Anda di halaman 1dari 23

DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH

Dienul Islam
Dienul Islam
A. PENDAHULUAN
Setelah mengikuti materi perkuliahan ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Menjelaskan pengertian Dienul Islam
2. Menjelaskan dasar-dasar Dienul Islam
3. Menjelaskan ruang lingkup ajaran Islam
4. Menjelaskan tujuan ajaran Islam
B. PEMBAHASAN
Jika semua pihak mau bersikap jujur dan bjekti!, maka menjadi !akta "ang
tak terbantahkan bah#a Islam adalah satu-satun"a agama $dn% "ang berhak
men"andang gelar agama sama#i $#ah"u% murni. &enamaan agama dengan 'Islam'
adalah benar-benar tentik pemberian (uhan $)llah S*(%. Islam tidak identik atau
dikaitkan dengan nama pemba#an"a Muhammad Sa# atau tempat kemun+ulann"a.
Sungguh sangat keliru jika para rientalis menggambarkan Islam sebagai
Muhammadanisme. ,erbeda dengan Islam, agama-agama lain memang selalu
dianalgikan dengan tempat dan atau si pemba#a agama "ang bersangkutan. )gama
-ashrani misaln"a, diambil dari Nazaret, tempat kemun+ulann"a. .risten sebagai
rang-rang pengikut /esus .ristus, sang pemba#an"a. /ahudi diambil dari /udea
tempat lahirn"a. Sementara ,udha $,udhisme% diambil dari nama pemba#an"a Sang
,udha 0autama, 1indu diambil dari 1industan tempat kemun+ulann"a, dan
2raster "ang juga diambil dari nama pendirin"a.
1. Pengertian Dienul Islam
Se+ara lughaw $etimlgis% Islam diambil dari kata aslama-yuslimu-islman,
kata kerja in!initi! I3. )kar katan"a adalah s-l-m. &enelusuran terhadap kata dasar ini
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
1
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
B A B
1
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
se+ara umum memiliki dua kelmpk kata "ang saling berkaitan.
1
Pertama, kata
in4initi! s-l-m "ang berarti damai, selamat dan sejahtera. Kedua, 4erba I3 as-la-ma
"ang artin"a patuh, tunduk, berserah diri. .eterkaitan dua kelmpk kata ini terlihat
dari sintesa keduan"a, "akni kedamaian dan keselamatan akan ter#ujud melalui
pen"erahan diri dan kepatuhan semata. Dalam knteks Islam sebagai ad-Dn, maka
keselamatan dan kedamaian akan ter#ujud han"a ketika manusia melakukan
kepatuhan $submission% se+ara ttal kepada (uhan5 )llah S*(.
q_ o_ _q|x o:oo_x _ _c._x o_ ::
qox : oq_ _x c: _oq|_ _x _.
_oc__:_
6(tidak demikian) bahkan arangsia!a yang menyerahkan diri ke!ada "llah, sedang
ia berbuat keba#ikan, $aka baginya !ahala !ada sisi %uhannya dan tidak ada
kekhawatiran terhada! mereka dan tidak (!ula) mereka bersedih hati&$7S.2: 112%
acx_x q _qq_ ac_|x_x o:_ o : ox
_q___ :_ __ cx'
&Dan Kembalilah kamu ke!ada %uhanmu, dan berserah dirilah ke!ada-Nya
sebelum datang azab ke!adamu kemudian kamu tidak da!at ditolong (lagi)& $7S.
38: 94%
)l-7uran melalui a"at ini menggambarkan akti4itas pen"erahan diri "ang
berbanding lurus dengan kebajikan, dan selalu berujung pada kedamaian dan
keselamatan para pelakun"a $rang-rang "ang berserah diri atau disebut musim%.
Menurut para linguist bahasa )rab, kata as-la-ma masuk dalam kategri
trilateral dengan tambahan satu huru! $tsults mazd har'%, "ang salah satu !ungsin"a
masuk ke dalam keadaan baru baik dalam arti ruang maupun #aktu. Sehingga 4erba
I3 as-la-ma bisa bermakna memasuki babak baru dengan meninggalkan yang lama.
&emaknaan seperti ini tidak berlebihan, mengingat se+ara histris Islam turun di
tengah mas"arakat )rab dengan +itra persnal ana-sentris5 seperti al-ana'ah $tinggi
hati% dan al-hammiyah $kesmbngan%.
2
:itra persnal seperti ini menjadi kebanggan
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
2
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
dan kemuliaan indi4idu sehingga sangat membuka peluang bagi perselisihan bahkan
peperangan. Dalam knteks ini Islam turun untuk meredam mentalitas jahili"ah
menuju kndisi baru5 "akni suasana damai "ang berpusat pada ketundukan dan
kepasrahan kepada Sang .halik. .e+uali itu, Islam dimaknai sebagai babak baru
dengan meninggalkan babak lama "ang berbasis pennjlan diri berlebihan, dan
memasuki babak baru, "aitu perilaku tunduk dan pasrah kepada )llah S*(.
Dengan demikian di dalam Islam terdapat dua hal sekaligus, "aitu
men"erahkan diri dan menerima sesuatu. Muslim men"erahkan hidupn"a untuk
menjadi (abdi se+ara ttal $murni% dan membiarkan dirin"a dikuasai )llah S*(,
namun kemudian muslim juga akan menerima ganjaran berupa kedamaian dan
keselamatan hidup.
&emaknaan Islam tidak bleh berhenti pada makna lughaw saja, namun harus
dilanjutkan pada upa"a memaknai Islam se+ara isthilh $ba+a5 syar(%, "akni Islam
sebagai ad-Dn. .arena tanpa makna terminlgis ini, Islam akan kehilangan
eksistensin"a sebagai 6jalan selamat6 dan tereduksi !ungsi hudan-n"a. Sebagai ad-
Din $ba+a5 tata ke"akinan%, Islam bukan sebatas esensi pen"erahan diri kepada (uhan
"ang abstrak dan relati! $nisbi%, tetapi juga ber#ujud akti4itas knkret "ang telah
terde!inisikan se+ara tegas dan baku.
3
Seserang bertan"a kepada teman barun"a, a!akah anda muslim) Dan sang
teman menja#ab benar saya seorang muslim) )pa "ang ada dalam benak anda
ketika mendengar per+akapan ini; 1ampir dipastikan anda akan menja#ab bah#a
keduan"a adalah muslim "ang sama-sama berke#ajiban mendirikan shalat, puasa dan
lain sebagain"a. Ini adalah sesuatu "ang ma'h*m dan badih, atau bahkan ma(l*m dan
dharur. Maksudn"a, arti Islam sudah sangat jelas "akni bukan han"a sekadar
gagasan tentang tunduk dan pasrah semata, namun lebih dari itu Islam membutuhkan
realisasi knkret tentang bagaimana tata +ara tunduk dan pasrah "ang dimaksud.
