Anda di halaman 1dari 10

SELEKSINASIONAL

MASUK PERGURUAN
TINGGI NEGERI
TAHUN 2O.IO
KODE
546
TES BIDANG STUDI
IPA
{ATEMATIKA
(/-,,
er'
trtslrn
/
KIMIA
BIOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
i=rL-
tg
g
Eil
PETUNJUK UMUM
!f
r. Seoetm mengeqaran sos . And. d m'nra unluk z. setama ujian bedangslng Anda rdsk d peAenan-
f
mnerilikelengrapan nomord6tamb&ssoat mi. kan unruk bedanya alau memintd penletasa^
7 Tes A d.ng Srud' rPA ifi tedr' abs 60 s@r d6il 4 kFdasiapapunbnbng soaLsoat Djian, rernasuk
bidang ihu, yailu Malh.rika 15 eat, Fisih 15 bF&
Fnlawas
uiian.
soal, Kjnia15soal,danBiol@l15sl.
a shmaujiatrhdan$u4,ada6akditsftMn_
2. Bacalah d.ngan cermal aiuran dan t6h cara kn ktu.rmasuk ruang ujian.
tunjawab sliap lipe s@l!
9. waku ujian yanq dbBdirkan adatah s menil.
3. TulislahFwabanAndapadatmbiliawdbanqian
1o.Ha@diprh.tihn.@rtemhrjawabanujiantidak
yang
t6.sdia 3suai dngan pglunluk yang
kobi !d;k bdip6t, r-dakbasah, aun ria"i,oU"r
4. anda dapa, h.ruqunakan basian yans kGone
" :"1*i":i?tr1::?;i:l;JilHJ'*l:1,.5
datam be*as soat unruk kqFiluan cohLeet
ra"uoun
ul!n. mou o,pe,s,Lr-i";i.i;.,;,;,
Jangan mengqu.ahn lambarjawaban ujtan unluh
seteran .!.oupr ryuor aa,, p"nsi*
^*
kepe/uan coEl e6t
reninggatkan ruanq.
5. Selanaujianhn.ng.ung,andatdakdip.*enan-
t2.Jawaban y.nq b.n., diberi skor +4,
jawaban
bn @nggumbn ,hl hitung dahm 3696b bntuk.
koeng dibn s-b. O, dan
jawaban ya4
*Ln ai&ri
6. Selana uiian bnrnqsung, Anda tidak dip.il.M- 3kor I .
bn nengqunakn alat komuniksi datam sqab
13.p.nitaian didasa*an alas prot.han
skor
pada
benluk
silap bidang ihu. oreh selab nu, hoa
lairgan
h.nyamneknknBdaddans ilmub&nru
[bak
& bbng ilm!
ydg
dbbikn).
,.***"_"".,,l546;l
PETUNJUK KHUSUS
PflUNJUKA
PETUNJUKB Soalledidahstigabgian,yaluPEFNYATMN,SEAAB,danAUSANyangdislsun
s@6berurulan. Pilihlah
(A) jib pemyakn
beMr, arasan b6Mr, kd@nF monunjukbn hubungon sebab akiMl
(B) jikapmyaknbena(alasan
bEna(l@i kdoanyatidakmenlnjukbn hubungan
sebb6kibl
(C)
jika pemyaban
b6nar, daan $lah
(o)
jika pemyaban
erah, Erasn benar
(E) jib pernyalaan
dan alasan, keduanya salah
PEruNJUK C Pilihlah
(A)
jikaiawaban
0).
(2), *n (3) benar
(B)
jikaiawaban
(1)
en (3) bena.
(c)
jikalawaMn
(2) 6n (a)
benar
(D) jikajawaban
(a) stayang b6m,
(E) jika
emua
jawaban
fr ),
(2), (3) en (4) b6nar
@
iES BIDAilG SIUDI IPA
BIDANGILMU
17J0Nt 2010
90MENIT
60
MTEUTTS nomr 1 emFi dmgan n(mr 1 5
FISIG nomrl6sanFidengannoj830
KIMIA norcr31 smFideruan.omr45
BlOtOGl nomo.46 $npai dengan nomor60
MATEMATIKA
tua@ PETUNJUX A ut& refu
l. Oikobhui 4 dan , adalah dua bilangan boht
I I ll
posilifyangmemenuhi +
=
.Nilai
abla+b) adat.h....
