Anda di halaman 1dari 10

1

PEMBELAJARAN INFORMAL BAGI GURU MATA PELAJARAN


TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Jamil bin Abd. Baser
jamil@uthm.edu.my
Shamimi bt. Bolhassan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Prof. Madya Dr. Yahya bin Buntat
yahya-p@utm.edu.my
Universiti Teknologi Malaysia

ABSTRAK

Guru seharusnya melengkapkan diri dengan pengetahuan, dan pengalaman yang
secukupnya dalam bidang yang dikuasai. Guru yang hanya menguasai satu bidang
sahaja akan berhadapan dengan cabaran mengajar. Kewujudan pembelajaran secara
informal mula diberi perhatian dan digalakkan dalam kalangan guru supaya dapat
mempertingkatkan lagi kemahiran dan ilmu semasa proses pengajaran dan pembelajaran
(P&P) dijalankan. Kajian ini bertujuan mengetahui kaedah pembelajaran informal
dalam kalangan guru mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan (TK) di Sekolah Negeri
Johor. Fokus adalah kepada kesediaan guru mengajar, cabaran yang dihadapi, kaedah
atau cara memperolehi ilmu serta kekangan semasa mendapatkan maklumat. Populasi
dan sampel kajian adalah seramai 30 orang guru yang meliputi kesemua sekolah-sekolah
yang menawarkan mata pelajaran TK di Negeri Johor sahaja. Data-data dikumpul dan
dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package For Social Science)
for Windows manakala penganalisaan adalah menggunakan kaedah peratusan, diukur
berdasarkan Skala Likert serta Skala Kekuatan Korelasi. Dapatan kajian menunjukkan
kesediaan guru mengajar TK adalah rendah. Kebanyakkan masalah yang dihadapi oleh
guru adalah dari aspek pengalaman terhadap mata pelajaran TK. Selain itu, wujud
hubungan sederhana antara pengalaman dengan kesediaan mengajar, manakala
hubungan antara cabaran dihadapi dengan pembelajaran informal adalah kuat. Maka,
pembelajaran informal ini telah wujud dan dipraktikkan semasa guru mempelajari TK
sebagai cara menangani masalah ini. Kesimpulannya, pembelajaran informal adalah
sangat penting bagi meningkatkan kualiti seorang guru dan dalam kajian ini pelbagai
cadangan telah diusulkan selari dengan kehendak kementerian untuk memajukan sektor
pendidikan.

Kata kunci: Pengajaran dan pembelajaran, Teknologi Kejuruteraan, Pembelajaran
Informal

2

1.0 PENDAHULUAN

Teknologi Kejuruteraan merupakan salah satu mata pelajaran elektif dalam kumpulan
Teknik dan Vokasional yang di tawarkan di Sekolah-Sekolah Menengah Akademik
Harian, Sekolah Menengah Sains dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Mata
pelajaran ini ditawarkan bagi pelajar-pelajar yang berada di tingkatan empat dan lima
yang berminat dalam aliran teknologi. Mata pelajaran ini secara amnya adalah lanjutan
daripada komponen kemahiran manipulatif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup
yang diajar di peringkat sekolah menengah rendah (Huraian Sukatan Pelajaran
Teknologi Kejuruteraan, 2000).

Jika dilihat daripada Huraian Sukatan Pelajaran Teknologi Kejuruteraan (2002),
matapelajaran ini menyediakan empat bidang utama iaitu bidang awam, mekanikal,
elektrik dan elektronik serta rekabentuk industri. Mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan
ini mengandungi pelbagai siri penyelidikan terancang dan kerja projek dengan
menggunakan alatan serta alat tangan asas dengan menggabungkan pengalaman -
pengalaman pelajar untuk merancang, membuat dan mereka bentuk sesuatu rekaan yang
akan mempengaruhi kehidupan ( Jabatan Pendidikan Teknikal, KPM, 2000 ).

Robiah Sidin (2000), menjelaskan di mana sebagai guru yang melaksanakan kurikulum
ini mestilah bersedia dengan ilmu pengetahuan yang cukup sebelum menjalankan
tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Apabila tahap kesediaan seseorang guru
mengajar adalah kurang, ini boleh menimbulkan beberapa masalah yang mengakibatkan
objektif pengajaran dan pembelajaran sukar untuk dicapai. Apatah lagi bagi seorang
guru baru yang kurang pengalaman (Ee Ah Meng, 2005).

