Anda di halaman 1dari 9

TUGAS MATA KULIAH FILSAFAT

SOKRATES
Frida Lestari
Nim : 201210500211007
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI
NI!ERSITAS M"AMMA#I$A" MALANG
TA"N AJARAN 2012%201&
FILSAFAT PA#A MASA SOKRATES
A' PEN#A"LAN
Para filsuf Barat selalu menganggap Sorates se!agai pa"la#an merea$ Memang% ia
selalu &ianggap se!agai panutan filosofis ita 'ang pantang men'era" &alam men(ari
e!enaran% 'ang !enar)!enar ta terala"an &alam per&e!atan% &an orang 'ang pa&a
a"irn'a mati &emi i&eal)i&ealn'a$ Semua itu !arang ali !enar% tetapi musta"il mema"ami
Sorates &an filsafatn'a *ia ita *uga ti&a mema"ami politi &an situasi politi &i mana ia
menempatan &iri$ Ia sama seali !uan filsuf murni% ti&a memi"a% ti&a !erpamri"% &an
se(ara sosial% seorang profesor 'ang a(u" ta a(u"% 'ang !ela*ar enal memu*i &an menge*e$
Ia a&ala" seorang lai)lai &engan satu misi$ Sementara misin'a 'ang paling penting iala"
!isa *a&i +men'elamatan *i#an'a,% seperti 'ang selalu &iataann'a$ Ia *uga mempun'ai
misi politi$ Misi itu termasu perla#anann'a ter"a&ap &emorasi% namun tampan'a ia
menentang segala !entu pemerinta"an 'ang &iatur ole" orang 'ang ti&a +a"li, &alam
pemerinta"an$
So(rates la"ir &i At"ena pa&a ta"un -./ SM &an meninggal pa&a ta"un 011 SM% ia
a&ala" putra seorang pema"at &an seorang !i&an 'ang "an'a se&iit &ienal e(uali nama
merea% 'aitu Sop"oni(us &an P"aenarete 2Smit"% 31456 317$ Ia sen&iri mem!an&ingan
&irin'a sesuai &engan peer*aan orang tuan'a itu% 'aitu +mem!eri !entu pa&a fiiran orang,
serta mengusa"aan +la"irn'a gagasan)gagasan !aru,$ Hampir setiap pem!i(araan !iografis
tentang Sorates &imulai &engan meluisann'a se!agai orang 'ang *ele penampilann'a$
Rupa &an parasn'a ti&a selaras &engan uuran orang)orang 8unani9 !er!i!ir te!al% !erepala
!ota% !er"i&ung le!ar &an se&iit gemu$ Ia seola")ola" "antu 'ang setiap "ari !ereliaran &i
ota At"ena% menelusuri *alan)*alan% pasar)pasar &an alun alun% &imana ia !isa menemui
manusia &an &ia*a !er(aap)(aap$ Ketia ia &itan'a tentang &irin'a 'ang *arang e luar
ota% ia men*a#a!% +pa&ang rumput &an po"on a'u ti&a mem!eriu pala*aran apapun%
e(uali manusia,$ Ia mengenal manusia &engan (aran'a 'ang terenal 'aitu !ertan'a)tan'a
tentang segala sesuatu sampai e aar)aarn'a$ See&ar mengu*i se*au" mana pengeta"uan
merea 'ang &ia*a !ertan'a *a#a! itu$ Pemu&a)pemu&a pa&a masa ini &ipimpin ole" &otrin
relati:isme &ari aum +sofis,2perlu &i!e&aan &engan aum Sufi 'ang a&a &alam tra&isi
Tasa#uf muslim7$ Se&angan Sorates a&ala" seorang penganut moral a!solut &an me'aini
!a"#a menegaan moral a&ala" tugas seorang filosof% !er&asaran i&ea)i&ea rasional &an
ea"lian &alam pengeta"uan$
;ara men'ampaian pemiirann'a pa&a para pemu&a menggunaan meto&e tan'a
*a#a!$ Se!a! itu &ia memperole" simpati &ari para pemu&a &inegrin'a$ <amun ia pun *uga
