Anda di halaman 1dari 70

KURSUS PEMAN KURSUS PEMAN KURSUS PEMAN KURSUS PEMAN

PP PP--PPT DAN PP PPT DAN PP


AGI PENILAIAN AGI PENILAIAN
DLKM MELA DLKM MELA DLKM MELA DLKM MELA
KAEDAH PP KAEDAH PP KAEDAH PP KAEDAH PP
H
ANJURAN:UNITP
NTAPAN NTAPAN NTAPAN NTAPAN
PL PL- -PPT PPT
N DKM & N DKM &
ALUI ALUI ALUI ALUI
PT PT PT PT
10Dis2013
HotelPalmGarden
PT,JPKCYBERJAYA
OBJEK OBJEK
KURSU KURSU
Diakhir kursu
1) MEMAHAM
DKM / DLK DKM/DLK
2) MEMAHAM
PERSIJILAN PERSIJILAN
PENGIKTIR
(PPT)
KTIF KTIF
US US
us Ini,peserta akan dapat,
MIKONSEPPERLAKSANAANPROJEK
KM KM
MIKAEDAHPENILAIANBAGI
N DKM / DLKM MELALUI NDKM/DLKMMELALUI
RAFANPENCAPAIANTERDAHULU
NTATIF PROGRAM NTATIF PROGRAM
AM 9:00 AM PENGENALAN AM 9:00AM PENGENALAN
AM 10:00AM MODUL1:OBJEKT
KAJIANLITERATUR
AM 01:00 PM MODUL 2: METOD AM 01:00PM MODUL2:METOD
MODUL3:ANALIS
PERBINCANGAN
MODUL4:PENYED
LAPORAN
MODUL5:PENILA
M 3:30PM PERBINCANGANK
SINDIKET
PM 4:30PM PEMBENTANGANK
SINDIKET
M 5:00PM PERBINCANGAND
TIF,SKOPDAN
R
DOLOGI KAJIAN DOLOGIKAJIAN
SAKAJIANDAN