Sebagai satu usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak dipelajari secara
formal ialah belajar secara informal. Margeret Dale dan John Bell (1999) mengutarakan
bahawa pembelajaran informal adalah berkaitan dengan keupayaan individu terhadap
kerjaya, di mana ia dikendalikan bukan secara formal dengan kandungan kurikulum
khusus. Pendapat ini disokong oleh Jeff dan Smith (1999) dengan menyatakan bahawa ia
merupakan proses berfikir, pembelajaran kendiri atau arahan kendiri bagi mendapatkan
pengetahuan yang diperlukan.

1.2 Penyataan Masalah

Guru yang ingin berjaya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik
mestilah mampu menguasai isi pelajaran yang ingin disampaikan dan menjaga
keperibadian yang unggul sebagai warga pendidik. Persoalan yang timbul di sini,
bagaimanakah guru mampu menguasai dan mempelajari ilmu Teknologi Kejuruteraan
tersebut sedangkan mereka hanya menjurus pada satu bidang sahaja. Oleh itu, bagi guru
yang kurang mahir dalam subjek ini mereka perlu mencari alternatif untuk mempelajari
dan memahaminya supaya ilmu yang ada cukup untuk disampaikan kepada pelajar.
Penyelidik berpendapat bahawa terdapat masalah dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dalam kalangan guru. Oleh sebab itu, kajian ini akan menjelaskan tahap
kesediaan guru untuk melengkapkan diri mereka dengan ilmu, dan pengalaman terhadap
3
mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan sebagai persediaan mengajar kelak di samping
menggunakan pembelajaran informal sebagai kaedah pembelajaran.


1.3 Objektif Kajian

1.3.1 Meninjau tahap kesediaan guru yang mengajar mata pelajaran TK di Sekolah
Negeri Johor dari aspek ilmu dan pengalaman.

1.3.2 Mengenalpasti cabaran yang wujud dalam kalangan guru semasa mengajar mata
pelajaran TK di Sekolah Negeri Johor.

1.3.3 Meninjau cara atau kaedah mendapatkan ilmu TK dalam kalangan guru di
Sekolah Negeri Johor.

1.3.4 Mengenalpasti kekangan yang dihadapi semasa proses pembelajaran informal
dalam kalangan guru mata pelajaran TK di Sekolah Negeri Johor.

1.3.5 Menentukan hubungan yang wujud antara pengalaman dengan kesediaan guru
dalam mengajar mata pelajaran TK.

1.3.6 Mengenalpasti hubungan yang wujud antara cabaran yang dihadapi semasa
mengajar TK dengan kaedah pembelajaran informal yang digunakan untuk
mempelajari ilmu tersebut.


2.0 METODOLOGI


2.1 Rekabentuk Kajian


Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif iaitu
melibatkan tinjauan. Kajian tinjauan merujuk kepada proses pengumpulan data
di mana sekumpulan individu tertentu perlu menjawab soalan yang disediakan.
Tinjauan diskriptif bertujuan mendapatkan ukuran ataupun gambaran berkaitan
keadaan dan ciri populasi.


2.2 Populasi Dan Sampel Kajian


Kajian dijalankan di Sekolah Menengah Akademik Harian ( SMA ) di Negeri
Johor yang menawarkan mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan. Ini termasuklah
Sekolah Berasrama iaitu Sekolah Menengah Sains ( SMS ) dan Sekolah
Menengah Kebagsaan Agama ( SMKA ).
4
Berpandukan kepada maklumat yang diperolehi daripada Jabatan Pelajaran
Negeri Johor (JPNJ) seramai 30 orang guru mengajar mata pelajaran Teknologi
Kejuruteraan (TK) di sekolah negeri Johor. Di setiap sekolah hanya seorang
guru yang mengajar mata pelajaran elektif ini. Oleh itu, penyelidik akan
mengambil 30 sampel kajian dan kesemua sekolah yang menawarkan mata
pelajaran tersebut di negeri Johor sebagai sampel.

2.3 Kajian Rintis

Satu kajian rintis dijalankan oleh penyelidik kepada sampel terpilih mengenai
kesediaan guru dalam melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, pengalaman
dan keperibadian sebagai bekalan mengajar kelak.

Penyelidik memilih seramai 5 orang guru sebagai sampel kajian rintis. Jumlah
responden yang diperlukan dalam kajian rintis adalah 10% daripada sampel
kajian. Bilangan responden ini dianggap mencukupi untuk menganalisis kesahan
luaran dan indeks kebolehpercayaan soal selidik (Mohd. Najib, 2003). Sekolah
yang terlibat adalah SMK Batu 5, SMK Sungai Layar, SMK Taman Ria Jaya,
SMK Ibrahim, dan SMK Bandar Sungai Petani ( kesemua sekolah di Negeri
Kedah).