Inilah "ang disebut dengan ad-Dn5 "akni dain $perjanjian% antara hamba dan )llah
S*(. &erjanjian ini terjalin antara )llah dan para -abi sang pemba#a risalah--"a di
bumi "ang dalam al-7uran disebut mts+an ghalzh "ang bermakna (ahdun (al al
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
3
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
wa'a( $perjanjian berbasis ketaatan dan keikhlasan%, atau perjanjian "ang menuntut
pemenuhan. &erjanjian ini kemudian berujud pada seperangkat hukum $aturan% )llah
"ang di#adahi leh ad-Dn "akni Islam. Seperangkat aturan itu adalah tata +ara
berserah diri, karena )llah disembah dengan +ara-+ara tertentu <meski tidak selalu
sejalan dengan akal< dan bukan berdasar pada pertimbangan akal. Sama haln"a
ketika anda memesan makanan tanpa ini dan itu, tentu si penjual makanan akan
memberikan apa "ang anda minta tanpa berkmentar ini tidak baik dan itu kurang
bergi=i <menurut pertimbangan penjual. -amun pesanan anda adalah hak dan selera
anda "ang tidak dapat diganggu-gugat, dan harus diberikan se+ara persis. Di sinilah
letak uji n"ali serang muslim5 n"ali ketulusan, ketundukkan, dan keikhlasan. >jian
"ang menuntut sikap pasrah dalam arti sebenarn"a $k''ah%.
"l-,slm untuk sebutan agama, adalah agama )llah "ang diba#a leh para
-abi dan ?asul (alaihim al-shlatu wa al-salm. 1al ini dapat dipahami se+ara jelas
dari kesamaan dasar dan intisari risalah "ang diba#a para -abi dan ?asul
sebelumn"a, "akni ajaran tauhid.
___x _'|:x o |: o c xc o:_ ox _
_ o:_ _ __x ox:
&Dan Kami tidak mengutus seorang -asul!un sebelum kamu melainkan Kami
wahyukan ke!adanya. /ahwasanya tidak ada %uhan (yang hak) melainkan "ku,
$aka sembahlah olehmu sekalian akan aku/ $7S. $21%: 29%.
)llah S*( han"a satu $@sa%, agama--"a juga satu "akni Islam. )gama "ang
satu ini pula "ang diturunkan <kapanpun dan di manapun< kepada semua -abi dan
?asul--"a. Aleh karena semua mereka Islam, maka setiap muslim diharuskan
beriman kepada semua -abi dan ?asul.
4
,eberapa hal berikut semakin mengukuhkan
keislaman para -abi dan ?asul terdahulu: tentang keislaman -abi -uh )s $7S. 1B:
C2%5 keislaman -abi Ibrahim )s $7S. 3: DC%5 #asiat Islam -abi Ibrahim dan -abi
/a'kub )s $7S. 2: 132%5 da -abi /usu! )s supa"a di#a!atkan sebagai muslim $7S.
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
4
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
12: 1B1%5 keislaman -abi Musa )s $7S. 1B: E4%5 pern"ataan Islam murid-murid -abi
Isa )s $7S. 3: 92%.
9
?isalah para -abi ini ditutup $ba+a5 disempurnakan% leh kerasulan -abi
Muhammad Sa#, dengan kesempurnaan #ah"u al 7uran dan penjelasan-penjelasan
as-Sunnahn"a, baik +awliyyah, 'i(liyyah, maupun ta+ririyyah.
D
.esempurnaan Islam
diba#ah naungan nubu#at Muhammad Sa#, sangat dapat diterima sebagai
pen"empurna risalah para -abi sebelumn"a. (idak seperti Islam "ang diba#a para
-abi sebelumn"a, Islam dalam kerasulan Muhammad Sa# diperuntukkan bagi
seluruh umat manusia. .e+uali itu, menjadi tepat jika Islam $setelah
kesempurnaann"a% kemudian men"andang misi rahmatan li al (lamn.
_c__ _|:_x _q:_ _qe _ __ex_x _qq|_ _:_
___x _q:_ _ q|_: _ o:_: ___ _ :.__
__oo: o_: _ c _o
&!ada hari ini telah Kusem!urnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
0uku!kan ke!adamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai ,slam itu 1adi agama
bagimu. $aka barang sia!a ter!aksa23456 karena kela!aran tan!a senga#a
berbuat dosa, 7esungguhnya "llah $aha Pengam!un lagi $aha Penyayang&
$7S.$9%: 3%.
Fantas bagaimana de!inisi Islam se+ara isthilh $terminlgis%;
Mende!inisikan Islam se+ara terminlgis berarti merumuskan ajaran illahi $Islam%
se+ara keseluruhan. ,an"ak ulama dan +endikia#an muslim "ang +ba
mende!inisikan $ba+a5 membatasi% Islam dari berbagai sudut pandang dan aksentuasi
$stressing% "ang beragam. /ang terpenting, mende!inisikan Islam mesti dilakukan
se+ara bjekti!, tidak aplgis dan emsinal,
C
kmprehensi! dan mendasar, serta
berbasis pada sumber tentik Islam, bukan berdasarkan pada hasil studi realitas sikap
dan pemahaman-pemahaman indi4idu "ang seringkali bias dan parsial.
Sebelum sampai pada rumusan isthilh, perlu dibahas unsur-unsur
pembangun Islam dalam knteks makr,
E
"aitu !ertama, hakikat Islam sebagai agama
)llah "ang murni di semua aspekn"a. Kedua, materi agama "ang notabene adalah
#ah"u illahi semata berupa aturan, petunjuk, perintah dan larangan. Ketiga, !ungsi
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
9
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
Islam sebagai petunjuk, idelgi $!aham% dan jalan hidup manusia. Keem!at, bjek
atau sasaran Islam "ang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia5 siapa, kapan dan
dimana saja. Kelima, sumber Islam berupa #ah"u al 7uran dan penjelasan al Sunnah
sebagai gambaran tentik sang pemba#a risalah5 -abi Muhammad Sa#. Keenam,
tujuan dis"ariatkann"a Islam adalah untuk men+iptakan kemaslahatan umat manusia,
baik di kehidupan dunia#i maupun ukhr#i.
Sistematisasi di atas menjadi penting <untuk tidak mengatakan harus< jika
upa"a pende!inisian terhadap Islam dilakukan dalam rangka ekstraksi ajaran Islam,
agar didapat pengertian Islam "ang bjekti!, kmprehensi! dan mendasar.
Dari uraian di atas, maka de!inisi Islam isthilh dirumuskan sebagai berikut:
8

6*ah"u )llah "ang disampaikan kepada -abi Muhammad Sa#, "ang
terdapat dalam al-7uran dan as-Sunnah, berupa undang-undang serta aturan-
aturan hidup sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk men+apai
kesejahteraan dan kedamaian hidup, baik di dunia maupun di akhirat6
Sebenarn"a upa"a mende!inisikan Islam sudah berlangsung sejak peride
-abi dan sepanjang sejarah umat Islam sendiri. ,erbagai de!inisi ad-Dn $Islam%
misaln"a, dapat dilihat dengan jelas dan lugas dalam al-7uran, terutama dalam surat-
surat $akkiah. Sebut saja surat al-$a(*n, di mana ad-Dn dimaknai sebagai usaha
mengeja#antahkan Islam melalui tindakan-tindakan ssial tertentu seperti
men"antuni anak "atim dan memberi makan rang miskin. Dalam surat al-K'ir*n,
ad-Dn dikaitkan dengan praktek-praktek pen"embahan kepada (uhan. &ende!inisian
ini terus berlangsung hingga men+apai kesempurnaann"a pada peride akhir dak#ah
-abi Sa#.