DIAANFORMAT

IANPROJEK
UMPULAN
KUMPULAN
DANKESIMPULAN
PPENGENALAN
SEP SKM-PPT
KONSEP LAPOR KONSEP LAPOR
SEP SKM-PPT
ORAN
JEK DKM /
M
1) Satu dokumen 2) Apa apa yang 1)Satu dokumen
bertulis yang
digunakan bagi
tujuan
2)Apaapa yang
pernah dialami
(dirasai,
diketahui tujuan
melaporkan
sesuatu perkara /
aktiviti /proses/
diketahui,
dikerjakan,
dilalui,
ditempuhi dan / p /
keputusan.
p
lainlain)
RAN DKM/DLKM RAN DKM/DLKM
3) Kecekapan 4) Dilaksanakan 3)Kecekapan
ataukemampuan
(yangtinggi)
dalam
4)Dilaksanakan
lebih awal
(projek teknikal)
dan data kajian dalam
melakukan
sesuatukerja
atauperbuatan
dan datakajian
hendaklah masih
sah tempoh (5
tahun) p )
LAPORANP
AFSIRA
dokumeny
k ( l
AFSIRA
kerja(dalam
oleh calon olehcalon
Standarddi
kajiansains
PROJEKDKM/DLKMadalahsat
yangmenjelaskanpengalaman
b k l ) l k mbentuklaporan)yangdimilik
berkaitan dengan keperluan berkaitandengankeperluan
imanamengunakanpendekata
ssosialatauteknikal.
1. Memenuhi
yang digari
SEP
DUAN
yangdigari
mengunaka
kompetens
DUAN
BANGUNAN
p
2. Calonhend
kurangnya
BENTANGAN
JEK
penilaianu
3. Mempunya
(30%) hasi (30%),hasi
dansesiso
isekurangkurangnya80%keteramp
skan di dalam Standard (Sekiranya skandidalamStandard.(Sekiranya
anNOSSbarumemadaiminima1u
sisahaja) j )
daklahmemperolehisekurang
75%daripadamarkahkeseluruhan
untukdianugerahkanSijil.
ai4komponenpenilaian:Laporan
il projek (30%) pembentangan (30% ilprojek(30%),pembentangan(30%
oaljawab(10%).
1. Laporan
boleh m
Keteram
NGALAMAN
TERAMPILA
Keteram
DKM/D
2 PENGAL
TERAMPILA
ESEORANG
LON
2. PENGAL
diperole
i. Tugas
LON
M/DLKM
ii. Proje
diban
atau atau
iii. Peny
diken
n yangdibangunkan hendaklah
menunjukkan Pengalaman
mpilan sesorang calon mpilan sesorang calon
LKM;
LAMAN KETERAMPILAN boleh LAMANKETERAMPILANboleh
ehi daripada
san yangdilakukan oleh calon;
ek yangdikendalikan atau
ngunkan sepenuhnya oleh calon;
elesaian permasalahan yang
ndalikan oleh calon ditempat kerj
CIRI-CIRI PROJ
1)Memperkembangkan
pembelajaran melalui
pengalaman
Bermakna dan
mbawa manfaat mbawa manfaat
kepada calon
3)Memperoleh
kejayaan dan j y
perasaan kepuasan
EK DKM/DLKM
4) Memperkembangkan 4)Memperkembangkan
daya kreativiti calon
5)Mempunyaiuns
kreativitidaninova
6)Pengetahuan yang
diperolehi dapat diperolehi dapat
diaplikasikan
PROJEK TEKNIKAL PROJEKTEKNIKAL
JENISP
KAJIAN SOSIAL KAJIANSOSIAL
PROJEK
RI CIRI
1. Mengiku
2 Jelas rin
RI-CIRI
NULISA
2. Jelas,rin
3. Penekan
PORAN
4. Kelancar
5. Pemiliha
PORAN
NG
AIK
khusus
6. Nahuata
AIK
7. Ejaanya
utformatyangditetapkan
ngkas dan padat ngkasdanpadat
anaspekyangpenting
ranpergerakanpenulisan
anperkataanyangtepatdan
autatabahasayangbetul
ngbetul
BAB-BAB UTAMA D BAB BAB UTAMA D
DKM/DLKM
BAB 1: Pendahu BAB1:Pendahu
BAB2:KajianLi
BAB3:Kaedah
BAB4:Penemu
BAB5:Perbinca
Kesimpu
DALAM LAPORAN DALAM LAPORAN
uluan uluan
iteratur
/ Pelaksanaan/Metodologi
uanDanAnalisis
angan,CadanganDan
ulan
PerakuanCalo
PengesahanP
ANDUNGA
Penghargaan
Abstrak
DALAM
PORAN
SenaraiKandu
SenaraiJadua
OJEK
SenaraiRajah
Babbab
Rujukan
Lampiranlam
on;
PPPPT;
(Jikaperlu);
ungan
al
h
mpiran
AJUK
M
Me
ROJEK
Me
Bia
Ringkas dan padat g p
Merujuk kepada standard
ngambarkan isi kandungan ngambarkan isi kandungan
laporan
asanya dua atau tiga baris y g
TEPAT
CONTO
TEPAT
AJUK
K
L
A
N
CONTO
Lemah
Pembin
AJUK
ROJEK
T
A
J
U
K
N
G
E
N
A
L
e b
Lemah
Sistem
ROJEK
T
P
E
N
mengg
Penges
mekan
Baik(T
Sistem
mekan mekan
T
BERMAKLUMAT
OH:
T
MEMPUNYAIKATA
KUNCI(KEYWORDS
YANGHENDAKDIKA
A
A
N

A
HF
R
OH:
h(Maklumatterlalusedikit)
naansistempemantauankerosakan
R
N
Y
A
T
A
M
A
S
A
L
A
O
B
J
E
K
T
I
S
K
O
P
K
A
J
I
A
N
L
I
T
E
R
A
T
U
R
aa s ste pe a taua e osa a
h(Terlalupanjang)
pemantauankerosakanberkesandengan
P
E
R
M
O
gunakankaedahanalisaModKegagalandan
sanandananalisapuncaakar(RCA)untukperalat
ikalindustri.
Tepatdanbermaklumat)
pemantauankerosakanautomatikbagiperalatan
ikal industri ikalindustri.
juk projek : Perlaksa juk projek : Perlaksa j j
penyeleng
berkesan d
j j
penyeleng
berkesan d berkesan d
ADTEC Ba
berkesan d
ADTEC Ba
KATAKUNCI
anaan sistem pengurus anaan sistem pengurus g
garaan peralatan
di Makmal Elektronik,
g
garaan peralatan
di Makmal Elektronik, di Makmal Elektronik,
atu Pahat
di Makmal Elektronik,
atu Pahat
uk projek : Penerbitan file
P b
uk projek : Penerbitan file
P b Pengembaraa
kaedah VFX
Pengembaraa
kaedah VFX
em animasi Upin Ipin -
2020 k
emanimasi Upin Ipin -
2020 k an 2020 menggunakan an 2020 menggunakan
1. Ringkasankes
2. 1mukasurats
BSTRA
u asu at s
3. Merangkumi:
i. Tujuanpro
BSTRA
K
j p
ii. Pemboleh
iii. Instrumen
K
iv. Persampe
v. Analisisda
vi. Penemua
vii. Implikasid
seluruhanprojek
sahaja sa aja
:
ojek j
hubahterlibat
nyangdigunakan
elan(jikaberkenaan)
ata
n
dancadangan
ContohpetikanAbstra
ONTOH
ENULIS ENULIS
N
BSTRAK
kdiLampiran4:
Tuju j
kajian/
Pembol
terli
Kebolehk Kebolehk
keboleh
Instrumen Instrumen
yangdig
Kae Kae
pengan
Hasil pe
Saiztulisan:
MODUL 1: MODUL 1:
OBJEKTIF, LIMIT
DAN KAJIAN DAN KAJIAN
LITERATUR LITERATUR
TASI
RUKTU
ENULISA
U
K
N
A
L
A
N
APORAN
T
A
J
P
E
N
G
E
APORAN
Jelaskan secara spesifik mengikut
katakunci kajian
Jelaskan secara menyeluruh
katakunci kajian
I
A
N
Y
A
T
A
A
N