2.4 Analisis Data

Data nominal yang diperolehi adalah secara deskriptif dan dipersembahkan
dalam bentuk taburan kekerapan dan peratusan berjadual. Data-data yang
diperolehi dari soal selidik disemak terlebih dahulu untuk memastikan agar
segala arahan yang telah diberikan telah diikuti dengan betul. Setelah itu data
dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS for Windows
(Statistical Package For Social Science).

Penyelidik menganalisis data-data yang berkaitan dengan demografi responden
dalam bentuk kekerapan dan peratusan. Skor min pula digunakan untuk
menganalisis data daripada item soal selidik yang berbentuk Skala Likert. Skor
min yang diperolehi juga digunakan untuk menentukan hubungan antara
pembolehubah mengunakan analisis ujian Korelasi.5
3.0 ANALISIS DATA

3.1 Demografi data

a. BidangPeratusan guru yang mengajar dalam bidang Teknologi Kejuruteraan di sekolah Negeri
Johor adalah terdiri daripada pelbagai bidang. Bidang Kejuruteraan Mekanikal
merupakan bidang yang paling ramai dikuasai oleh guru yang mengajar subjek TK.


b. Pengalaman mengajar

6

Kesimpulannya, jumlah guru pengajar yang sedang mengajar TK di sekolah Negeri
Johor adalah kebanyakannya berpengalaman mengajar selama 1 hingga 3 tahun.


3.2 Analisis Persoalan Kajian Berdasarkan Kesediaan Guru Dari Aspek Ilmu
dan Pengalaman

Data menunjukkan item 10 (responden membuat ulangkaji dan mencari informasi terkini
untuk dikongsi bersama pelajar berkaitan TK), merupakan item yang paling banyak
dipersetujui oleh responden, di mana skor min yang diperolehi ialah 4.47. Item yang
paling tidak dipersetujui oleh responden adalah item 6 iaitu responden memperolehi
pengalaman yang cukup semasa belajar di IPTA, IPTS, atau Maktab Perguruan sebagai
bekalan untuk mengajar TK, di mana skor min yang diperolehi ialah 3.37. Oleh itu,
dapat disimpulkan bahawa kesediaan guru untuk mengajar mata pelajaran TK adalah
rendah.

3.3 Analisis Persoalan Kajian Berdasarkan Cabaran Dalam Mengajar Mata
Pelajaran TK

Dapatan kajian menunjukkan item 15 (semasa responden mengajar TK, ramai pelajar
yang faham apa yang disampaikan) merupakan item yang paling tidak dipersetujui
dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran TK di sekolah Negeri Johor, di
mana skor min adalah sebanyak 1.83. Item 13 mencatat skor min paling tinggi sebanyak
4.47. Item 13 merujuk kepada mata pelajaran TK memerlukan kefahaman yang kuat
dan kukuh. Cabaran guru dalam mengajar mata pelajaran TK amat bergantung kepada
pemahaman yang tinggi dalam mata pelajaran TK kerana tanpa penguasaan tersebut
proses pengajaran dan pembelajaran menjadi sukar dan menyebabkan pelajar tidak dapat
memahami apa yang disampaikan oleh guru.

3.4 Analisis Persoalan Kajian Berdasarkan Cara Mempelajari Topik TK .

Dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya guru mempelajari topik TK adalah
dengan bertukar-tukar pendapat dengan guru lain mengenai masalah pengajaran mata
pelajaran TK. Guru turut menggunakan pembelajaran informal dengan menghabiskan
masa di perpustakaan untuk memperolehi maklumat yang lebih terperinci serta
mengaplikasikan kemahiran TK dalam kehidupan seharian.


3.5 Hubungan yang wujud antara pengalaman dan kesediaan guru
mengajar TK.

Analisis menunjukkan saiz pekali korelasi, r = .565. Ini menunjukkan kekuatan korelasi
yang wujud antara pengalaman dengan kesediaan guru mengajar adalah sederhana.


7
3.6 Hubungan yang wujud antara cabaran dalam mengajar TK dengan kaedah
pembelajaran informal yang digunakan untuk mempelajari ilmu tersebut.

Keputusan ujian korelasi yang dijalankan bagi data, pengkaji mendapati bahawa saiz
pekali r = .765. Ini menunjukkan kekuatan korelasi yang wujud antara cabaran yang
dihadapi dalam mengajar TK dengan kaedah pembelajaran informal yang digunakan
untuk mempelajari ilmu tersebut adalah kuat.