1B

,arangkali de!inisi paling lengkap dan paling gamblang untuk menjelaskan
Islam sebagai ad-Dn adalah sebagaimana "ang tertulis dalam salah satu hadits -abi
Sa#, "ang menjelaskan tiga kmpnen utama pembangun ad-Dn, "aitu iman, Islam
dan ihsan. Iman dimaknai sebagai tata keper+a"aan se+ara hierarkis, Islam dijelaskan
dengan sebuah perjanjian hakiki dan uni4ersal $syahadatain% hingga tidak bisa
dibedakan Islamn"a muslim di semua belahan dunia bahkan alam ra"a ini. )dapun
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
D
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
ihsan sebagai #ujud ketulusan hati serang hamba dalam berbakti $ba+a5 beribadah%
kepada )llah S*(. .e+uali itu, ad-Dn dalam hadits ini dide!inisikan sebagai suatu
kesatuan dati ketigan"a $iman-Islam-ihsan%, di mana tidak ada Islam ke+uali sebagai
buah dari iman, dan tidak berguna Islam jika tidak berbasis pada ihsan.
Jadi bertlak dari uraian di atas, jelaslah bah#a Islam adalah sekaligus
institusi $ba+a5 ad-Dn%. Dan tidak benar jika Islam han"a dimaknai sebagai akti4itas
persnal semata. Juga, untuk mendapatkan de!inisi Islam "ang benar, maka harus
melalui sumber-sumber "ang memadai untuk menjelaskan kmpleksitas Islam.
.arena Islam adalah #ah"u, maka "ang memadai untuk menjelaskann"a juga
han"alah #ah"u. Dengan kata lain, de!inisi Islam "ang benar adalah apa "ang
tertuang dalam al-7uran dan as-Sunnah al-shahhah. Sementara apa "ang ada di luar
keduan"a, han"alah hasil pemahaman akal manusia terhadap keduan"a.
2. Dasar (Sumber) Ajaran Islam
Meski diakui bah#a din bisa disematkan kepada berbagai agama, selain
Islam, namun din "ang benar adalah "ang melakukan istislm $total submission%
kepada (uhan /ang @sa $)llah S#t%. (ata +ata submisson $berserah diri% kepada
(uhan sangat berkaitan dengan knsepsi tentang (uhan "ang dipahami suatu agama.
.arena kebenaran knsep (uhan akan turut menentukan tata +ara berserah diri $ba+a5
ibadah%.
11

>ntuk sampai pada knsepsi dan pemahaman tentang (uhan "ang benar,
maka harus ada penjelasan "ang memadai. Dan tidak diragukan, bah#a satu-satun"a
jalan "ang memadai untuk menjelaskan hakikat (uhan han"alah melalui jalan #ah"u
"ang berasal dari (uhan sendiri. ,ukan melalui interpretasi tradisi, etnis dan buda"a
atau per+ampuran ketigan"a, termasuk spekulasi !ils!is. .e+uali itu, adan"a
inter4ensi manusia dalam men+etuskan dan menetapkan hakikat (uhan, berarti
menghilangkan kemurnian ajaran suatu agama, dan patut dipertan"akan eksistensin"a
sebagai agama $#ah"u%.
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
C
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
Jika semua sepakat dengan lgika di atas, maka "ang dapat dijadikan sebagai
sumber $dasar% ajaran Islam adalah sumber #ah"u5 al-7uran dan as-Sunnah saja,
karena keduan"a dapat berdiri sendiri dan mengandung kebenaran $dhallah% pasti.
Sementara ar--a(yu $akal%, bisa dijadikan dasar tetapi tidak bisa menjadi sumber
ajaran Islam, karena tidak dapat berdiri sendiri dan tidak mengandung kebenaran
$dhallah% pasti.
12
.erja akal untuk melakukan penggalian suatu hukum "ang tidak
dijelaskan se+ara jelas dalam al-7uran dan as-Sunnah disebut ijtihad. Dan ini adalah
han"a seperangkat metdlgi untuk menguji dan memahami substansi Islam "ang
terkandung dalam al-7uran dan as-Sunnah. Dengan demikan, kerja akal tetap tidak
bisa dilepaskan dari dua sumber ajaran Islam. Ini juga merupakan #ujud pern"erahan
diri sepenuhn"a, "aitu berpijak pada #ah"u lalu menggunakan akal untuk
memahamin"a, dan bukan sebalikn"a berpijak pada akal untuk memahami #ah"u.
13
Al ur!an
(elah diuraikan di muka bah#a memahami agama se+ara benar sangat
menentukan untuk dapat beragama se+ara benar. >ntuk itu diperlukan rujukan $ba+a5
sumber% "ang memadai. Dan untuk memahami agama #ah"u $Islam% maka al-7ur'an
menjadi pilihan pertama dan utama.
.___x oe__x .___x ___ q ___x
: e|:x '__ o___x
&Dan Kami turunkan ("l 8uran) itu dengan sebenar-benarnya dan "l 8uran
itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. dan Kami tidak mengutus
kamu, melainkan sebagai !embawa berita gembira dan !emberi !eringatan&
$7S. 1C: 1B9%.
.itab su+i al-7ur'an se+ara har!iah berarti 'ba+aan sempurna'. &emilihan
nama ini sungguh tepat dan khas, mengingat rang-rang )rab ketika itu menamakan
himpunan hasil kar"a tulis mereka dengan Diwan. Sebagian dari Diwan dinamakan
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
E
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
8asidah dan sebagian dari 8asidah dinamakan ait. -amun )llah S*( menamakan
himpunan !irman--"a dengan al-7ur'an, di mana sebagiann"a dinamakan surat dan
sebagian surat dinamakan a"at.
14
Se+ara istilah al-7uran di!ahami sebagai !irman )llah "ang diturunkan kepada
-abi Sa# dengan perantara malaikat Jibril, sebagai mukji=at dan disampaikan kepada
kita dengan jalan muta#atir, menggunakan bahasa )rab, dimulai surat al-Gatihah dan
diakhiri dengan surat an--as.
(iada satu ba+aan pun sejak manusia mengenal tulis-ba+a "ang dapat
menandingi al-7ur'an. .itab su+i ini senantiasa diba+a leh ratusan juta meski tidak
mengerti artin"a dan atau tidak dapat menuliskan aksaran"a. ,ahkan ban"ak
kalangan "ang men"ediakan sebagian besar #aktun"a untuk mengha!al huru! demi
huru!n"a. (iada ba+aan seperti al-7ur'an "ang menumbuhkan semangat thalabul (ilm
hingga melahirkan jutaan jilid buku "ang di#ariskan generasi demi generasi.
19

.eistime#aan "ang demikian besar adalah bukti bah#a al-7ur'an benar-benar
#ah"u dari )llah baik la!a= maupun maknan"a. )dapun bagi kalangan "ang tidak
setuju dan mengatakan bah#a al-7ur'an murni dari )llah tetapi u+apan -abi Sa#
"ang notabene adalah rang )rab, maka mari renungkan tiga hal berikut, "aitu
!ertama, !akta sejarah menjelaskan bah#a )llah S*( menantang bangsa )rab !lus
sekutun"a "ang telah men+apai pun+ak keja"aan sastra $ba+a5 ilmu bayn% untuk
membuat semisal al-7ur'an. -amun tidak satupun dari mereka "ang mampu
membuatn"a #alau satu a"atpun. Kedua, -abi Sa# adalah rang )rab "ang ummi
$tidak pandai ba+a-tulis%, sehingga akal sulit menerima jika para ahli sastra )rab tidak
mampu membuat satu a"at, namun -abi Sa# "ang ummi bisa membuat ribuan a"at.