(a)
48
{8) 4
.3
(c)
168
(D)
49
(E)
36
2 Diiebhui r< L Bentut
yang
sobra dengan
lt
lt+3Jlladarah..
(A)
2i
(B)
,t
(c)
-?+l'
(D)
3'
(E)
2-lx
3. suku banyakyang akamya
Jt-\6
adatah....
(A)
r'+l4r'+9
|
(B)
r' l4r'+9
(c)
i'r4r'9
(o)
rr+r4r1+89
4. Dilehhui t,6,dan a veklordalamdimensi3.
Jika rai dan
af(i+2.),
naka;42i.)=...
(A)
4
(B)
2
(c)
l
(D)
o
(E)
-t
5. Jomlah 50 soko
Ftumadeel
logS+ los55*los605+1o96655+ adarah ..
(A) bs(55
'')
G)
bs(s:lrl"r)
(c) bs(25'ril"')
(o) bs(2?5'")
(E) ltsolog(5)
6. Dikebhuibnsand6ngansukupenama !,
=15
danremenuhi !,
-!"- =2,+1,
,>2.
Nilai,s+!r adalah....
(A) 2S8
lS)
2710 I
r.
(c)
2732
(D) 27S
lE)
2762
@ rc10
qr*ldl
J6n@r Ptrd,kil Tin@i
/
f7.
Kubus AtcD.EFca
panlangsisinya
I dm.Ilik
f
C c"a.
* densan Pcl=rdnr.IlikPadalah
$q.ksi A
pade
DP
den
R
edalah proykslo
pada
bid6ng tF6t. Llas s4iiiga /On adalah
I
6tF
I
(B)
ET
(c)
2.t,il
,
-+
,
,o,
E
'7
lE) l+l
S. Manabh
pemFladn
b6nkdyary b.naa
(A) Jika snx= enr, maka r=)
(B) Jika cosr= cos),maka
r=)
(C) bsr'= 2bsJ,untuksomua,r
o, <!
(D) Jika losJ= Iosr, mka r=y
(E)
J;=r unruks6mu6
'
s. Nibi
hl;n@
adarah....
(A)
!t
(s)
r
{c)
@
(c)
6.6
(D)
T6
(E)
;vj
11 Porhatikan
9ambar
b6rikut! Pers6gi /aCD
dengan
panjangsbi I0 cm. LingbEnmelaluilitik
A dan D da menyingglng sisi aC. Luss
lingbEn t66ebut adalah .... cm':
lB)
2oE
625
(c)
16
t
125
(o)
st
85
\E)
v"
12.Jib niraimaksimom
/(J)='+ lEvt
aanar
5
;,
makanilai
/
adalah....
(B)
{c)
(o)
(D)
(E)
(E)
2
l3.oiksrahli selembarsengdengan
p.niang
8od
dan lebar 30 cn. Jika oenians
dan lebahya
diFbng d.ngan ukun em sehingga luas *ng
mnjadi 275 m,, maka
panjang
dan l6bamy,
(A) 30
(8)25
r.
.1
(c) 24
:. ..j
(D)
20
(E) 15
@ml0DirektoElJende6lPaddkanTin$i
/@
/
t4 setumlah sEwa lenrn alas 5
puta
dan 5
puri
15
lnleqral
va4s
henvalakan lJds daerah
vang
7
mmbentu"panil,ayanglerddalas.ota.g
d,balaeorehruaa,-vt,.,
r O dan
/
srswa Peluanq
panrla lersebul memu.l
paling
banyak2sisw;puhadalah.
$mb! r add*
.n*
r"r
,!
,r
(B)
j**
ia-o*
zl
'tq
s
(cte
(r
(c)JJ;&.J(,-o&
;:.
(D)
*
'
.
