu larutan.
Kegunaan utamanya ialah dalam titratan, di mana satu larutan piawai ditambahkan ke
dalam larutan sampel sehingga takat akhir. Ketepatan pengukuran buret ialah sehingga
dua tempat perpuluhan.
Ketepatan pengukuran dengan menggunakan kedua-dua alat ini bergantung
kepada kebersihan mereka. alam amali ini, anda akan memulakan amali dengan
memeriksa tahap kebersihan alat radas yang dibekalkan kepada anda. !etiap alat radas
ini dicuci dengan cara yang tersendiri.
ALAT RADAS
Pipet "
Buret -
Kelalang isipadu "
BAHAN KIMIA
#arutan pencuci
$ir suling
CARA KERJA
I : Mencuci ala !a"a#
%. Periksa tahap kebersihan buret dan pipet anda dengan mengalirkan air suling
melaluinya. $lat radas yang bersih akan mengalir menuruni dinding alat dalam satu
lapisan &filem' yang berterusan dan tidak putus.
(. )ika buret anda tidak bersih, basuh dengan larutan pencuci. Untuk pipet, basuh
dengan air suam diikuti dengan larutan pencuci dalam air suam.
1
*. )ika masih tidak cukup bersih, basuh pipet dengan larutan pencuci asid kromik yang
telah dipanaskan pada suhu +,--,
o
..
/PERHATIAN01 asid kromik adalah menghakis. 2lakkan dari terkena pada badan dan
pakaian anda. 3unakan sarung tangan semasa membasuh alat radas. 3unakan
a#i" $!%&i$ unu$ &e&'a#u( )i)e #a(a*a.4
5. Isi pipet dengan larutan pencuci ini dan biarkan selama lebih kurang %6 minit.
6. Basuh buret dan pipet beberapa kali dengan air paip dan akhir sekali dengan air
suling.
+. 7inggalkan buret yang berisi air suling apabila tidak digunakan.
-. Pastikan alat radas anda cukup bersih dan telah dikeringkan &di udara' sebelum
menggunakannya.
8ota 1 Buret yang telah dibasuh dengan sempurna dan segera diisi dengan air suling
selepas digunakan akan tetap bersih untuk beberapa minggu. 9anakala pipet amat
mudah terkontaminasi dan perlu dibersihkan setiap kali sebelum digunakan.
ii : Pen++unaan )i)e
%. Berlatih menggunakan pipet (6 m# sehinggalah anda dapat mengukur amaun
larutan pada paras senggatan dengan tepat.
(. 7imbang kelalang isipadu 6, m# yang telah kering bersama penutupnya pada
ketepatan yang menghampiri ,.,,% g.
*. Pindahkan (6 m# air suling ke dalam kelalang isipadu dengan menggunakan pipet.
!entuhkan hujung pipet pada dinding kelalang untuk memudahkan pengaliran turun
larutan. Biarkan selama %, saat sebelum mengalihkan pipet. JANGAN tiup pipet
untuk mengeluarkan air di hujungnya. 7utup kelalang dan timbang pada ketepatan
menghampiri ,.,,% g.
5. Ulang untuk ( lagi replikat.
6. Ulang untuk pipet 6 m#, %, m# dan 6, m#.
+. Bandingkan kepersisan pemindahan setiap pipet.
iii : Pen++unaan 'u!e
%. Periksa :stopcock; buret 6,m# anda. Pastikan ia berfungsi dengan baik. )ika sukar
untuk digerakkan, letakkan bahan pelincir.
(. Pasangkan pada alat pemegang buret dan isikan dengan air suling. $lirkan keluar
melalui hujung buret untuk mengeluarkan udara di dalamnya.
*. !ekarang isikan dengan air suling sehingga paras sifar. 2lakkan bacaan paralaks.
5. !eperti dalam bahagian B, keluarkan sebanyak 6 m# dari buret ke dalam kelalang
yang telah diketahui beratnya. !entuhkan hujung buret pada dinding kelalang. $mbil
bacaan isipadu pada ketepatan menghampiri ,.,% m#. 7utup kelalang dan timbang
pada ketepatan menghampiri ,.,,% g.