4.0 PERBINCANGAN DAN CADANGAN

4.1 Kesediaan guru mengajar TK

Pengkaji berpendapat bahawa guru yang mengajar mata pelajaran TK sememangnya
mempunyai minat yang mendalam terhadap profesion perguruan yang diceburinya. Ia
bersesuaian dengan apa yang diperkatakan oleh Salleh (1992), seseorang itu
memerlukan minat yang mendalam dalam sesuatu pekerjaan yang diceburinya barulah
lahir semangat berdedikasi dalam menjalankan tugas, rajin, berdisiplin dan bersedia
untuk berkorban kerana murid dan pelajaran.

4.2 Cabaran dalam Mengajar Mata Pelajaran TK

Pendedahan mata pelajaran kepada guru-guru yang baru menjadi pendidik atau pun
sudah lama berkecimpung dalam bidang perguruan adalah penting. Ini disokong oleh
Ishak Haron, (1994) yang menyatakan bahawa pendedahan kepada mata pelajaran
haruslah diberikan bagi memudahkan proses pembelajaran guru. Pengkaji berpendapat
guru sukar untuk menyediakan tugasan kerana kurang pengetahuan atau pengalaman
mengajar. Oleh itu, sebagai pendidik guru seharusnya sentiasa bersedia dari pelbagai
aspek. Ini disokong oleh Anisah, (2005) dalam kajian beliau seseorang guru perlu
melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang cukup sebelum mengajar.

4.3 Cara atau Kaedah Mempelajari Topik TK

Pengkaji menyimpulkan bahawa penerapan pembelajaran secara informal dalam
kalangan guru yang mengajar TK telah wujud tanpa disedari. Ini disokong oleh
kenyataan Mark, (1983) dalam kajian beliau iaitu pembelajaran informal mempuyai ciri-
ciri tertentu seperti pembelajaran secara tidak langsung tanpa berasaskan sebarang
sukatan pelajaran.

4.4 Kekangan Dalam Mendapatkan Maklumat

Kajian menunjukkan skor min bagi 10 item bagi persoalan 4 ini adalah sederhana. Maka,
wujud kekangan dalam mempelajari ilmu TK secara pembelajaran informal tersebut.
Pengkaji berpendapat keadaan sekolah yang jauh dari sumber maklumat menyebabkan
kemungkinan terdapat sekolah yang kurang mendapat capaian internet. Maka, sukar bagi
mereka untuk memperolehi maklumat terkini tentang teknologi yang membangun di luar
negara.
8
4.5 Korelasi Yang Wujud Antara Pengalaman Dan Kesediaan Guru Mengajar
TK

Pengalaman memainkan peranan dalam kesediaan guru mengajar kerana ilmu TK yang
dikuasai oleh guru dalam tempoh masa yang panjang dapat ditingkatkan. Pengalaman
individu dalam sesuatu bidang menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang
baik kerana guru bersedia untuk mengajar dan tidak akan menghadapi masalah untuk
berhadapan dengan pelajar. Ini dibuktikan oleh Gagne, (1988) dalam kajian beliau yang
menggariskan proses pembelajaran bagi Fasa Keempat iaitu Fasa Penyimpanan di mana
pengalaman dan pengetahuan akan terbentuk dalam ingatan.

4.6 Korelasi Yang Wujud Antara Cabaran Dalam Mengajar TK Dengan
Kaedah Pembelajaran Informal Yang Digunakan Untuk Mempelajari Ilmu
Tersebut

Cabaran utama yang diketahui berdasarkan analisis persoalan 1, pengkaji mendapati
bahawa guru kurang persediaan mengajar dari segi ilmu. Maka, bidang yang diajar tidak
dikuasai kerana bukan pengkhususan mereka. Ini menimbulkan cabaran bagi guru untuk
mengajar bukan opsyen. Bersesuaian dengan apa yang diperkatakan oleh Mat Kamil
(1995), kekurangan guru terlatih dalam suatu bidang menyebabkan guru-guru terpaksa
mengajar mata pelajaran yang bukan pengkhususan.