A
L
A
H
E
K
T
I
F
I
T
A
S
I
G
A
N

K
A
J
J
I
A
N
R
A
T
U
R
P
E
R
N
Y
M
A
S
A
O
B
J
E
L
I
M
I
P
E
N
T
I
N
G
K
A
J
L
I
T
E
R
K
E
P
RUKTU
U
K
E
N
A
L
A
N
ENULISA
T
A
J
P
E
N
G
E
APORAN APORAN
Apakah masalah utama yan
hendak diatasi?
Bagaimana masalah in
diselesaikan?
I
A
N
Y
A
T
A
A
N

A
L
A
H
E
K
T
I
F
I
T
A
S
I
G
A
N

K
A
J
J
I
A
N
R
A
T
U
R
P
E
R
N
Y
M
A
S
A
O
B
J
E
L
I
M
I
P
E
N
T
I
N
G
K
A
J
L
I
T
E
R
K
E
P
M
N
RUKTU
J
U
K
G
E
N
A
L
A
N
ENULISA
T
A
P
E
N
G
APORAN APORAN
Menjelaskan asp
inima2,Maksima 3
utama yangdika
berdasarkan taj
projek
,
N

A
J
I
A
N
N
Y
A
T
A
A
N
A
S
A
L
A
H
J
E
K
T
I
F
M
I
T
A
S
I
N
G
A
N

K
A
A
J
I
A
N
E
R
A
T
U
R
P
E
R
N
M
A
O
B
J
L
I
M
E
P
E
N
T
I
NK
A
L
I
T
E
Katakerja yangbole
di k (M bl
K
E
diukur (Measureabl
actionverb)
Objektif proje Objektif proje
i. Mengenalp
ii. Membina s
NULIS
iii. Menguji sis
NULIS
N
BJEKTIF
Objektif proje
i. Mengenalp
ii Membina s
BJEKTIF
ii. Membina s
iii. Sistem ini h
A
di dig
ek ini adalah: ek ini adalah:
pasti kerosakan
satu sistem
Bermul
dengan
stem.
dengan
KataKe
ek ini adalah:
pasti kerosakan
satu sistem
Hanya
ayatida
satu sistem
hendaklah.
iibermu
dengan
KataKer
Adakah katakerja yang
k O ? gunakan BOLEHDIUKUR?
Objektif umum kaji
kebolehkerjaan dan
Secara khusus obje
NTOH
JEKTIF
a. Mengenalpasti
SLDNdari segi s
kerja dan kemah
JEKTIF
JIAN
INS
b. Mengenalpasti
SLDNdari segi p
gaji dan penerim
INS
SIAL
c. Mengetahui sej
menyumbang k
SLDN.
d. Menyediakan ca
bagi meningkat
kebolehpasaran p
an ini ialah untuk mengenalpasti tahap
n kebolehpasaran pekerja lulusan SLDN.
ktif kajian ini adalah seperti berikut:
tahap kebolehkerjaan pekerja lulusan
sikap,kemahiran teknikal,pengetahuan
hiran sosial.
tahap kebolehpasaran pekerja lulusan
penawaran pekerjaan,produktiviti kerja,
maan (programdan pekerja).
auh mana faktorfaktor kebolehkerjaan
epada kebolehpasaran pekerja lulusan
adangancadangan penambahbaikan
kan tahap kebolehkerjaan dan
n pekerja lulusan SLDN.
Kata kunci ya
p j
Bermula dengan katakerja
Katakunci ya
akan diuku
Objektif umum ka
sistem pengesan g
ONTOH
sistem pengesan g
khusus objektif ka
a. Mengukur jum
bagi setiap pe
BJEKTIF
AJIAN
bagi setiap pe
monoksida ya
b. Merekabentu
KNIKAL
monoksida ya
c. Mengesahkan
yang dibaca p yangdibaca p
gaskomersial.
Katakunci yang
akan diukur
ajian ini adalah untuk menghasilkan satu
gas karbon monosida automatik. Secara gaskarbon monosida automatik.Secara
ajian ini adalah seperti berikut:
mlah voltan keluaran pada pengesan gas
ertambahan kand ngan gas karbon ertambahan kandungan gaskarbon
ngdilepaskan.
k sistem pengesan gaskarbon p g g
ngberfungsi secara automatik.
n bacaan Particlepermeters(ppm)
ada sistem menggunakan alat pengukur ada sistem menggunakan alat pengukur
.
Bermula dengan katakerja
M
pen pen
pe
RUKTU
U
K
E
N
A
L
A
N
ENULISA
T
A
J
P
E
N
G
E
APORAN APORAN
Menjelaskan had
ngukuran data dan ngukuran datadan
enilaian parameter
kajian
I
A
N
Y
A
T
A
A
N

