Anda di halaman 1dari 7

Yang berusaha Pn. Hajah Zainon Bt. Omar, Guru Besar SKTCM, Yang dihormati Pn.

Mohaini Bt Ariin, Guru Peno!ong Kanan Pentadbiran, Yang "ihormati #n. $oraa%i
Bin Hj. &aaar Guru Peno!ong Kanan H#M, Yang "ihormati #n. Abd. 'ashid bin Amat,
Guru Peno!ong Kanan Ko(Kuri)u!um, Guru(guru serta murid(murid *ang dirahmati
A!!ah se)a!ian.
Assa!amua!ai)um +.b.t dan se!amat sejahtera. Bers*u)ur )ita )e hadrat i!ahi )erana
!im,ah dan )urnian$*a da,at!ah )ita bersama(sama ber)um,u! bagi me!a)sana)an
,en*am,aian +ati)ah ,er!anti)an ,emim,in ,e!ajar SKTCM ,ada tahun ini.
-ntu) member)ati maj!is )ita ,ada ,agi ini, mari!ah )ita memanjat)an doa )e hadrat
i!ahi. -ntu) itu, maj!is dengan sega!a hormatn*a mem,ersi!a)an a!( .adhi! usta%
%u!he!mi b. Mad *aman untu) memim,in ba/aan doa. Maj!is mem,ersi!a)ann*a.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Amin, amin Ya 'abba! A!amin. Maj!is mengu/a,)an terima )asih )e,ada usta%
%u!he!mi b. Mad *aman di atas ba/aan doa tadi, semoga maj!is )ita a)an !ebih
diber)ati dan dirahmati A!!ah s.+.t.
seterusn*a )ita a)an men*an*i)an !agu negara)u,!agu bangsa &ohor dan !agu se)o!ah.
Guru(guru dan murid(murid diminta berdiri.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Maj!is diterus)an !agi dengan ba/aan i)rar 'u)unegara *ang a)an di,im,in o!eh adi)
mi%a!inah s*aurah bt. Mohd. S*u)ri. "i,ersi!a)an
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Hadirin dan hadirat se)a!ian,
Bagi men*em,urna)an maj!is ,en*am,aian +ati)ah ,er!anti)an ,emin,in ,e!ajar ini
dijem,ut Puan H&H ZA1$O$ BT. OMA' Guru Besar se).)eb. taman /aha*a masai
untu) men*am,ai)an u/a,an seterusn*a merasmi)an maj!is ,en*am,aian +ati)ah.
Maj!is dengan sega!a hormatn*a mem,ersi!a)an.
Maj!is mera)am)an u/a,an jutaan terima )asih )e,ada Puan Guru Besar di atas
u/a,an ,erasmian be!iau itu tadi.
Bagi men*em,urna)an a/ara ,en*am,aian +ati)ah ini, maj!is dengan sega!a
hormatn*a, menjem,ut P-A$ H&H ZA1$O$ BT OMA' , G-'- B#SA' S#K. K#B.
TAMA$ CAHAYA MASA1 dengan diiringi o!eh #$C1K $O' A.AZ1 B1$ H&
&AA.A', Guru Peno!ong Kanan Ha! #h+a! Murid bagi men*am,ai)an +ati)ah
,er!anti)an )e,ada ,ara ,emin,in se)o!ah *ang te!ah di,i!ih. "i,ersi!a)an.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Maj!is diterus)an !agi, dengan ,en*am,aian +ati)ah ,er!anti)an )e,ada ,ara
,emim,in ,e!ajar *ang ter,i!ih.
Pen*am,aian +ati)ah dimu!a)an dengan,
Watikah Perlantikan bagi Badan Pengawas
Bagi ja+atan ketua pengawas dijem,ut adi)
2. M-H". 1MA$ 1SKA$"A' B. MOH". AZ'1.
Seterusn*an*a bagi ja+atan penolong ketua pengawas dijem,ut adi)
3. M1ZA41$A SYA-'AH BT. MOH". S-K'1.
Maj!is diterus)an !agi dengan menjem,ut +a)i! ,e!ajar dari badan ,enga+as
mengi)ut a!iran.
Me+a)i!i ,enga+as(,enga+as Tahun 3 dijem,ut
A"1K .A'AH AT1KAH BT. MOH". SOP1A$
Me+a)i!i ,enga+as(,enga+as Tahun 5 dijem,ut
A"1K M-H". $O' HAZ16 B. Y-SA1$1.
