Anda di halaman 1dari 8

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI
PENDIDIKAN
Formal
1999 2001 SMP Negeri 10 Sukabumi
2002 2004 SMA Negeri 01 Sukaraja, Kab. Sukabumi
2005 2011 I!"i"u" Tek#$#gi Na!i#a$ %ITENAS& Ba'ug, (uru!a Tekik
P$a#$#gi %Pere)aaa *i$a+a, 'a K#"a& -aku$"a! Tekik Si.i$ 'a
Pere)aaa. (IPK : 2,99)
T/ESIS
Pee"ua K#m#'i"a! Uggu$a Per"aia Per Ke)ama"a 'i *i$a+a, Kabu.a"e
Ba'ug Bara"
KETERAMPILAN
Bussiness Software : i!rosoft "ffi!e (#or$, %&!e',(isio,PowerPoint)
PEN0ALAMAN 1R0ANISASI
1999 1rgai!a!i !i!2a i"er !ek#$a, SMP Negeri 10 Sukabumi
2002 1rgai!a!i !i!2a i"er !ek#$a, SMA Negeri 01 Sukaraja, Kabu.a"e
Sukabumi
2005 /im.ua Ma,a!i!2a P$a#$#gi ITENAS, Ba'ug
Nama 3 )n**u+ ,u*ra+a, S.-.
(ei! Ke$ami 3 .a/i0.a/i
S"a"u! Ka2i 3 Be'u1 Kawin
Agama 3 Is'a1
Tem.a"4Tg$ La,ir 3 Su/a2u1i, 20 3ese12er 1945
A$ama" 3 B-, Bu1i %1as 6ian7ur
B$#k A5416 RT 01417 Ci$aku,
Kabu.a"e Ciajur
Ke2argaegaraa 3 In$onesia
Emai$ 3 an**u+nu*ra+a8*1ai'.!o1
Te$e.#e 3 95241: 2240 2552
952455 59:2 5254
PEN0ALAMAN KER(A
TA/UN 5008 %KER(A PRAKTIK&
,a1a Pro;e/ : Pe+u!ua Re)aa Ta"a Ruag *i$a+a, Ibuk#"a Ke)ama"a
Saja' Kabu.a"e Samba! Pr#.i!i Ka$ima"a Bara"
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Samba!, Pr#.i!i Ka$ima"a Bara"
Pen**una <asa : Ba..e'a Kabu.a"e Samba!, Pr#9i!i Ka$ima"a Bara"
,a1a Perusa+aan : PT A!k# Mu$"i (a!a C#!u$"a"
#a/tu Pe'a/sanaan : (u$i : Se."ember 5008 %; Bu$a&
Posisi Penu*asan : A!i!"e Teaga A,$i Ek##mi 'a Ke.e'u'uka
TA/UN 5011
,a1a Pro;e/ : Pe+u!ua Pr#<i$ Pea"aa Ruag Daera, *i$a+a, II
.o/asi Pro;e/ : *i$a+a, II 3 Ba$i, Nu!a Teggara, Ka$ima"a, Su$a2e!i,
Ma$uku 'a Pa.ua
Pen**una <asa : Direk"#ra" Pembiaa Pea"aa Ruag Daera, *i$a+a, II,
Keme"ria Pekerjaa Umum
,a1a Perusa+aan : PT Aria 0ra,a C#!u$"a"
#a/tu Pe'a/sanaan : (u$i 5011 = (auari 5015 %7 Bu$a&
Posisi Penu*asan : A!i!"e Teaga A,$i Pere)aaa *i$a+a, 'a K#"a
TA/UN 5015
,a1a Pro;e/ : Pe+u!ua >Re)aa I'uk Pegembaga 1bjek *i!a"a?
%RIP1*&
Tama Na!i#a$ Daau Se"arum %TNDS&
.o/asi Pro;e/ : Tama Na!i#a$ Daau Se"arum %TNDS& Kabu.a"e
Ka.ua! /u$u
Pr#9i!i Ka$ima"a Bara"
Pen**una <asa : Dia! Kebu'a+aa Pari2i!a"a @ Pari2i!a"a Pr#9i!i Ka$ima"a
Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Bu'i.rima Ci."a *a,aa C#!u$"a"
#a/tu Pe'a/sanaan : A.ri$ 5015 = Agu!"u! 5015 %6 Bu$a&
Posisi Penu*asan : A!i!"e Teaga A,$i Pere)aaa *i$a+a, 'a K#"a

,a1a Pro;e/ : Re9ie2 De!ig >Re)aa I'uk Pegembaga Pari2i!a"a
Daera,?