A
L
A
H
E
K
T
I
F
I
T
A
S
I
G
A
N

K
A
J
J
I
A
N
R
A
T
U
R
P
E
R
N
Y
M
A
S
A
O
B
J
E
L
I
M
I
P
E
N
T
I
N
G
K
A
J
L
I
T
E
R
Hardwaredan
S f k
K
E
P
Softwareyangakan
digunakan
CONTOH LIMITASI CONTOH LIMITASI -
d t d li it i k ji i i i it d t d li it i k ji i i i it rdapatdualimitasikajianiniiaitu:
Parameter:
Terdapat tiga parameter yang dikaji
rdapatdualimitasikajianiniiaitu:
Parameter:
Terdapat tiga parameter yang dikaji Terdapattigaparameteryangdikaji
nah
Aplikasi:
Terdapattigaparameter yangdikaji
nah
Aplikasi:
Sisteminidigunakanbagitujuanun Sisteminidigunakanbagitujuanun
oftware danHardware:
BahasaPengaturcaraan:BahasaC++danV
oftware danHardware:
BahasaPengaturcaraan:BahasaC++danV
Hardware:AlteraDE2developmentboard Hardware:AlteraDE2developmentboard
TEKNIKAL - TEKNIKAL
iaitu suhu kadar kelembapan dan pH iaitu suhu kadar kelembapan dan pH iaitusuhu,kadarkelembapandanpH iaitusuhu,kadarkelembapandanpH
tukpembajaansahaja. tukpembajaansahaja.
VHDL VHDL
dd
CONTOH LIMITASI CONTOH LIMITASI
Terdapat dua limitasi kajian ini iaitu
i Sistem latihan ini dilaksanakan
Terdapat dua limitasi kajian ini iaitu
i Sistem latihan ini dilaksanakan i. Sistem latihan ini dilaksanakan
berkhidmat kurang daripada 3b
ii. Hanya melibatkan pekerjapeke
i. Sistem latihan ini dilaksanakan
berkhidmat kurang daripada 3b
ii. Hanya melibatkan pekerjapeke ii. Hanya melibatkan pekerja peke
Software: Nvivo dan SPSS Ver 17 0
ii. Hanya melibatkan pekerja peke
Software: Nvivo dan SPSS Ver 17 0 Software:Nvivo dan SPSSVer 17.0 Software:Nvivo dan SPSSVer 17.0
SAINS SOSIAL SAINS SOSIAL
u:
keatas pekerjapekerja baru yang
u:
keatas pekerjapekerja baru yang keatas pekerjapekerja baru yang
bulan
erja bidang terapi kecantikan
keatas pekerjapekerja baru yang
bulan
erja bidang terapi kecantikan erja bidang terapi kecantikan
0
erja bidang terapi kecantikan
000
TRUKTUR TRUKTUR
ENULISAN
APORAN
U
K
E
N
A
L
A
N
APORAN
T
A
J
P
E
N
G
E
di l hi Kesan yangdiperolehi
(Outcomes)
Y
A
T
A
A
N