5.0 KESIMPULAN

Dalam kajian ini, pengkaji telah meninjau pembelajaran informal dalam kalangan guru
yang mengajar mata pelajaran TK di sekolah negeri Johor. Hasil dapatan yang
diperolehi menunjukkan guru mengamalkan pembelajaran secara informal bagi
menangani cabaran mengajar terutamanya dari segi pengetahuan. Namun guru
menghadapi kekangan dalam mendapatkan maklumat bagi melengkapkan diri dari aspek
pengetahuan.
Namun secara realitinya guru yang berpengalaman tidak semestinya mempunyai
kesediaan mengajar yang baik. Maka, langkah yang bijak perlulah dilaksanakan
diperingkat awal lagi agar sesuatu masalah tidak bertambah buruk. Melalui kajian yang
telah dijalankan ini, diharapkan pihak - pihak yang berkenaan dapat mengenalpasti
masalah yang dihadapi dalam kalangan guru. Oleh itu, kajian ini dapat mengenalpasti
kesediaan guru mengajar TK dan secara tidak langsung mengetahui kaedah
pembelajaran yang digunakan untuk melengkapkan diri sebelum mengajar.
9
6.0 CADANGAN

6.1 Pihak Pengurusan

a. Guru-guru perlu diberikan pendedahan yang secukupnya tentang penguasaan
ilmu TK oleh pihak sekolah supaya mereka dapat menerimanya sebagai sesuatu
yang sangat penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
b. Pihak sekolah perlu menggalakkan penglibatan guru dalam program atau latihan
yang disediakan oleh pihak Jabatan Pelajaran atau Kementerian supaya dapat
memperbaiki kelemahan yang ada dan mempelajari ilmu TK dengan lebih
meluas.

6.2 Pihak Guru

a. Guru disarankan membuat persediaan yang rapi bukan sahaja dari segi pelajaran
dan alat-alat mengajar tetapi juga dari segi mental, fizikal dan emosi. Persediaan
yang awal wajar dilakukan supaya dapat menghasil pengajaran berkesan.
b. Guru disarankan menjadikan kajian ini sebagai rujukan yang berguna dalam
menempuh profesion perguruan yang mencabar supaya dapat menerapkan
pembelajaran informal bagi meningkatkan pembelajaran.RUJUKAN

Awang, A. ( 1986 ). Teori-Teori Pembelajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti.
Dale,M. And Bell, J. (1999). Informal Learning in the Workplace. DfEE Research
Report 134, London Department for Education adn Employment.
Long, A. (1981). Kaedah Am Mengajar. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
Bahasa Dan Pustaka.
Sridharan, B. and Kinshuk. (2003). Reusable Active Learning System for Improving the
Knowledge Retention and Better Knowledge Management. Dalam. Devedzic,
V., Spector, J. M. Sampson, D. G. and Kinshuk. The 3rd IE International
Conference on Advanced Learning Technologies Conference Proceedings. Los
Alamitos : IEEE Computer Society. 72-75
Mosher, B. (2004). The Power of Informal Learning. Chief Learning Officer Magazine
(Article).
Cangelosi, James S.(1992). Systematic Teaching Strategy. New York:
Longman.
Carnevale, A., Gainer, L., & Villet, J. (1990). Training in America: The Organization
and Strategic Role of Training. San Francisco: Jossey-Bass
Ee, A. M. (2005). Ilmu Pendidikan, Pengetahuan dan Ketrampilan Ikhtisas. Shah Alam
:Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.
Gagne, R. & Driscoll, M. (1988). Essentials of Learning for Instruction (2nd Ed.).
Englewood Cliffs,NJ: Prentice-Hall.
10
Haron, I. ( 1994). Aliran Perkembangan Pendidikan dan Pembentukan Negara Industri
dalam Reformasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
Jeffs, T. And Smith, M. (1990)(eds). Using Informal Education. Buckingham: Open
University Press.
Joyce, B. dan Weil, M. (1980). Models of Teaching. Second Edition. Englewood New
Jersey: Prentice-Hall,Inc.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2000). Sukatan Pelajaran KBSM Teknologi
Kejuruteraan.Kuala Lumpur.Pusat Pengembangan Kurikulum.
Marcia L. Conner (2004). Learn More Now: 10 Simple Steps to Learning Better,
Smarter, and Faster. Wiley.
Mohamad Amin, M. R. (2000). Tahap Kognitif Berdasarkan Taksonomi Bloom Bagi
Pelajar Tahun Satu Politeknik Ungku Omar DalamMata Pelajaran Prinsip
Elektrik. Skudai, Universiti Teknologi Malaysia
Mohd. Majid Konting (1999). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur
Mohd. Najib Abdul Ghafar ( 2003 ). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbit
Universiti Teknologi Malaysia. ms 45-100.
Pusat Perkembangan Kurikulum ( 2002 ). Huraian Sukatan Pelajaran Teknologi
Kejuruteraan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur
Rensis Likert (Jan 1, 1967). The Human Organization: Its Management and Value.
Hardcover.
Sidin, R. (2000). Inovasi kaedah pengajaran: Pengalaman di Universiti
Kebangsaan Malaysia. Prosiding National Conference on Teaching and
Learning in Higher Education Oktober 9- 10, Universiti Utara Malaysia