Anda di halaman 1dari 14

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan


hasrat kurikulum
satu alat untuk menyokong pembelajaran dan pengajaran secara berterusan
mempunyai 6 aras penguasaan daripada Band 1 yang terendah dan Band 6
yang tertinggi sejajar dengan hasil pembelajaran yang dihasratkan oleh Kurikulum.

Deskriptor (Petunjuk) Prestasi:

Pernyataan yang menunjukkan sejauh mana murid perlu mempamerkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan.

Deskriptor mengandungi tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran,
cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir dan dimensi kualiti tingkah laku
(Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid.
Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid berguna untuk:
1. memantau, menilai dan melaporkan perkembangan pembelajaran setiap murid.
2. mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid dalam pembelajaran untuk tindakan
susulan yang berkesan.
3. mendapatkan profil kelas atau gambaran tentang perkembangan pembelajaran murid
untuk guru merancang pengajaran yang lebih berkesan.
4. memberikan maklumat yang segera tentang perkembangan pembelajaran murid kepada
guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan mana-mana pihak berkepentingan sebagai asas
perbincangan untuk tindakan meningkatkan prestasi murid.
5. memberi maklum balas tentang keberkesanan suatu intervensi pengajaran yang
dilaksanakan.
6. merancang dan menetapkan sasaran pencapaian murid di awal tahun secara individu
dan kolaboratif.

Pemerhatian
Penilaian rakan sebaya
Latihan / Kerja harian
Kuiz
Ujian bertulis
Senarai semak
Buku skrap
Persembahan
Demonstrasi
Skala rating holistik
Kerja projek
Tugasan bertulis
Portfolio
Amali
Tilawah
Lisan
Simulasi
Cadangan Kaedah dan Alat Pentaksiran

5
PEMERINGKATAN DESKRIPTOR
Ditentukan berdasarkan tiga perkara:
1. Tingkah laku yang perlu dipamerkan
2. Cakupan kriteria/aspek yang ditaksir
3. Dimensi kualiti tingkah laku yang perlu dipamerkan
(Qualifier) secara kuantitatif atau kualitatif
Aras Penguasaan
Band 1 Band 2 Band 3 Band 4
Band
5
Band
6
1. Tingkah laku

2. Cakupan kriteria/aspek

3. Dimensi kualiti tingkah
laku
Kontinum perkembangan
PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ ARAN MURID

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJ ARAN MURID


PERBANDINGAN DSP DENGAN
PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

Jumlah Bilangan Pernyataan Deskriptor dan Pernyataan Evidens
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
Mata pelajaran
DSP Panduan
Perkembangan
Pembelajaran
Murid
DSP Panduan
Perkembangan
Pembelajaran
Murid
DSP Panduan
Perkembangan
Pembelajaran
Murid
Bahasa Melayu
32 18 33 18 27 18
Bahasa Inggeris
33 18 37 18 36 18
Matematik
26 18 37 12 48 18
Dunia Seni
Visual
81 6 100 6 66 6
Lampiran 1
DSP Sedia Ada
BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS
1
Tahu


B1
Mengetahui
asas
kemahiran
geografi dan
geografi
negara
Malaysia

B1D1
Mengetahui asas
kemahiran
geografi
B1D1E1
Menyatakan
kedudukan relatif
sesuatu
B1D1E2
Menyatakan arah mata
angin
B1D1E3
Menyatakan jarak
mutlak dan jarak relatif
B1D1E4
Mengenal pasti skala
lurus
B1D1E5
Mengenal simbol peta
lakar
B1D2
Mengetahui
pelbagai bentuk
muka bumi
B1D2E1
Menamakan pelbagai
bentuk muka bumi
di Malaysia
B1D3
Mengetahui jenis
cuaca dan iklim
B1D3E1
Menamakan jenis iklim
di Malaysia
B1D4
Mengetahui jenis
tumbuhan
semula jadi dan
hidupan liar
B1D4E1
Menamakan
tumbuhan semula jadi
B1D4E2
Menamakan hidupan
liar


Dipermudahkan kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid
TEMA BAND DESKRIPTORKemahiran
Geografi
Kedudukan
Arah
Jarak dan skala
Simbol peta
Peta topo
Graf bar mudah1

Menyatakan asas kemahiran geografi yang
berkaitan perkara berikut dengan betul:
Kedudukan
Arah
Jarak dan skala


2

Menjelaskan kemahiran geografi yang
berkaitan perkara berikut dengan jelas.
Kedudukan
Arah
Jarak dan skala
Simbol peta


3

Mengaplikasi kemahiran geografi
melibatkan perkara berikut dengan betul
dan tepat.
Mengorientasi kompas
Mengukur jarak menggunakan skala
Membina graf

4

Mengaplikasikan dan menghubungkait
kemahiran geografi dalam organisasi ruang
atau lapangan mengikut prosedur yang
betul dan tepat.

5

Mentafsir dan menjelaskan maklumat
dalam peta lakar dan bahan grafik dengan
tepat relevan/sesuai dan terperinci


6

Mengemukakan dan mempersembahkan
idea / pendapat / cadangan yang bernas
tentang kesejahteraan persekitaran
menggunakan kemahiran geogarafi yang
relevan dan jelas


10
PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
P
NAMA MURID: ALI BIN AHMAD
MP: MATEMATIK
TAHUN: 1
NO. TEMA BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6
1 NOMBOR DAN OPERASI

2 SUKATAN DAN GEOMETRI

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID :
INDIVIDU
(BULAN JUN)
NAMA MURID: ALI BIN AHMAD
NO. TEMA BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6
1 NOMBOR DAN OPERASI
2 SUKATAN DAN GEOMETRI


PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID :
INDIVIDU
(BULAN SEPTEMBER)

13
PELAPORAN
PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN
MURID
13