)dakah kejeniusan manusia men+apai ribuan kali di atas rata-rata; Dan ketiga, al-
7ur'an dan as-Sunnah menggunakan bahasa satu "akni bahasa )rab dan berasal dari
lisan satu "akni lisan -abi Sa#. Mungkinkah seserang memiliki dua ga"a bahasa
sekaligus;
)l-7ur'an diturunkan se+ara bertahap "akni dalam kurun #aktu 22 tahun, 2
bulan dan 22 hari, baik a"at-a"at Makki"ah maupun a"at-a"at Madaniah . (erdiri atas
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
8
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
3B ju=, 114 surat dan D24B a"at $tanpa basmalah%.
1D
(entu mun+ul beberapa
pertan"aan terkait dengan masa turunn"a al-7ur'an ini. Mengapa diturunkan
bertahap; Dan mengapa harus lebih 2B tahun;
.ebertahapan ini bisa dipahami bah#a al-7ur'an benar-benar memiliki !ungsi
hudan, senantiasa aktual, tepat guna dan memiliki da"a lentur "ang luar biasa.
.e+uali itu, metde turunn"a al-7ur'an "ang demikian menjadikan kitab su+i ini
senantiasa mampu 'bersahabat' dengan kehidupan manusia berikut seluruh
prblematikan"a.
Sebagai sumber hukum utama, al-7ur'an memiliki amunisi "ang maha
lengkap. Dengan 114 surat, D23D a"at, C443C kalimat dan 329349 huru!, maka tidak
ada sesuatupun "ang terle#atkan. Meski demikian, apa dan bagaimana kmpsisi
kandungan al-7ur'an masih diperselisihkan.
1C
-amun se+ara glbal isi al-7ur'an
ter+ermin dalam surat al-Gatihah $ummu al-8ur(n%5 "ang meliputi: masalah
keimanan, masalah peribadatan, masalah janji $sugesti% dan an+aman, dan masalah
manusia, (uhan dan alam. )tau bisa juga melihat bagaimana -abi Sa#
menggambarkan bah#a al-7ur'an diturunkan dari tujuh pintu dan tujuh huru!, "akni:
perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutas"abih, dan amtsal.
>rgensi kehadiran al-7ur'an berkaitan erat dengan misi kekhali!ahan manusia
dalam rangka memakmurkan ,umi, melakukan amal shaleh dengan semangat
egalitarian dan mengarahkan mas"arakat menuju kesejahteraan dan re!rmasi $al
islh%.
1E

.emampuan al-7ur'an dalam memberikan e!ek mdern dan kemajuan bukan
sebuah idelitas utpistik dan sekadar pemanis sejarah. Salah serang 0uru ,esar dari
1ar4ard >ni4ersit" men"atakan, bah#a dari 4B negara "ang telah ditelitin"a,
ditemukan !akta "ang sungguh mengejutkan, "akni salah satu !aktr utama kemajuan
negara-negara tersebut adalah terletak pada materi ba+aan mas"arakat terutama
generasi mudan"a, "ang disuguhkan dua puluh tahun sebelum kemajuann"a. &ara
generasi muda dibekali dengan sajian dan ba+aan tertentu, hingga kemudian setelah
dua puluh tahun para generasi muda itu diberi peran dalam berbagai akti4itas. Dan
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
1B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
tern"ata peranan "ang dijalankan sangat dipengaruhi leh sajian $ba+aan% "ang
selama ini diberikan.
18
Demikian dampak ba+aan "ang terlihat setelah dua puluh
tahun, sama haln"a dengan al-7ur'an "ang turun ketika para pengemban risalah Islam
masih terglng pemuda-pemudi. Dua puluh tiga tahun peride dak#ah -abi Sa#,
Islam telah dapat mengubah mas"arakat barbar jahili"ah terbelakang, menjadi
mas"arakat madani "ang berkeadaban dan perperadaban tinggi. >mar ibn .hattab
pernah berujar &dulu kita termasuk bangsa yang rendah, lalu "llah meluhurkan
dengan ,slam&. Ini diakui leh ilmu#an ,arat Deuts+h $1E28-1EC3%:
6sa"a melihat keajaiban satu kitab "ang telah menlng umat )rab dalam
membuka dunia, lebih besar daripada apa "ang diperbuat )leHander de
0rte, juga lebih besar dari apa "ang di+apai ?umania. &engaruh al-7ur'an
lah "ang menarik bangsa )rab dalam sedikit masuk ke @rpa dan menjadi
raja dunia6
Sebagai 'ba+aan', .itab su+i al-7ur'an diturunkan memang untuk diba+a,
sesuai dengan redaksi "ang digunakan dalam #ah"u pertama5 i+ra(. Mengapa i+ra(
"ang menjadi pilihan pertama, padahal -abi Sa# serang umm;
_ _ :q_ _ _q|:, _q|:, o _: o q|_ _
:__x __, _ _|_ _q|:_ _|_ o _: _ _:_
_:__
&a0alah dengan (menyebut) nama %uhanmu yang $en0i!takan. Dia telah
men0i!takan manusia dari segum!al darah. a0alah, dan %uhanmulah yang
$aha !emurah. 9ang menga#ar (manusia) dengan !erantaran kalam. Dia
menga#ar ke!ada manusia a!a yang tidak diketahuinya $7S. 8D: 1-9%.
,+ra( terambil dari akar kata "ang berarti 'menghimpun'. Sehingga tidak harus
selalu diartikan dengan memba+a teks tertulis dengan aksara tertentu. Dari makna
'menghimpun' ini kemudian mun+ul makna deri4ati!n"a, seperti menyam!aikan,
menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui 0iri sesuatu, dan memba0a baik teks
tertulis maupun tidak.
2B

BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
11
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
,+ra(I $ba+alah%, tetapi apa "ang harus diba+a; 6ma a+ra';6<demikian
pertan"aan -abi Sa# se#aktu menerima perintah tersebut. &ertan"aan ini tidak
dija#ab dan memang tidak harus dija#ab se+ara 4erbal. .arena )llah menghendaki
agar umat manusia memba+a apa saja "ang ada di alam ra"a baik berupa realitas
+owliyah maupun realitas kauniyah selama masih dalam kerangka bismi -abbika.
)"at ini datang dengan memba#a misi 'sadar ba+a' "ang mempun"ai makna
luas dan mendasar untuk suatu misi kebangkitan dan kemaslahatan umat manusia.
21
&engulangan perintah 'ba+a' dalam #ah"u pertama ini, memiliki setidakn"a tiga
makna sekaligus, "aitu !ertama, bah#a ke+akapan memba+a tidak bisa diperleh
melainkan dengan +ara memba+a berulang-kali. Kedua, akti4itas memba+a sesuatu
harus dilakukan se+ara maksimal sehingga memperleh pemahaman "ang mantap.
Ketiga, dengan memba+a berulang-ulang tersebut, akan menghasilkan pengetahuan
baru meskipun "ang diba+a sama.