urang &isenangi ole" !an'a orang &engan menu&u" ia &engan !an'a merusa moral para
pemu&a negrin'a$ Selain itu ia *uga &itu&u" menola &e#a)&e#a atau tu"an)tu"an 'ang
&iaui negrin'a$ A&apun falsafa" pemiiran So(rates &iantaran'a ia mengataan a&an'a
e!enaran o!*etif% &alam mem!enaran 'ang o!*etif ia menggunaan meto&e tertentu 'ang
&ienal &engan meto&e +=ialetia, 'ang !erarti !er(aap)(aap atau !er&ialog$
A&apun prinsip)prinsip &asar pen&i&ian menurut So(rates a&ala"% meto&e &ialetis%
'ang &igunaan ole" So(rates 'ang mana tela" men*a&i &asar tenis pen&i&ian 'ang
&iren(anaan untu men&orong seorang !ela*ar untu !erpiir se(ara (ermat% untu mengu*i
(o!a &iri sen&iri &an untu memper!aii pengeta"uann'a$ Seseorang guru ti&a memasa
#i!a#an'a atau memasa gagasan)gagasan atau pengeta"uan epa&a seorang sis#a% 'ang
mana seorang sis#a &ituntut untu mengem!angan pemiirann'a sen&iri &engan !erpiir
se(ara ritis% ini a&ala" suatu meto&e untu menerusan intelen'a &an mengem!angan
e!iasaane!iasaann'a &an euatan mental$ Tu*uan pen&i&ian 'ang !enar menurut
So(rates a&ala" untu merangsang penalaran 'ang (ermat &an &isiplin mental 'ang aan
meng"asilan perem!angan inteletual 'ang terus menerus &an stan&ar moral 'ang tinggi
2Smit"% 31456 >?7$ =engan menggunaan meto&e menga*ar 'ang &ialetis ini So(rates
menun*uan !a"#a *a#a!an)*a#a!an ter!ai atas pertan'aan moral menurut pen&apatn'a
a&ala" (ita)(ita 'ang &ia*aran ole" para pen&iri)pen&iri agama% (ita)(ita 'ang meleat pa&a
etu"anan% (inta pa&a umat manusia% ea&ilan% e!eranian% pengeta"uan tentang e!aian &an
e*a"atan% "ormat ter"a&ap e!enaran% siap 'ang ta !erle!i")le!i"an% e!aian "ati%
eren&a"an "ati% toleransi% e*u*uran% segala e!a*ian)e!a*ian lama$ Sala" satu pen&irian
So(rates 'ang terenal !a"#a euatan utar@i a&ala" pengeta"uan$ Aa&i !agi So(rates 'ang
terenal% a&an:a pen&i&ian su&a" mem!utian !a"#a eutamaan ti&a &apat &ia*aran &an
pen&i&ian ti&a mungin &i*alanan$
=ari meto&e =ialematian'a &ia menemuan &ua meto&e 'ang lain 'ani in&usi
&an &efenisi$ Ia menggunaan meto&e in&usi manaala pemiiran !ertola &ari pengeta"uan
'ang "usus lalu men'impulan &engan pengertian 'ang umum$ Pengertian 'ang umum
&iam!il &ari sifat)sifat 'ang sama% &ari masing)masing asus "usus &an (iri)(iri "usus 'ang
ti&a setu*u !ersama &isisi"an$ ;iri umum terse!ut% &inamaan (iri Esensi% &an (iri "usus
&inamaan (iri Esistensi$ Suatu &efenisi &i!uat &engan men'e!utan semua (iri Esensi suatu
o!*e &engan men'isi"an semua (iri Esitensin'a$ 8ang paling penting So(rates% ti&a
perna" menulis filosofisn'a$ Aia &ili"at !enar)!enar mala"an ia ti&a menga*aran
filosofisn'a$ Bagi &ia filosofisn'a !uan isi% !uan "asil% !uan a*aran 'ang !er&asaran
&ogma% melainan fungsi 'ang "i&up$ Filosofisn'a men(ari e!enaran% ole" arena itu ia
men(ari e!enaran% ia ti&a menga*aran ia !uan a"li pengeta"uan$ Tapi ia seorang pemiir$