A
L
A
H
E
K
T
I
F
I
T
A
S
I
T
I
N
G
A
N

J
I
A
N
J
I
A
N
R
A
T
U
R
P
E
R
N
Y
M
A
S
A
O
B
J
E
L
I
M
I
K
E
P
E
N
T
K
A
J
K
A
J
L
I
T
E
R
P t i k ji Potensi kajian
CONTOH PENULISA
KAJ
CONTOH1(TEKNIKAL):
Diakhirkajianini,penyelidikdapatmengh
erosakan peralatan mekanik industri yang erosakanperalatanmekanikindustri yang
erosakan,melaporkankoskeseluruhano
berlebihan.
CONTOH2(SAINSSOSIAL):
P j k i i dij k d t b t ih k Projekinidijangkadapatmembantupihak
atihansecaraberjadualdenganlebihsiste
ekompetenanpekerjadapatdipantauole
t ecaraterus.
AN:KEPENTINGAN
JIAN
asilkansatusistempemantauan
g berupaya memaparkan rekod gberupayamemaparkanrekod
perasidanmengurangkankospembelian
k b t kpengurusanmembuatperancangan
ematikdanefisien.Peningkatantahap
ehpihakpengurusandanpekerjasendiri
JEKTIF vs
PENTINGA PENTINGA
KAJIAN:
OBJEKTIFKAJIA
ojek -
nghasilan
(A)Menghasilkan
yangboleh menyim
(A)Menghasilkan
yangboleh menyim
ndrive
Gb dengan
ajuan Data
y g y
sebanyak 20Gigaby
kelajuan 40M
y g y
sebanyak 20Gigaby
kelajuan 40M
ajuan Data
Mbps
(C)Mengenalpasti
bahan dalam pen
k b k P
(C)Mengenalpasti
bahan dalam pen
k b k P rekabentuk Pen rekabentuk Pen
AN KEPENTINGANKAJIAN
Pendrive
mpan data
(B)Memberi kemudahan
i d t d h lih
Pendrive
mpan data p
ytedengan
Mbps
penyimpanan datamudah alih
kepada pengguna
p
ytedengan
Mbps
keperluan
ghasilan
d i
(D)Meningkatkan kadar
penyimpanan datapada
k l j 40Mb
keperluan
ghasilan
d i ndrive kelajuan 40Mbps ndrive
1. Pengena
AB 1:
2. Penyataa
Masalah
AB 1:
NDAHULUA
Masalah
3. Objektif
4 Li i i P 4. LimitasiP
5. Kepentin p
6. Rumusan
lan
an
Projek
P j k Projek
nganKajian g j
n
k Projek Perlaksanaan sis k Projek Perlaksanaan sis
peralatan berkes
Batu Pahat Batu Pahat
salah Kekerapan keros
peningkatan kos p g
ektif 1. Mengurangka
pembaikan (C p (
2. Mewujudkan
ramal (Predic
tasi Projek Hanya melibatka
ADTECBatu Paha
stem pengurusan penyelenggaraan stem pengurusan penyelenggaraan
san diMakmal Elektronik,ADTEC
akan peralatan yangtinggi dan
pembaikan p
an kadar penyelenggaraan
CM)sebanyak 50% ) y
n sistem penyelenggaraan boleh
ctiveMaintenance)yangberkesan
an peralatan diMakmal Elektronik,
at
A
N
RUKTU
A
J
U
K
G
E
N
A
L
A
ENULISA
T
A
P
E
N
G
APORAN APORAN
5TAHUN
LEPAS
SEKARANG
LEPAS
N