22

(idak diragukan lagi bah#a !ungsi utama al-7ur'an adalah sebagai petunjuk
$hudan% bagi manusia. Salah satu metde al-7ur'an dalam menjalankan !ungsi
hudan-n"a adalah dengan metde +ishah. Da"a +erita "ang dikandung al-7ur'an ini
sangat berguna untuk menghantarkan manusia kepada kesempurnaan
kemanusiaann"a. .isah-kisah !aktual atau simblik al-7ur'an tidak segan-segan
menuturkan kelemahan manusia#i manusia, namun semuan"a digambarkan dengan
kalimat "ang span tanpa mengundang tepuk tangan atau sampai membangkitkan
ptensi $ba+a5 emsi% negati!, tetapi untuk menggarisba#ahi akibat buruk kelemahan
itu, atau menggambarkan !luktuasi kesadaran manusia saat berhadapan dengan
gdaan na!su $s"aitan%. &en"air )l *alid mengisahkan tentang surat al-Mudatsir: 11-
28, &aku dian0amnya, teta!i ia (al-8uran) teta! sa#a indah, biar!un !ada waktu
menghardik dan mengan0am&. Di lain tempat al-7ur'an juga mengimbangin"a
dengan kisah-kisah !aktual "ang men+eritakan tentang kehidupan "ang ideal, sebagai
dampak psiti! dari kemantapan iman.
Di samping itu al-7ur'an juga ber!ungsi sebagai pembeda $al-:ur+an% atau
pemisah antara baik dan buruk5 sebagai peringatan $adz-Dzikir% agar manusia tidak
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
12
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
lengah dan terlena5 sebagai bat $asy-7yi'a(% bagi pen"akit ruhi"ah $keji#aan%5
23
dan
sebagai penjelas atau krektr $al-ayn wa al-mushaddi+% bagi kitab-kitab
terdahulu. .e+uali itu, tujuan al-7ur'an tidak saja bersi!at religius dan mistik, namun
lebih dari itu, al-7ur'an memiliki andil besar dalam men+iptakan peradaban "ang
sejalan dengan jati diri manusia dan stabilitas hidup baik indi4idu maupun klekti!.
.esempurnaan dan keberhasilan misi su+i kerasulan -abi Sa#, digambarkan
al-7ur'an dalam a"at terakhir $al-Maidah: 3%. Ini juga letak pembeda antara risalah
-abi Sa# dengan risalah para -abi sebelumn"a, "akni penegasan bah#a apa "ang
telah disampaikan adalah telah +ukup sempurna dan men+ukupi sebagai institusi
$ba+a5 ad-Dn% untuk di#ariskan kepada setiap generasi sesudah sampai akhir =aman.
As"Sunna# al-shahhah
)s-Sunnah menempati kedudukan kedua sebagai sumber $hukum% Islam
setelah al-7ur'an. )llah S*( telah memerintahkan dalam !irman--"a "ang muhkam
untuk mentaati ?asul la"akn"a ketaatan kepada--"a. )llah S*( telah menjadikan
sikap taat kepada ?asul--"a sebagai indikatr ketaatan seserang kepada--"a.
o _ _c_ :: _:x _ a o__x _c: _:_:
: e|:x _oq|_ ':o
&arangsia!a yang mentaati -asul itu, 7esungguhnya ia telah mentaati "llah.
dan barangsia!a yang ber!aling (dari ketaatan itu), $aka Kami tidak
mengutusmu untuk men#adi !emelihara bagi mereka& $7S. 4: EB%
/ang demikian tersebut dikarenakan pada diri ?asulJ-abi Sa# terdapat sikap-
sikap keteladanan sebagai realisasi idealisme Islam tentang manusia sempurna $insan
kaml%.
:_ _o _q:_ c_ _ e_c _':o o:_o_
_o aco__ _ _c___x __: _:_x _ '_
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
13
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
&7esungguhnya telah ada !ada (diri) -asulullah itu suri teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang menghara! (rahmat) "llah dan (kedatangan) hari kiamat
dan Dia banyak menyebut "llah& $7S. 33: 21%.
(idak ada batasan tertentu dalam bertaat kepada -abi Sa# ini. )rtin"a,
ketaatan ini bersi!at uni4ersal karena -abi Sa# tidak akan pernah memerintahkan
suatu perkara melainkan dalam kridr keridhaan $#ah"u% )llah S*(.
24
.e+uali itu,
-abi Sa# tidak pernah melakukan interpretasi dengan menggunakan akal pikirann"a
sendiri lepas dari petunjuk dan bimbingan )llah S*(. -abi Sa# tidak berbi+ara
tentang agama $al-7ur'an% se+ara mandiri dari analisis "ang bersi!at indi4idual,
melainkan dengan is"arat-is"arat )llah S*(.
29
__x '__ o_ _ceo_ o _c. x_x
:xc_
;Dan %iadalah yang diu0a!kannya itu ("l-8uran) menurut kemauan hawa
na'sunya. <0a!annya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
(ke!adanya)& $7S. 93: 1-4%
Dengan demikian, pandangan beberapa kalangan "ang mengingkari
kehujjahan as-Sunnah $hadits% dan han"a menerima al-7ur'an, sesungguhn"a telah
terjebak dalam kebatilan n"ata $ingkar sunnah%, dan tidak dapat dikatakan sebagai
rang "ang taat kepada )llah S*(. &andangan kelmpk ini sangat rapuh dan tidak
perlu digubris karena dilihat dari substansi pengakuann"a sudah tidak benar $ba+a5
berdasar%.
Fantas apa hakikat as-Sunnah sebenarn"a; &ada hakikatn"a as-Sunnah juga
merupakan #ah"u illahi selain al-7ur'an. .e+uali itu, bah#a ruh $ba+a5 kandungan%
as-Sunnah bermuara kepada )llah, han"a tentun"a dalam bentuk dan knteks "ang
berbeda dengan al-7ur'an.
2D

Se+ara har!iah as-Sunnah $hadits% berarti "ang baru sebagai la#an dari "ang
dahulu $#adid diddu al +adim%,
2C
atau kabar berita5 sesuatu "ang diper+a"akan dan
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
14
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
dipindahkan dari seserang kepada rang lain.
2E
1adits seringkali dipersamakan
dengan sunnah, meski ada kalangan "ang membedakan keduan"a. ,agi "ang
berpandangan bah#a hadits dan sunnah murdi' $sinnim%, sunnah adalah segala
sesuatu "ang dipindahkan dari -abi Sa#, berupa perkataan $+awliyah%, perbuatan
$'i(liyah%, dan ta+rir, pengajaran, si!at, kelakuan dan perjalanan hidup baik "ang
terjadi sebelum masa kenabian maupun sesudahn"a.
28
-amun bagi "ang membedakan
keduan"a, sunnah dipahami sebagai sesuatu "ang sering dilakukan -abi Sa# atau
bahkan sudah menjadi kebiasaan beliau. Sementara hadits tidak demikian, "akni
+ukup dilakukan sekali dan diri#a"atkan satu rang, maka sudah memadai. Dengan
kata lain, sunnah meliputi $lebih luas dari% hadits.
Status atau tingkat 4aliditas as-Sunnah sebagai sumber Islam demikian kuat,
mengingat di satu sisi se+ara substansial merupakan #ah"u )llah S*( "ang jelas
dan legal, dan di sisi lain se+ara metdlgis memenuhi kriteria ilmiah5 peliputan
se+ara seksama, diperhatikan unsur 4aliditas, reabilitas serta bjekti4itasn"a.
