Anda di halaman 1dari 13

Soalan 1 hingga Soalan 22

Pilih jawapan yang betul.


1. ____________berlima hendak ke perpustakaan pada waktu rehat, kata
Syazril kepada rakan-rakannya.
A Saya
Awak
! "ita
# "ami
$. %ayang-layang &r'an tersangkut_____________tiang tele'(n berhampiran
padang itu.
A #i
"e
! Pada
# #ari
). _______________para peserta bersabar kerana pertandingan akan bermula
sebentar lagi,kata jurua*ara itu.
A Sila
+arap
! ,angan
# -(l(ng
.. !he' /(hana____________bawang dan *ili menggunakan sedikit minyak
sebelum memasukkan daging ayam untuk dibuat rendang.
A 0enumis
0enjerang
! 0enanak
# 0erebus
Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

1. Azmiel berdiri di______________ tangga di____________ rumah sambil
mempelawa rakan-rakannya masuk.
A sisi2tepi
hadapan2tengah
! atas2hadapan
# tepi2atas
3. Setelah________________nipis-nipis, pisang tanduk itu dig(reng sehingga
garing untuk dijadikan kerepek sebelum dipasarkan.
A #ikisar
#isagat
! #iraut
# #ihiris
4. Ayah melarang kami memetik buah mangga______________itu kerana
rasanya sungguh masam.
A /anum
/(sak
! 0uda
# mentah
5 Pada musim kemarau, air di dalam k(lam itu semakin__________________.
A #alam
-(h(r
! deras
# %aju
9 Aliah________menamatkan pengajiannya di uni6ersiti dan__________mula
bekerja pada minggu hadapan.
A belum2akan
akan2sudah
! pasti2pernah
# telah2akan
10 ________________, bergaya sungguh kamu berbaju 0elayu7 kata 8antini
kepada Amri.
A Amb(i
9ah
! !is
# Alahai
11 Puan %aili membuka pintu ketuhar mikr( itu____________memasukkan
semangkuk lauk untuk dipanaskan.
A %alu
#an
! Sambil
# #engan
1$ Azli menghadiahi adik_____________rantai mutiara bersempena dengan hari
lahirnya.
A Sebentuk
Sebuah
! Seuntai
# Sehelai
13 :ai; dan <ulhairi menggunakan dua______________dawai untuk membuat
ampaian di halaman rumah mereka.
A =elung
=ulung
! >rat
# >tas
14 ?n*ik <uhaili akan___________ke sek(lah baharu kerana dinaikkan pangkat
sebagai =uru esar.
A -ukaran
0enukar
! Pertukaran
# ertukar
15 Sau'i dan +a'iz terpaksa________________sungai itu kerana titi yang ada
telah reput.
A 0enyeberangi
0engharungi
! 0erentangi
# 0elintasi
Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

16 Pak 0at _____________padi yang telah dituai untuk meleraikannya daripada
tangkai.
A 0enuai
0emukul
! 0enumbuk
# membanting
17 Setelah dua puluh tahun merantau di negara (rang, akhirnya +asrun pulang
dan kini menetap di kampung halamannya_________________
A seperti ikan pulang ke lubuk.
ibarat kunyit dengan kapur.
! bagai *in*in dengan permata.
# seperti gagak mengg(ngg(ng telur.
18 "uih baulu merupakan kuih tradisi(nal 0elayu._________________, tidak
hairanlah kuih itu sering dihidangkan pada musim hari raya, kata 8ik kepada
Ammar.
A Sungguhpun begitu
8amun demikian
! @leh sebab itu
# Selepas itu
19 _____________murid suka memba*a buku *erita pada waktu petang untuk
mengisi masa lapang.
A Setengah
Sesetengah
! Sebahagian
# Separuh
Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah.
20 Api pelita yang dipasangnya ________________ apabila ditiup angin.
A Setengah
Sesetengah
! Sebahagian
# Separuh
21 ?n*ik /azani risau kerana anaknya masih belum pulang walaupun hari sudah
malam. Perkataan seerti bagi risau ialah2
A /agu
!uriga
! 9aswas
# imbang
22 &bu membenarkan Ari' menyertai perkhemahan -unas "adet /emaja Sek(lah
pada minggu hadapan.Perkataan berlawan bagi membenarkan ialah2
A 0elarang
0en*egah
! 0enyuruh
# mengizinkan
Soalan 23
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.
23 Pemandangan yang *antik dan kebiruan air lautnya telah menarik pelan*(ng
ke pulau itu.
A Pelan*(ng suka memerhatikan pemandangan yang *antik dan mandi air
laut biru.
Pelan*(ng gemar ke pulau itu kerana pulau itu mempunyai pemandangan
yang indah dan lautnya yang membiru.
! Pelan*(ng yang menyukai pemandangan yang *antik dan laut yang biru
suka pergi ke pulau.
# Pulau yang biru dan pemandangan yang *antik menarik pemandangan
pelan*(ng.
Soalan 24
Pilih ayat tanya yang sesuai bagi jawapan di bawah.
24 Aa, saya ber*adang untuk menziarahinya di h(spital es(k.
A Adakah kamu ber*adang untuk menziarahinyaB
0engapakah kamu ingin menziarahinyaB
! Siapakah yang akan menziarahinya di h(spitalB
# agaimanakah keadaannya ketika kamu menziarahinya di h(spitalB
Soalan 25
Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.
25 ilakah kamu akan melawat ke Pusat Sains 8egaraB
A Saya telah melawat Pusat Sains 8egara pada minggu lepas.
Pusat Sains 8egara dibina untuk mempamerkan bahan sains.
! Saya akan melawat ke Pusat Sains 8egara pada *uti akan datang
# Saya tidak pernah melawat ke Pusat Sains 8egara.
Soalan 26 hingga Soalan 27
Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris yang betul.
26 &
&&
&&&
&C
,urumudi itu melabuhkan sauh sebaik-baik sahaja kapal itu berhenti.
Apabila sampai di tepi pantai, kami terus melabuhkan punggung di atas
pasir.
Puan <ulaila melabuhkan kain sarung anaknya kerana didapati telah
singkat.
<ainal melabuhkan keretanya sebaik sahaj masuk ke dalam garaj di
rumahnya.
A &, && dan &&&
&,&&& dan &C
! 1,&& dan &C
# &&,&&& dan &C
27 &
&&