A
J
I
A
N
N
Y
A
T
A
A
N
A
S
A
L
A
H
B
J
E
K
T
I
F
M
I
T
A
S
I
N
G
A
N

K
K
A
J
I
A
N
T
E
R
A
T
U
R
P
E
R
M
A
O
B
L
I
K
E
P
E
N
T
I
L
I
T
K
DATA
PRIMER
Jurnal
Majalah
Seminar/
conference
1. Pen
yan
2. Pen
AB 2: KAJIAN
3. Kaj
kae
AB 2: KAJIAN
TERATUR
4. Per
kat
5. Ker
6 Hip 6. Hip
(Maklum
Projek y j y
nerangan berkaitan konsep
ngdikaji
ndefinisian konsepp
jian lepas penemuan dan
edah
rkaitan antara pemboleh ubah
takunci
rangka teori
potesis potesis
mat diatas bergantung kepada keperluan
yangdibangunkan) y g g )
ONTOH: ONTOH:
ENULISA
KAJ IAN KAJ IAN
TERATU
SAINS
OSIAL
Rujukan:
OSIAL
Rujukan:
ONTOH:
ENULIS ENULIS
N
AJ IAN AJ IAN
TERATU
-
EKNIKA
Rujukan:
EKNIKA
KATA KUNCI ( KATAKUNCI(
GunakankaedahPemetaan
Minda(MindMapping) ( pp g)
Kenalpastikatakatakunci
yangterlibatdalamkajian y g j
Rujuksebarangbahan
rujukanyangberkaitan j y g
(Jurnal,majalah,data
statistik,laporandll.) p
(KEYWORDS) (KEYWORDS)
TOH
GGUNAA
Preventive
GGUNAA
AEDAH
ETAAN -
Pencegahan
Pemb
Predictive
ETAAN
NIKAL
PENYELENGGARAAN
Katakunci
PENGURUSAN
Penjadualan
Sum
j
Inventori
man
Kewangan
OBJEKTIF:
Sejarahrekod
kerosakan
1. Mengenalpasti jeni
penyelenggaraan b
semua peralatan
dalam makmal
baikan
PERLAKSANAAN
dalam makmal
2. Menyediakan jadua
perancangan
penyelenggaraan
3 M b k
PERLAKSANAAN
SISTEMPENGURUSAN
PENYELENGGARAANDI
MAKMALCNCADTEC
BATUPAHAT
3. Membangunkan
sistem pengurusan
penyelenggaraan
(perisian) (p )
mber
i
Software:
CMMS
nusia
n
SKOP
Aset boleh
CMMS
Standalo
database
Aset boleh
selenggara
Makmal
Elektronik
MODUL 2:
METODOLO METODOLO
KAJ IAN
:
OGI OGI
METODOLO
edur saintifik
uk membuat
muan,menguji
potesis atau
unjukkan fakta
ng diketahui ngdiketahui
dah siasatan
m penyelidikan m penyelidikan
asaran dan
uatu konteks
n.(Temuduga
ocusgroup)
Rujukan
ark
OGIKAJIAN
Kaedah sias
yanglebi
sistematik ter sistematik ter
sesuatu feno
sosial mela
teknik statis
matematik
pengiraa
Kaedah sias
melalui
pemerhati
n koleksi
kib
pemerhati
Pengguna
B 3:

EDAH
LAKSANA

Kaed
/
TODOLOGI
Rekabentuk Kajian
aan Sumber /Persampelan
l i l t k ik populasi,sampel,teknik
Prosespembuatan
Metodologi yang digunakan Metodologi yangdigunakan
ah pengukuran /Soal selidik
Kaedah memasukan data Kaedah memasukan data
Kajian rinti
Teknik analisis data
Pelan perlaksanaan
(GanttChart
PENDEKATA PENDEKATA
KUANTITATIF
Menjelaskan ciriciri yang
Deskriptif dan Inferens (H Deskriptif dan Inferens (H
Kaedah:Borangsoalselid
KUALITATIF
Kajian secara mendalam t Kajian secara mendalam t
Untuk memperoleh maklu
kehendak mengikut keper
Kaedah : Temuduga perb Kaedah :Temuduga,perb
AN KAJIAN ANKAJIAN
diukur secara statistik
Hubungan) Hubungan)
dik,pengukuranskor/nilaibacaan
terhadap sesuatu fenomena atau isu terhadap sesuatu fenomena atau isu.
umat berkenaan fakta,kepercayaan,perasaan,
rluan persoalan kajian
incangan kumpulan berfokus (Focus Group) incangan kumpulan berfokus (FocusGroup)
CONTOHCARTAPERLAKSANAAANPROJEK(GANTTCHART)
MODUL 3:
ANALISAKA ANALISA KA
DAN DAN
PERBINCAN
:
AJ IAN AJ IAN
GAN
Bab ini menerang
keputusan yang
j d l d / t l jadual dan/atau la
Bab ini merupaka
hendaklah menga
(i) Penilaian;
B 4:
(ii) Hasil Analis
(iii) Kajian Pe
B 4:
NEMUAN
N ANALISA
( ) j
ulasan.
N ANALISA
gkan tentang kaedah analisis data dan
diperoleh dalam bentuk teks, rajah
i l i ain-lain.
an bahagian yang paling kritikal dan
andungi perkara-perkara berikut:
sis;
erbandingan / pertimbangan atau g / p g
GUMPULA GUMPULA
ATA KAJ IAN
KNIKAL
Lampiran
Semakan
(Checksheet)
GUMPULAN
A KAJ IAN :
INS INS
OSIAL
Skala Liker
CONTOH
BAHAGIAN
DALAMBORA
SOALSELIDI
ALISA
Kajianberben
ALISA
JIAN
ANTITAT
terhadapsesu
Contoh:Tah
pekerja seca
ANTITAT