:1.
l';
{D)
jJ;/' j('-6)i'
i5,
tEt
A
'
{E)
JJ.d'J{.
h,*
cunahn
W
@tok naniaw.b wt nfid 16 (A) 0 m/s
sawi&MnnMd2'!
(S) 3 m/s
16.sebuah bonda
yans
dEm d,.ras ranra, hcin
Pl :l/:,-
dido,onedonea;satakonsbnseramaseans
El
jr"#'
Mku
Ar.
sehin@a bendarenpd kelajuan v
Bila
F@ban
diurans,,e,api d*e" **,n",i'"H,gmiH:,"ffi
il"ffJ*i,,Et"Ji#f,lT;
dua kli senula, beepakah selang Mklu
yan!
dipedukanunlukme.@paikelaj,"nv"ng*.";
J'rt
gas dianggap borsrfal ideal maha
pedandinsan kelaiuan ds (';) keadaan awal
(A)
4& dankeadagEqtuadalah
-
(sr
2&
T
(c)
&
(A)r
,nr I
(Bt
"5
(E)
+
(c)
+
lT.sebuahbaiukecildilemparkedbsdanmendaEt
(D)
2
di sebuah
papan ya.g
bnebk 2 m di ales tilik
(E)
4
pelempaEn. Jib ke@pabn awal baiu dilompar
te aEs adabh 7 m/s, mk. ke@pahn btu ketika
rengsnd
papan
adalah
(PetJqul .Ehtabsadalah@
'i 1:
@2010qr*@JondBlPddkrTiroi
,.;
/ cm6^6n PETINJU^ B Lntut nentawab sqt nftat 26
/
zo
p"ra"prr.,","tu
r"reLildatammengilan bumr
pada ja.ak
obilrbergantung
pada massabumi
SEAAA
&n!rui hukum K6ppb
pend
stlii beqanlu@
pada jad-jan
obilnya.
27.Ko.duktor adalah bahan
yang sanqal mudah
mengh.nbtun aruslishk.
SESB
Kondlkbr memlik konduklivilas liilnk
yang bosar
Gunakah
W
@te n.4awab s@t nond 23
sanpi &nFn nofrot tu
2S.Pemyalaan bedkul
yans benarienlaog
gaya tak
kon*tualilad.lah....
(1) eneEiftbnikbndayang diFnqaruhideh
gayaiekkon*Nalirbesmyatidakkonstan
(2) keiaya4dihtukndhgayabkkon$daf
pada benda sama dsnqan nilai negalif
Frubahan
enqi
Pol6ndal
banda
(3) kEaFngekubnoleh
g4abkkosd
oada bendabaEantunqpada
liniaensek
(4) @nloh
gaya
bk kon$Nalif adalah
gaya
@
2s.Iqa kapasitor dan sumber igngangan ie6usun
*peni
gambddiSwahini. Mnabhpemvaban
di bawahinivans benaf
(1
)
Kapasibnsi
pngganli ngbian kaFsib.di
*saaaran
4r.
(2) Mu.ran
pada kapasilor
q adalah
3,6x10'c.
(3) E.etsifsldkya.gb6inpandalamkaFsitor
Cr d6lah
4xlO
rJ.
(4) Beda
potnsialpada kulub-kutlb kapasiror
q
dan
qsamabsar
(1) lingkabn6neQielehondalam*b@hdon
ildakte,gantun9
Fda
nomor alo0
(2) alom abn meman*an toton bila eleklon
dalam abm t66ebut bepindah ke lingbt
eneEi
yang l6bih rend.h
(3) spektrun atom hidoqen beBitar kontinvu
(4) bsmya eneqi lobn
yang
dipantun oleh
aiom ema dngan selisih tingkat eneqi
.lekton d.lam atom l666bul
32.Dalam 15,9
gram senyawa tembaga(l) sulfida
(A; Cu=63,5 dan S:32) brdapal Cu *&nvak ..