%RIPPARDA& Pr#9i!i Ka$ima"a Bara"
Tama Na!i#a$ Daau Se"arum %TNDS&
.o/asi Pro;e/ : Pr#9i!i Ka$ima"a Bara"
Pen**una <asa : Dia! Kebu'a+aa Pari2i!a"a @ Pari2i!a"a Pr#9i!i Ka$ima"a
Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Tugga$2i!e!a A'ikar!a C#!u$"a"
#a/tu Pe'a/sanaan : A.ri$ 5015 = Se."ember 5015 %A Bu$a&
Posisi Penu*asan : A!i!"e Teaga A,$i Pere)aaa *i$a+a, 'a K#"a
,a1a Pro;e/ : Pegembaga Ek##mi Berba!i! Pr#'uk Uggu$a
Ma!+araka"
Perba"a!a I'#e!ia=Ma$a+!ia Di Pr#9i!i Ka$ima"a Bara"
.o/asi Pro;e/ : *i$a+a, Ka2a!a Perba"a!a Pr#9i!i Ka$ima"a Bara"
Pen**una <asa : Ba'a Pege$#$a Ka2a!a @ Kerja!ama Pr#9i!i Ka$ima"a
Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Bu'i.rima Ci."a *a,aa C#!u$"a"
#a/tu Pe'a/sanaan : (u$i 5015 = Se."ember 5015 %; Bu$a&
Posisi Penu*asan : A!i!"e Teaga A,$i Pere)aaa *i$a+a, 'a K#"a
,a1a Pro;e/ : Pe+u!ua Kajia Ek##mi Pegembaga Ek#2i!a"a
Ka2a!a Perba"a!a Kabu.a"e Saggau
.o/asi Pro;e/ : Ke)ama"a Seka+am @ E"ik#g, Kabu.a"e Saggau
Pen**una <asa : Dia! Kebu'a+aa @ Pari2i!a"a Pr#9i!i Ka$ima"a Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Bu'i.rima Ci."a *a,aa C#!u$"a"
#a/tu Pe'a/sanaan : 1k"#ber 5015 = De!ember 5015 %; Bu$a&
Posisi Penu*asan : A!i!"e Teaga A,$i Pere)aaa *i$a+a, 'a K#"a
TA/UN 501;
Pen;usunan
=su'an -e/nis : DED (a$a Pa.a+a : Cika$#g Kabu.a"e Ta!ikma$a+a
.o/asi Pro;e/ : Ke). Sukaraja, (a"i2ara!, Sa$#.a, Cika"#ma! 'a Ke).
Cika$#g
Kab. Ta!ikma$a+a
Pen**una <asa : Dia! Biamarga 'a Pegaira Kabu.a"e Ta!ikma$a+a
,a1a Perusa+aan : PT 5001 Pagri."a
Pen;usunan
=su'an -e/nis : DED Pere)aaa Pembagua USB SMPN ; Serag Baru
.o/asi Pro;e/ : Ke). Serag Baru Kab. Beka!i
Pen**una <asa : Dia! Bagua Kabu.a"e Beka!i
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : DED Pere)aaa Pembagua USB SMPN A Cibaru!a,
.o/asi Pro;e/ : Ke). Serag Baru Kab. Beka!i
Pen**una <asa : Dia! Bagua Kabu.a"e Beka!i
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : E9a$ua!i Nera)a Ke!e"imbaga Air Taa, E9a$ua!i Nera)a
Ke!e"imbaga Air Taa, 'i CAT Lembag, CAT Cia"er, CAT
Beka!i=Kara2ag, CAT B#g#r CAT Subag 'a CAT Sukabumi
.o/asi Pro;e/ : Kab. Ba'ug, Beka!i, B#g#r, Subag 'a Kab.
