Anda di halaman 1dari 19

1

1.KONSEP TATABAHASA SECARA UMUM


MOROFOLOGI
Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji
struktur, bentuk dan golongan ayat.

MORFEM
Unit terkecil yang menjadi unsur perkataan.

Contoh,
Minum 1 morfem
Diminum 2 morfem , ( di & minum )

JENIS MORFEM
Morfem bebas Morfem terikat / berimbuhan
- Boleh berdiri sendiri.
- mempunyai makna sendiri.
Contoh,
Minum, cuti, sekolah
- berbentuk imbuhan
- tdak mpunyai makna.
- tapi mpunyai fungsi bahasa.
- boleh mengubah makna
sesuatu perkataan.

JENIS MORFEM TERIKAT / IMBUHAN
Awalan
- Ditambah di bgn depan kata dasar.
Contoh,
Membaca, menghafal

Akhiran
- Ditambah di bgn belakang kata dasar

Sisipan
- Diselitkan antara unsur2 kata dasar
Contoh,
Telapak tapak

Apitan
- Ditambah serentak di awal & akhiran kata dasar.
Contoh,
Permainan

KONSEP PERKATAAN
Definisi,
Merupakan unit ujaran yang bebas dan
bermakna.

Bentuk2 kata
Kata tunggal
Kata terbitan
Kata majmuk
Kata ganda

kata tunggal
- tidak menerima imbuhan
- akronim yg suda diterima pakai juga dinamakan akronim.
Contoh,
Mara, Petronas, Tadika & pawagam

kata terbitan
- kata dasar yang telah melalui proses mengimbuhan.

kata majmuk
- terbentuk hasil gandingan dua @ lebih kata dasar.

kata ganda
- pengulangan kata dasar

PROSES PEMBENTUKAN KATA
a) Pengimbuhan
b) Pemajmukan
c) Penggandaan
PENGIMBUHAN
- Proses merangkaikan imbuhan kpd kata dasar
- Utk menerbitkan perkataan yang berlainan makna.

JENIS-JENIS IMBUHAN
i. Awalan
ii. Akhiran
iii. Sisipan
iv. Apitan

PEMAJMUKAN
Proses menggandingkan dua kata dasar @ lebih utk mberi
makna tertentu.
Contoh,
- buah tangan
- Kerani pos
- Setausaha dll

Boleh disisipkan kata lain.
Contoh,
- Muda mudi muda dan mudi
- Hujan renyai hujan yang renyai
- Hitam legam hitam dan legam

3 CARA MENGGANDINGKAN KATA DASAR UTK MBENTUK
MAKNA TERTENTU.
1. Umum
2. Istilah
3. Kiasan / peribahasa

PENGGANDAAN
Proses pengulangan kata dasar sepenuhnya.

4 JENIS KATA NAMA GANDA
1. Gandaan penuh
2. Gandaan separa
3. Gandaan berentak
4. Gandaan makna

PENGGANDAAN PENUH
- Kata nama digandakan sepenuhnya
- Boleh terdiri dpd kata nama tunggal, kata nama
terbitan dan kata nama majmuk
- Kata yang digandakan dipisahkan dengan
menggunakan sengkang.
Penggandaan kata nama tunggal
Alat alat-alat
Murid murid-murid
Makan makan-makan

Penggandaan kata nama terbitan
Ketua ketua-ketua
Makanan makanan-makanan
Persatuan persatuan-persatuan

PENGGANDAAN BERENTAK
- Pengulangan kata dasar
- Bunyi konsonan & bunyi vocal tertentu di ubah.
- Rentak terdiri dpd pengulangan vocal @ konsonan

5 JENIS PENGGANDAAN BERENTAK
1. Penggandaan suku kata awal
2. Penggandaan suku kata akhir
3. Penggandaan konsonan
4. Penggandaan sisipan
5. Penggandaan akhiran

Rentak pengulangan vocal @ diftong
Cerai cerai-berai
Hina hina-dina
Sayur sayur-mayur

2

Rentak pengulangan konsonan
Gunung gunung-ganang
Bukit bukit-bukau
Simpang simpang-siur

PENGGANDAAN SUKU KATA AWAL
- suku kata awal diulang
Bukit bukit-bukau
Warna warna-warni
Batu batu-batan

PENGGANDAAN SUKU KATA AKHIR
- mengekalkan konsonan @ vocal dlm suku kata akhir
Sayur sayur-mayur
Kuih kuih-muih
PENGGANDAAN KONSONAN
- mengulang konsonan dlm kata dasar.
- gunung gunung-ganang
- guruh guruh-garah

PENGGANDAAN SISIPAN
- mengulang seluruh kata dasar
- menerima sisipan em-
Tali tali-temali
Jari jari-jemari

PENGGANDAAN AKHIRAN
- menerima akhiran an.
Sayur sayur-sayuran
Biji biji-bijian
Barang barang-barangan

PENGGANDAAN SEPARA
- pengulangan sebahagaian kata dasar
- penggandaan boleh berlaku pada kata tunggal @
kata terbitan

4 JENIS PENGGANDAAN SEPARA
1. penggandaan kata tunggal
2. penggandaan kata terbitan
3. penggandaan berimbuhan kata pertama
4. penggandaan berimbuhan kata kedua

penggandaan separa kata tunggal
Kata dasar Penggandaan
penuh
Penggandaan
separa
Laki Laki-laki lelaki
langit Langit-langit lelangit
budak Budak-budak bebudak

Penggandaan separa kata terbitan berimbuhan kata pertama
- kata dasar diulang sepenuhnya
- tetapi ada penambahan imbuhan
Kata dasar Kata terbitan Kata ganda
bual Ber+bual berbual-bual
cari Ter+cari Tercari-cari
Gila Ter+gila Tergila-gila

penggandaan separa kata terbitan berimbuhan kata kedua
Kata dasar Kata terbitan Kata ganda
Anak Ber + anak Anak-beranak
Kejar Men + kejar Kejar-mengejar

3 GOLONGAN KATA GANDA
1. kata nama
2. kata kerja
3. kata adjektifPENGGANDAAN MAKNA
- kata nama tertentu digandkaan dengan perkataan
yang sama maknanya.

Ipar ipar duai
Ipar ipar lamai
Saudara saudara mara

4 JENIS MAKNA TAMBAHAN KEPADA KATA NAMA
1. menunjukkan banyak
2. Membantuk nama haiwan
3. Membentuk nama benda menyerupai
4. Menunjukkan pelbagai jenis

Makna tambahan yang menunjukkan banyak
Buku buku-buku
Ketua ketua-ketua
Jabatan jabatan-jabatan

Makna tambahan membentuk nama haiwan
Biri-biri
Kupu-kupu
Kunang-kunang

Makna tambahan membentuk nama benda menyerupai
Langit langit-langit
Siku siku-siku
Orang orang-orang

Makna tambahan menunjukkan pelbagai jenis
Sayur sayur-mayur
Kuih kuih-muih
Saudara saudara-mara

3 JENIS GOLONGAN KATA NAMA
1. Kata nama khas
2. Kata nama am
3. Kata ganti nama


Kata nama khas
ciri jenis contoh


hidup
manusia Ali, Nani, Rosley,
Mary, Lina, dll
Bukan manusia Bujang Senang,
Si Tompok,
Pak Belang
Tak hidup Gunung Kinabalu,
Gua Musang,
Proton Saga

Kata nama am
ciri jenis contoh

konkrit
Kepala,
Meja, ketua,
Kapal terbang

abstrak
Harapan,
Kemahuan,
keberanian

Kata ganti nama
ciri jenis contoh


penunjuk
Ini, itu, situ,
sana
tanya Siapa, apa,
mana, bila,
kenapa, dll

Diri

Orang pertama
Saya, beta, aku,
patik, kami, kita


Orang kedua
Awak, kamu,
engkau, anda,
saudara, saudari,
tuan hamba
Orang ketiga Ia, dia, beliau,
mereka, baginda,
...-nya

3

2 JENIS GOLONGAN KATA KERJA
1. Kata kerja Tak Transitif
2. Kata kerja Transitif

Kata kerja Tak Transitif
- tdak memerlukan objek utk menerangkan
- kadang2 memerlukan pelengkap
Ciri jenis contoh
Tidak
memerlukan
pelengkap

Tak berpelengkap
Rumah itu sudah
roboh.

Adik sudah makan.

Memerlukan
pelengkap

Tak transitif
berpelengkap
Keadaan Halim
bertambah parah.

Air sungai beransur
surut.

Kata kerja Transitif
- menjadi initi dalam frasa adjektif
- menerangka keadaan @ sifat sesuatu nama @ frasa nama

9 GOLONGAN KATA ADJEKTIF
1. Sifat
2. Warna
3. Ukuran
4. Bentuk
5. Waktu
6. Jarak
7. Cara
8. Pancaindera
9. Perasaan

3 MENGESAN TIP KATA ADJEKTIF
1. Didahului oleh kata penguat
Contoh,
Amat, sangat, sungguh, sekali, paling,
Agak, benar

2. Menerangkan keadaan @ sifat sesuatu frasa nama.
3. Adjektif perasaan diikuti oleh kata sendi nama.
Contoh,
Akan, dengan, terhadap dsbg

Contoh ayat,
Saya sangat segan dgn awak.
Kakak amat sayang pada kucingnya.