i i
pekerjaseca
mengikutum
Ciriciridatay
risian
SS
MOD,MEDI
deskriptif
ntukdeskriptif memberipenerang
uatufenomena
hapkepuasanpelanggan,skorprestasi
ara individu tahap pemahaman pelajar araindividu,tahappemahamanpelajar
murdll.
yangdikajidihuraikandalambentuk
AN,MIN(PURATA) kajianberbentuk
SIL
ALISA
GrafGarisan
ALISA
TA -
ANTITATI ANTITATI
CartaKawalan
100
GambarajahPareto
o
f

D
a
t
a
100
i
v
e

N
u
m
b
e
r
s

o
%

o
f

C
u
m
u
l
a
t
i
%
Alat /Perisian:SPSS
QCCtools,Winstep
SPC dll SPCdll.
n
ONTOH:
NALISA NALISA
ATA 1
AINS AINS
OSIAL
CONTOH:
ANALISA ANALISA
DATA 2
AINS
OSIAL OSIAL
NALISA
Untuk memb
NALISA
AJIAN
Untukmemb
yangdikaji:
Contoh:Fakto
sejauh mana g
UALITATIF
Perisian
sejauhmanag
kurangminatp
Ciriciridatay
Perisian
Vivo
Perkaitanat
eri lebih fokus terhadap fenomena erilebihfokusterhadapfenomena
rfaktoryangmempengaruhikepuasanpelanggan
gaji mempengaruhi prestasi pekerja punca punca gajimempengaruhiprestasipekerja,puncapunca
pelajaranSainsdll.
yangdikajidihuraikandalambentuk
tauhubungan model
AB 5: AB 5:
ERBINCANG
N,
1. Perbin
N,
ADANGAN
AN
penca
2. Bandi
AN
ESIMPULAN
hasilp
3. Kelem
4. Mem
5. Cadan 5. Cadan
6. Cadan
ncanganpenemuan/hasil
i apaian
ingkandenganpenemuan/
pencapaianterdahulu
mahandankelebihan
buatrumusandaripenemu
ngan berdasarkan penemua nganberdasarkanpenemua
nganpenambahbaikan
STEM
NULIS NULIS

JUKAN
Gunakan form
Association(
Contoh pe
Menurut Hilla
bermaksud ke
pekerjaannya
STEM
NULIS
JUKAN
dan mendapa
Contoh Ru
Hill J d P
NULIS

