Anda di halaman 1dari 25

PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/1

UNIT 10 PENYONGSANG TERSUAP ARUS


DAN TERSUAP VOLTAN
OBJEKTIF
Objektif Am : Mengetahui dan memahami kawalan kelajuan motor aruhan
sangkar tupai dengan menggunakan penyongsang frekuensi
bolehubah, penyongsang penukar tertib, terminologi tersuap
voltan, terminologi tersuap arus serta kendalian pemacu
penyongsang tersuap arus dan tersuap voltan.
Objektif Khusus : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :-
melakarkan litar bagi sistem pemacu penyongsang tersuap arus
(arus tetap
menerangkan kendalian litar sistem pemacu penyongsang
tersuap arus (arus tetap
melakarkan bentuk gelombang motor bila disuap dari
penyongsang arus tetap
menerangkan dua kelebihan penyongsang arus tetap
menerangkan pembrekan secara penjanaan semula
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/2
INPUT
10.0 PENGENALAN
Di dalam unit !" ini pula kita akan melihat lebih lanjut lagi sistem pemacu
penyongsang tersuap arus setelah kita mengetahui takrifan bagi penyongsang
tersebut.
#enyongsang tersuap arus (current fed inverter juga boleh dipanggil
penyongsang sumber arus (current source inverter atau CSI. #enyongsang
tersuap arus ini mempunyai litar yang sama dengan penyongsang tersuap voltan
cuma yang diubah adalah arus bukannya voltan.
10.1 LITAR BAGI SISTEM PEMAC PEN!ONGSANG TERSAP ARS
"ARS TETAP#
$%&%' !".! : (istem pemacu penyongsang tersuap arus (frekuensi bolehubah
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/3
10.1.1 KEN$ALIAN LITAR SISTEM PEMAC PEN!ONGSANG
TERSAP ARS "ARS TETAP#
)(* (juga dipanggil current-source inverter mempunyai litar yang sama
dengan litar ++* (voltage-variable inverter yang akan dibincangkan
dalam ,nit !!. -etapi dalam )(* ini yang diubah adalah arus bukannya
voltan.
)(* memerlukan sumber arus terus yang tetap merujuk kepada
kebolehannya membekalkan jumlah arus yang besar tanpa menurunkan
nilai beban dalam litar.
Rajah 10.1 menunjukkan litar kuasa untuk penyongsang tersuap arus
menggunakan Darlington kuasa sebagai suis. #enerus terkawal fasa
menjanakan arus terus bolehubah yang mana akan ditukarkan kepada
sumber arus dengan menyambungkan sebuah induktor yang besar bersiri
dengannya. #enerus terkawal (()$, diikuti dengan pemenggal %- boleh
juga digunakan untuk mendapatkan sumber %- bolehubah. Mod kawalan
penyongsang boleh diperolehi samada dalam bentuk enam (. langkah
ataupun pemodulatan lebar denyut.
Rajah 10.2(a) menunjukkan rajah blok pemacu arus ulangalik frekuensi
bolehlaras model !/0" 1raham. #emacu ini menggunakan )(*.
*a terdiri daripada dua (2 bahagian besar iaitu :
%. 3ahagian 4awalan
3. 3ahagian 4uasa
%. 3%'%1*%5 4%6%7%5
3ahagian kawalan mempunyai litar pengaturan (regulating circuitr
untuk voltan dan arus serta litar logik pintu tiristor (SCR gating logic
circuitr.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/4
$%&%' !".2 (a : 4awalan kelajuan motor %, )(* model !/0" 1raham
((umber ! "otors and Controls# $age %&'
3. 3%'%1*%5 4,%(%
i #eringkat pertama di bahagian kuasa ialah tetimbang masukan
(in(ut bridge yang akan menukarkan kuasa masukan arus
ulangalik tiga fasa kepada arus tetap. -etimbang masukan pada
Rajah 10.2(b) adalah dari jenis penerus tetimbang diod tiga (8
fasa yang konvensional. *a mengandungi diod D!8-D!0. 4egunaan
penerus ini adalah untuk menukar kuasa masukan tiga (8 fasa
kepada bus voltan %- tetap. 4apasitor )! ialah ban) kapasitor
elektrolitik. 4apasitor ini dicas kepada keupayaan bus. Dengan
voltan talian 9."+ arus ulang alik, )! akan dicas kepada .2"+.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/5
$%&%' !".2 (b : -etimbang masukan, 4awalan )(* 1raham !/0"
((umber ! "otors and Controls# $age %&'
$%&%' !".2 (c : 7itar pemenggal, 4awalan )(* 1raham
((umber ! "otors and Controls# $age %'0
ii #eringkat kedua dalam litar kuasa ialah pemenggal (cho((er.