17 GOLONGAN KATA TUGAS
1. Gabungan
2. Hubungan
3. Kata seru
4. Kata Tanya
5. Kata perintah
6. Kata pembenar
7. Kata pangkal ayat
8. Kata bantu
9. Kata penguat
10. Kata penegas
11. Kata naf
12. Kata pemeri
13. Kata sendi nama
14. Kata arah
15. Kata bilangan
16. Kata penekan
17. Kata pembeda

Gabungan
contoh tugas
Dan, atau, tetapi, serta, Menghubungkan ayat @
klausa

Hubungan
contoh tugas
Kerana, ketika, kalau Menghubungkan ayat @
klausa
Kata seru
contoh tugas
Aduh, amboi, wah, syabas,
oh, cis
Menunjukkan seruan

Kata Tanya
contoh tugas
Mengapa, bila, berapa,
bagaimana
Menyoal @ bertanya

Kata perintah
sub contoh tugas
larangan Jangan, usah
Menimbulkan tindakbalas silaan Sila, jemput

permintaan
Tolong,
Minta, harap

Kata pembenar
contoh tugas
Ya, benar, betul Membenarkan sesuatu

Kata pangkal ayat
contoh tugas
Maka, hatta, adapun, syahdan Menandakan kesinambungan
ayat

Kata bantu
contoh tugas
Telah, sudah, pernah, masih,
sedang, tengah, akan, belum,
hendak, mahu, ingin, harus,
mesti, boleh, dapat
Membantu frasa2 kerja
adjektif, dan sendi nama

Kata penguat
contoh tugas
Amat, sangat, sekali, terlalu,
paling, sungguh, benar, nian
Menguatkan maksud sesuatu
adjektif

Kata penegas
contoh tugas
-kah, -tah, -lah, juga, pun,
hanya, memang, lagi
Menegaskan bgn2 tertentu
dlm ayat
Kata nafi
contoh tugas
Bukan & tidak Menafikan sesuatu
Kata pemeri
contoh tugas
Ialah & adalah Memerikan hal @
merangkaikan subjek dgn
predikat

Kata sendi nama
contoh tugas
Di, ke, dpd, antara, utk, bagi,
akan, terhadap, oleh, spt,
umpama & bagai
Pelbagai tugas bagi kata atau
frasa nama

Kata arah
contoh tugas
Atas, bawah, sisi, depan,
belakang, hadapan, dalam,
luar, samping, timur, barat
Menunjukkan arah @ hala.

Kata bilangan
contoh tugas
* satu, dua
* banyak, sedikit
* sekalian, segala
* sesetengah, separuh
* kedua-dua, bertahun

Menerangkan bilangan @
jumlah
4

Kata penekan
contoh tugas
...-nya Memberi penegasan bagi kata
yg diulangi

Kata pembeda
contoh tugas
...-nya Menjadikan kata bukan nama
sebagai kata nama

KATA HUBUNG
- Menghubungkan klausa, ayat, frasa @ perkataan utk
mbentuk ayat majmuk.

2 JENIS KATA HUBUNG
1. Kata hubung gabungan
2. Kata hubung pancangan

Kata hubung gabungan
- menghubungkan klausa2 yg sama tarafnya.
Contoh kata Contoh ayat
Dan, atau, serta, tetapi,
malahan, sambil, tetapi,
sementara, sebaliknya,
seterusnya.
Dia mengelak lantas
menikam.

Belum tentu...sama ada
pergi rumah kwn atau balik
kampung, katanya.
3 JENIS KATA HUBUNG PANCANGAN
1. Pancangan relatif
2. Pancangan komplemen
3. Pancangan keterangan
KATA HUBUNG PANCANGAN
Jenis ciri contoh


Pancangan
komplemen
Menghubungkan
satu klausa sbg pd
klausa utama
(pelengkap)

Melengkapkan klausa
utama.

Contoh,
Bahawa & untuk
Guru Thn 6 itu
menyatakan bahawa
semua muridnya
mendapat enam A.

Mereka mengetahui
bahawa Hj. Ahmad
ialah ahli perniagaan
besar.

Kerajaan membuat
jambatan untuk rakyat
melintas sungai.
Pancangan
relative
Menghubungkan
klausa utama dgn
klausa pancangan
(kecil)

Contoh,
Yang
Pelajar yg Berjaya itu
diberi hadiah.

Budak yang sedang
membaca itu adik
perempuan saya.

Buku yang dikarang
oleh Ahmad itu buku
sejarah.Pancangan
keterangan
Menghubungkan
klausa keterangan
dgn klausa utama.

Contoh,
Kerana, agar,
meskipun, sekiranya,
semoga, supaya,
kalau andaikata,
kendatipun, hingga,
jika, jikalau, semasa,
sementara, setelah,
sewaktu, sekiranya.
Mereka tidak
dibenarkan masuk ke
stadium kerana tidak
memiliki tiket yang sah.

SINTAKSIS
- cabang ilmu bahasa yg mengkaji bentuk, struktur,
binaan & konstruksi ayat.

Mengkaji pembinaan ayat & hokum penyusunan
ayat.

AYAT
- Terdiri dpd unit2 yg membentuk ayat.
- Pola ayat
* FN + FK
* FN + FS
* FN + FA
* FN + FN
FRASA
- Binaan @ unsur ayat yg terdiri sekurangnya dua
perkataan.
- Frasa tdak boleh dipecahkan kpd subjek & predikat.

4 JENIS FRASA
1. FN
2. FK
3. FA
4. FS

2 JENIS BINAAN FRASA
1. Frasa endosentrik
2. Frasa eksosentrik

BINAAN AYAT
- dibentuk oleh bgn subjek & predikat klausa & ayat.

AYAT DASAR
- Satu subjek & satu predikat
- Contoh,
Pelajar itu membaca buku

AYAT TERBITAN
- Terdapat penambahan maklumat
- Contoh,
Pelajar tingkatan enam itu membaca
buku.

PENJENISAN AYAT
- dibuat berdasarkan bilangan klausa didlmnya.

2 jenis ayat
1. Ayat majmuk
2. Ayat tunggal

2 jenis ragam ayat
1. Ayat aktif
2. Ayat pasif

4 jenis tujuan ayat
1. Ayat penyata
2. Ayat Tanya
3. Ayat perintah
4. Ayat seru

AYAT TUNGGAL
Terbentuk dpd satu klausa
Satu predikat satu subjek
Subjek n predikat terdiri dpd
- frasa nama
- frasa kerja
- frasa adjektif
- frasa sendi nama
Contoh,
- ibu Negara kita Kuala Lumpur
- Di dalam almari tali leher ayah.
- Nama encik siapa?

2 JENIS SUSUNAN AYAT
1. Susunan biasa
2. Susunan songsang

Susunan songsang
Ayat yg mendahulukan subjek kemudian predikat

5


Susunan biasa
Ayat yg mendahulukan predikat kemudian subjek.

Pendepanan
- melibatkan frasa kerja
- frasa predikat
- frasa sendi nama
Contoh,
Adik-adik saya mandi lgi di sungai itu.
Mandi lgi adik-adik sya di sungai itu.
( FK mandi lagi di depankan)

RAGAM AYAT
2 jenis kata kerja
1. Kata kerja tak transitif
2. Kata kerja transitif
2 bentuk Kata kerja tak transitif
1. Aktif
2. Pasif
AYAT AKTIF
subjek predikat
Frasa nama Kata kerja

Frasa nama
(objek)
Cikgu memotong rumput
Kereta itu melanggar tembok
Kucing itu meratah Ayam goreng itu

AYAT PASIF ( AYAT SONGSANG)
subjek predikat
Frasa nama Kata kerja

Frasa nama
(objek)
rumput dipotong oleh cikgu
tembok terlanggar oleh kereta itu
Ayam goreng itu diratah oleh kucing itu

TATABAHASA DALAM SUKATAN PELAJARAN KBSR & KBSM
Kurikulum BM menyediakan murid utk menguasai
kecekapan berbahasa & berkomunikasi dgn
menggunakan peraturan tatabahasa secara betul &
tepat.
Membolehkan murid menggunakan Bm secara
berkesan dlm kehidupan harian, bidang pekerjaan &
utk pembelajaran seumur hidup.
Matlamat
Utk melengkapkan murid dgn ketrampilan berbahasa &
berkomunikasi utk memenuhi keperluan diri, dlm pendidikan,
pekerjaan & urusan harian.

Objektif
Murid sekolah rendah dpt menggunakan bahasa baku yg
meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa & sebutan yg betul dlm
aktiviti mendengar, bertutur, membaca & menulis.

HURAIAN TATABAHASA DALAM SUKATAN PELAJARAN KBSR &
KBSM

6 FOKUS P/P SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa
2. Ejaan
3. Kosa kata
4. Peribahasa
5. Intonasi
6. Sebutan
2 KANDUNGAN DALAM TATABAHASA
1. Morfologi
2. Sintaksis

MORFOLOGI
Mengkaji struktur, bentuk kata & penggolonggan
kata
Struktur kata
Susunan bentuk bunyi ujaran @ lambang tulisan
menjadi unit bahasa yg bermakna.
Merujuk kpd pola suku kata:
- Kata asli BM
- Kata pinjaman BM

Bentuk kata
Rupa unit tatabahasa samada berbentuk tunggal @
hasil dpd proses pengimbuhan, pemajmukan &
penggandaan
Merujuk kpd:
- kata tunggal
- kata terbitan
- kata majmuk
- kata ganda
Proses pembentukan kata
Merujuk kpd:
- pengimbuhan
- penggandaan
- pemajmukan

Penggolongan kata
Proses menjeniskan perkataan berdasarkan
keserupaan bentuk & fungsi.
Merujuk kpd:
- kata nama
- kata kerja
- kata adjektif
- kata tugas

3 BIDANG KAJIAN SINTAKSIS
1. Bentuk
2. Struktur
3. Binaan @ konstruksi ayat

6 ASPEK PENUMPUAN SINTAKSIS
1. Pembinaan kata frasa & klausa

2. Pembahagian subjek & predikat

3. Jenis ayat ( ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah
& ayat seruan)

4. Ragam ayat (ayat aktif & ayat songsang)

5. Susunan ayat ( susunan biasa & susunan songsang)

6. Binaan & proses penerbitan ayat.
- ayat dasar
- ayat tunggal
- ayat terbitan @ ayat majmuk

7. Aspek tanda baca2 KONSEP KOHESI DALAM WACANA

KONSEP WACANA
Unit bahasa yg melebihi batas ayat.
Mengandungi satu penyatuan bahasa yg lengkap.
Terdiri dpd beberapa gabungan ayat
Menunjukkan perkembangan fikiran yg tersusun dgn
sempurna.
2 JENIS WACANA DALAM UNIT BAHASA
1. Wacana lisan
2. Wacana tulisan
wacana lisan
Dihasilkan secara lisan