3B
Dalam
upa"a kdi!ikasi dan uji keabsahan sebuah hadits, digunakan metdlgi penelitian
as-Sunnah "akni ilmu musthlah al-hadts. Di sini, dijelaskan semua kriteria dan
pras"arat diteriman"a hadits $sunnah% dari aspek pemba#an"a $pera#i%, isi $matan%
dan lainn"a. Se+ara histris, prses penulisan $tadwn% hadits penting untuk disimak.
Di mana -abi Sa# semula melarang untuk menulis hadits "akni di masa al-7ur'an
turun, namun menjelang akhir ha"atn"a beliau mengijinkan para sahabatn"a untuk
menulis hadits. 1al ini disengaja -abi Sa# agar antara al-7ur'an dan as-Sunnah tidak
terjadi keran+uanJpembauran $o=er la!!ing%, dan menunjukkan betapa beliau
memiliki perhatian terhadap kedua sumber Islam tersebut. >pa"a penulisan hadits
se+ara legal dan masi! baru dilakukan pada masa kekhali!ahan >mar bin )bdul )=i=
$88 1-1B11%, khali!ah kedelapan dari Dinasti >ma""ah.
Sebagai sumber kedua, as-Sunnah tentu memiliki !ungsi "ang tidak sama
dengan sumber utama $al-7ur'an%. Signi!ikansi kehadiran as-Sunnah terletak pada
perann"a sebagai ta!sir utama al-7ur'an5 men"ingkap rahasia-rahasia dan
menjelaskan maksud )llah S*(.
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
19
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
__'o__ __x q __'__x_x ::_ _q_
_o___ '|_ _ _o _x:_ _o|::__x
cxq____
;Keterangan-keterangan (muk#izat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan
ke!adamu "l 8uran, agar kamu menerangkan !ada umat manusia a!a yang
telah diturunkan ke!ada mereka dan su!aya mereka memikirkan& $7S. 1D: 44%.
)dapun beberapa !ungsi "ang diperankan as-Sunnah, "aitu:
31
1. Sebagai penguat $ta(kd% terhadap ketentuan hukum dalam al-7ur'an.
2. Sebagai penjelas $bayn% terhadap apa "ang dimaksud al-7ur'an. )dapun bjek
ba"an as-Sunnah adalah ta'shl dan takhshsh terhadap a"at "ang mu#mal $glbal%,
a"at mutla+, dan a"at (am $umum%, ta(yn terhadap a"at "ang musykl $sulit
dipahami%, serta bayn nasakh terhadap mana a"at naskh dan mana a"at
mans*kh.
3. Sebagai penghapus $nasakh%5 "akni menghapus hukum "ang disebutkan dalam al-
7ur'an, terutama bagi "ang berpendapat as-Sunnah bleh me-nasakh a"at al-
7ur'an.
4. Sebagai dalil mandiri $tasyr(%5 "akni menjadi dalil hukum atas sesuatu "ang
didiamkan al-7ur'an.
(entun"a tidak semua hadits dapat menjalankan peran seperti di atas, karena
berbeda dengan al-7ur'an, ada sebagian hadits "ang tidak memenuhi kriteria shahih
$benar%, sehingga hadits "ang bisa menjalankan !ungsi dan dijadikan hujjah han"alah
as-Sunnah al-shahhah.
Ar"$a!%u &Ijti#a'
)dalah Mu'ad= bin Jabal, sahabat "ang akan dikirim -abi Sa# menjadi Kadli
di /aman. Sebelum berangkat, -abi Sa# mempertan"akan metde "ang akan
digunakan Mu'ad= dalam menetapkan suatu hukum. Ia menja#ab bah#a segala
permasalahan akan diselesaikann"a dengan al-7ur'an, namun jika di dalam al-7ur'an
tidak dijelaskan, ia akan menetapkan dengan sunnah ?asul, pun jika tidak ada
penjelasan dalam sunnah, maka ia akan melakukan istinbath hukum berdasar pada
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
1D
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
pertimbangan akal pikirann"a $ijtihad%. (erhadap ja#abann"a ini, -abi Sa#
men"atakan kekagumann"a $persetujuan% sera"a menepuk pundak sang sahabat.
.isah ini di satu sisi menunjukkan adan"a kesadaran -abi Sa# terhadap
sunnatullah5 "akni ke+enderungan =aman "ang terus berubah $berkembang%, dan di
sisi lain -abi Sa# mengakui peran 4ital akal untuk turut andil dalam men"elesaikan
permasalahan hidup manusia. &erkembangan dan perubahan ini tentun"a akan
memba#a permasalahan baru "ang jelas berbeda dengan masa lalu. 1an"a, setiap
permasalahan baik dahulu, kini maupun akan datang, sama-sama menuntut
pen"elesaian se+ara baik $kridr man!aat% dan benar $kridr s"ariat%. Fantas
bagaimana Islam mempertahankan eksistensin"a di tengah dinamika perkembangan
dan perubahan;
>pa"a untuk mempertahankan risinalitas Islam dengan mena!ikan
perubahan, akan mengakibatkan agama $Islam% kehilangan knteks, jumud dan
kehilangan kemampuan men"apa. -amun, pemihakan terhadap perubahan dan
mengabaikan aspek risinalitas agama, maka akan mereduksi identitas Islam sebagai
agama #ah"u, dan !ungsin"a sebagai 'jalan selamat'. .arena itulah sejak a#al Islam
telah mengatur ragam dmain keagamaan5 di mana ada #ila"ah "ang han"a perlu
diimani dan dijaga rsinalitasn"a, dan ada #ila"ah "ang ditetapkan berdasarkan
pertimbangan akal, sesuai dengan perkembangan =aman.
)pakah berarti Islam belum sempurna; (entu tidak demikian. Islam jelas
telah sempurna, dan justru akti4itas pelibatan akal adalah dalam rangka
mempertahankan eksistensi Islam "ang sempurna.
Seperti telah dijelaskan di a#al, akti4itas akal untuk urun-rembug dalam
mendapatkan ketentuan agama terhadap suatu permasalahan disebut ijtihad. Se+ara
har!iah ijtihad berarti mengerjakan sesuatu dengan penuh kesungguhan. Sehingga
dalam knteks ini ijtihad dimaknai sebagai penggunaan akal se+ara maksimal untuk
mendapatkan ketentuan mengenai hukum agama $Islam% dengan jalan ber-istinbath
dari al-7ur'an dan as-Sunnah, karena tidak terdapat dalil nash "ang sarih dan mant*+
terhadap hal itu.
32
Dengan ini menjadi jelas bah#a al-7ur'an dan as-Sunnah menjadi
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
1C
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
landasan dalam melakukan ijtihad, dan akal tidak berdiri sendiri. .e+uali itu, ijtihad
merupakan metdlgi penggalian hukum "ang mun+ul sebagai knsekuensi lgis
dari pengakuan terhadap kedudukan al-7ur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum
Islam "ang berlaku sepanjang masa.
