Anda di halaman 1dari 6

1

FARAIDBORANG MS 3

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(PERAK) 2004

( Subseksyen 13 (1))

PERMOHONAN

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI TAIPING
DALAM NEGERI PERAK
KES PERMOHONAN NO. :_______________________________________________ PEMOHON
(Nama Pemohon)

NO. K/P : ______________________________________


KEPADA : PENOLONG PENDAFTAR
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
TAIPING, PERAK.

Ambil perhatian bahawa _________________________ NO. K/P : ________________ Pemohon yang dinamakan di
atas memohon kepada Hakim di Mahkamah Rendah Syariah di Taiping pada hari .... pada pukul
pagi / petang untuk mendapat Perintah berikut :


1. Mahkamah meluluskan permohonan untuk mendapatkan Perintah Faraid bagi harta simati

Atas alasan permohonan adalah sepertimana yang terkandung di dalam Afidavit yang diikrarkan oleh
_______________________________ yang difailkan bersama.
(Nama Pemohon)

Bertarikh pada . Haribulan 2013
Pemohon


PERMOHONAN ini difailkan oleh Pemohon yang alamat untuk penyampaiannya di

(Alamat Pemohon)


2

FARAID
BORANG MS 26

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(PERAK) 2004

( Subseksyen 113 (1))

AFIDAVIT

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI TAIPING
DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
KES PERMOHONAN NO. :_______________________________________________ PEMOHON
(Nama Pemohon)

NO. K/P : ______________________________________


Bahawa saya ____________________________________ NO. K/P : ____________________________ seorang
warganegara Malaysia yang cukup umur yang beralamat di kediaman ____________________
____________________________, dengan ini sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti berikut :-
(Alamat Pemohon)

1. Saya adalah Pemohon di dalam permohonan yang difailkan di sini merupakan _______________
_________________________________kepada simati. No. Telefon : _____________________
(hubungan pemohon)

Sesalinan Kad Pengenalan saya lampirkan di sini dan ditandakan sebagai Ekshibit ________.

2. Kesemua fakta yang dideposkan disini adalah di dalam pengetahuan saya sendiri dan berdasarkan kepada
dokumen-dokumen yang saya mempunyai akses terhadapnya dan adalah benar melainkan dinyatakan
sebaliknya.

3. Simati __________________________ telah meninggal dunia pada __________________
(Nama Simati)

kerana ________________________.

Sesalinan Sijil Mati Simati saya lampirkan di sini dan ditandakan sebagai Ekshibit _________.

4. Saya bagi pihak ahli waris ingin memohon mendapatkan Perintah Faraid bagi harta pusaka simati bagi
tujuan pembahagian kepada waris-warisnya.

5. Waris-waris simati adalah seperti berikut :-

(Sila catatkan waris-waris yang masih hidup atau mati selepas tarikh kematian simati berkenaan)
3

FARAID
A. WARIS LELAKI
(Bapa atau Datuk atau Suami yang mati terdahulu hendaklah dicatat mati serta tarikhnya)
WARIS
Bilangan
(a)+ (b)
Bil.
Yang
Masih
Hidup
Bil.
Yang
Sudah
Mati
Anak Lelaki
Cucu Lelaki (dari anak lelaki)
Cicit Lelaki (dari anak lelaki)
Bapa
Datuk
Adik Beradik lelaki seibu sebapa
Adik Beradik lelaki sebapa
Anak saudara lelaki sebapa (dari adik beradik lelaki seibu sebapa)
Anak saudara lelaki sebapa (dari adik beradik lelaki seibu sebapa)
Bapa saudara (adik beradik bapa seibu sebapa)
Bapa saudara sebapa (adik beradik bapa sebapa)
Sepupu lelaki (anak bapa saudara dari adik beradik bapa seibu sebapa)
Sepupu lelaki (anak bapa saudara dari adik beradik bapa seibu sebapa)
Suami
JUMLAH
(Sudah Mati Bermaksud : Waris yang mati selepas kematian Simati berkenaan)


B. WARIS PEREMPUAN
(Ibu atau nenek atau isteri yang mati terlebih dahulu hendaklah dicatat mati serta tarikhnya)
WARIS
Bilangan
(a)+ (b)
Bil.
Yang
Masih
Hidup
Bil.
Yang
Sudah
Mati
Anak Perempuan
Cucu Perempuan (dari anak lelaki)
Cicit Perempuan (dari anak lelaki)
Ibu
Nenek daripada pihak ibu
Adik Beradik (Lelaki/Perempuan) seibu
Adik Beradik Perempuan seibu sebapa
Adik Beradik Perempuan sebapa
Nenek daripada pihak bapa
Isteri
JUMLAH

4

FARAID


Keterangan secara terperinci waris-waris di atas seperti berikut.
(Permohonan yang melibatkan lapisan kedua atau ketiga atau seterusnya hendaklah menggunakan helaian
serta gambarajah salasilah yang lengkap)

BIL NAMA NO.K/P ALAMAT HUBUNGAN TARIKH
MATI
(Sila gunakan lampiran lain jika ruang yang disediakan tidak mencukupi)
Bersama ini disertakan salinan Surat Beranak / Kad Pengenalan Waris-Waris yang diakui sah diekshibit
sebagai.
5

FARAID
6. Simati meninggalkan Harta seperti berikut.
A. HARTA TAK ALIH (seperti : Rumah, Tanah dan sebagainya)
BIL NO. HAKMILIK NO. LOT NILAI (RM)
B. HARTA ALIH (seperti Wang Tunai/Simpanan/Saham/Kereta dan sebagainya)
BIL BARANGAN / WANG SIMPANAN / SAHAM NILAI (RM)
(Sila gunakan lampiran lain jika ruang yang disediakan tidak mencukupi)
7. Saya mengaku bahawa segala keterangan di atas adalah benar, segala kesilapan dan kelalaian saya dalam
memberi maklumat dalam borang ini yang melibatkan kerugian di pihak saya atau orang lain adalah
tanggungjawab saya.

Diangkat sumpah pada .. Haribulan ....... 20 ..
Di Mahkamah Rendah Syariah Taiping}
Oleh }
(Nama Penuh Pemohon)


____________________________
Pemohon

Dihadapan saya,
_______________________________
Hakim/Pendaftar

AFIDAVIT ini difailkan oleh Pemohon yang alamat untuk penyampaiannya di ..

(Alamat Pemohon)

6

FARAID
BORANG MS 27

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(PERAK) 2004

( Subseksyen 114 (2))


PENGENALPASTIAN EKSHIBIT


DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI TAIPING
DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
KES PERMOHONAN NO. :_______________________________________________ PEMOHON
(Nama Pemohon)

NO. K/P : ______________________________________Ini adalah ekshibit bertanda.. yang disebut dalam affidavit diangkat sumpah di
hadapan saya pada hari . Pada .. haribulan 2013


Hakim/Pendaftar
Mahkamah Rendah
Syariah Taiping, Perak