6

Melibatkan komunikasi secara langsung
Antara penutur dgn pendengar
Melibatkan ekspresi wajah, nada suara, gerak
badan.
Contoh,
- perbualan harian, ,
- temu ramah,
- ceramah
- ucapan
- khutbah, radio, tv
wacana tulisan
Disampaikan secara bertulis
Antara penulis dgn pembaca
Komunikasi satu arah ( secara tdak langsung)
Contoh;
- rencana, akhbar, majalah
- buku & novel
3 JENIS WACANA BERDASARKAN FUNGSI
1. Berdasrkan fungsi bahasa
2. Berdasarkan saluran komunikasi
3. berdasarkan bilangan peserta komunikasi
5 JENIS WACANA BERDASARKAN FUNGSI BAHASA
1. Wacana ekspresif
2. Wacana fatis
3. Wacana informasional
4. Wacana estetik &
5. Wacana direktif

6 JENIS WACANA BERDASARKAN SALURAN KOMUNIKASI
1. Wacana deskriftif
2. Wacana ekspositoris
3. Wacana argumentative
4. Wacana persuasive
5. Wacana hurtatoris &
6. Wacana prosedural

3 JENIS WACANA BERDASARKAN BILANGAN PESERTA
KOMUNIKASI
1. Wacana monolog
2. Wacana dialog &
3. Wacana polilog

4 JENIS WACANA DLM KALANGAN SARJANA BAHASA
1. Wacana narasi
2. Wacana eksposisi
3. Wacana deskripsi &
4. Wacana argumentasi

CIRI2 WACANA
Mempunyai struktur
Terdapat pendahuluan, isi & penutup

KEPENTINGAN WACANA
Utk memilih teknik penyampaian wacana
Sama ada secara:
- naratif
- deskritif
- eksposisi
- penghujahan

Utk menentukan bentuk wacana
Sama ada;
- ucapan
- ceramah
- surat rasmi @ tdak rasmi dsbg

TAUTAN @ KOHESI
Keserasian hubungan antara unsur linguistic dlm
sesebuah wacana.
Iaitu dri segi;
- perkataan
- frasa @ ayat
Dpt mewujudkan kesinambungan antara bgn teks
membentuk satu kesatuan.

RUNTUTAN @ KOHEREN
Kesinambungan idea menjadi teks yg bermakna.
Asas dlm pembinaan wacana.

PENERIMAAN
Wacana perlu mpunyai pendengar @ pembaca.
Tahap penerimaan pendengar @ pembaca tinggi jika
dia memahami wacana yg disampaikan.

MAKLUMAT
Maklumat baharu & maklumat lama
Maklumat lama
= maklumat yg telah d nyatakan d awal
Maklumat baharu
= maklumat yg baru d nyatakan.

KEADAAN
Wacana harus sesuai dgn keadaan supaya relevan
dgn situasi ujaran.
Melibatkan penggunaan yg tepat dris segi;
- pemilihan kata
- frasa
- susunan ayat

INTERTEKS
Kebergantungan dgn wacana yg lain dlm sesuatu
teks.

6 JENIS HUBUNGAN MAKNA DALAM WACANA
1. Hubungan sebab dan akibat
2. Hubungan sebab dan tujuan
3. Hubungan sebab dan hasil
4. Hubungan latar dan kesimpulan
5. Hubungan syarat dan hasil
6. Hubungan perbandingan

Hubungan sebab dan akibat
Ahmad tidak berlatih bersungguh-sungguh berlatih. Dia gagal
dalam setiap pertandingan yang diseetainya.

Hubungan sebab dan tujuan
Siti sangat rajin menelaah buku. Dia ingin Berjaya dlm pelajaran

Hubungan sebab dan hasil
Salmah begitu rajin belajar. Dia lulus dengan cemerlang dlm
peperiksaan akhir.

Hubungan latar dan kesimpulan
Rosmah menagis. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana
lulus peperiksaan dgn cemerlang.

Hubungan syarat dan hasil
Pelajar2 mestilah be;ajar bersungguh-sungguh. Kesungguhan
akan menghasilkan kejayaan.

Hubungan perbandingan
Tsunami yg berlaku baru2 ini sungguh dasyat. Bencana tersebut
bukan sahaja telah mengorbankan nyawa, tetapi banyak harta
benda telah musnah.

KONSEP KOHESI DALAM WACANA
Wacana adalah kesinambungan cerita dgn bahasa mudah yg
ditunjang oleh jalinan maklumat.
DEFINISI WACANA
Harimurti
Wacana merupakan satuan bahasa yg lengkap.
Kalimat @ ayat yg membawa amanat yg lengkap.

Anton M. Moeliono
Wacana adalah rentetan kalimat yg berkaitan
membentuk makna yg serasi.

AYAT SISTEM
Ayat yg dituturkan & diasingkan dri konteks wacana.

8 UNSUR PENTING DLM WACANA
1. Satuan bahasa
2. Terlengkap

7

3. Mengatasi ayat @ klausa
4. Teratur @ tersusun rapi
5. Berkesinambungan
6. Kohesi
7. Lisan @ tulisan
8. Pengakhiran yg nyata

KOHESI
Aspek formal dlm wacana
Ayat yg disusun secara padat & tersusun
Hubungan antara ayat dlm wacana
Mengutamakan pengetahuan kohesi yg baik
Menggunakan kaedah penyampaian maklumat lama
& maklumat baru
- kaedah perujukkan
- kaedah penggantian
- kaedah pengguguran
- kaedah konjungsi
- kohesi leksikal

PERUJUKAN
Merujuk kpd hal2 yg mpunyai perkaitan dgn situasi
yg berkembang d dpn penutur.

5 jenis perujukan
1. Perujukan eksoforik
2. Perujukan endoforik
3. Perujukan anaforik
4. Perujukan kataforik
5. Perujukan penganjur

PERUJUKAN EKSOFORIK
Merujuk kpd sesuatu konteks dlm sesebuah situasi.
Merujuk kpd hal2 yg d luar dpd konteks.
3 PERKARA YG TERKANDUNG DLM PERUJUKAN EKSOFORIK
1. Konteks segera
2. Pengetahuan dikongsi bersama
3. Pengetahuan dlm satu dunia wacana

Konteks segera
... aku tidak mudah percaya dgn kepura-puraan ini. Beberapa
pandangan dilemparkan kpd kami. Aku gelisah dgn pandangan
itu.

Pengetahuan dikongsi bersama
Congo mengalami wabak virus pd akhir 1990 yg meragur 120
nyawa. Pihak berkuasa kesihatan di Negara jiran, termasuk
Afrika Selatan, mengeluarkan amaran pada minggu lalu...

Pengetahuan dlm satu dunia wacana
Bukti awal suda ketara apabila lagunya Tangsian Dalam
Kerinduan kini menjadi siulan anak muda.

PERUJUKAN ENDOFORIK
Merujuk pd yg hanya dlm sesebuah teks
Merujuka pda hal2 yg terdapat dlm wacana.


PERUJUKAN ANAFORIK
Merujuk pada unsur sebelum
Bersua dgn Farah memang menyeronokkan kerana sikap
peramahnya menyebabkan seseorg itu akan merasa cepat
mesra dengannya. Kedua, Gadis Breep, Breep ini cepat2
menyangkal bahawa popularity telah mengubahnya, sebaliknya
memberitahu dia masih Farah yg dulu.

...Farah memang menyeronokkan...
...dia masih Farah yg dulu.

PERUJUKAN KATAFORIK
Merujuk pada unsur selepas
Dia seorg budak berani, cergas dan cerdik.
Oleh sebab kehidupan ibu bapa Hang Tuah di Melaka susah,
mereka lalu berpindah ke Pulau Bentan.

Dia seorang...
Oleh sebab kehidupan ibu bapa Hang Tuah...

PERUJUKAN PENGANJUR


3 JENIS PENGGANTIAN
Pertukaran bgi sesuatu segmen kata, frasa @ klausa oleh kata
ganti yg lain.

1. Penggantian nomina
2. Penggantian verba
3. Penggantian klausa

Penggantian nomina
Kini kereta itu dijumpai semula oleh polis...
Walau bagaimanapun kereta itu sudah bertukar wajah
menjadi besi buruk.

Penggantian verba
A: Liz berkata kamu minum terlalu banyak.
B: Betul ke!

Penggantian klausa
A: Oh, saya berhutang dengan awak.
B: Saya pun begitu.

3 JENIS PENGGUGURAN
Bermaksud penghilangan
1. Pengguguran nomina
2. Pengguguran verbal
3. Pengguguran klausa

Pengguguran nomina
A: Kita ini perlu anak. Tau anak! Adanya anak akan lebih
bererti hidup...
B: Kenapa diungkit-ungkit juga soal itu?

Pengguguran verba
A: Pernahkah kamu menaiki beca dan basikal?
B: ya, pernah

Pengguguran klausa
Guru : Apakah kamu mahu mendapat biasiswa
dari kerajaan?
Pelajar : Ya, tentu

4 PERKARA DLM KONJUNGSI
1. Kebalikan
2. Tambahan
3. Temporal
4. sebab
Kebalikan
Dia rajin sekali belajar, tetapi setiap peperiksaan, sealu tidak
lulus.

Tambahan
Itu nilai aku sendiri. Nilai orang aku tak kisah. Itupun buat masa
ini.

Temporal
Rantai itu terlalu panjang. Pada mulanya rantai itu hendak
dibuangya tetapi ada sesuatu yg menarik hatinya pada rantai
itu. Lalu rantai itu dibasuhnya bersih-bersih.

Sebab
Ali kerap kali datang ke sekolah dgn tidak membawa wang
belanja, sebab ayahnya telah meninggal dunia.

2 CARA MENCAPAI KOHESI LEKSIKAL
1. reiterasi ( pernyataan semula)

3 CARA REITERASI BOLEH BERLAKU
1. sinonim
2. superordinat
3. kata2 umum

Sinonim

8

mengelakkan kebosanan bgi perkataan yg sama dlm
sesebuah teks.
Memberikan variasi dlm sesebuah teks
Penggunaan dua kata yg berbeza dgn makna yg
sama.
...Peperangan adalah sesuatu yg tdak boleh difahami
melainkan ia dialami,...

Superordinat
Penggunaan kata yg lebih khusus kpd kata yg lebih
umum.
Semua yg ada di desa spt kembing, biri-biri, kerbau lembu &
ayam, harus dibuatkan kandangnya secara teratur. Ketua
Kampung mangarahkan penduduk desa membuat kandang
ternakan masing2.

Kambing, biri2, ayam, lembu & ayam ternakan.