#emenggal ialah suis elektronik yang akan *+ dan *,,kan
induktor besar daripada bus %- secara silih berganti. %tau dengan
kata lain arus tetap dari peringkat pertama akan dibekalkan kepada
pemenggal sumber arus (current source cho((er. #emenggal
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/6
mengubah arus terus tetap kepada denyut arus terus melalui
induktor yang besar. *nduktor menjadi sumber arus bagi beban
(motor aruhan. 7itar pemenggal yang telah dipermudahkan
ditunjukkan pada Rajah 10.2 (c).
3erdasarkan pada Rajah 10.2(c), apabila gegelung disambung bus
%- keupayaan tetap, arus akan bertambah. 4edudukan suis
elektronik seperti ini dinamakan I+C. 3ila suis dalam kedudukan
buka, induktor 7!0 dan 7!: menetapkan aliran arus tanpa bantuan
dari bus %-. *ni akan menarik keluar tenaga dari induktor dan
menyebabkan arus menurun. 4edudukan suis seperti ini dipanggil
;decrease< atau D-C.
%rus beban dikesan oleh peranti ;.all -ffect< yang memberi
voltan keluaran terus ini dan disuapkan semula kepada litar
pengaturan di mana ia dibandingkan dengan nilai yang diperlukan
oleh sistem untuk menggerakkan beban (motor. 7itar pengaturan
kemudiannya mengubah masa yang digunakan dalam keadaan
bertambah atau increase. -indakan ini akan mengawal arus beban
supaya berada pada nilai yang diperlukan.
iii #eringkat akhir bahagian kuasa ialah penyongsang jenis tetimbang.
#enyongsang jenis tetimbang ini akan menyalurkan keluaran
pemenggal dengan fasa yang betul kepada motor tiga (8 fasa
untuk jumlah masa yang betul.
Rajah 10.2(d) merupakan bahagian penyongsang. *a adalah
penyongsang enam (. langkah dengan ()$! - ()$. menyuiskan
arus beban pada kadar yang betul sebagaimana yang ditentukan
oleh litar kawalan. #enukartertib kapasitor iaitu )20 = )88
menyimpan tenaga yang diperlukan untuk mematikan ()$ dengan
cara menyongsangkan voltan terminalnya.
Diod D! = D. mengasingkan kapasitor daripada beban. 'anya dua
(2 ()$ sahaja yang dihidupkan pada sebarang ketika. Dua ()$
tersebut akan mati apabila ()$ yang bersebelahan dengannya
dipicu pada fasa seterusnya.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/7
*nduktor motor juga memainkan peranan di mana penukartertib
induktor akan menyimpan tenaga yang diperlukan untuk
menukartertib dan tenaga ini juga akan mengecas kapasitor untuk
kitaran yang berikutnya.
#emenggal mengawal arus dalam penyongsang yang datang dari
7!0. 6alaupun terdapat dua laluan selari untuk arus, jumlah
keduanya tidak akan menjadi lebih besar dari arus keluaran dari
pemenggal. #enyongsang hanya akan mengawal masa untuk arus
mengalir melalui setiap fasa motor.