&&&
&C
+atinya mula terbenam setelah mendengar *erita sedih itu.
angkai kapal terbang itu dijumpai terbenam di dasar laut.
Saya terpegun (leh keindahan pemandangan matahari terbenam.
-ayar kereta itu terbenam di dalam rumput ketika melalui jalan yang be*ak
A &, && dan &&&
&,&&&dan &C
! 1,&& dan &C
# &&,&&& dan &C
Soalan 28 hingga Soalan 30
Pilih ayat yang betul.
28 A -(l(ng jangan letak b(t(l minuman kamu di situ.
9alaupun berjauhan, mereka saling kunjung-mengunjugi.
! Para peserta dikehendaki berhimpun di luar dewan sebelum a*ara bermula.
# Peninju itu a*ah-menga*ah antara satu sama lain.
29 &
&&
&&&
&C
/endang daging yang dimasak (leh Puan Azizah paling lazat sekali.
Para murid-murid berada di dalam dewan untuk mendengar *eramah
m(ti6asi itu.
0ereka akan melan*(ng ke Pulau -i(man pada *uti penggal
persek(lahan kelak.
!ita-*itanya adalah untuk menjadi angkasawan negara untuk
mengharumkan nama negara.
A & dan &&
& dan &&&
! && dan &C
# &&& dan &C
30 &
&&
&&&
&C
0ereka membeli g(reng ubi di gerai 0ak %imah.
?n*ik Sulaiman membeli anaknya sebuah kamus elektr(nik baharu.
Pada replika atu ersurat -erengganu di muzium itu terukir tulisan jawi
lama.
:auzan dan +arith terperanjat apabila melihat budak itu keluar dari *elah-
*elah p(k(k.
A & dan &&
& dan &&&
! && dan &C
# &&& dan &C
Soalan 31 hingga Soalan 35
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut.
Pengembaraan di angkasa merupakan pengalaman paling hebat yang pernah
dilakukan (leh manusia. 0anusia memasuki zaman angkasa pada . @kt(ber 1D14
ketika /usia melan*arkan satelit buatan yang pertama, iaitu Sputnik 1, ke dalam (rbit
mengelilingi bumi. Pada 1$ April 1D13, angkasawan /usia, Auri =agarin menjadi (rang
yang pertama sampai di angkasa apabila dia membuat satu (rbit bumi di dalam kapal
angkasa C(st(k 1 dan turun dengan selamat ke bumi.
Pada $E 0ei 1D3D, dua (rang angkasawan Amerika, 8eil Armstr(ng dan ?dwin
Aldrin mendarat di permukaan bulan dengan kapal bulan Ap(ll( &&. 0erekalah manusia
pertama yang berjalan kaki di luar dunia kita.
"etika kapal angkasa meluncur ke atas meninggalkan bumi, udara di
sekelilingnya semakin tipis apabila men*e*ah ketinggian hampir 1EE kil(meter.
"emudian kapal angkasa itu bergerak dalam kawasan hampagas tidak berudara
untuk menghambatnya maju. Apabila sampai di luar bumi, sesebuah kapal angkasa itu
mungkin berada di (rbit dan akan mengelilingi bumi untuk selama-lamanya.
Pengembaraan di angkasa bukan sahaja melibatkan bintang-bintang dalam
galaksi kita tetapi juga antara galaksi dalam jagatraya. Sistem 0atahari dan Pr(Fima
!entauri adalah dua daripada 1EE ribu bintang dari galaksi ima Sakti. =alaksi ini
terbentang dari hujung ke hujung sepanjang 1EE ribu tahun perjalanan *ahaya. =alaksi
yang terdekat dengan galaksi kita ialah Andr(meda, iaitu sejauh $ juta tahun *ahaya.
>ntuk pengembaraan ke sana, manusia memerlukan kenderaan yang lebih
*epat daripada *ahaya atau memerlukan *ara pengembaraan yang lain daripada
kenderaan biasa.
)1 Siapakah (rang yang pertama menjejakkan kaki ke bulanB
