Anda di halaman 1dari 6

ANALISIS PERBANDINGAN JENIS SOALAN DALAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN

BAHASA MELAYU SPM 2009


ANTARA NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH

KERTAS 2
RUMUSAN PROSA PROSA PUISI TB TB TB NOVEL PE
MODEN KLASIK
2(d) 3(a) 3 (b) 3(e) 4(a) & (b)
2(b) 2(c)

g kesan-kesan Drama Kezaliman Sajak Jalan- Tulis dua ayat: Kenal pasti Kemukakan tiga a) Nilai bijaksana Cik
pemakanan Jangan membawa jalan raya ayat-ayat peribahasa yang dalam novel Ci
makanan segera bunuh padah kotaku i) alah berikut dan menggamabarkan
kepada kanak- rama- ii) reda nyatakan situasi yang b) Dua novel -
kanak dan cara- rama iii) perang jenisnya terdapat dalam nyatakan watak
cara ayat ini. sampingan dalam Se
mengatasinya. setiap novel.

strategi untuk Drama Pertarungan Sajak Di ruang i) melayan tetamu Menyatakan Nyatakan a) Bagaimanakah N
menangani Serunai Tuah dengan gemanya ii) mencabar minda jenis ayat - peribahasa yang watak-watak
penularan Malam Jebat iii) menerima ayat sesuai dengan dalam novel yang
wabak H1N1 cabaran penyata, ayat-ayat tersebut anda kaji Se
dan kesan iv) mengejar impian ayat tanya, menyelesaikan
penularannya v) meningkatkan ayat seruan masalah yang
kepada negara prestasi dan ayat dihadapi?
v) membangkitkan perintah
semangat b) Berdasarkan
dua novel yang
telah anda kaji,
bandingkan
persoalan simpati
dalam setiap
novel.

u Punca-punca Drama Cerita Bayan... Syair i) daya saing Gabungkan Nyatakan a) Bincangkan Ci
berlakunya kes Puteri Li Kelebihan ii) cetak rompak ayat peribahasa yang dua perwatakan
rumah Po Ilmu iii) berbelah bahagi sehingga mempunyai watak utama C
terbengkalai di iv) bercampur aduk menjadi tiga maksud yang dalam novel yang
negara ini dan v) mengambil alih ayat sama atau hampir anda pelajari Se
kesan-kesan vi) membaik pulih sama dengan
yang timbul peribahasa yang b) Huraikan nilai
daripada diberi kasih sayang dan
masalah baik hati
tersebut. berdasarkan dua
novel yang anda
pelajari.
Kebaikan Drama Cerita Bayan... Sajak Jalan- i) menyapa Gabungkan kemukakan tiga a) Huraikan dua S
pendidikan luar Kerusi jalan Raya ii) memanggil ayat peribahasa yang peristiwa yang disu
bilik darjah Kotaku iii) melaung sehingga menggambarkan menggambarkan Ci
secara bermodul iv) menyeru menjadi tiga tiga situasi teknik saspens
dan v) menjerit ayat berbeza yang dalam novel yang C
kekangannya. vi) meneriak majmuk terdapat dalam anda pelajari.
petikan Se
b) Dua novel - dua
nilai
bertanggungjawab
daripada setiap
novel tersebut.

Musibah Drama Sabor Sajak Jalan- i) balai raya Tukarkan nyatakan a) Dua
pemanasan Serunai jalan Raya ii) temu ramah ayat-ayat peribahasa atau perwatakan watak disu
global terhadap Malam Kotaku iii) reka bentuk kepada kata-kata hikmat antagonis dalam Cikg
alam dan punca- iv) deria rasa bentuk yang sesuai novel.
punca v) susun atur susunan dengan ayat-ayat C
berlakunya vii) segi empat songsang tersebut. b) Dua novel -
pemanasan panjang melalui Huraikan satu Se
global pendepanan peristiwa yang
frasa kerja dapat dijadikan
sahaja, teladan dalam
pendepanan setiap novel.
frasa
adjektif dan
pendepanan
frasa sendi
nama
sahaja.
langkah-langkah Drama Sabor Sajak Anak Tulis dua ayat: Tukarkan nyatakan a) Pengarang Cikg
menjayakan Kerusi Laut (i) faedah perbualan di peribahasa yang menggunakan
program kitar ( ii ) daki bawah sesuai dengan pelbagai teknik Se
semula dan ( iii ) alamat kepada situasi tersebut. penceritaan untuk
faedahnya. bentuk menghasilkan
laporan. sebuah novel
yang menarik.
Huraikan dua
contoh teknik
imbas kembali
yang digunakan
dalam novel yang
anda kaji dan
nyatakan dua
sebab teknik
tersebut dikatakan
menarik.