{A)
6,35s
(B) 12,709
(c) 1s,90s
(D) 25.40s
(E) 31,80q
xtulA
Gun'kn PEIUNJ& A uluk neniailab s@l nafrat 31
3l.Kontigo,asi ion besi (lll),,6Fe3', mempunva
elekontdakbeQasangan sebanyak.
la) Ea
(c) empal
(O) lima
@2010 DrkbEr Jn&l Pendidikan Tinggi
3no/s)+48F3(1)
-
3TF.(s)+ 2B!(4
+
3O'(9)
Bile 1,6
gamcuplikan yang
mensandung
IO, (4; I
=
48, O
=
16) nenghasilkan
0,16
q O,, maka
peBenEse (%) massa IO,
{A)
4
lal
8
{cr 16
ioj
m
(E) 6
S.PeEbak.ran
qlokosa
1C6H,?O5)
dalafr lublh
manusia mengikuli
FBamaan
rcaksi bdkut:
qH,?q+ 6q- 6H'o+6co, AH=_282okJ
Dongan menganggap smua
glukosa lerurai
renjadiatda.btundioksids, etusemoa klor
yang
dhdlkn dbumbn ftnaikkn shu b*n.
se$o6ng dengan beEtbdan 75kg (kapasibs
k6lor spesilik= 4 J K'g
').
yang mngkonsumsi
18
gram gukosa (A; C=12, 0=16, H
=1),
akan
menqalami kenaibn suhu badanseboe!....
(A)
O,4K
. .,,, r'
i,,'
{B)
0gK
(c) r,88K
lo)
2,82K
(E) 3,36K
3s. oabbedkurmeruDakan dala lai!dlksinilqen
monoksida (NO) oloh
gas hidrqen:
2No(s)
+
2H2(9)
-
N,ls)
+2H,o(s)
M rir.--b
l;ot a,) lmor.L'l {hol
L's")
o,il lArc. .
0.1 0,2 2,46 x 103
I
_,
o.2 0,2 4,92 x 10'
@
16 J*a 70 mL CHICOOH 0,r M (h"= 103)diE.kilan
denqan 100 mL NaOH 0,05 M mala pH arulan
alhtradalah
(AJ
2.los3
(B) 3-los4
(c) 3-los2
(D) 4-146
(E) 6-144
37-Pedaribn bb.l bedkul!
aerdasa*an dab di alas,
jika pedandiogan
kosentasi a$m dan basa konjungasinya 1:1
paengan yang pali.g
@@k untuk membual
b&n
Fnyangga
d4an
pH
sekbr 7 a&lah . -,.
(A) (Pq
+ qHPq
(B) K]Pq
+
KH,Pq
(c) H.Pq
+ KB,Pol
(D) qHPO.+kH,Pq
(E) H3rcr
+
4HPo.
S.Perubhan bib@a.okdasiunslrN
tsdaaksil
Sn+4HNO3
-
SnO,+4NO,+2H,O
adsl.li'...._c
ls)
2
(c) 3
(o) 4
(E) 5
3g.Hasileaksianb
2-klo.obubnadengan NaOH
die*ibn bdbli den@n aff suilal
pada
suhu
100. Hasilakhtyangdipe@leh
adalah....
:
Ode dksiiolaldaa EaksileEbdadabh
(A) 0
(B) 1
\c)
2
{o)
3
(E) 4
@ 2d 0 DnekbEl Jei&61 Pdid k.n Tin$i
/ao so.vawa vanq d hasilkan dari rears' antara
/
benzena densan asam nral dan asam slllal
'
Fkal
padasuhL 50oCadalah
(A) iihbenzena
(B) asambnzenasulronal
(c) asanbenzoat
(o) aminobenzen
(El
nitEbenzenasuilonal
GMatun PEWUK C utu hdaw* saalM 41
abm
jH,
58,.C,?N, ,F,
dan
$S.
Morekulmolekur
yang
me.ggunakan obtral hibdda sp3padaarom
Pushya
adalah ....
(1)
BF"
(2) NHI
(3) SF.
(4) CH.