Sukabumi
Pen**una <asa : Dia! Eergi 'a Sumber'a+a Miera$ Pr#9. (a2a Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : I'e"i<ika!i Sumber Pe)emar Air 'i Ka$i Cikarag
.o/asi Pro;e/ : Kab. Beka!i
Pen**una <asa : Ba'a Pege$#$aa Ligkuga /i'u. Kabu.a"e Beka!i
,a1a Perusa+aan : PT Bema)# Reka.rima
Pen;usunan
=su'an -e/nis : (a!a K#!u$"a!i Pega2a!a
%Pembagua 0u'ag L#gi!"ik 'a Pera$a"a Tagga.
Darura" Be)aa&
.o/asi Pro;e/ : Kab. Beka!i
Pen**una <asa : Dia! Bagua Kabu.a"e Beka!i
,a1a Perusa+aan : PT MaBa Pra'i",a Saraa
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Kajia Peigka"a (a$a Ibuk#"a Ke)ama"a Di2i$a+a, K#"a
Ta!ikma$a+a
.o/asi Pro;e/ : K#"a Ta!ikma$a+a
Pen**una <asa : Dia! Biamarga Pegaira, Per"ambaga 'a Eergi K#"a
Ta!ikma$a+a
,a1a Perusa+aan : PT C#a!i K#!u$"a"
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pegembaga M#'e$ Ke"erkai"a Re)aa Ri)i 'a Si!"em
PeriBia
Ka2a!a Surama'u
.o/asi Pro;e/ : Ka2a!a Surama'u
Pen**una <asa : Ba'a Pege$#$aa *i$a+a, Surama'u %BP*S&
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+ia.a La,a Pege$#$aa Per"ambaga Miera$ (a2a
Bara" Se$a"a
.o/asi Pro;e/ : (a2a Bara" Se$a"a
Pen**una <asa : Dia! Eergi 'a Sumber'a+a Miera$ Pr#9. (a2a Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Peme"a Egierig S+!"em
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua La.#ra SL/D K#"a Ta!ikma$a+a Ta,u 501;
.o/asi Pro;e/ : K#"a Ta!ikma$a+a
Pen**una <asa : Ka"#r Pege'a$ia Ligkuga /i'u. K#"a Ta!ikma$a+a
,a1a Perusa+aan : PT 5001 Pagri."a
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua Ma!"er.$a Pegembaga RSUD S#reag
.o/asi Pro;e/ : RBA RSUD S#reag Kabu.a"e Ba'ug
Pen**una <asa : Ka"#r Pege'a$ia Ligkuga /i'u. K#"a Ta!ikma$a+a
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua Ma!"er.$a P#"e!i Pajak Daera, K#"a
Ta!ikma$a+a
.o/asi Pro;e/ : K#"a Ta!ikma$a+a
Pen**una <asa : Dia! Pe'a.a"a Daera, K#"a Ta!ikma$a+a
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua Na!ka, Aka'emi! RDTR Ci,i'eug : Ta2ag =
Ci.eu'eu!
.o/asi Pro;e/ : K#"a Ta!ikma$a+a
Pen**una <asa : Dia! Ci."a Kar+a, Ta"a Ruag 'a Keber!i,a K#"a
Ta!ikma$a+a
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua Na!ka, Aka'emi! RDTR Magkubumi : I'i,iag =
Bugur!ari
.o/asi Pro;e/ : K#"a Ta!ikma$a+a
Pen**una <asa : Dia! Ci."a Kar+a, Ta"a Ruag 'a Keber!i,a K#"a
Ta!ikma$a+a
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua Pera"ura C#a!i Kabu.a"e Ku'u!
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Ku'u!
Pen**una <asa : Dia! Ci."a Kar+a 'a Ta"a ruag Kabu.a"e Ku'u!
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RDTR Ka2a!a Perba"a!a Kab. Ciami! 'a Kab.
Kuiga
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Ciami!
Pen**una <asa : Dia! Ci."a Kar+a, Ta"a Ruag 'a Keber!i,a K#"a Kabu.a"e
Ciami!
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RDTR Ka2a!a Perba"a!a Kab. Ciami! 'a Kab.
Maja$egka
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Ciami!