So(rates ti&a seperti Plato% ia ti&a mem!angun suatu sistem filsafat 'ang luas% ti&a
perna" menggali se(ara men&alam !i&ang psiologi% emosi% moti:asi% e!iasaan &an aspe)
aspe &ari proses pengeta"uan terse!ut$ <amun &emiian la tela" mem!uat suatu permulaan
'ang !esar &alam mem!angun onsepsi)onsepsi &an meto&e)meto&e 'ang le!i" luas% le!i"
sunggu")sunggu" &an le!i" efetif$
(' Kara)teristi) S*+rates
=engan (ara So(rates mem!angun &alam *i#a la#ann'a !ersoal *a#a! en'ainan%
!a"#a e!enaran itu ti&a &iperole" !egitu sa*a% melainan &i(ari &engan se!ua" e'ainan
&an per*uangan$ =engan (ara men(ari e!enaran seperti itu terlasana *uga tu*uan 'ang lain%
'aitu mem!entu arater$ 8ang menari &ari arateristi So(rates itu a&ala"
emampuann'a mem!a"as i&e)i&e &an e'ainan &engan segala lapisan mas'araat &engan
segala ma(am profesi$ So(rates memilii pan&angan pri!a&i tentang Tu"an 'ang menga*a
ita untu !erfiir !a"#a ia a&ala" seorang penerima RoB'o &an #a"'u$ Apalagi !ila
&iaitan &engan &ampa 'ang terasa seetia &engan mas'araat At"ena$ Ia !er"asil
memperta"an an e'ainan pa&a #u*u& ma"a uasa pen(ipta alam semesta ter"a&ap
pan&angan Po't"eisme &iseitarn'a &engan menggunaan ai&a")ai&a" "uum alam$ Ia
menola Pluralitas 'ang !erem!ang &alam Agama !angsa 'unani 'ang ter(antum &alam
Mitologi merea$
C' Pa,da,-a, S*+rates
Sorates sempat men'asian eruntu"an At"ena ole" eala"an orang)orang
oligari &an orang)orang &emoratis$ Keuasaan &emoratis "an(ur &an &igantian ole"
esom!ongan &an tirani$ Ta"un -/0 SM$ &emorasi untu tera"ir ali &i(o!a untu
&i!angun$ Tetapi itu !uanla" pemerinta"an 'ang !i*asana% &i!a#a" sposor mereala" pa&a
ta"un 011 SM$ Sorates &i"uum mati &engan meminum ra(un atas tu&u"an6 merusa
pemu&a &an menola Tu"an)tu"an negara$
Pan&angan)pan&angan Sorates 6
3$ Tentang e!enaran
Pa&a #atu itu guru)guru sofis menga*aran !a"#a +e!enaran 'ang se!enar)
!enarn'a ti&a a&a,% maa +setiap pen&apat !isa &i!enaran &engan retoria,$ tergantung
epa&a manusia itu sen&iri$ Se&angan menurut Sorates a&a e!enaran o!*etif 'ang ti&a
!ergantung epa&a sa'a atau ita% untu mem!utiann'a Sorates menggunaan meto&e)
meto&e tertentu 'ang pratis &an &i*alanan melalui per(aapan$ Menurut Cenop"on% ia
!ertan'a tentang sala")ti&a sala"% !enar)ti&a !enar% a&il)ti&a a&il% !erani &an penge(ut%
&an lain)lain$ Sorates selalu menganggap *a#a!an pertama se!agai "ipotesis &an menari
onse#ensi)onse#ensi 'ang &isimpulan &ari *a#a!an selan*utn'a$ Aia tern'ata
"ipotesis 'ang pertama ti&a &apat &iperta"anan% arena meng"asilan ose#ensi 'ang
musta"il% maa "ipotesis terse!ut &iganti &engan "ipottesis 'ang lain$ Seringali per&e!atan
ini !era"ir &engan e!ingungan 2aporia7% tapi ta *arang ia meng"asilan &efenisi 'ang
!erguna$ Tu*uan utaman'a a&ala" untu meruntu"an esom!ongan guru)guru sofis 'ang
tela" men&angalan pengeta"uan &an melema"an tanggung*a#a!$ Lalu So(rates aan