$%&%' !".2 (d : 7itar penyongsang, 4awalan )(* 1raham
((umber ! "otors and Controls# $age %'1
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/8
AKTIVITI 10(A)
UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN PENILAIAN KENDIRI
SILA SEMAK JAWAPAN DIRUANGAN MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA
!".! 3erikan maksud )(*.
!".2 5yatakan satu perbe>aan di antara )(* dan ++*.
!".8
$%&%' !"-!
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/9
i. 5amakan litar yang terdapat pada Rajah 10-1.
ii. -erangkan secara ringkas kendalian litar bagi rajah dalam soalan !"-!(i.
!"-9
$%&%' !"-2
Rajah 10-2 menunjukkan sebuah litar pemenggal (cho((er yang digunakan oleh
litar dalam Rajah 10-1.
3erdasarkan kepada Rajah 10-2 :
i. -erangkan fungsi litar tersebut.
ii. -erangkan prinsip kendaliannya.
!"-/ #emacu arus ulangalik frekuensi bolehlaras model !/0" 1raham terdiri daripada
$A (2 bahagian besar iaitu bahagian kawalan dan bahagian kuasa.
5yatakan $A (2 kumpulan litar yang terdapat di bahagian kawalan.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/10
!"-.
$%&%' !"-8
Rajah 10-% menunjukkan rajah blok sebuah motor kawalan %, penyongsang
sumber arus ()(* jenis !/0" 1raham. 3erdasarkan Rajah 10-% tersebut :
i. 5amakan blok bahagian yang diwakili oleh blok %, 3 dan ).
ii. 5yatakan kesan yang dihadapi oleh )(* sekiranya blok % mengalami
kerosakan.
iii. 5yatakan fungsi blok 3.
iv. 3erikan fungsi induktor utama.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/11
% 3 )
BA%AGIAN KASA
BA%AGIAN KA&ALAN
*nduktor
utama
M
Motor
%ruhan
MAKLUMBALAS AKTIVITI 10(A)
!".! )(* bermaksud current source inverter.
!".2 #erbe>aan di antara )(* dan ++* ialah dalam )(* yang diubah adalah arus
manakala ++* yang diubah adalah voltan.
!"-8 i. 7itar sistem pemacu penyongsang tersuap arus.
ii. Rajah 10-1 menunjukkan litar kuasa untuk penyongsang tersuap arus
menggunakan Darlington kuasa sebagai suis. #enerus terkawal fasa
menjanakan arus terus bolehubah yang mana akan ditukarkan kepada
sumber arus dengan menyambungkan sebuah induktor yang besar bersiri
dengannya. #enerus terkawal (()$, diikuti dengan pemenggal %- boleh
juga digunakan untuk mendapatkan sumber %- bolehubah. Mod kawalan
penyongsang boleh diperolehi samada dalam bentuk enam (. langkah
ataupun pemodulatan lebar denyut.
!"-9 i. ?ungsi litar dalam Rajah 10-2 ialah sebagai suis elektronik yang akan *+
dan *,,kan induktor besar daripada bus %- secara silih berganti.
ii. #emenggal mengubah arus terus tetap kepada denyut arus terus melalui
induktor yang besar. *nduktor menjadi sumber arus bagi beban (motor
aruhan. 3erdasarkan pada Rajah 10-2, apabila gegelung disambung bus
%- keupayaan tetap, arus akan bertambah. 4edudukan suis elektronik
seperti ini dinamakan I+C. 3ila suis dalam kedudukan buka, induktor 7!0
dan 7!: menetapkan aliran arus tanpa bantuan dari bus %-. *ni akan
menarik keluar tenaga dari induktor dan menyebabkan arus menurun.
4edudukan suis seperti ini dipanggil ;decrease< atau D-C.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/12
%rus beban dikesan oleh peranti ;.all -ffect< yang memberi voltan
keluaran terus ini dan disuapkan semula kepada litar pengaturan di mana
ia dibandingkan dengan nilai yang diperlukan oleh sistem untuk
menggerakkan beban (motor. 7itar pengaturan kemudiannya mengubah
masa yang digunakan dalam keadaan bertambah atau increase. -indakan
ini akan mengawal arus beban supaya berada pada nilai yang diperlukan.