Kata2 umum
Kata2 yg tdak tentu kelasnya.
Bagi Awang Semaun, jika ia beroleh sesuatu hasil perburuan @
berkarang, sebelum perolehan itu dibawanya balik ke
rumahnya...

Pengulangan kata
Terdiri dpd kata isi
Kata yg penting bgi sesuatu ayat

2 CARA MENGENALPASTI KATA ISI
1. kata isi tdak boleh ditinggalkan dlm teks.
2. Jika kata isi itu tdak d ulang kesatuan teks akan
terganggu.
... amaran dpd penculik2 bahawa pasukan Amerika akan cuba
membunuhnya dtg menghantuinya...

saya serta-merta teringatkan apa yg diberitahu oleh penculik2
itu....

...Saya tidak banyak bercakap dgn penculik2...

2 SUDUT UTK MELIHAT KOLOKASI
1. Sudut sintaksis
2. Sudut semantic

3.KONSEP KOHEREN DLM WACANA
PENGENALAN
Kesatuan bahasa secara linguistic mpunyai urutan dri kecil
terbesar.

Fonem morfem kata frasa klausa ayat wacana

TEORI WACANA
Harimurti kridalaksana (1982)
Wacana merupakan kesatuan bahasa terlengkap
dlm hierarki gramatikal.
Wacana merupakan satuan gramatikal yg tertinggi.
Wacana direalisasikan dlm bentuk penulisan yg
lengkap.
Wacana adalah satuan bahasa komunikatif
Wacana harus mpunyai pesanan yg jelas.

Leman (1984)
Wacana mpunyai ciri2 koheren @ keutuhan wacana.
Iaitu:
- maksud pengirim
- kebolehterimaan
- pemberian informasi
- situasi pengujaran
- pertautanDEFINISI KOHEREN
Jalinan hubungan yg mengetengahkan isi teks supaya dpt di
fahami dgn relevan.

KONSEP KOHEREN
Pengajaran pembacaan teks ialah pemahaman teks yang
ditambah dgn analisis.

4 PERATURAN DLM KOHEREN
1. Aturan pengulangan
2. Aturan perkembangan
3. Aturan hubungan &
4. Aturan tidak bercanggah

7 UNSUR PENTING DLM KOMUNIKASI WACANA
1. Pengirim menyampaikan pesanan
Individu
Satu kelompok manusia
Syarikat
Institusi
pemerintah
2. Penerima menerima pesanan
Individu
Khalayak ramai
Kelompok tertentu
Haiwan mesin

3. Acuan sesuatu yg di acu dpd pesana yg
disampikan kpd penarima.
Benda
Orang
Situasi
Konteks

4. Pesanan objek komunikasi, rangkaian informasi
yg hendak disampaikan.

5. Saluran komunikasi teknik menyampaikan
pesanan.
Penglihatan
Tulisan
Gambar, filem, foto dsbg
Pendengaran (suara manusia)
Telefon, muzik, tv

6. Kod tanda & aturan2 kombinasi
Berdasarkan jalinan kesatuan supaya dpt
difahami oleh penerima

7. Imbasan balik keupayaan penerima mengirimkan
kembali pesanan yg telah diterima.
Jika maksud yg disampaikan oleh
penerima sama dgn yg dikirimkan semula
= pesanan telah diterima dgn baik.
3 CIRI KEUTUHAN WACANA
1. Kesatuan idea
2. Susunan sistematik
3. Jalinan yg kemas

4 CIRI YANG MENENTUKAN KOHEREN WACANA
1. Adanya kesinambungan konsep
Yg dpt difahami & relevan
Harus ada fakta dlm teks
Terdapat pertalian makna
2. Ada perkembangan
dri segi ayat @ klausa
ada pertambahan unsur semantic yg
dperbaharui.
Susunan ayat yg tepat
3. Tidak ada percanggahan
Tdak ada pertentangan antara isi dgn semantic
Wacana ditampilkan secara eksplisit

9

Urutan ayat mesti tepat.

4. Ada identity individual
Berkaitan dgn konsep wacana
Antara individual & keseluruhan pemilikannya.
Contoh,
- semua yg terdapat dlm ruang pejabat
disebut dunia pejabat.

5 HUBUNGAN ANTARA KONSEP & IDENTITI INDIVIDUAL
1. Cakupan
2. Keanggotaan
3. Sebahagian
4. Keseluruhan
5. Pemilikan

3 PERKARA YG MENENTUKAN KEUTUHAN WACANA
1. Logic
2. Logic bentuk
3. Logic makna


4 PENANDA WACANA

2 RASIONAL PENGGUNAAN PENANDA WACANA
1. Pelajar tdak mahir menggunakan penanda wacana
utk mewujudkan kesinambungan idea dlm
penulisan.

2. Pelajar selalu tersilap memilih penanda wacana dlm
penulisan, menyebabkan hasil tulisan tidak teratur.

DEFINISI PENANDA WACANA
Perkataan @ rangkaian perkataan yg berfungsi utk
menghubungkan sesuatu idea.

11 PENANDA WACANA DAN CONTOH
PENANDA CONTOH

tambahan
Dan, serta, lagi tambahahan lagi,
tambahan pula, selanjutnya, di samping
itu.

urutan
Pertama, kedua, seterusnya,selepas itu,
kemudian, kemudian dpd itu, akhirnya.
Pernyataan semula Iaitu, dengan kata lain, seperti yang
diterangkan

contoh
Contohnya, seperti, ibarat, laksana,
macam, umpama, bagai, bak kata,
sebagai

rumusan
Kesimpulan, akhir kata, sebagai
penyimpul kata

tempat
Berhampiran dengan, bersebelahan
dengan, bertentangan dengan

waktu
Apabila, ketika, semasa, kemudian,
selepas, pada mulanya, lama-kelamaan,
lambat-laun, akhirnya
Sebab dan kesan Oleh itu, sebab itu, justeru, fasal,
lantaran, jadi dengan itu

bandingan
Seperti juga, serupa dengan, sesuai
dengan, sama juga dengan

pertentangan
Tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau
bagaimanapun, namun begitu,
bertentangan dengan

pengesahan
Sebenarnya, sesungguhnya,
sewajarnya, tentulah, pastilah,
sememangnya.

3 JENIS PENANDA WACANA
1. Menunjukkan pertautan kronologi
2. Memperjitu organisasi penulisan
3. Menghubungkan fakta dengan fakta

Menunjukkan pertautan kronologi
Memberi perkaitan persoalan waktu
Lepas itu, lantas, semenjak itu, kini, mula-mula, kemudian,
sebelum, pada zaman dahulu, pada hari esoknya dsbg.
Tidak tanda koma (,) selepas penanda wacana di
atas.

Menunjukkan organisasi penulisan
Menghubungkan bgn wacana dgn bgn wacana yg
lain.
Memberitahu pembaca apa yg didedahkan pd bgn
tertentu.
Sebagai kesimpulan, untuk merumuskan, contohnya, tegasnya,
dapat dinyatakan bahawa, akhir sekali, dengan kata lain, dalam
hal ini, dalam hubungan ini, untuk menjelaskan lagi
Harus diberi tanda koma selepas setiap frasa.


Menghubungkan fakta dengan fakta
3 BAHAGIAN PENANDA WACANA
bahagian contoh

Memperluaskan idea
Dan, selanjutnya, selain itu, di
samping itu, lebih-lebih lagi,
tambahan pula, begitu juga,
seterusnya, satu lagi, dan
sebagainya.


Menunjukkan
pertentangan idea
Tetapi, sebaliknya, pada masa yang
sama, walaupun, walau
bagaimanapun, walaupun
demikian, sama ada, sebenarnya,
dan sebagainya.

Menunjukkan hubungan
antara sebab-akibat &
tujuan -syarat
Jadi, oleh sebab itu, disebabkan,
oleh yang demikian, untuk tujuan
itu, maka, berikutan itu, dengan
demikian, kecuali, dengan syarat.

CONTOH PENGGUNAAN
Tetapi
Jika terletak pada permulaan ayat
Mesti diikuti dgn koma (,)

Tetapi, buku itu bukan buku saya.

Sebaliknya
Jika terletak dipertengahan ayat.
Tanda koma (,) diletakkan sebelumnya.
Buku itu bukan buku saya, sebaliknya ia adalah buku Ariff.
Pangkal ayat
Hatta, arakian, sebermula & alkisah

4 FUNGSI PENANDA WACANA
1. Tambahan
2. Sebaliknya
3. Sebab &
4. Ketika

Penanda wacana menunjukkan maksud tambahan
Ini bererti
Sejajar dgn ini
Poendek kata
Justeru itu
Sebagai tambahan

Penanda wacana utk menunjukkan maksud sebaliknya
Sungguhpun
Berbanding dengan
Dalam masa yang sama
Sebaliknya
Walau bagaimana pun

Penanda wacana utk menunjukkan sebab
Berdasarkan

10

Berpegang pada
Sekiranya begitu
Akibatnya &
Kesudahannya

Penanda wacana utk menunjukkan maksud ketika
Merujuk
Berbalik kepada
Akhirnya
Sementara itu
Sejenak kemudian
KETERANGAN PENANDA WACANA
Penanda wacana &
keterangan
contoh
Oleh itu
Utk melanjutkan idea
sebelumnya dgn idea
selanjutnya.
Oleh itu, haruslah kamu berdua
bekerjasama dalam
menyelesaikan tugasan ini.

Dengan itu
Utk melanjutkan idea
Dengan itu, tamatlah upacara
kita pada pagi ini.

Dengan demikian
Penanda yg melanjutkan idea
dengan demikian, karikutur
politik menjadi lebih pedas, kasar
dan keterlaluan.
Akhirnya
Menunjukkan kesimpulan kecil
bagi idea dlm sesuatu
perenggan.

Akhirnya, dapat juga aku petik
bunga harum mekar malam ini.
Sebagai kesimpulannya
Tanda penulis akan
menamatkan perbincangan

Sebagai kesimpulannya, Bahasa
Melayu harus kita pertahankan.
Jelaslah
Merupakan penegasan bgi idea
dlm perenggan pertama.

Penegasan ini perlu diikuti dgn
huraian lanjutan.

Jelasla, pada masa dia memang
tidak bersetuju untuk
menandatangani boring
perjanjian itu.
Sungguhpun
Kata yg menunjukkan
pertentangan idea.