-amun akti4itas ijtihad tentu tidak dapat dilakukan se+ara masi! dan
serampangan. Dari aspek subjek $mujtahid%, ijtihad dapat dilakukan leh siapa, di
mana dan kapan saja, sepanjang telah memenuhi s"arat atau kriteria memadai. (anpa
ini, lantas bagaimana membedakan rang "ang beritikad untuk menegakkan Islam
dengan rang "ang han"a berniat menghan+urkan Islam; (anpa ini pun, akal akan
kehilangan !ungsin"a sebagai pengikat agar tidak jatuh dalam kesesatan. >ntuk itulah
para ulama menggariskan kriteria tertentu bagi para mujtahid, "aitu: s"arat umum
$Islam, de#asa, sehat akal dan berda"a intelektual%5
33
s"arat pkk $menguasai ilmu
al-7ur'an, ilmu hadits, ilmu ushul !iKh, bahasa )rab, memahami tujuan s"ariat Islam
dan Ka#aid kulli"ah dan !iKhi"ah%5
34
s"arat pelengkap $mengetahui perkara-perkara
ijma', khila!i"ah dan belum ada kepastian hukum, mengetahui tidak adan"a dalil
Kath'i terhadap kasus "ang dihadapi, saleh dan taK#a%.
39
Sedangkan dari aspek bjek $sasaran%, ijtihad han"a berlaku pada #ila"ah
tertentu, seperti pada hal-hal "ang tidak memiliki ketentuan hukum se+ara jelas, a"at-
a"atJhadits "ang tidak $begitu% jelas maksudn"a. .etidakjelasan ini disebabkan
karena kandungan makna "ang lebih dari satu. (ermasuk dalam hal ini adalah a"at-
a"at "ang ketika diimplementasikan se+ara tekstual seringkali berseberangan dengan
kemaslahatan umat.
3D
Sehingga diperlukan kerja akal $ijtihad% untuk menemukan
mral ideal teks dan merumuskan legal spesi!ik "ang baru. -amun terhadap #ila"ah
!rmat ritual Islam dan perkara "ang telah diatur se+ara sarih, maka tidak berhak
dilakukan ijtihad. Dalam hal ini )llah tidak perlu menjelaskan (illat $alasan% mengapa
tha#a! harus tujuh kali putaran dengan ka'bah di sisi kiri, pun tidak perlu penjelasan
rasinal mengapa shalat subuh itu dua rakaat.
Membatasi akti4itas ijtihad bukan berarti mempersempit atau menutup
pintu ijtihad. 1an"a, ijtihad merupakan derajat dan martabat "ang tinggi se+ara
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
1E
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
s"ar'i,
3C
untuk mengentaskan kejahilan umat dan memberantas mental taKlid buta.
Sehingga, kntekstualisasi pemahaman teks-teks nrmati! mengandung makna bah#a
mas"arakat di mana dan kapan saja berada, selalu dipandang psiti! ptimistis leh
Islam "ang dibuktikan dengan sikap khasn"a "aitu akmdati! terhadap pranata "ang
ada selama mengandung kemaslahatan umat manusia. .e+uali itu, benarlah bah#a
al-,slm shlih li kulli zamn wa makn $Islam baik dan rele4an di setiap masa dan
tempat%.
3E
(. $uang Ling)u* Ajaran Islam
Sebagai agama uni4ersal, ttalitas, dan eksternal, untuk siapapun dan di
manapun, maka ruang lingkup ajaran Islam tentun"a sangat luas dan elastis. Sehingga
+ukup sulit untuk membatasi +akupan ajaran Islam. .esulitan ini pada akhirn"a
berujung pada beragamn"a pandangan, meskipun sebenarn"a masih dapat
dipertemukan. ,erikut beberapa pandangan tentang ruang lingkup ajaran Islam.
Pertama, ajaran Islam "ang berkisar pada tema-tema sentral kehidupan seperti
(uhan, manusia dan alam.
38
1al ini bera#al dari asumsi bah#a perjalanan hidup
manusia tidak bisa berlepas diri dari tiga unsur ini.
Kedua, +akupan ajaran Islam terdiri dari masalah akidah, s"ariah dan akhlak.
4B
&andangan ini mempsisikan ketiga unsur tersebut sebagai satu kesatuan lgis karena
berhubungan timbal-balik, saling berkaitan dan bahkan saling menguatkan.
Ketiga, ajaran Islam tidak pernah keluar dari masalah akidah, ibadah dan
muamalah.
41

Sekilas memang selah terjadi kntradiksi dan tumpang tindih antar
pandangan. -amun sejatin"a, kn4ergensi ketigan"a sangat mungkin dijelaskan.
,erbi+ara tentang (uhan misaln"a, se+ara tidak langsung masuk dalam pembahasan
tentang akidah. Sesuatu "ang alami ketika manusia sejak a#al membutuhkan
bimbingan untuk 'menangkap' (uhan, dan Islam dengan ajaran tauhidn"a
membimbing dengan bukti dan argumentasi handal untuk menghantarkan manusia
kepada pemahaman (uhan "ang benar, untuk kemudian di"akini dengan sebenarn"a.
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
18
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
.e"akinan "ang mengkristal dan kkh terhadap kebenaran (uhan /ang @sa ini
kemudian menjadi tema utama dan pertama dalam akidah.
,egitu juga dengan s"ariah, merupakan tata keper+a"aan "ang mengatur tata
+ara mengabdi kepada (uhan, sehingga pen"erahan diri menjadi sempurna $ttal%.
(ermasuk dalam hal ini adalah aturan bagaimana (uhan $)llah S*(% disembah
se+ara khusus $mahdlah%, dan ini kemudian dikenal dengan istilah ibadah.
Diskursus seputar manusia dan alam, memiliki kaitan dengan knsep manusia
se+ara utuh "ang meliputi hakikat manusia, tujuan, !itrah, tugas "ang diemban,
ptensi ruhani dan jasmani, dan lainn"a. &emahaman se+ara ttal ini akan
menghantarkan pada knsep manusia "ang transenden dan pr-ssial. )rtin"a,
anatmi kemanusiaan manusia akan sempurna han"a dan han"a jika sudah ter+apai
keseimbangan relasi 4ertikal $akidah% dan relasi hri=ntal $muamalah dan akhlak%.
+. ,ujuan Ajaran Islam
(ujuan adalah akhir pengharapan dan +apaian idelistis. )dan"a tujuan ini
kemudian melahirkan langkah $akti4itas% untuk men+apai kndisi akhir tersebut.
&emba+aan terhadap hidup manusia dan alam, akan segera dapat disimpulkan bah#a
kesemuan"a terlalu mahal jika harus berakhir sia-sia tanpa makna. Dengan maksud
lain, manusia, alam dan dis"ariatkann"a Islam tidak lepas dari misi $tujuan% tertentu.
Se+ara sederhana, tujuan kehadiran Islam dapat diketahui melalui pemahaman
terhadap aspek semantik kebahasaan, "akni Islam "ang berarti hidup damai dan
selamat dengan s"arat bersikap tunduk dan pasrah. Jika dikaji lebih mendalam, maka
ada lima hal "ang menjadi tujuan dis"ariatkann"a Islam,
42
"aitu agama $ad-Dn%, ji#a
$al-na's%, akal $al-(a+l%, keturunan $al-nasb% dan harta $al-ml%, "ang kemudian lebih
dikenal dengan istilah ma+sid al-syari(ah.
Se+ara demikian, sesungguhn"a misi Islam adalah semata-mata untuk
kemaslahatan hidup makhluk $manusia%5 damai, sejahtera dan makmur. Ini selaras
dengan !ungsi kehadiran manusia sebagai khali!ah dan hamba sekaligus.