A Auri =agarin
?dwin Aldrin
! Andr(meda
# Pr(Fitma !entauri
)$ Apakah tanda pertama pener(kaan angkasa lepasB
A Sputnik &
C(st(k &
! Ap(ll( &&
# Andr(meda
)) 0engapakah angkasa lepas tidak bergerak apabila memasuki ruang
hampagasB
A >dara semakin menipis
@rbit bumi mengelilinginya
! "ekurangan bahan api
# -idak ada udara
). erapakah jarak galaksi terdekat dengan galaksi kitaB
A 1EE ribu tahun *ahaya
1 juta tahun *ahaya
! $ juta tahun *ahaya
# ) juta tahun *ahaya
)1 Perkataan meluncur dalam petikan bermaksud
A bergerak
menghala
! menuju
# melalui
Soalan 36 hingga Soalan 40
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut.
0?/S&8=, 13 0A! G %ebih 11E murid sek(lah rendah jenis kebangsaan dari seluruh
daerah ini termasuk )1 (rang guru menyertai "em ahasa yang julung-julung kali di
adakan di Pantai Sekakap, baru-baru ini.
Perkhemahan tiga hari itu anjuran Panitia ahasa 0elayu daerah dengan kerjasama
Pusat "(kurikulum 8egeri. Perkhemahan itu dirasmikan (leh Pegawai Pelajaran
#aerah, ?n*ik =hani in 0uhammad Ali.
Pelbagai a*ara diadakan sepanjang temp(h itu dalam usaha meningkatkan
penguasaan bahasa 0elayu dalam kalangan murid-murid sek(lah rendah jenis
kebangsaan di daerah ini. Antara a*ara itu ialah *eramah !intai ahasa "ita, kuiz
bahasa 0elayu, meredah hutan, dan malam kebudayaaan.
"em k(mandan perkhemahan itu, <ahari Ahmad berkata, antara tujuan kegiatan itu
ialah menggalakkan murid sek(lah rendah jenis kebangsaan di daerah ini
berk(munikasi antara satu sama lain dalam ahasa "ebangsaan .
Penyelaras perkhemahan itu , -an :(( %e(ng berkata pr(gram itu membantu
peserta menguasai serta membiasakan diri dengan berk(munikasi dalam bahasa
0elayu. 0enurut beliau lagi, perkhemahan itu salah satu *ara pendekatan baharu
dalam usaha menggalakkan murid sek(lah rendah jenis kebangsaan turut berbi*ara
dalam bahasa tersebut.
eberapa (rang murid yang menyertai perkhemahan ini menyi'atkan perkhemahan
itu berjaya dan memberi pelbagai ilmu pengetahuan kepada mereka dan berjaya
menyemaikan semangat untuk meningkatkan pengetahuan bahasa itu dalam kalangan
para peserta.
%im Ah +(*k, 11, berkata ini pertama kali beliau menyertai perkhemahan seumpama
itu dan banyak pengetahuan dan pengalaman yang diper(leh.
)3 Siapakah yang mengel(lakan perkhemahan ituB
A Panitia ahasa 0elayu daerah
Semua sek(lah rendah
! Panitia ahasa 0elayu
# Pejabat pelajaran
)4 0engapakah perkhemahan itu diadakanB
A 0emberi pengetahuan bahasa 0elayu kepada peserta
0enggalakkan peserta berk(munikasi dalam bahasa 0elayu
! 0eningkatkan pen*apaian prestasi pelajar dalam bahasa 0elayu
# 0endedahan kepada peserta bagi mengalami keser(n(kan
berbahasa 0elayu
)5 erikut merupakan 'aedah yang diper(leh %im Ah +(*k kecuali..
A pengalaman
pengetahuan
! keser(n(kan
# kesedihan
)D erapakah jumlah peserta yang terlibat dalam perkhemahan ituB
A 151 peserta
11E peserta
! )1 peserta
# 111 peserta
.E 0aksud menyemaikan dalam petikan ialah2
A membangkitkan
menggerakkan
! meransang
# meningkat