b) Berdasarkan
dua buah novel
yang anda kaji,
huraikan
persamaan latar
masa yang
terdapat dalam
dua buah novel
tersebut.
Kepentingan Drama Sabor Sajak Jalan- (i) masak - Tukar ayat Kemukakan (a) Jelas dua Ci
pendermaan Kerusi jalan raya masak-memasak penyata peribahasa yang persoalan
organ di negara kotaku (ii) tawar - tawar- kepada ayat sesuai bagi kebijaksanaan.
kita dan menawar tanya mengisi tempat Se
halangan untuk (iii) sandar - kosong (b) Huraiakan dua
menderma sandar-menyandar latar masa bagi
organ. dua buah novel.

Langkah- Drama Pertarungan Syair (i) perilaku Tukar cakap Baca ayat yang (a) Berdasarkan C
langkah Serunai Tuah dengan Kelebihan (ii) prabayar ajuk (dialog) mengandungi sebuah novel
kerajaan Malam Jebat Ilmu (iii) poliklinik ke cakap peribahasa di yang anda Se
meringankan (iv) pancaindera pindah bawah dengan pelajari, jelaskan
beban rakyat (v) prokerajaan teliti, kemudian dua peristiwa
dalam (vi) pascamerdek kemukakan yang
menghadapi a peribahasa lain menunjukkan nilai
kegawatan yang setara kebijaksanaan.
ekonomi dan maksudnya
kesan-kesan dengan (b) Watak
pemulihan peribahasa sampingan
ekonomi kepada tersebut. memainkan
rakyat. peranan yang
penting dalam
perkembangan
plot sesebuah
novel. Huraikan
dua perwatakan
bagi satu watak
sampingan dalam
dua buah novel
yang anda
pelajari.
kepentingan Drama Pertarungan Sajak Anak (i) kawal selia Cerakinkan Nyatakan a) Watak Ci
menghayati Kerusi Tuah dengan Laut (ii) kenal pasti ayat peribahasa yang sampingan turut
sejarah dan Jebat (iii) maklum balas majmuk sesuai dengan berperanan
langkah-langkah (iv) bedah siasat dalam maksud ayat penting dalam
memupuk minat (v) lintas langsung perenggan sesebuah novel.
pelajar untuk (vi) susun atur di bawah Nyatakan empat
mempelajari kepada contoh yang
sejarah. enam ayat menunjukkan
tunggal keprihatinan
tanpa watak sampingan
mengubah dalam sebuah
maksud novel yang anda
asalnya. kaji.

b) Berdasarkan
dua buah novel
yang anda kaji,
huraikan
persamaan dua
nilai murni yang
ada dalam kedua-
dua novel.

Tindakan Drama Cerita Bayan... Sajak Jalan- i) sama rata - Tukar dialog isi tempat kosong a) Pengarang Ci
menangani Jangan jalan Raya menyamaratakan kepada dengan sering
kenaikan harga Bunuh Kotaku ii) salah guna - cakap peribahasa atau mengemukakan
barang dan Rama- menyalahgunakan pindah kata-kata hikmat pelbagai peristiwa
kekangan yang rama iii) putar belit - yang
dihadapi memutarbelitkan menimbulkan
pengguna akibat tanda tanya
kenaikan harga kepada pembaca
barang. dalam novel
mereka. Huraikan
dua peristiwa
yang
menimbulkan
tanda tanya dalam
satu novel yang
telah anda
pelajari.
Mengapakah
anda berpendapat
demikian?