Sungguhpun begitu, ini tdak
bermakna dia tdak mahu
menerima tawaran itu.

Maka itu
Kesimpulan kecil bgi perenggan
kedua.
Maka itu, kita tdak sepatutnya
cepat membuat andaian negative
terhadap penunjuk perasaan itu.


5 WACANA BERFORMAT DLM TATABAHASA

KONSEP WACANA BERFORMAT DLM TATABAHASA MELAYU
Penulisan berkesinambungan yang mengandungi format2
tertentu utk menggariskan penampilan wacana tatabahasa
secara kohesif & koheren

11 KOMPONEN BERSEPADU DLM WACANA BERFORMAT
TATABAHASA BM
1. Penggunaan kata, rangkai kata & ayat
- ukt menyampaikan maklumat secara berkesan
2. Penentuan format penyampaian
- bersesuaian utk meyampaikan maklumat
3. Pengenalpastian gaya bahasa
- utk dgunakan dlm penulisan
4. Penganalisian gaya bahasa
- utk d gunakan secara koheren dlm penulisan
5. Penyampaian isi yg bernas
- dlm pembinaan kerangka penulisan
6. Pembinaan ayat utama
- utk membina perenggan yg kohesif
7. Penyusunan isi
- bersesuaian dgn penanda wacana
- ukt menghasilkan perenggan yg kehesif & koheren
8. Kecekapan berbahasa secara terancang
- penggunaan penanda wacana yg jelas
- ketepatan berbahasa

CIRI-CIRI WACANA BERFORMAT
Formar Surat kiriman tdak rasmi
Alamat pengirim sebelah kanan surat
Tarikh di bawah alamat pengirim
Alamat penerima tdak perlu tulis
Surat trus di mulai dgn pendahuluan
Guna ganti nama diri saudara/saudari
Surat diakhiri dgn ttangan & nama pengirim

Format surat kiriman rasmi
Alamat pengirim sebelah kiri atas surat
Ada garisan memanjang dri kiri ke kanan surat di
bawah alamat pengirim
Alamat penerima di bawah garisan panjang
Tarikh sebelah kanan, sebaris dgn alamat peneriam
Nama bulan d tulis dgn huruf besar
Ada ganti nama diri ( tuan/puan)
Ada tajuk surat
Perenggan pertama tdak ada nombor.
Perenggan kedua & seterusnya dmulai dgn nombor
2.
Perenggan penutup tdak perlu nombor.
Ttangan penulis bawah kiri.
Nama pengirim d tulis dgn huruf besar.
Nyatakan jawatan & tugas penulis.

Format dialog
Ada nama watak
Titik bertindih selepas nama watak

Format syarahan / ucapan/ perbahasan
Memulakan penulisan dgn kata2 @ ucapan alu-
aluan.
Guna ganti nama diri ( sidang hadirin yg dihormati
sekalian)
Ada penegasan tajuk syarahan.

Format laporan
Ada tajuk
Huruf awal setiap perkataan d tulis dgn huruf besar
& d garis
Penulisan gharus mengikut urutan peristiwa.
Ttangan pelapor d tulis sebelah kiri bwah laporan.
Tarikh laporan d sebelah kanan bwah sebaris dgn
Laporan disediakan oleh...

Format berita
Tanda (-) dtulis selepas nama hari @ tarikh
Tanda (,) ditulis selepas nama tpt / Bandar
Nama hari @ tarikh dtulis selepas nama tempat /
Bandar
Tanda (-) d tulis selepas nama hari @ tarikh
( KUALA LUMPUR, Isnin)

Format catatan harian
Ada tarikh, nama hari & masa ( mengikut
kesesuaian)
Contoh,
8.00: .....................
9.00:.....................

14 PERATURAN APLIKASI WACANA DLM PENGAJARAN
PENULISAN BERFORMAT
1. Penulisan haruslah mempunyai 3 isi minimum yg
dkembangkan dgn huraian & contoh.

2. Murid perlu matang ketika menghuraikan isi pokok.


11

3. Murid perlu mewujudkan kesinambungan idea yg
mempunyai pertalian

4. Murid harus menggunakan penanda wacana yg
betul.

5. Harus menggunakan bahasa yg baik & lancar.

6. Pemerengganan penulisan harus seimbang.

7. Menulis lima tujuh perenggan sahaja.
8. Menggunakan tanda baca yg tepat.
9. Tiada kesalahan ejaan
10. Menggunakan struktur ayat yg betul/
11. Menggunakan kepelbagaian ragam ayat.
12. Gariskan perkara2 yg penting
13. Ikut format yg betul.
14. Gunakan peta minda sebelum menulis.

PROSES MENULIS
1. Memilih tajuk
Pilih tajuk yg benar2 difahami
Pengetahuan tentang tajuk
- bentuk @ format penulisan
- isi-isi &
- laras bahasa yg betul

2. Buat peta minda @ rangka karangan
Utk memastikan fakta tdak keluar tajuk
Susun isi & fakta ikut susunan yg betul.
Hasilkan perenggan yg cemerlang
Anggarkan bilangan perkataan dalam setiap isi yg
dihuraikan.
Patuhi had perkataan.
Elakkan pengulangan fakta.
Peta minda harus ringkas
Harus mengandungi
- pendahuluan pemaparan wacana
- isi utama focus utama
- huraian penjelasan terperinci
- huraian kesimpulan wacana

3. Pembinaan perenggan
Setiap perenggan mestilah ada 1 isi yg lengkap,
huraian & contoh.
Ada huraian, penjelasan, keterangan, maklumat
tambahan, ulasan & sokongan ttg isi .
Memulakan perenggan dengan;
Pernyataan isi pokokhuraian lanjut contoh.
Menggunakan penanda wacana yg sesuai
Setiap isi mempunyai pertalian.
Panjang setiap perenggan harus seimbang


4. Proses penyemakan
Menyemak & menyunting tulisan
Memastikan segala aspek tulisan dipatuhi
Semak kesalah tatabahasa, jumlah perkataan, ejaan,
tanda baca & pemerengganan
Pastikan tdak ada isi yg tertinggal
Tambah contoh jika tidak ada.

6 WACANA TAK BERFORMAT DALAM TATABAHASA

7 KOMPONEN BERSEPADU DLM PENULISAN TAK
BERFORMAT

1. Penggunaan kata, rangkai kata & ayat yg
tepat.
2. Maklumat tersusun & kohersif.
3. Penyampaian yg betul.
4. Mengaplikasikan gaya bahasa dlm penulisan
5. Penyampaian isi yg bernas dlm kerangka
penulisan.
6. Penggunaan gaya bahasa yg menarik & sesuai.
7. Ada ayat utama & huraian yg tepat.
8. Penyusunan isi yg teratur.
9. Penanda wacana yg sesua menghasilkan
penulisan yg koheren & kohersif.
10. Guna tatabahasa yg tepat & sesuai dg isi
kandungan.

CONTOH PENULISAN WACANA TAK BERFORMAT
1. Rangsangan bergambar / rangsangan kata
2. Jenis pengalaman / cerita / gambaran &
situasi,
3. Jenis fakta / penerangan
4. Jenis perbincangan
5. Melengkapkan cerita
6. Autobiografi / biografi
7. Peribahasa

PROSES MEMBINA PENULISAN
1. Membina pengenalan
Memperkenalkan tajuk
Menarik perhatian pembaca
Ringkas & am sahaja
Tiga @ empat ayat
Bersih dri kesalahan ejaan @ tatabahasa.

2. Membina isi
Mengikut kehendak topic.
Sekurangnya empat isi
Tersusun dan teratur
Berkaitan antara satu dgn yg lain.
Isi perlu dikembangkan, ada huraian & contoh.
Pastikan tdak terkeluar dri kehendak tajuk
Penulisan hendaklah asli
Elakkan menulis 2 isi dlm satu perenggan.

3. Membina penutup
Memuaskan pembaca
Kesimpulan ringkas
Tidak ditutup dgn mengejut.

CIRI2 WACANA TAK BERFORMAT DLM B.MELAYU

Menggunakan kaedah;
1. Penyusunan
2. Proses penulisan
3. Penyemakan

KAEDAH PENULISAN MELALUI PERTANYAAN
1. Apa
2. Siapa
3. Bila
4. Mengapa
5. Di mana
6. Bagaimana

PENYUSUNAN RANGKA PENULISAN
1. Pilih kaedah yg mudah utk mencari isi.
2. Senaraikan isi penting seringkas yg mungkin.
3. Susun isi mengikut kepentingan
4. Masukkan huraian & contoh pd setiap isi dm
perenggan.
5. Jgn mengulang isi penting.

SEMASA PENULISAN
1. Mulakan dgn pendahuluan
2. Hurai setiap isi beserta contoh
3. Pemerengganan
- perenggan pendahuluan
- perenggan isi pertama

12

- perenggam isi kedua
- perenggam isi ketiga
- perenggan isi keempat
Perenggan penutup

Jaga kekemasan tulisan

PENYEMAKAN
1. Semak tulisan yg kurang jelas
2. Kesalahan ejaan
3. Kesilapan tanda baca
4. Penggunaan tatabahasa
5. Baca perulang kali utk pastikan ketepatan
PERUNTUKAN MASA BAGI PENULISAN

Mencari isi 5 minit
Menulis 20 minit
Penyemakan 5 minit

WACANA TAK BERFORMAT DLM PENGAJARAN PENULISAN
SEKOLAH RENDAH & MENENGAH

CONTOHNYA,
PENULISAN PERBINCANGAN / PENDAPAT

1. Tdak mpunyai format khusus
2. Murid membincangkan sesuatu topic berdasarkan
pengalaman.
3. Murid perlu ada kemahiran berhujah
4. Murid harus ada pengalaman sedia ada yg berkaitan
dgn topic.
5. Hujah harus logic
6. Murid harus bersikap rasional
7. Murid bergantung pada topic penulisan
8. Mengemukakan hujah utk 1 @ 2 pihak
Hujah 1 pihak = bincangkan
keburukan...
Hujah 2 pihak = bincangkan keburukan
& kebaikan....
9. Gunakan bahasa yg mudah, tepat, padat & ringkas.
10. Elakkan menggunakan bahasa yg berbunga-bunga
11. Penulisan harus mengandungi pendahuluan, isi dan
penutup

7.WACANA ARGIMENTATIF & PERSUASIF

PENGERTIAN WACANA ARGUMENTATIF
Berdasarkan pandangan Renkema.
pandangan pendapat

1
Perkara penting yg terdpt dlm sesebuah teks
adalah cara argumentative itu dibangunkan.


2
Kesahan argumentative adalah dri permulaan
penyampaian kesimpulannya.


3
Perkara yg paling penting dlm sesebuah teks
adalah keberkesanan penerima pesanan.


4
Argimentatif itu trsusun dpd ruang diskusi tpt
para peserta saling bertutur.


5
Tujuan utama teks argumentative adalah
untuk ajakan terhadap penerima utk
melakukan tindakan tertentu.

4 TEKNIK MBENTUK ARGUMENTATIF
1. Memberikan alasan, sebab @ penjelasan
2. Mbuat perbandingan @ analogy
3. Memberikan contoh
4. Menyebut sumber yg autoritatif

TUJUAN PENULISAN ARGUMENTATIF
Utk menghapuskan ingatan pengguna terhadap nilai guna
objek.