!"-/ D,% kumpulan litar yang terdapat di bahagian kawalan ialah :
i. litar pengaturan untuk voltan dan arus
iii. litar logik pintu tiristor
!"-. i. % - -etimbang masukan (In(ut bridge
3 - #emenggal %-
) - #enyongsang jenis tetimbang
ii. )(* tidak akan dapat berfungsi kerana kuasa masukan tiga (8 fasa tidak
dapat ditukarkan kepada bus voltan %- yang tetap sekiranya blok %
mengalami kerosakan.
iii. ?ungsi blok 3 ialah mengubah arus terus tetap kepada denyut arus terus
melalui induktor yang besar.
iv. ?ungsi induktor utama ialah sebagai sumber arus bagi beban (motor
aruhan.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/13
INPUT
10.1.' BENTK GELOMBANG MOTOR BILA $ISAP $ARI
PEN!ONGSANG ARS TETAP
3entuk gelombang motor yang disuap dari penyongsang arus tetap dapat
dilihat dari sinkrogram (snchrogra/ iaitu Rajah 10.% di mana ia
menunjukkan gelombang arus dan voltan pada motor apabila disuap dari
penyongsang arus tetap.
$%&%' !".8 : 1elombang arus dan voltan pada motor apabila disuap
dari penyongsang arus tetap
((umber ! "otors and Controls# $age %'2
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/14
Merujuk pada Rajah 10.2(d), voltan arus terus pada terminal masukan
penyongsang akan berubah menurut permintaan beban. #ada keadaan
tanpa beban, voltan akan hampir-hampir sifar. #ada keadaan beban
kadaran, voltan akan menjadi maksima.
-indakbalas motor dan beban dengan arus yang dikenakan dan frekuensi
menentukan pembilang medan elektromagnetik (C-", bagi motor. *anya
hampir-hampir sinusoidal dengan berlakunya pepaku (s(i)e setiap kali
()$ menukar tertib.
Dari Rajah 10.%, dapat dilihat bahawa arus mengalir untuk !2" pada arah
positif, berhenti untuk ." dan kemudian mengulangi pengaliran tetapi
mengikut arah negatif pula. %rus positif untuk fasa % ialah apabila ()$!
mengalir dengan samada ()$. atau ()$2 mengalir. 1elombang gerigi
(sa0tooth berlaku di bahagian atas arus kesekenaan (coincides dengan
pertukaran keadaan pemenggal di antara keadaaan menambah dan
mengurang.
10.1.( $A KELEBI%AN PEN!ONGSANG ARS TETAP
!. %rus puncak yang rendah melalui transistor.
2. 3eroperasi dengan baik pada kelajuan yang rendah dan merupakan
litar kuasa yang lasak.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/15
10.1.) PEMBREKAN SECARA PEN*ANAAN SEMLA
4elebihan kawalan frekuensi adalah ianya membenarkan pembrekan
secara penjanaan semula. Merujuk kepada Rajah 10.1, diandaikan motor
disambungkan ke talian 9."+, /"'>. Motor tersebut berpusing pada !./"
p.p.m. dengan memacu beban pada dayakilas tetap iaitu -
7
@!"" 5-m (titik
operasi !. &ika kita dengan tiba-tiba mengurangkan frekuensi dan voltan
sebanyak /"A, motor tersebut dengan segera akan beroperasi sepanjang
28"+, 8"'> pada lengkung dayakilas = kelajuan.
Bleh kerana kelajuan tidak boleh bertukar dengan serta merta (disebabkan
oleh sifat tekun, dengan tiba-tiba kita akan mendapati lengkung tersebut
berada pada titik operasi 2 di lengkung dayakilas = kelajuan yang baru.