b) Berdasarkan
dua buah novel
yang telah anda
kaji, bandingkan
satu cabaran yang
dihadapi oleh
mana-mana satu
watak sampingan
yang terdapat
dalam novel
tersebut.
Kepentingan Drama Cerita Bayan... Sajak Jalan- i) antarabangsa Ayat pasif Kemukakan tiga a) Kesan yang C
kegiatan Kerusi jalan Raya ii) kakitangan kepada ayat peribahasa anda alami
kokurikulum dan Kotaku iii) setiausaha aktif menggambarkan selepas membaca Se
kekangan- iv) tandatangan tiga situasi yang novel tersebut.
kekangan dalam v) tanggungjawab berbeza b) Huraian
pelaksanaannya. vi)warganegara peristiwa yang
membuktikan nilai
kerjasama dalam
dua buah novel.

Usaha-usaha Drama Pertarungan Sajak Jalan- i) bersih-membersih Ayat biasa Kemukakan tiga a) Dua peristiwa
menjadikan Jangan Tuah dengan jalan Raya ii) cubit-mencubit kepada ayat peribahasa menggambar nilai
bahasa Melayu Bunuh Jebat Kotaku iii) tingkah- songsang menggambarkan keberanian pada d
sebagai bahasa Rama- meningkah tiga situasi yang watak utama
ilmu dan rama iv) berbeza b) Huraikan dua S
kekangannya mengemaskinikan peristiwa imbas
v) kembali
mencampuradukkan berdasarkan dua
vi) novel.
menguatkuasakan

Langkah- Cerpen Kepahlawanan Sajak Derita i) tawar - tawar- Pisahkan Kemukakan tiga a) Setiap novel Ci
langkah untuk Annyss Tun Beraim Pertama menawar ayat-ayat peribahasa atau mempunyai
memantapkan Sophellia Bapa ii) simpang - dalam kata-kata hikmat keistimewaan-
penggunaan simpang-perenang petikan yang keistimewaan
bahasa Melayu iii) turun - turun- kepada menggambarkan yang tersendiri.
dan kekangan temurun enam ayat tiga situasi yang Nyatakan dua
yang dihadapi. tunggal berbeza perkara yang
anda anggap
menarik tentang
sebuah novel
yang anda kaji.
b) Berdasarkan
dua buah novel
yang telah anda
pelajari,
bandingkan tema
yang terdapat
dalam novel-novel
tersebut

Langkah- Drama Asal usul Raja Sajak Manusia i) bulat Nyatakan Nyatakan a) Teknik suspen C
E langkah Serunai Kecil dan ii) bulat-bulat subjek dan peribahasa atau dan kejutan.
melestarikan Malam kesejahteraan. iii) mentah predikat kata-kata hikmat b) Bandingkan Se
alam sekitar dan iv) mentah-mentah yang sama satu watak
faedah- v) para maksud dengan sampingan dalam
faedahnya. vi) para-para peribahasa yang dua novel.
diberi.
Langkah- Drama Pertarungan Sajak Anak i) gagap - gugup ayat Isi tempat kosong a) Dua teknik http:
langkah Serunai Tuah dengan Laut ii) rempah - songsang dengan penceritaan dalam b
meningkatkan Malam Jebat rempuh kepada ayat peribahasa yang satu novel.
keberkesanan iii) sembah - biasa sesuai. b) Bandingkan Se
kitar semula dan sembuh pengakhiran cerita
faedah-faedah bagi dua novel
kitar semula.

Kesan-kesan Cerpen Cerita Bayan... Seloka Pak i) berhemah - Cerakin Nyatakan a) Bandingkan
pemanasan Virus Zel Kaduk berhemat ayat peribahasa yang perwatakan watak
global dan Untuk ii) dibubar - digubal majmuk mempunyai utama dengan
punca-punca Abah iii) menghebahkan kepada ayat maksud yang satu watak Se
K) terjadinya - menghebohkan tunggal sama sampingan.
fenomena ini. b) Perbandingan
dua novel:
Huraikan dua nilai
keberanian dalam
setiap novel.

Terima kasih kepada semua penyumbang. Sumbangan anda pasti dihargai semua pelajar.
Ke Menu Utama