42.Pefratikan dab bedkull
(l) c(s)
+
o.(q)
'
CO/g) AH=-3gakJ
(D 2Hl9)
+
o.(9)
-
2HpO AH
=-572kJ
(lrl) 2co{s)
+ q(s) +
2co,(s)
^H
=
-s67kJ
,,1
PemyaEan
yang
benarleniang reaksireaksi di
(l) kalo.
yang
dilepaskan
pada pem&kaian
1 mol C(s) lebih besa. dibandingkn dengan
kalor
yang
dilepaskan
pada pembaka.an
,
(2) kalor yang dilepaskan pada pmbntukan
1 md Cq(g) lebih kecil dibnd ngbn dengan
kalor
yang
dilepaskan
pada pembenlukan
@
(3)
Ftubaha.
enralpipenbenlukansbndargas
CO adalah r10.5 kj/mol
(a) pada
I dan P yang
sama,
pembakaran
1 mol c(s). 1 mol ts:(g). dan I mol co(g)
masing-masing memedukan volume gas
oksigenyang sah6
43.Sebanyak 25 m! CH3COOH 0,1 Mlepaldititiasi
dengan 25 mL NaOH 0,1 M. Jika dikerahui
K" CHTCOOB
=
10
3,
pernyalaan y.ng
benar
lenlang aksilildsi teBebuladalah...
(1) pHratubnasamseborumtildsi.darah3
12)
pHlaruran
serebh rilrasi>7
-
(3) CH3COONahasil.eaksimengalamihidolisis
v
(4) konsenrasi Na'dalam empuEn 0,05 M
cm.kn PM @tuk n.rywab s@t ntu 44
4. Pada kesetimbngan:
N:(s)
+
o,(9)
-
2No(9) AH"
=
+180
kJ,
jumlah
NO(g)
yang
t66e.ruk akan lebih besar
padalempeBturyanglebihlinggi -
SEBAB
:
osbm aki endolemis, keadaan k6*tidbang-
an beqeser ke kanan
jika
lempetur dinaikkan.
45.AFbila sepotong bgam aluminium dimasukan
ke dalam larulan MgCl, 1 M, unsur magnesium
(Eoirq,lMg
=,2,356V
FAl/A: -1,676V)
SEMB
Oksigen l6bih mudah mengoksidasi magnesium
dibandingkan dengan oksigen mengoksidasi
alominium(E O/H,O=+1,23v)
Gnake PETUNUK A utuk nfuwab sad nqq 46
sawi den#n Nnat 55!
46. Pada mitosis ledadi
pedsliwa
bedkul, kocuali .. .
(A) pend0pliiaslan
komoem
(B) pefrbelahanawali.dukselgahel
(C) pedanyakan s6Lsl somalik
(O) pengembangan
sistem rnlormasi selurer
(E)
Fmishan
komosombepas.sanmenjadi
4T.Keanekaragaman
genelik pada su6tu populasi
o4an sm akan meninqkat
j
ka ...
(A) habilatyangditempalimakinluas
(B) 0kuEnpopulasimeningkat
(C)
ledap6ldinodsme*kslal
(D)
loiadimiorasiaen
@ 201o Dikbr6l Jened Pend dkan Tinwi
/ dn PanEbanbonkulvansFnarrnbnedaurulans
/
loln
nontors'r suatuorsanisme
ada ah
'
,lt
"..on'"
hasil melabolrsme
prolein
I
d'ounakan cmq tanah unlul
mensmless
*'
""i'11*il"if*t **-'L
dqlnabn
oreh
h@an
reh@anirkanatrvary
hilang mela[r
rct bdondohasLda
hasil rsp'dsi dguhalan
nbh blalanq untukmenghasilbn
oKgen
lDl a$m
oqanrl
hari lolosiniosLs dEunalan
umbuhan hlau untuk mensinlesis
q[k@en
{E) oksLdasr
h;sil forosrnlsrs
irloplanllon
d ounabn hosan
laul unlul
menvusun
"'i"qi
.c Pernvaraan bentd
merlpalan
polol_pokok
"".'i'-"
"-q
mendasad
hlpolesis
oaMin
ientang seleksi
elam kecu'li
rAt ldakadaduai^dNduYengdenlil
ie'' setaouruan@,gs'enderungbetumbah
iCl
pedombangbiabn
memeilLlan
makanan
dan danqvanq
culup
(D) lngkungan
mempengsruhr
perubdhan
gen
-
Dadamdhlukhidup
iEr ;onambehan
populasilidar klalan
lerus'
s Perhailbn tabeldi bawah
inil
'
4!rys1!"
l3!9q-
a!!