Dayakilas motor adalah negatif, akibatnya kelajuan akan menurun dengan
cepat mengikut lengkung /"A sehingga mencapai dayakilas -
7
(titik
operasi 9. )iri yang menarik daripada operasi-operasi ini ialah dalam
pergerakan melalui lengkung daripada titik operasi 2 ke titik operasi 8,
tenaga dikembalikan ke talian arus ulangalik (%, disebabkan oleh motor
bertindak sebagai penjana segerak sepanjang jarak lengkung ini.
4emampuan untuk mendapatkan dayakilas yang tinggi daripada sifar ke
kelajuan penuh bersama dengan pembrekan secara penjanaan semula yang
ekonomi adalah sebab utama mengapa kawalan frekuensi pemacu motor
aruhan menjadi popular.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/16
Dayakilas
(+-/
!2"

0"
8"" ."" :"" !0""
4elajuan(p.p.m
$%&%' !".9 : 4esan menukar frekuensi stator secara tiba-tiba
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/17
!""
-itik operasi !
-
7
-itik operasi 9
-itik operasi 8
-itik operasi 2
28"+, 8"'> 9."+, ."'>
AKTIVITI 10(B)
UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN PENILAIAN KENDIRI
SILA SEMAK JAWAPAN DIRUANGAN MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA
!"-C
$%&%' !"-9
i. -erangkan apakah yang boleh diperolehi dari Rajah 10-1.
ii. 5yatakan sebab berlakunya pepaku (s(i)e pada gelombang seperti yang
ditunjukkan pada Rajah 10-1.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/18
!".05yatakan $A (2 kebaikan penyongsang arus tetap.
!"-: (alah satu kelebihan kawalan frekuensi adalah ianya membenarkan pembrekan
secara penjanaan semula. 3incangkan.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/19
MAKLUMBALAS AKTIVITI 10(B)
!"-C i. Dari Rajah 10-1, dapat dilihat bahawa arus mengalir untuk !2" pada arah
positif, berhenti untuk ." dan kemudian mengulangi pengaliran tetapi
mengikut arah negatif pula. %rus positif untuk fasa % ialah apabila ()$!
mengalir dengan samada ()$. atau ()$2 mengalir. 1elombang gerigi
(sa0tooth berlaku di bahagian atas arus kesekenaan (coincides dengan
pertukaran keadaan pemenggal di antara keadaaan menambah dan
mengurang.
ii. #epaku (s(i)e berlaku disebabkan ()$ menukar tertib.
!"-0 D,% kebaikan penyongsang arus tetap ialah :
i. %rus puncak yang rendah melalui transistor.
ii. 3eroperasi dengan baik pada kelajuan yang rendah dan merupakan litar
kuasa yang lasak.
!".:$ujuk pada nota !".!.9.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/20
PENILAIAN KENDIRI
JAWAB SEMUA SOALAN.
SEMAK JAWAPAN PADA MAKLUMBALAS YANG DISEDIAKAN.
JIKA ADA MASALAH, SILA RUJUK PADA PENSYARAH
MATAPELAJARAN.
SOALAN 10+1
Di dalam litar kuasa bagi sistem pemacu penyongsang tersuap arus terdapat litar
penyongsang yang menggunakan satu litar sebagai suis. 5yatakan litar tersebut.
SOALAN 10+'
4awalan kelajuan motor %, )(* model !/0" 1raham terdiri daripada dua bahagian
besar iaitu bahagian kawalan dan bahagian kuasa. 3ahagian kuasa terdiri daripada tiga
(8 peringkat utama. 5yatakan litar-litar yang terdapat di setiap peringkat tersebut.
SOALAN 10+(
Dalam peringkat pertama di bahagian kuasa terdapat satu kapasitor. 3erikan jenis
kapasitor yang digunakan.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/21
SOALAN 10+)
$%&%' !"-/
3erdasarkan Rajah 10-2,
i. 3erikan nama litar tersebut.
ii. 5yatakan jenis litar yang digunakan dalam soalan !"-9 (i.
iii. -erangkan prinsip kendaliannya.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/22
SOALAN 10+,
D
#
$%&%' !"-.