6. Ulang untuk pemindahan %, m#, %6 m#, (, m# dan *, m#.
+. Bandingkan kepersisan pemindahan menggunakan buret.
2
B : PENYEDIAAN LARUTAN DAN PENENTUAN JUMLAH KEASIDAN CUKA
OBJEKTIF
untuk mempelajari penyediaan dan pemiawaian larutan
untuk mempelajari penggunaan kaedah titratan
PENGENALAN
.uka mengandungi beberapa jenis asid yang mana jumlah kepekatannya boleh
ditentukan melalui titratan dengan bes kuat seperti 8a<=. )umlah keasidan amnya
ditulis sebagai peratus kandungan asid asetik, iaitu asid utama yang terdapat dalam
kebanyakan cuka dagangan. <leh kerana p= pada takat kesetaraan titratan ialah
berbes, fenolftalein digunakan sebagai penunjuk.
7indakbalas yang terlibat ialah seperti berikut 1
Pemiawaian :
K=.>=5<5 ? 8a<= 8aK.>=5<5 ? =(<
Titratan asid-bes:
.=*.<<= ? 8a<= .=*.<<8a ? =(<
BAHAN KIMIA
8a<=, 6,@ &wAB'
K=.>=5<5, gred piawai-primer &6 g'
Penunjuk fenolftalein &%( titis'
PRA,AMALI
%. !ediakan larutan 8a<= 6,@ &wAB' &bebas-karbonat' sebanyak %, m#.
(. Keringkan K=.>=5<5 dalam oBen pada %%,
o
. selama ( jam dan sejukkan dalam
dessicator.
*. )ika belum disediakan, sediakan larutan penunjuk fenolftalein ,.,6@ &wAB' dalam
6,@ &BAB' etanol.
CARA KERJA
$mali ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu i dan ii1
i : Pen-e"iaan "an )e&ia.aian /01 M la!uan NaOH 'e'a#,$a!'%na
3
%. Pipetkan > m# ke dalam kelalang isipadu % # yang mengandungi 6,, m# air
suling &sebaik-baiknya telah dididihkan dan kemudian disejukkan'
(. Kocak untuk mencampurkan dengan baik. 7ambahkan air suling hingga ke paras
senggatan. 7utup dan goncang kelalang.
*. 7imbang dengan tepat &5 tempat perpuluhan' K=.>=5<5 sebanyak di antara ,.>
" ,.C g. Ulang untuk ( lagi &* replikat'. 9asukkan setiap satu ke dalam kelalang
kon (6, m#.
5. #arutkan K=.>=5<5 dengan air bebas .<( sebelum titratan. 7itiskan ( titik
penunjuk fenolftalein ke dalam larutan.
6. 7itrat dengan 8a<= sehingga warna merah jambu mulai kelihatan. 3oncang
sehingga warna merah jambu hilang. 7eruskan mentitrat dengan perlahan-lahan
sambil menggoncang kelalang kon. =entikan titratan apabila warna merah jambu
kekal. Ulang untuk ( lagi replikat.
+. Kira purata kemolaran 8a<= dari * bacaan yang anda perolehi.
ii Anali#i# *u&la( $ea#i"an "ala& cu$a
%. Pipetkan sebanyak %, m# sampel cuka ke dalam kelalang isipadu %,, m# dan
cairkan ke senggatan dengan air suling. 3oncangkan kelalang untuk
pencampuran yang baik.
(. Pipet sebanyak (6 m# cuka cair ke dalam kelalang kon. !ediakan dalam *
replikat.
*. 7itiskan (-* titik larutan penunjuk fenolftalein ke dalam setiap sampel cuka.
5. 7itrat dengan larutan ,.% 9 8a<= yang anda telah sediakan sebelum ini.
3oncang kelalang semasa titratan. =entikan titratan apabila warna larutan
bertukar menjadi merah jambu yang kekal walaupun digoncang.
6. Kira jumlah keasidan cuka dalam unit gram asid asetik untuk setiap %,, m#
sampel.
+. Ulang untuk sampel cuka yang lain.
4