Hillage,J.andPo
frameworkforp
Employment(Df
203205.
JUKAN
Pastikan sem
perbincangan
Ikut abjad ata
matAmericanPsychological
APA) Sistem Penulis (Tahun)
enulisan:
age &Pollard(1998),kebolehkerjaan
eupayaan seseorang untuk melaksanakan
a,terus melaksanakan pekerjaan sedia ad
atkan pekerjaan baru sekiranya perlu..
ujukan:
ll d E (1998) E l bilit D l i ollard,E.,(1998).Employability:Developinga
policyanalysis.DepartmentforEducationand
fEE)Researchreportno.RR85(London,DfEE).Pg
ua rujukan dalam teks
n ditulis pada senarai rujukan
au urutan
SISTEM P SISTEMPPENULIS PENULIS
1 Soal selidik 1. Soal selidik
2. Surat /Memo /
3. Aturcara (Programmin
4 O 4. Output
5. Lainlain 5. Lain lain
LAMPIRAN LAMPIRAN
(Maksima tida (Maksima tida
melebihi 20
k t) mukasurat)
ng)
MODUL 4:
PENYEDIA PENYEDIA
FORMAT LAPO
:
AAN AAN
ORAN
ITEM ITEM
1. Bilangan mukasu
ORMAT
2.Jenis tulisan
3.Saiz tulisan
ORMAT
APORA
4.Jarak baris (Spa
5.Margin
6.Saiz kertas &be
kertas
Warna kulit keras
( d ) (Hardcover)
SPESIFIKASI SPESIFIKASI
urat 30hingga 80mukasurat
(tidak termasuk Lampiran)
TimesNew Roman/ArialNarro
12
acing) 1.5
Kiri :1.25(3.17cm)
Kanan 1 0 (2 54 cm) Kanan :1.0(2.54cm)
Header&Footer:0.5(1.27cm
rat A4(80 gms) ( g )
DKM:Biru
ij DLKM:Hijau
LAMPIRAN 1 LAMPIRAN1
LAMPIRAN2
ONTOH
ORMAT
LAMPIRAN3
ORMAT
APORA
LAMPIRAN4
LAMPIRAN5
LAMPIRAN 6 9 LAMPIRAN6 9
LAMPIRAN10 1
F t k d Formatmuka depan
Pengesahan PPPPTdan PPLPPT g
Penghargaan
Abstrak
Kandungan
D ft J d l j h l t / b l
9
Daftar Jadual,rajah,plat/gambar,lamp
9
Bab1 Bab5
12
MODUL 5:
PENILAIA PENILAIA
PROJ EK
:
AN AN
K
D l f Dalamforma
15hingga20
b pembentanga
30minitpem
MBENTANG
PROJEK
minitsesisoa
maksimayan
Mengikutkan
pembentanga
dit t k ditetapkan
Teratur
t MS P P i t tMSPowerPoint
slaid
an
mbentangan+10
l b ( aljawab(masa
ngdibenarkan)
ndungan
anyangtelah
RKARA
NG PERLU
NGAT
MASA
Membentangbuk
Persembahanyang
Terbukamenerima
MBENTAN
N PROJEK
kritikan
Pengurusanmasa
Pastikankandunganslideyangbenarbenar
penting sahaja pentingsahaja
Ikutmasayangtelahditetapkan
kanmembaca
gbolehmenyakinkan
asebarangpandangandan
Penampilan Penampilan
Penampilanprofessional
Bolehmeningkatkantahapkenyakinan
Bil.
Kom
RITERIA
Bil.
Kom
RITERIA
NILAIA
PROJEK
1 Laporan P
2 Projek
PROJEK
3 Penyamp
4. Soal J awa 4. Soal J awa
J umlah M
(Minimum (Minimum
mponen
Pecahan
Markah
Marka
Minimu mponen Markah
(%)
Minimu
(%)
Projek 30 22.5
30 22.5
paian 30 22.5
ab 10 7.5 ab 10 7.5
Markah Lulus
m)
75.0
m)
NDUNGAN PERSEMBAH NDUNGAN PERSEMBAH
1. PENGENALAN
2. OBJEKTIFPROJEK
3. MASALAHKAJIAN
4. LIMITASIPROJEK/KAJIAN /
5. METODOLOGI(PELANPER
PROJEK CARTAGANTT)
6. KEPUTUSANDANHASILP
7. PERBINCANGAN, CADANG 7. PERBINCANGAN,CADANG
HAN PROJEK DKM / DL HAN PROJEK DKM / DL
N
RANCANGANPERLAKSANAAN
ROJEK HASILANALISA
GAN DAN KESIMPULAN GANDANKESIMPULAN
1 Bentuk k 1. Bentukk
orangah
2 Pilih satu
UGASAN
UMPULA
2. Pilihsatu
3. Pilihsatu
program
UMPULA
program
4. Binacart
mengan
NDIKET
mengan
yangper
projek projek
5. Bentang
dibangu dibangu
kumpulan yang terdiri daripada kumpulanyangterdiridaripada
hli
u bidang / program ubidang/program
utajukprojekmengikutbidang
m yang hendak dikaji myanghendakdikaji
taPemetaanMindayang
dungi semua elemen elemen dungisemuaelemenelemen
rluadadalampenulisanlapora
gkanhasilpemetaanmindayan
nkan nkan
APEMETAANMINDA:
?
KATA
KUNCI?
PERBANDINGAN?
TAJ
1.ISU/
MASALAH? DATA
RIMER?
TAJ
PRO
6.ANALISA&
PERBINCANGAN
5.METODOLOGI
KAJIAN?
KAEDAH/
NSTRUMEN? NSTRUMEN?
PERSAMPELAN? PERSAMPELAN?
ANALISA?
OBJEKTIF1
2.
OBJEKTIF?
OBJEKTIF2
UK
3. LIMITASI KUMP
UK
OJEK
3.LIMITASI
KAJIAN?
KUMP
SASA
4.
KEPENTINGAN
FOKUS?
PENGURUSAN/
KEPENTINGAN
KAJIAN?
PENGURUSAN/
SYARIKAT?
INDIVIDU?
MASYARAKAT?
KIAN KIAN
Pua
RIMA
ASIH
Pua
Pua
E
ASIH
Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi: Untukpertanyaanlanjut,silahubungi:
DrAruna:aruna@mohr.gov.my
an Suhaila: suhaila as@mohr gov my anSuhaila:suhaila.as@mohr.gov.my
nKhadijah:khadijah.i@mohr.gov.my
nNadzron:nadzron@mohr.gov.my