Rajah 10-3 menunjukkan rajah blok sebuah kawalan motor %, #enyongsang (umber
%rus ()(* jenis !/0" 1raham. 3erdasarkan rajah tersebut :
i. 5amakan blok yang diwakili oleh garisan putus-putus # dan D.
ii. 5amakan bahagian yang diwakili oleh blok-blok $, ( dan -.
iii. 5yatakan fungsi blok (.
iv. %pakah kesan terhadap )(* sekiranya blok $ mengalami kerosakan E
v. %pakah fungsi induktor utama E
$
(
-
*nduktor
utama
M
Motor
%ruhan
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/23
SOALAN 10+-
Dalam motor terdapat pembilang medan elektromagnetik (C-", yang ditentukan
bilangannya melalui satu tindakbalas. 5yatakan tindakbalas tersebut.
SOALAN 10+.
$%&%' !"-C
5yatakan secara ringkas, mengapa berlakunya gelombang gerigi (sa0tooth pada
sinkrogram yang ditunjukkan oleh Rajah 10-4.
SOALAN 10+/
5yatakan salah satu kebaikan penyongsang arus tetap.
SOALAN 10+0
-erdapat FM#%- (9 titik operasi di dalam pembrekan secara penjanaan semula.
-erangkan kedudukan setiap operasi tersebut dengan merujuk kepada gambarajah yang
sesuai.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/24
MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI
SOALAN 10+1
7itar Darlington 4uasa.
SOALAN 10+'
#eringkat pertama - -etimbang masukan
#eringkat kedua - #emenggal
#eringkat akhir - #enyongsang jenis tetimbang
SOALAN 10+(
&enis ban) kapasitor elektrolitik.
SOALAN 10+)
i. 7itar penyongsang.
ii. 7itar penyongsang jenis tetimbang atau jenis penyongsang enam langkah.
iii. #enyongsang enam (. langkah dengan ()$! - ()$. menyuiskan arus beban
pada kadar yang betul sebagaimana yang ditentukan oleh litar kawalan.
#enukartertib kapasitor iaitu )20 = )88 menyimpan tenaga yang diperlukan untuk
mematikan ()$ dengan cara menyongsangkan voltan terminalnya. Diod D! = D.
mengasingkan kapasitor daripada beban. 'anya dua (2 ()$ sahaja yang
dihidupkan pada sebarang ketika. Dua ()$ tersebut akan mati apabila ()$ yang
bersebelahan dengannya dipicu pada fasa seterusnya. #emenggal mengawal arus
dalam penyongsang yang datang dari 7!0. 6alaupun terdapat dua laluan selari
untuk arus, jumlah keduanya tidak akan menjadi lebih besar dari arus keluaran
dari pemenggal. #enyongsang hanya akan mengawal masa untuk arus mengalir
melalui setiap fasa motor.
PENYONGSANG TERSUAP ARUS & TERSUAP VOLTAN E5105/UNIT 10/25
SOALAN 10+,
i. # - 3ahagian 4awalan
D - 3ahagian 4uasa
ii. $ - -etimbang masukan (In(ut bridge
( - #emenggal %-
- - #enyongsang jenis tetimbang
iii. ?ungsi blok ( ialah mengubah arus terus tetap kepada denyut arus terus melalui
induktor yang besar.
iv. )(* tidak akan dapat berfungsi kerana kuasa masukan tiga (8 fasa tidak dapat
ditukarkan kepada bus voltan %- yang tetap sekiranya blok $ mengalami
kerosakan.
v. ?ungsi induktor utama ialah sebagai sumber arus bagi beban (motor aruhan.
SOALAN 10+-
-indakbalas di antara motor dan beban dengan arus dan frekuensi yang dikenakan.
SOALAN 10+.
1elombang gerigi berlaku disebabkan oleh pertukaran keadaan pemenggal di antara
keadaan menambah dan mengurang di bahagian atas arus kesekenaan.
SOALAN 10+/
%rus puncak yang rendah melalui transistor.
SOALAN 10+0
$ujuk pada nota !".!.9.