4 KATEGORI IKLAN
1. Medium
Majalah, radio, tv, risalah

2. Produk
Produk kesihatan, kereta, mesin cuci & makanan

3. Teknik
i. - Hard sell seruan langsung
- soft sell seruan tersirat

ii. - Reason anjuran pembelian
- tickle memaparkan emosi &
Suasana hati.
iii. Slow drip & sudden burst
dibezakan menurut frequensi
kemunculannya.

iv. Short copy & long copy
dibezakan mengikut jangka masa iklan @
jumlah kata yg dgunakan

v. Penggunaan
Menurut gaya hidup, umur, jantina & tingkat
ekonomi.

PENGERTIAN WACANA PERSUASIF
Bahasa ucapan yg bertujuan utk menyampaikan sesuatu
maksud @ tujuan dgn lebih berkesan.

4 KEMAHIRAN WACANA PERSUASIF
1. Penguasaan tatabahasa
2. Penggunaan pelbagai ragam bahasa
3. Penyampaian pemikiran secara teratur & sistematik
4. Penguasaan corak & bentuk penulisan

4 CARA MEMPERKEMBANGKAN WACANA PERSUASIF
1. Naratif ( penceritaan)
2. Deskritif ( pemerian)
3. Aksposisi ( pendedahan )
4. Penghujahan

3 TEKNIK PENULISAN WACANA PERSUASIF

induktif
- menggunakan fakta & maklumat
- berbentuk khusus
- membuat kesimpulan & rumusan


deduktif
- mengemukan pertanyaan yg umum
- dituruti oleh fakta
- maklumat yg khususanalogi
- menggunakan kiasan & perbandingan
- menunjukkann persamaan @
perbezaan antara 2 perkara


TEKNIK MEMPERKEMBANGKAN WACANA PERSUASIF.
Teknik penerangan


naratif
- gaya ini boleh d temui pada:
1. Laporan akhbar
2. Laporan aktiviti
3. Minit mesyuarat
4. Ceramah
5. Syarahan

deskritif
1. menerangkan sesuatu
2. menggunakan pemerhatian &
pengamatan utk menerangkan
sesuatu.
3. Penulis menggambarkan peristiwa,
contoh , kiasan dsbg.
4. Berdasarkan pengalaman, novel,
drama dsbg.eksposisi
1. Mendedahkan sesuatu isu
2. Sesuai utk menjelaskan konsep,
pandangan, cadangan, proses @
sejarah.

1. Penulis menunjukkan kebenaran

13
penghujahan
pendapat,.
2. Bersifat menentang @ menyokong
@berkecuali
3. Kebenaran yg dtunjukkan
berasaskan fakta, bukti yg konkrit.
4. Kebenaran tdak berasaskan emosi
sahaja.


KONSEP PERSUASIF
Kemahiran persuasive melibatkan ;
1. Penguasaan tatabahasa
2. Penggunaan pelbagai ragam bahasa.
3. Penyampaian pemikiran secara teratur.
4. Penguasaan bentuk penulisan.

2 ASPEK PENTING DLM PENGUNAAN PERSUASIF
1. Penghasilperlu menguasai sesuatu bahasa dgn baik.
2. Penghasil wacana harus tahu tajuk yg hendak
disampaikan.


JENIS2 PERSUASIF
Jenis Ciri-ciri

Pemerian

a. bertujuan utk mberi gambaran visual yg
jelas.
b. Dilakukan secara objektif, tepat & jelas.
c. Memerihalkan sesuatu objek
sebagaimana kewujudannya.
d. Memberikan gambaran secara realistic.
e. Pemerian juga terdpt dlm bentuk puisi.
pemujukan
a. Dikenali sgb persuasive pengaruh
b. Penulis @ penutur akan berusaha utk
mempengaruhi pemikiran penerima.
c. Mementingkan kehalusan berbahasa.
d. Menyelitkan unsure psikologi.
e. Mbuat perbandingan antara kebaikan &
keburukan.
f. Ciri penting :
- memainkan emosi penerima
- memanipulasikan emosi khalayak.
g. Menggunakan bahasa yg manis &
menarik.

penerangan
a. Memberikan maklmuata secara
terperinci.
b. Bertujuan utk menyampaikan maklumat.
c. Bersifat informatik.
d. Menyampaikan mesej dgn nada yg
menarik.
e. Menggunakan bahasa formal yg jelas,
tepat & bernas.


penceritaan
a. Penyampaian mesej melalui cerita.
b. Menggunakan gaya naratif
c. Contoh laporan akhbar, minit mesyuarat
@ syarahan.
d. Menghubungkan beberapa siri peristiwa.
e. Ada 4 prinsip pertalian:
1. Kesatuan
2. Pertautan
3. Penekanan
4. Gaya bahasa


pendedahan
a. Teknik pemakaian bahasa penerima
memahami topic yg disampaikan.
b. Memindahkan idea kpd peneriam secara
berkesan.
c. Idea berkaitan :
1. Definisi
2. Konsep
3. Istilah
4. Fakta
5. Falsafah
6. Masalah
7. Analisis
8. Proses
9. Dasar tertentu

d. Teknik penyampaian:
1. Pentakrifan
2. Pencerakinan
3. Penggolongan
4. contoh
e. 3 prinsip utama :
1. Penghasil wacana harus pakar dlm
topic yg diperkatakan.
2. Subjek yg d bicarakan tdak
menimbulkan kontroversi
3. Bersifat objektif, tepat & jelas.
Tdak memasukkan unsure emosi &
pandangan peribadi.

penghujahan
a. Persuasive pengaruh
b. Menggunakan bukti alasan yg kukuh utkj
meyakinkan.dikenali sbg pemujukan
rasional @ intelek.
c. memastikan penerima yakin pda
pendapat yg dikemukakan.
d. Menganggap penerima sbg org yg sgt
bijak & berkemampuan buat penilaian
sendiri.
e. 3 unsur penting:
1. Kenyataan tesis
2. Premis
3. Khalayak @ penerima


PERBANDINGAN PENGHUJAHAN & PEMUJUKAN
pemujukan penghujahan
Memanipulasi emosi
khalayak.

Agresif. Menghendaki
penerima bertindak mengikut
kehendak penghasil wacana.

Mengharapkan pendirian
penerima berubah mengikut
kehendak mereka.

Menggunakan bahasa yg
manis & menarik.
Menggunakan bukti & alasan yg
kukuh.

Memerlukan khalayak bersetuju
dgn pendapat yg dikemukakan.


Menganggap khalayak sbg org
yg bijak buat penilaian sendiri.


Mgunakan bahasa yg tepat &
jelas.


3 PENEKANAN DLM PENDEKATAN PERSUASIF
1. Penulis
a. Penulis harus meyakinkan pembaca supaya
mengikut kehendak mereka.
b. Penulis haris mendalami beberapa persoalan:
- siapa penerima
- apa bentuk rayuan
- apa cara utk menarik simpati pembaca

2. Bahasa
3. pembaca

MATLAMAT PENDEKATAN PERSUASIF
Meningkatkan kemampuan kea rah penyesuaian mesej pada
nilai2 & cita rasa khalayak.

JENIS2 PENDEKATAN
1. pendekatan epistemic
menekankan..............................................

2. pendekatan formalistic

14

menekankan bahasa

3. pendekatan referensial
menekankan bahasa & reality

4. pendekatan persuasive
menumpukan penulisan & bahasa

5. pendekatan ekspresi
menjurus pda penulis, bahasa & realiti

PRINSIP2 PERSUASIF
1. berlandaskan teoritikal koheren.
2. Pendapat, penyusunan & gaya penyampaian adalah
proses pemikiran yg penting.
3. Setiap pendapat hendaklah saling berhubungan.
4. Mementingkan pemikiran yg tdak logic.
5. Mementingkan ketepatan tajuk.
6. Mementingkan analisis sintagmatik & paragmatik.

APLIKASI DLM PENGAJARAN PENULISAN
Persuasive dlm penulisan
Mementingkan frasa penghubung & kata rujukan.

Kata & frasa penghubung
Mementingkan sub kemahiran sintaksis utk pemyampaian idea.

Kata rujukan @ kata ganti
Kata2 ini tdak digunakan berulang kali dlm konteks yg sama.

Utk mewujudkan kesapaduan yg baik & teratur dlm penulisan.

Teknik penyampaian idea
1. Takrifan
2. Pencerakinan
3. Analogy
4. Petikan
5. Deduksi
6. Induksi

Pendekatan persuasive secara khusus
Kemampuan penulis menggarap isi & mesej bergantung pada
input2 bahasa, pengalaman, maklumat, pemikiran & kemahiran
menulis.

Penggunaan persuasive dlm penulisan secara khusus
Memerlukan latihan yg sistematik & berterusan.

Surat rasmi
Persuasive penerangan

Bahasa formal yg tepat, jelas & bernas
rencana
Persuasive penerangan, pendedahan &
penghujahan.

Digunakan dlm rencana.

Menggunakan intonasi & nada yg menarik.

Memberi pemahaman & hujah yg logic.

Laporan, minit
mesyuarat,
ulasan &
komentar
Persuasive penerangan.

Mberi maklumat kpd pembaca.

Bersifat informative.