-
2 Sathoton(es
B aiatorsin
o a^[M
l*q*
-
i*
n'n"'*
oad bbel di abs vans
menunjuka'
hubungan
vano benar aibra
jeirs
iemur
prdur5i dan
ieanannYa
bag' manusa
aoatan
@
51.Pedailbn
cii_ctibmbuhandi
bawah
in :
a. hiasnbunga
sPEl
b. bkalbuah
tenggelam
Oi anbEcin{diumbuhandiabs
Fngbnasuk
dfr suko Cucubibc66e
adalah
52 Enerur vano
dihasilkan
dan
makanan dspal
dB,m;a;
ddbmwakru vans
lama didaram
rubun
lA' lemarvansle6'mpandLbawahlulil
igt
ntP
yang res'mPar datam
set
(C)
Panas Yangdl.Paskn
lubuh
io)
ramn'aatvangraeepset
{El
poleinvangLe6eraps6r
53.Benkd
ini
vang
merupakan
hasiL reaksi
gelsp
lotosinbsis
dalah
..
(A) NAOPH.Pi.dANATP
lB)
H,O,CO, dan@haYa
/-,.h Apd'nnh,lora
i5i
io].neopx,i""erP
lE)
NADP
ADPdangukosa
g
Seoranq
lali lat dengan
$lal hemoil
renilah
denoan @Gmplaf
yanq lid't membawa
silar
he;tu iemunqk'nanana[F
laki hemotilisebesar '. '
(B) 2s9'
(c) 50%
(D) 75%
(El
1000/"
(A) 1 B-P
(B) 1 B-R
lc)
2 A-P
(D) 2 B-P
{E)3
C P
---r-__
5s.Tabel
benkd menunjukkan
oanel dan lungsi
-,
rq---
, i*,
-
oqane
Yanq'usal
-l
um
b mnghosiluneneqr
melalui meFMlisme
a'obik
ill Lsdn
c sinresispd'n
rv tua'atusGohl
d me4umpurbnbtian
Manabh dari
pa$ngan oEanol dan lungsinva
tA)
La lh llLc dantun
(B) 15,lLc,
lld,danlv_a
(Cl 14 lLb lLLa danlv{
(D) l{,llb,ilk,danlv_a
(E) ld,ll?.lllb,&nlV{
G@*e EMME
Lntu neda*'b soat nond 56
56.Kekungan
unsurlembega
(Cu) menvebabkan
SEAAS
lembF dipedukn *l untuk renOaktran
cMi
hns@nebhron.
5T.Polinasi
pda
bnaron
eru6ah dua dapatle'jadi
seEautogami
SEBAB
Tanaman
bdmah dm mempunvai
bunga
janbn
dan betina
yangle@ish dalamstu
pohon
@
Gun.kan EIIAWE
untuk niliawab so't nonot 53
58.oalam
soaiu slkils
hidup organisme
mitost
ieilibaldalamproses
{1)
penuduhandanPrtembanqan
l2t Detu'bniannganYangrusar
59.Lebahtdakdigohobndalambksvangem
dengan kulobukusebab
bbah .
(1) metamodosisnyatidak*npuma
l2) Udalmenqalamimeiarctrosrs
i3l
darmsnpunyareleniarbau
(4) nebmodosisnvasmpuma
6o.Prnyaban
bsnkul
yang enar letuil de'gan
dinamika Populasiadalah..
(1) ukuEn
popurasi bergantung
kemampuan
ada@si ans@bnya
(2) kesr.bilan
popu esi dalam
rurun warru
(3) poE
pe^yebaran dan lepadatan
mem_
penqaruh dr@mLbpopllasi
14)
leroMndanemEsmemp6tusr!Kuran
ooDulad
@ &10 Diekl@l J6&6lP$d
dkd Tr