Me+a)i!i ,enga+as(,enga+as Tahun 7 dijem,ut
A"1K A4YA .A'1SHA BT. $OO' AZ4A$ SHAH
Me+a)i!i ,enga+as(,enga+as Tahun 8 dijem,ut
A"1K M-H". M-K6'1S "A$1#4 B. MOH". ZA1$-""1$
Me+a)i!i ,enga+as(,enga+as Tahun 9 dijem,ut
A"1K M-H". A.16 A1MA$ B. S-P'#1"1
SETERUSNYA PENYAMPAIAN WATIA! PER"ANTIAN EPA#A BA#AN
PEN$AWAS PUSAT SUMBER%
Bagi ja+atan ketua pengawas pusat su&ber dijem,ut adi)
2. 1ZZ Z-4H14M1 B1$ &O'A$A$"
Seterusn*an*a bagi ja+atan penolong ketua pengawas PUSAT SUMBER dijem,ut
adi)
3. MAS AY- 1ZZAT1 BT. KAMA'-""1$
Maj!is diterus)an !agi dengan menjem,ut +a)i! ,e!ajar dari badan ,enga+as P-SAT
S-MB#' mengi)ut a!iran.
Me+a)i!i Tahun 5 dijem,ut
A"1K $-' .1'ZA$ HAK1M1 B. MOH". .A-Z1
Me+a)i!i Tahun 7 dijem,ut
A"1K A'1. ZAK:A$ B. AMA41
Me+a)i!i Tahun 8 dijem,ut
A"1K AM1'-4 HAK1M B. M-H". ZA1"1
Me+a)i!i P#$GA:AS P-SAT S-MB#' Tahun 9 dijem,ut
A"1K M-H". HA.1Z :AHY-"##$ B. MAZ4A$
SETERUSNYA PENYAMAPAIAN WATIA! PER"ANTIAN EPA#A BA#AN
PEMBIMBIN$ RAAN SEBAYA%
Bagi ja+atan ketua dijem,ut adi)
2. MA-4A$A 14HAM B. S-'YOMO
Seterusn*an*a bagi ja+atan penolong ketua dijem,ut adi)
3. A1M1 $A&1HA BT. AZMA$
Maj!is diterus)an dengan menjem,ut +a)i! ,e!ajar dari badan P#MB1MB1$G
'AKA$ S#BAYA M-'1" TAH-$ 8
Me+a)i!i ,e!ajar !e!a)i dijem,ut
A"1K M-H". A"1B SYAHM1 B. SHAH'-4
Me+a)i!i ,e!ajar ,erem,uan ,u!a dijem,ut
A"1K $-' S-HA"AH BT. T-M1$
MA&41S "1T#'-SKA$ 4AG1 "#$GA$ P#$YAMAPA1A$ :AT1KAH
P#'4A$T1KA$ K#PA"A WAI" ETUA E"AS #AN PEN'"'N$ ETUA
E"AS
Bagi ja+atan ketua kelas dijem,ut adi)
2. AZ'-4 AZ1B B. $O' AZ"1
Seterusn*an*a bagi ja+atan penolong ketua kelas dijem,ut adi)
3. $ur nadiah bt. $asri
Maj!is mengu/a,)an jutaan terima )asih )e,ada P-A$ H&H ZA1$O$ BT. OMA' di
atas )esudian be!iau men*em,urna)an u,a/ara ,en*am,aian +ati)ah sebentar tadi.
Sebagai tanda berterima )asih , maj!is mem,ersi!a)an GPK Hem #$. $O' A.AZ1
B1$ H& &AA.A' untu) men*am,ai)an /enderahati )e,ada P-A$ H&H ZA1$O$
BT. OMA'.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
HA"1'1$ "A$ HA"1'AT YA$G "1'AHMAT1 A44AH S#KA41A$,
Tida) !eng)a, se)iran*a maj!is ini tida) diseri)an !agi dengan ba/aan i)rar dari ,ara
,emim,in ,e!ajar. O!eh itu, maj!is menjem,ut adi) muhd. 1man is)andar b. Mohd.
A%ri untu) mengetuai ba/aan i)rar ,emim,in. "i,ersi!a)an.
Maj!is mengu/a,)an jutaan terima )asih di atas ba/aan i)rar tadi.
"engan bera)hirn*a ba/aan i)rar itu tadi ma)a bera)hir!ah Ma(lis watikah
Pelantikan pe&i&pin pela(ar sek% eb% Ta&an )aha*a &asai bagi sesi +,-..
Semoga dengan ,e!anti)an ini a)an da,at memoti;asi)an !agi ,ara ,emin,in ,e!ajar
da!am me!a)sana dan menja!an)an tugas *ang diamanah)an.
Maj!is mera)am)an berban*a) terima )asih )e,ada ,iha) guru besar, guru(guru
Peno!ong Kanan , guru(guru serta murid(murid se)a!ian atas )erjasama dan so)ongan
da!am menja*a)an maj!is ini.
Tuan ,uteri ,ergi )e 'asah
Pu!ang semu!a sebe!ah ,agi
Kita bertemu a)hirn*a ber,isah
"i !ain a/ara bersua !agi
Se)ian terima )asih... sa*a serah)an )emba!i maj!is )e,ada guru bertugas