mengun(i pem!i(araan &engan ata)ata%,=emiianla" a&an'a% ita !er&ua sama)sama ti&a
ta"u$ Meto&e 'ang &igunaan ole" Sorates !iasa &ise!ut &ialetia% &ari ata er*a 8unani
&ialegest"ai% 'ang artin'a !er(aap)(aap atau !er&ialog$ Se!utan 'ang lain a&ala" mientia
atau seni e!i&anan% arena &engan (ara ini Sorates !ertinga" seperti seorang !i&an 'ang
menolong ela"iran !agi +pengertian 'ang se*ati,$ =i&alam traatatn'a tentang metafisia%
Aristoteles mem!erian (atatan mengenai meto&e Sorates ini$ A&a &ua penemuan 'ang
men'angut Sorates% e&uan'a !erenaan &engan &asar pengeta"uan% 'ang pertama ia
menemuan in&usi% 'ang e&ua ia menemuan &efenisi$
>$ Tentang rasa &an *i#a
Suatu etia Sorates &itan'a orang%,apa 'ang selalu men'e!a!ann'a !ersemangat
&an *arang se&i"$ Sorates men*a#a!% +Karena sa'a ti&a men(ari "al)"al 'ang alau "ilang
aan mem!uat sa'a se&i",$ Aa&i menurut Sorates *i#a manusia !uanla" nafasn'a semata)
mata% tapi *au" le!i" &alam 2'aitu perasaan7% Karena *i#a a&ala" intisari manusia% se"ingga
manusia #a*i! mengutamaan e!a"agiaan *i#an'a 2eu&aimoniaD memili" &aimon atau *i#a
'ang !ai7$ Bila &iper"atian isi +Apologia 2Pi&ato Pem!elaan Sorates 'ang =ia!a&ian
Plato7,% Tampa *elas !a"#a Sorates se!enarn'a ti&a "an'a mengan&alan pen&apatn'a
pa&a aal 2reason7 tetapi *uga pa&a euatan "ati 2li"at Fua& Hassan% 31.06?>)?07$ +Searang
tuan)tuan iutila" au mengu*i eti&atetapan orang ini9 &an au Miletus% *a#a!la"$ Apaa"
a&a orang 'ang per(a'a "al)"al manusia#i tanpa per(a'a pa&a manusiaE A&aa" orang 'ang
per(a'a pa&a ema"iran mema(u u&a tanpa per(a'a a&an'a u&aE Atau permainan seruling
tanpa a&an'a serulingE Ti&a% sa"a!atu$ Ku !erian *a#a!an ini !agimu &an !agi si&ang
penga&ilan ini$ =apata" orang per(a'a pa&a lem!aga)lem!aga ero"anian &an esu(ian
tanpa per(a'a pa&a a&an'a ro")ro" u&usE Ti&a mungin$ Au per(a'a pa&a "al)"al
ero"anian% mutla pula !agiu per(a'a a&an'a ro")ro" atau &e#a)&e#a$ Kalau ro")ro" itu
a&ala" putra Tu"an maa au "arus per(a'a pula a&an'a Tu"an,$
0$ Tentang Etia
Bu&i a&ala" ta"u ata Sorates% inila" intisari etian'a$ Orang !erpengeta"uan &engan
sen&irin'a !er!u&i !ai% orang 'ang mengeta"ui "uum tentu mentaatin'a$ Ole" arena !u&i
!er&asaran pengeta"uan% maa !u&i &apat &ipela*ari$ =ari u(apan terse!ut terli"at !a"#a
a*aran etia Sorates !ersifat inteletual &an rasional$ =ari pan&angan eti 'ang rasionil
terse!ut Sorates sampai epa&a siap "i&up 'ang penu" &engan rasa eagamaan$ Menurut
e'ainann'a% men&erita eFaliman itu le!i" !ai &aripa&a !er!uat Falim$ Siap itu
&iperli"atann'a &engan ata &an per!uatan$=an &alam pem!elaan'a &i mua Haim
Terli"at Sorates orang 'ang per(a'a &engan a&an'a Tu"an$ Menurut ata teman)temann'a6
Sorates &emiian a&iln'a se"ingga ia ta perna" !erlau Falim$ Ia !egitu pan&ai menguasai
&irin'a se"ingga ia ta perna" memuasan "a#a nafsu &engan merugian epentingan