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
2B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
-amun bukankah semua !aham, hukum atau agama "ang ada juga memiliki
tujuan serupa5 men+apai kemakmuran dan kesejahteraan hidup; Fantas parameter apa
"ang menjadikan misi Islam berbeda;
.esejahteraan dalam knteks Islam mempriritaskan a=as keseimbangan,
berrientasi pada kehidupan dunia dan akhirat, immanen dan transenden, ruhani dan
jasmani, indi4idu dan klekti!.
43
.edamaian "ang dituju Islam adalah kedamaian
berbasis batiniah "ang stabil, karena selain materi, pun+ak rasa damai adalah
keridhaan )llah S*(. Islam memandang hidup ini sangatlah panjang dan makr,
tidak sepihak dan terbatas. Ini bisa terjadi lantaran Islam mengajarkan kepada
pemelukn"a agar senantiasa tunduk dan tulus baik ketika memberi maupun
menerima.
-. $AN./UMAN
Islam adalah satu-satun"a agama $ad-dn%, "ang berhak men"andang gelar
agama sama#i $#ah"u% murni. &enamaan agama dengan 'Islam' adalah benar-benar
tentik pemberian (uhan $)llah S*(%, dan tidak identik atau dikaitkan dengan nama
pemba#an"a Muhammad Sa#. Islam han"a dapat dipahami melalui sumber-sumber
"ang memadai untuk menjelaskan kmpleksitas Islam. .arena Islam adalah #ah"u,
maka "ang memadai untuk menjelaskann"a juga han"alah #ah"u. )rtin"a, Islam
"ang benar adalah apa "ang tertuang dalam al-7uran dan as-Sunnah al shahhah.
Sementara apa "ang ada di luar keduan"a, han"alah hasil pemahaman akal manusia
terhadap keduan"a. Sebagai agama uni4ersal, ttalitas, dan eksternal, untuk siapapun
dan di manapun, maka ruang lingkup ajaran Islam tentun"a sangat luas dan elastis
"ang meliputi aspek akidah, s"ariah dan akhlak. Islam hadir mengemban misi untuk
kemaslahatan hidup makhluk $manusia%5 damai, sejahtera dan makmur. Ini selaras
dengan !ungsi kehadiran manusia sebagai khali!ah "ang memakmurkan ,umi dan
hamba "ang mengabdi.
D. LA,IHAN
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
21
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DASAR-DASAR ISLAM, MUTHAWASSITHAH
1. Islam sering diidentikkan dengan Muhammadanisme, bagaimana tanggapan
anda;
2. 1an"a al-7ur'an dan as-Sunnah "ang memadai menjelaskan Islam, mengapa;
3. Dis"ariatkann"a Islam menempatkan manusia sebagai aktr utama,
jelaskan keterkaitan misi su+i Islam dengan urgensi kehadiran manusiaI
E. $E0E$ENSI&END N1,E
BUKU AJAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II
22
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
1
S"amsul )n#ar. 2BB9. Pemikiran $uhammadiyah. -es!on terhada! >iberalisasi ,slam. Surakarta: Muhammadi"ah
>ni4ersit" &ress >MS.
2
,dem.
3
,dem.
4
1amka, dalam (atapangarsa, dkk. 2BB2. Pendidikan "gama ,slam untuk $ahasiswa. Malang: >nit &engella Mata
.uliah >mum >M Malang.
9
(atapangarsa, dkk. ,dem.
D
&andangan ini sama dengan "ang tertuang dalam buku saku Prinsi!-!rinsi! $uhammadiyah. 1882. Malang: >ni4ersitas
Muhammadi"ah Malang
C
)bdul Majid. 188D. "l-,slam. Malang: Fembaga Studi Islam-.emuhammadi"ahan >MM
E
,dem
8
,dem
1B
S"amsul )n#ar. >o0. ?it.
11
)dian 1usaini. ,dem.
12
,uku Saku Prinsi!-!rinsi! $uhammadiyah. 1882. Malang: >MM
13
M. 7uraish Shihab. 2BB9. >ogika dan "gama. Jakarta: Fentera 1ati
14
(atapangarsa, dkk. 2BB2. Pendidikan "gama ,slam untuk $ahasiswa. Malang: >nit &engella Mata .uliah >mum >M
Malang.
19
----------------------. 2BB3. *a#asan )l-7ur'an. Jakarta: Mi=an
1D
)bdul Majid. 188D. "l-,slam. Malang: Fembaga Studi Islam-.emuhammadi"ahan >MM
1C
(atapangarsa, dkk. >o0. ?it.
1E
Muhammad )l#i al-Maliki. 2BB3. 7yariat ,slam. $terj. MustaKim%. /g"akarta: elS)7 &ress.
18
M. 7uraish Shihab. @!. ?it.
2B
,dem.
21
)bdul Majid. >o0. ?it.
22
M. 7uraish Shihab. @!. ?it.
23
(atapangarsa, dkk. 2BB2. Pendidikan "gama ,slam untuk $ahasiswa. Malang: >nit &engella Mata .uliah >mum >M
Malang.
24
Muhammad )l#i al-Maliki. 2BB3. 7yariat ,slam. $terj. MustaKim%. /g"akarta: elS)7 &ress.
29
)bdul Majid. 188D. "l-,slam. Malang: Fembaga Studi Islam-.emuhammadi"ahan >MM
2D
,dem.
2C
Mahmud (hahhan. %aisir $ushthalah al-Aadits. ,eirut: Darul Gikri
2E
(atapangarsa, dkk. 2BB2. Pendidikan "gama ,slam untuk $ahasiswa. Malang: >nit &engella Mata .uliah >mum >M
Malang.
28
,dem.
3B
)bdul Majid. >o0. ?it.
31
Muhammad )l#i al-Maliki. 2BB3. 7yariat ,slam. $terj. MustaKim%. /g"akarta: el S)7 &ress.
32
,uku Saku Prinsi!-!rinsi! $uhammadiyah. 1882. Malang: >MM
33
2uhdi, dalam )bdul Majid. >o0. ?it.
34
(atapangarsa, dkk. 2BB2. Pendidikan "gama ,slam untuk $ahasiswa. Malang: >nit &engella Mata .uliah >mum >M
Malang.
39
2uhdi, dalam (atapangarsa, dkk. ,dem.
3D
M. Saad Ibrahim. 2BB9. Pemikiran $uhammadiyah. -es!on terhada! >iberalisasi ,slam. Surakarta: Muhammadi"ah
>ni4ersit" &ress >MS.
3C
Muhammad )l#i al-Maliki. 2BB3. 7yariat ,slam. $terj. MustaKim%. /g"akarta: elS)7 &ress.
3E
M. 7uraish Shihab. 2BB9. >ogika dan "gama. Jakarta: Fentera 1ati
38
)bdul Majid. 188D. "l-,slam. Malang: Fembaga Studi Islam-.emuhammadi"ahan >MM
4B
(atapangarsa, dkk. 2BB2. Pendidikan "gama ,slam untuk $ahasiswa. Malang: >nit &engella Mata .uliah >mum >M
Malang.
41
Muhammad )l#i al-Maliki. 2BB3. 7yariat ,slam. $terj. MustaKim%. /g"akarta: elS)7 &ress.
42
,dem.
43
)bdul Majid. 188D. "l-,slam. Malang: Fembaga Studi Islam-.emuhammadi"ahan >MM