Mgunakan bahasa yg jelas & tepatPengumuman
& pengacaraan
Persuasive penerangan & pendedahan.

Menyampaikan maklumat & mesej.

Menggunakan intonasi yg menarik.

Membrikan pemahaman kpd khalayak.


8 .WACANA DESKRIFTIF & WACANA LAIN

DEFINISI WACANA DESKRIFTIF
Linguistic
Kesatuan makna dlm binaan bahasa
Pembina bahasa yg utuh
Terikat dgn konteks sesuatu yopik dlm penulisan

Ann (1995)
Komunikasi kebahasaan antara penutur dgn
pendengar.
Aktiviti personal
Bentuknya ditentukan oleh tujuan social

Dk.Zunaidah Pg. Aliuddin (2002)
Komunikasi lisan & tulisan
Bidang dri semua pernyataan
Kelompok pernyataan

Harun Aminurrashid (2002)
Rentetan kalimat yg berkaitan menghubungkan satu
proposisi dgn proposisi yg lain utk mbentuk
kesatuan.
Kesatuan bahasa yg lengkap & tertinggi
Kalimat yg berkesinambungan
Kalimat yg mpunyai permulaan dan kesimpulan
Disampaikan secara lisan & bertulis.

Harimurti Kridalaksana (1982)
idea dibincangkan secara terbuka kpd awam utk
mberikan pemahaman tersebar luas.

WACANA2 LAIN

1. wacana ekspresif
a. bersumberkan gagasan penutur sbg saranan
ekpresi.
b. Contoh pidato

2. wacana fatis
a. bersumberkan saluran utk melancarkan
komunikasi

3. wacana informasi
a. bersumberkan pesanan @ informasi
b. contoh berita dlm media massa.

4. wacana estetik
a. bersumberkan pesanan dgn tekanan
keindahan
b. contoh puisi & lagu

5. wacana direktif
a. diarahkan pd tindakan @ reaksi dpd penutur
@ pembaca
b. contoh khutbah

2 CIRI WACANA LISAN
1. ada penutur & mitra penutur
2. ada pertukaran pertuturan
3. ada giliran berbicara

APLIKASI WACANA DESKRIFTIF & WACANA LAIN DLM P/P
PENULISAN
4 manfaat kerangka wacana penulisan

15

1. menjadi pedoman supaya penulisan teratur &
terarah.
2. Mbuat gambaran ttg pola susunan & kaitan antara
pemikiran pokok.
3. Membantu [penulis mengesan jika ada isi yg
menyimpang dri topic.
4. Membantu pengumpulan bahan2 yg diperlukan.

6 kaedah penyusunan kerangka
1. Menentukan tema / topic penulisan
2. Menghayati team dlm topik2 & subtema
3. Mengembangkan topic subtopic
4. Mengintegrasikan beberapa subtopic
5. Menentukan pola pengembangan penulisan.


3 bentuk kerangka wacana penulisan
1. Disusun dlm bentuk kerangka kalimat
2. Idea2 pokok menggarap kalimat yg lengkap
3. Menggarap kerangka topic dlem bentuk frasa &
klausa jadi praktikal.
NARASI
Cerita berdasarkan urutan sesuatu kejadian @
peristiwa.
Berupa fakta, ( biografi)
Boleh juga cerita khayalan ( narasi imajinatif)
5 UNSUR2 PENTING DLM NARASI
1. Kejadian
2. Tokoh
3. Konflik
4. Alur / plot
5. Latar

6 TAHAP PENULISAN NARASI
1. Penentuan tema cerita
2. Penentuan tujuan
3. Pengklasifikasian topic
4. Penyusunan gagasan kerangka penulisan
5. Kkronologis @ urutan waktu
6. Pengembangan kerangka penulisan.

EKSPOSISI
Kejadian yg menggelikan hati

5 LANGKAH PENULISAN EKSPOSISI
1. Menentukan objek pengamatan
2. Menentukan tujuan & pola eksposisi
3. Mengumpulkan data @ bahan
4. Menyusun kerangka penulisan
5. Mengembangkan kerangka penulisan

PENGEMBANGAN KERANGKAN PENULISAN EKSPOSISI
Urutan topic yg ada
Berkaitan dgn penyebutan bgn2 sesuatu benda hal
@ peristiwa tanpa mengecualikan perkara penting.
Semua bgn dianggap bernilai sama.

Urutan kilmaks & anti klimaks
Memulai persembahan dgn yg paling mudah yang
lebih penting.

9.APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA WACANA DLM
PENGAJARAN KEM. PENULISAN SEKOLAH RENDAH

1. Penulisan berformat
2. Penulisan tidak berformat

PECAHAN MARKAH ASPEK PENULISAN
Isi Markah
pendahuluan 1
Isi pertama 2
Isi kedua 2
Isi ketiga 2
Isi keempat 2
Penutup 1
JUMLAH 10

PECAHAN MARKAH UTK ASPEK BAHASA
Bahasa Markah
1. Perbendaharaan kata 3
2. Struktur ayat 3
3. Penggunaan imbuhan 3
4. Tanda baca 3
5. ejaan 3
JUMLAH 15

KRITERIA PEMARKAHAN
Criteria kesalahan pemarkahan
Ada pengenalan, isi lebih dri 3, &
penutup
Markah penuh
- Ada aspek wacana yg mantap.
- Tdak ada kesalahan.
Markah penuh dlm
aspek bahasa

Kesalahan bahasa pd 35
Pemotongan
markah

Kesalahan bgn 1--2
Markah ikut budi
bicara pemeriksa

Tdak ikut format
Pemotongan 3 markah
dri keseluruhan

Penulisan yg terpesong
Cuma diberi 65
markah

STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DLM
PENULISAN
Sebelum penulisan
1. fahami kehendak soalan & format
2. garis kata kunci dlm soalan
3. catat isi @ kerangka
a. pendahuluan isi penutup
b. gunakan peta minda @ penomboran

Semasa penulisan
1. menulis berdasarkan isi/kerangka penulisan.
2. Patuhi format
3. Tulis pendahuluan secara ringkas. 1 @ 2 ayat.
4. Isi harus ada huraian & contoh.
5. Penutup hendaklah ringkas. Kesimpulan wacana.

Selepas penulisan
1. Buat penyemakan dri segi;
a. Format
b. Isi & huraian
c. Imbuhan
d. Struktur ayat
e. Ejaan
f. Tanda baca
g. Perbendaharaan kata
2. Buat penambahbaikan @ pembetulan

10 KELEMAHAN MURID DLM PENULISAN
1. Isi tdak menepati kehendak tajuk soalan
2. Isi tdak mencukupi
3. Isi yg berulang-ulang
4. Tdak ada huraian isi
5. Tidak mengemukakan contoh utk setiap isi.
6. Tdak koheren. Tdak ada kesinambungan
7. Penanda wacana tdak sesuai.
8. Kosa kata tdak sesuai
9. Struktur ayat tdak kemas
10. Ada kesalahan ejaan
5 PANDUAN MENGHASILKAN WACANA PENULISAN
CEMERLANG
1. Banyakkan membaca bhn bacaan tambahan

16

2. Sentiasa merujuk kamus utk cari erti perkataan &
kosa kata baharu.
3. Baca & semak penukisa yg suda disemak oleh guru.
4. Elakkan tanda Tanya dlm wacana
5. Teliti pengajaran guru.

APLIKASI KEMAHIRAN WACANA DLM PENULISAN
Kerangka penulisan
1. Pengenalan
Memperkenalkan tajuk
Menarik perhatian pembaca
Ringkas & am sahaja
3 @ 4 ayat sahaja
Meninggalkan kesan yg positif

2. Isi-isi
Mengikut kehendak tajuk
Sekurang-kurangnya 4 isi
isi disusun dgn teratur
isi utama didahulukan
1 isi 1 perenggan
Penulisan hendaklah asli
Jgn campur adukkan isi
Catat setiap isi sblm menulis

3. Penutup
Kesimpulan yg mberi satu kepuasan
Rumusan penulisan
Elakan menamatkan penulisan secara mengejut.

TIP PENULISAN (TEKNIK MENGENALPASTI ISI)
Jawab perkara di bawah
1. Apa
2. Siapa
3. Bila
4. Mengapa
5. Di mana
6. Bagaimana

4 PERINGKAT PENULISAN
1. Sebelum menulis
PEMILIHAN TAJUK @ SOALAN
Baca & fahami tajuk
Fahami bentuk soalan berformat @ tak berformat
Pilih tajuk yg benar2 dikuasai
Fahami kata kunci @ kehendak soalan

2. Penyusunan rangka karangan
Pilih kaedah mudah utk mdptkan isi
Senaraikan semua isi penting secara ringkas
Susun isi mengikut urutan & kepentingan
Masukkan huraian & contoh utk setiap isi
Elakkan pengulangan isi utama

3. Peringkat menulis
Mulakan dgn pendahuluan
1 perenggan 1 isi

BAHAGIAN PENULISAN YG IDEAL
1. Perenggan pendahuluan
2. Perenggan isi pertama
3. Perenggan isi kedua
4. Perenggan isi ketiga
5. Perenggan isi keempat
6. Perenggan penutup4. Penyemakan penulisan
Utk menyemak:
- tulisan yg kurang jelas
- kesalahan ejaan
- tanda baca
- penggunaan imbuhan
- struktur ayat yg salah
- penggunaan tatabahasa
Baca berulangkali

PERUNTUKAN MASA UTK MENULIS
menulis isi 4 minit
Menulis 24 minit
Menyemak semula 2 minit

6 PANDUAN KHUSUS BAGI PENULISAN
1. Fahami kehendak soalan
2. Catat isi susun ikut kepentingan
3. Buat rangka penulisan berdasarkan isi
4. Harus ada pendahuluan isi penutup
5. Harus ada 4 isi
6. Gunakan bahasa yg mudah & ringkas

10.APLIKASI PENGAJARAN TATABAHASA
WACANA DLM PENGAJARAN KEMAHIRAN
PENULISAN SEKOLAH MENENGAH

KONSEP
Kamarudin Hj. Husin 2002
Membolehkan pelajar:
1. Bercerita
2. Berhujah @ bersyarah tentang sesuatu tajuk
perbincangan
3. Menulis pengalaman sendiri

Membolehkan pelajar menulis;
1. Pengalaman sendiri
2. Cerita
3. Penerangan @ laporan hal persekitaran sendiri
4. Pengalaman, pendapat, fikiran & hujah
5. Surat kiriman formal & tdak formal

3 JENIS PENULISAN
1. Penulisan lisan
2. Penulisan biasa
3. Penulisan terkawal

PENULISAN LISAN
Aktiviti latihan bercakap utk menulis
Menceritakan semula cerita
Latihan bercakap mengenai gambar
Ucapan
Melatih bercakap dan berfikir

PENULISAN BIASA
Dilakukan selepas pelajar menjalani latihan praktikal
dlm bahasa lisan
Terbahagi kepada 2 bgn;
1. Penulisan terkawal
2. Penulisan bebas
Penulisan terkawal
- segala isi dikawal oleh guru
- pelajar dibimbing oleh guru
- utk mengurangkan kesilapan

3 JENIS PENULISAN TERKAWAL

Penulisan bebas
jenis Ciri-ciri


Sepenuhnya terkawal
100%
Pelajar dibimbing & dikawal oleh guru.