umum$ Ia &emiian (er&in'a se"ingga ta perna" "ilaf &alam menim!ang !ai &an !uru$
Pa&a a"ir "a'atn'a 2setela" meminum ra(un7 ia meninggalan pesan 'ang
peng"a!isan%,;rito au !er"utang seeor a'am epa&a Aes(ulaap% *angan lupa me!a'arn'a
em!aliG$ +Inila" peng"a!isan "i&up a#an ami% 'ang !enar)!enar &apat use!ut sorang
'ang paling !i*asana% paling a&il &an ter!ai &iantara orang 'ang uenal sampai searang,$
#' Fi.*s*/i
Sala" satu (atatan Plato 'ang terenal a&ala" =ialogue% 'ang isin'a !erupa
per(aapan antara &ua orang pria tentang !er!agai topi filsafat$ So(rates per(a'a !a"#a
manusia a&a untu suatu tu*uan% &an !a"#a sala" &an !enar memainan peranan 'ang
penting &alam men&efinisian "u!ungan seseorang &engan lingungan &an sesaman'a$
Se!agai seorang penga*ar% So(rates &ienang arena ea"liann'a &alam !er!i(ara &an
epan&aian pemiirann'a$ So(rates per(a'a !a"#a e!aian !erasal &ari pengeta"uan &iri%
&an !a"#a manusia pa&a &asarn'a a&ala" *u*ur% &an !a"#a e*a"atan merupaan suatu upa'a
ai!at sala" pengara"an 'ang mem!e!ani on&isi seseorang$ Pepata"n'a 'ang terenal6
HKenalila" &irimuH$ So(rates per(a'a !a"#a pemerinta"an 'ang i&eal "arus meli!atan
orang)orang 'ang !i*a% 'ang &ipersiapan &engan !ai% &an mengatur e!aian)e!aian
untu mas'araat$ Ia *uga &ienang arena men*elasan gagasan sistematis !agi
pem!ela*aran mengenai eseim!angan alami lingungan% 'ang emu&ian aan mengara"
pa&a perem!angan meto&e ilmu pengeta"uan$
E' Kematia,
So(rates per(a'a aan gagasan mengenai ga'a tunggal &an transen&en 'ang a&a &i
!ali pergeraan alam ini$ =engan &emiian% So(rates memilii pan&angan 'ang
!ertentangan &engan eper(a'aan umum mas'araat 8unani saat itu% 'aitu eper(a'aan pa&a
uil 2ora(le7 &ari &e#a)&e#a$ Pan&angan 'ang ia !a#a terse!ut a"irn'a mem!uatn'a
&ipen*ara &engan tu&u"an merusa a"la pemu&a)pemu&a At"ena$ Penga&ilan &an (o!aan
'ang &ialamin'a &igam!aran &alam (atatan Apolog' ole" Plato% se&angan serangaian
per(aapann'a &engan para sis#an'a etia ia &ipen*ara &igam!aran &alam P"ae&o% *uga
ole" Plato$ Bagaimanapun% So(rates &in'ataan !ersala" &an ia &ita#aran untu !unu" &iri
&engan meminum ra(un$ Pena#aran terse!ut &iteriman'a &engan tenang% mesipun para
sis#an'a tela" !erulangali mem!u*un'a untu melarian &iri$ Menurut P"ae&o% So(rates
meninggal &engan tenang &engan &ielilingi ole" a#an)a#an &an sis#an'a$
F' Pe,-ar01
Sum!angsi" So(rates 'ang terpenting !agi pemiiran Barat a&ala" meto&e
pen'eli&iann'a% 'ang &ienal se!agai meto&e elen("os% 'ang !an'a &iterapan untu
mengu*i onsep moral 'ang poo$ Karena itu% So(rates &ienal se!agai !apa &an sum!er
etia atau filsafat moral% &an *uga filsafat se(ara umum$
#a/tar P0sta)a
Smit"% S$ Gagasan Tokoh-tokoh Bidang Pendidikan$ Aaarta6 Bina Asara% 3145$
Solomon% Ro!ert$ ; I Higgins% Kat"leen$ M$ Se*ara" Filsafat$ Aog*aarta6 Bentang Bu&a'a%
>//0$