Pen**una <asa : Dia! Ci."a Kar+a, Ta"a Ruag 'a Keber!i,a K#"a Kabu.a"e
Ciami!
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RDTR Ka2a!a Perba"a!a Kab. Ciami! 'a Kab.
Ta!ikma$a+a
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Ciami!
Pen**una <asa : Dia! Ci."a Kar+a, Ta"a Ruag 'a Keber!i,a K#"a Kabu.a"e
Ciami!
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RDTR Ka2a!a Perba"a!a Kab. Ciami! 'a K#"a
Ta!ikma$a+a
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Ciami!
Pen**una <asa : Dia! Ci."a Kar+a, Ta"a Ruag 'a Keber!i,a K#"a Kabu.a"e
Ciami!
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RTBL Ka2a!a A!"aa 0e'e Ka2a$i
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Ciami!
Pen**una <asa : Dia! Ci."a Kar+a, Ta"a Ruag 'a Keber!i,a K#"a Kabu.a"e
Ciami!
,a1a Perusa+aan : PT De$$a!,#"a M#u$'ig Egierrig
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RTBL Ka2a!a Ku"a2arigi
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Ba'ug
Pen**una <asa : Dia! Peruma,a 'a Permukima Pr#9. (a2a Bara"
,a1a Perusa+aan : PT C#a!i K#!u$"a"
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RTBL Ka2a!a Pu!a" Per'agaga Kabu.a"e
Ta!ikma$a+a
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Ta!ikma$a+a
Pen**una <asa : Dia! Peruma,a 'a Permukima Pr#9. (a2a Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RTR 'a C#ig Regu$a"i# Kabu.a"e S#$#k 'a
K#"a S#$#k
.o/asi Pro;e/ : Ka2a!a Perba"a!a Kabu.a"e S#$#k 'a K#"a S#$#k
Pen**una <asa : Dia! Pra!araa (a$a, Ta"a Ruag 'a Permukima Pr#9.
Suma"era Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RTR 'a C#ig Regu$a"i# Kabu.a"e Taa,
Da"ar 'a
K#"a Pa'ag Pajag
.o/asi Pro;e/ : Ka2a!a Perba"a!a Kabu.a"e Taa, Da"ar 'a K#"a
Pa'ag Pajag
Pen**una <asa : Dia! Pra!araa (a$a, Ta"a Ruag 'a Permukima Pr#9.
Suma"era Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Pe+u!ua RTR KSK Pe!i!i!r Sukabumi
.o/asi Pro;e/ : Ka2a!a Pe!i!ir Sukabumi
Pen**una <asa : Dia! Ta"a Ruag, Permukima 'a Keber!i,a Kabu.a"e
Sukabumi
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Re,abi$i"a!i S"a'i# Mii Cikarag U"ara
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e Beka!i
Pen**una <asa : Dia! Bagua Kabu.a"e Beka!i
,a1a Perusa+aan : PT Mi"ra C#!u$"a" Egierig
Pen;usunan
=su'an -e/nis : Re)aa I'uk Per!am.a,a Kabu.a"e (#mbag
.o/asi Pro;e/ : Kabu.a"e (#mbag
Pen**una <asa : Dia! PU Ci."a Kar+a, Ta"a Ruag 'a Keber!i,a Kabu.a"e
(#mbag
,a1a Perusa+aan : PT Sae Ci"ra E'a,
,a1a Pro;e/ : Pembua"a Ma!"er.$a Si"u! Trii$, Si"u! Pa"ia+am, Si"u!
Seme'#
.o/asi Pro;e/ : Ka2a!a Si"u! Trii$, Si"u! Pa"ia+am 'a Ka2a!a Si"u!
Seme'#
Pen**una <asa : Dia! Kebu'a+aa Pari2i!a"a @ Pari2i!a"a Pr#9i!i Ka$ima"a
Bara"
,a1a Perusa+aan : PT Puri Dime!i
#a/tu Pe'a/sanaan : Agu!"u! 501; : (auari 5016
Posisi Penu*asan : A!i!"e Teaga A,$i Pere)aaa *i$a+a, 'a K#"a

Ban$un*,>>>>>>>>. 2014
Aggu, Nugra,a, S.T.