Penulisan tahap pertama

Asas penulisan

Dpraktikan diperingkat bawahan.
Separuh terkawal- 75% Pelajar masih dikawal oleh guru.

Pelajar dberi peluang utk menjana idea.
Hampir terkawal 50% Guru mengurangkan kawalan.
Utk kenalpasti kelemahan pelajar.17

1. guru mberikan tajuk yg umum
2. perhatian adalah kpd bahan yg hendak dtulis
3. hanya boleh bila pelajar suda menguasai
bahasa dgn baik.
4. Guru hanya sbg pembimbing
5. Guru perlu pastikan murid pelajar ada
pengetahuan asas ttg tajuk
PERANAN GURU DLM PENULISAN BEBAS
1. Menekan aspek penggunaan ABM
2. Menentukan aktiviti2 pengajaran yg berkesan
3. Mengenalpasti kemahiran pelajar dalam;
- Perbendaharaan kata
- Keupayaan mengatur perkataan
- Pembinaan struktur ayat yg gramatis
- Menghasilkan penulisan wacana
tatabahasa yg berkualiti.

5 JENIS PENULISAN DI SEKOLAH MENENGAH
Jenis Contoh

Penulisan deskriftif
- Gambaran suasana
- Peristiwa
- Majlis & benda

Penulisan naratif
- Cerita
- Laporan
- Rencana
- Ulasan / komentar

Penulisan imaginatif
- Cerpen
- Sajak
Penulisan argumentatif - Perbincangan
- Kritikan
- perbahasan

PENDEKATAN, KAEDAH & TEKNIK PENULISAN

4 JENIS PENDEKATAN
JENIS CIRI CONTOH


Pendekatan
terkawal

Guru mengawal pelajar.

Kawalan secara menyeluruh.

Pelajar masih dberi kebebasan
memilih perbendaharaan kata
& struktur ayat sendiri.

Mengisi tempat
kosong

Membina ayat

Melengkapkan
frasa.

Menggambarkan
semula kejadian

Pendekatan
bebas
Pelajar bebas menyuarakan
idea sendiri.

Hanya utk pelajar yg telah
menguasai bahasa dgn baik.


Sumbangsaran
Pendapat
perbincangan

Pendekatan
komunikatif


Berkomunikasi & berinteraksi
dgn org lain.

Menitikbertakan kecekapan
berbahasa.

Menekankan unsur
sosiolinguistik &
psikoilinguistik.


Penggunaan;

perbendaharaan
kata

frasa yg
berkaitan

laras bahasa yg
sesuai

tatabahasa yg
sesuai.


KAEDAH
Cara @ langkah utk menyampaikan isi pengajaran mengikut
kebolehan pelajar.

2 jenis kaedah
JENIS CIRI CONTOHKaedah
komunikatif


Menjelaskan tujuan setiap
latihan @ aktiviti p/p

Mengadakan aktiviti
perbincanganMempelbagaikan latihan
& aktiviti p/p


Sumbangsaran
Perbincangan
Soaljawab

Drama
Main peranan


JENIS CIRI CONTOH

Kaedah
bergambar
& carta


Berpandukan gambar @
carta

Pertujukan slaid
bergambarLANGKAH2 PENGAJARAN KAEDAH BERGAMBAR
1. gambar yg digunakan mesti bersesuaian dgn tahap
pelajar.
2. Arahkan murid meneliti gambar
3. Murid mencatatkan idea @ isi penting
4. Jalankan aktiviti sumbangsaran utk murid
menyuarakan pendapat mereka.
5. Adakan sesi perbincangan utk membuat rumusan isi
penting.
6. Pelajar menulis berlandaskan bahan yg telah
dibincangkan.

TEKNIK
Contoh:
Teknik menggunakan slaid
Teknik carta aliran
Teknik gambar bersiri
Teknik bercerita, perbincangan, soaljawab,
sumbangsaran & bergambar.

STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN WACANA DLM
PENULISAN SEKOLAH MENENGAH

STRATEGI PENULISAN BERFORMAT UMUM DI SEKOLAH
MENENGAH

4 perkara penting
simbol keterangan

T
TEPAT
& mengikut kehendak soalan & format.

I
ISI
& huraian yg lengkap

B
BAHASA
yg dgunakan baik & tepat dri segi ejaan,
tanda baca, kosa kata, istilah, frasa, ayat &
dsbg.

P
PENGOLAHAN
Bahasa yg baik

3 perkara penting semasa meneliti soalan
1. T tema
2. K kata kunci
3. F format

PENULISAN PERENGGAN PENDAHULUAN
Pengenalan sesebuah penulisan
Mengandungi ayat rangsangan & arahan
Ayat rangsangan
= berkaitan dgn topic @ tema
= 1 4 ayat
Ayat arahan (AA)
= ayat terakhir dlm pendahuluan

18

= ayat yg menjawab soalan penulisan
= menyatakan focus utama perbincangan
= membantu pemeriksa & murid memahami
kehendak soalan

KANDUNGAN PERENGGAN PENGENALAN
Ayat 1 Ayat rangsangan 1 ( AR1 )
Ayat 2 Ayat rangsangan 2 ( AR2 )
Ayat 3 Ayat rangsangan 3 ( AR3 )
Ayat 4 Ayat rangsangan 4 ( AR4 )
Ayat 5 Ayat arahan ( AA )
PENULISAN PERENGGAN ISI
Ayat pertama ayat judul ( AJ ) = isi
Ayat huraian ayat yg menghuraikan isi
Ayat contoh ayat yg mmeperkukuhkan isi & huraian
Ayat penegas ayat kesimpulan kecil bgi setiap perenggan

Ayat 1 Ayat Judul ( AJ ) @ ayat topic ( AT )
Ayat 2 Ayat huraian 1 ( AH 1 )
Ayat 3 Ayat huraian 2 ( AH 2 )
Ayat 4 Ayat huraian 3 ( AH 3 )
Ayat 5 Ayat huraian 4 ( AH 4 )
Ayat 6 Ayat contoh ( AC )
Ayat 7 Ayat penegas ( AP )

PENULISAN PERENGGAN PENUTUP
Ayat 1 Ayat kesimpulan umum
Ayat 2 Ayat pendapat
Ayat 3 Ayat komen
Ayat 4 Ayat penilaian
Ayat 5 Ayat penutup

APLIKASI KEMAHIRAN WACANA DLM PENBULISAN SEKOLAH
MENENGAH
Surat kiriman rasmi
Surat kiriman tdak rasmi
Laporan lawatan


Berita
Berdasarkan peristiwa yg benar2 berlaku
Isi yg penting didahulukan
Berita yg dtulis bergantung pda masa kejadian
Dtulis dlm beberapa perenggan
Hanya 1 @ 2 ayat
Mudah difahami
Tdak perlu ungkapan @ kiasan

Perbahasan
Karangan berformat
Tajuk berupaya menimbulkan 2 pendapat yg
bertentangan
Pendirian mesti kekal akhir perbahasan
Fakta harus bernas & mempunyai bukti kukuh
Pembangkang perlu bijak menangkis / membidas
Pencadang perlu bijak mberikan fakta yg bernas
Elakkan menyentuh isu2 sensitif
Gunakan bahas yg mudah, jelas, tepat & tegas
Boleh gunakan kiasan peribahasa @ pantun.

Laporan minit mesyuarat

Syarahan
Penulisan berformat
Kata alu-aluan mesti mengikut pangkat
- yang mulia
- Yang Berhormat
- Yang Berbahagia dll

Ada kata2 penghadapan
- Hadirin yang dihormati
- Hadirin & hadiran sekalian dll

Mengemukakan isi yg tepat & bernas
Menggunakan bahasa yg ringkas & mudah difahami


Ucapan
Disampaikan dlm majlis2 tertentu
Ada berbagai jenis ucapan
Berformat
Pendahuluan
- ada kata alu-aluan sbagai pembuka kata

Isi
- bersesuaian dgn majlis
- diselang seli dgn kata penghadapan

Penutup
- kata2 penghargaan, penegasan & kesimpulan,
ucapan terima kasih & sebagainya.

Rencana
Menulis perkara yg logic
Mengemukakan fakta yang tepat & benar
Mempunyai fakta yang cukup
Fakta harus ada huraian & contoh
Perlu menghubungkait setiap perenggan
Sekurang-kurangnya 4 @ lima perenggan
Harus ada pendahuluan isi penutup
Gunakan bahas yang mudah difahami, ringkas &
tepat
Tdak perlu bunga2 bahasa

Peribahasa
Perlu memahami maksud peribahasa
Gunakan bahasa yg mudah, ringkas & padat
Terbahagi 2 jenis:
LaporanLawatan Persatuan Bulan Sabit Merah Sk.Kimondou
Ranau Ke Zoo Lok Kawi Penampang, Sabah.
Pendahuluan
Isi
Penutup

28 Jun 2011 Disediakan oleh,
....................................
( SUZIE ROSLEY )
Setiausaha Persatuan Bulan Sabit Merah

Tarikh : 30 Ogos 2011
Hari : Isnin
Masa : 10.00 pagi
Tempat: Bilik Kaunseling
Agenda Perkara Tindakan
1.0 Ucapan
pengerusi....
Perkongsian
ilmu....
Guru Besar


19