Mangga dipun copy kalih edit Salam saking Guru Anom Lereng Gunung Wilis SDN KALIPANG 3 KEC

. GROGOL KAB. KEDIRI AGUS TRIYANTO Facebook= pakagustriyanto@gmail.com

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN NAMBAAN II : Basa Jawa : III (Tiga) : I (Satu) : x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa tanggap crita kanca, nyritaake pengalaman pribadi, maca nyuara, lan nulis karangan. Kompetensi Dasar Nyemak : Ngrungoake critane kanca Wicara : nyritaake pengalaman pribadi kang miket Maca : Maca kanti nyuara bab dongeng Nulis : Nulis karangan Indikator 1. bebarengan ngrungoake crita kancane 2. paring pitakon utawa mangsuli pitakon 3. nyritaake pangalaman pribadi 4. mangsuli pitakon kang magepokan karo pengalaman pribadi 5. maca dongeng kanti nyuara 6. mangsuli pitakon babagan dongeng 7. nulis aksara jawa 8. nulis ukara pawarta Tujuan Pembelajaran 1. Siswa bisa ngrungoake crita kancane 2. Siswa bisa paring pitakon utawa mangsuli pitakon 3. Siswa bisa nyritaake pangalaman pribadi 4. Siswa bisa mangsuli pitakon kang magepokan karo pengalaman pribadi 5. Siswa bisa maca dongeng kanti nyuara 6. Siswa bisa mangsuli pitakon babagan dongeng 7. Siswa bisa nulis aksara jawa 8. Siswa bisa nulis ukara pawarta Materi Ajar • Ngrungoake critane kanca • nyritaake pengalaman pribadi kang miket • Maca kanti nyuara bab dongeng • Nulis karangan Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok Langkah-langkah Kegiatan A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Pertemuan Kawitan : 1. Siswa ngrungoake teks kang ngemu pengalamane kanca 2. Siswa mangsuli pitakon 3. Siswa nyritaake pangalaman pribadi

4. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo pengalaman pribadi 5. Siswa maca wacan dongeng kanti nyuara 6. Siswa mangsuli pitakon babagan dongeng Patemon kang kapindho 1. Siswa nulis aksara jawa 2. Siswa nulis ukara pawarta C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III

Kalipang, 14 Juli 2009 Guru Kelas III

H. WARIS, S.Pd NIP. 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN NAMBAAN II : Basa Jawa : III (Tiga) : I (Satu) : 3 x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa nerangake tembung “geneya lan piye”, tembung saroja, unggah-ungguh basa, mangerteni profil lan tokoh wayang. Kompetensi Dasar Paramasastra : Kawruh Basa Kasusastran : : Mangerteni cara ngetrepne tembung pitakon “Geneya” lan “Piye” Mangerteni Tembung Saroja Mangerteni Unggah-ungguh Basa kang awujud basa ngokos, ngoko alus, krama lugu lan krama inggil Mangerteni profil wayang mligine Arane Pandhawa Maca dongeng Crita rakyat

Indikator 1. Mangerteni cara ngetrepne tembung pitakon “geneya” lan “Piye” 2. Nyoba nggawe ukara kang ngemu tembung “geneya” 3. Nyoba nggawe ukara kang ngemu tembung “piye” 4. Paring pangerten bab tembung saroja 5. Nggawe ukara kang ngemu tembung saroja 6. Paring pangerten Unggah-ungguh basa kang awujud basa ngoko, ngoko alus, krama lugu lan krama inggil 7. Nggawe ukara kang ngemu tembung-tembung basa ngokos, ngoko alus, krama lugu lan krama inggil 8. Paring pengerten profil wayang mligine Arane Pandhawa 9. Ndhuduhake satria lan negarane Pandhawa 10. Maca dongeng Crita rakyat 11. Mangsuli pitakon crita rakyat I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) 1. Siswa bisa ngetrepne tembung pitakon “geneya” lan “piye” 2. Siswa bisa nggawe ukara kang ngemu tembung “Piye” 3. Siswa bisa aweh pangerten bab tembung saroja 4. Siswa bisa nggawe ukara kang ngemu tembung saroja 5. Siswa bisa paring pangerten Unggah-ungguh basa kang awujud basa ngoko, ngoko alus, krama lugu lan krama inggil 6. Siswa bisa nggawe ukara kang ngemu tembung-tembung basa ngokos, ngoko alus, krama lugu lan krama inggil 7. Siswa bisa paring pengerten profil wayang mligine Arane Pandhawa 8. Siswa bisa ndhuduhake satria lan negarane Pandhawa 9. Siswa bisa maca dongeng Crita rakyat 10. Siswa bisa mangsuli pitakon crita rakyat II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. Cara ngetrepne tembung pitakon “Geneya” lan “Piye” 2. Tembung Saroja 3. Unggah-ungguh Basa kang awujud basa ngokos, ngoko alus, krama lugu lan krama inggil 4. profil wayang mligine Arane Pandhawa 5. Maca dongeng Crita rakyat III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok

IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Pertemuan Kawitan : 1. Siswa migatekake cara ngetrepne tembung pitakon “geneya” lan “Piye” 2. Siswa nyoba nggawe ukara kang ngemu tembung “geneya” 3. Siswa nyoba nggawe ukara kang ngemu tembung “piye” 4. Siswa migatekake pangerten bab tembung saroja 5. Siswa migatekake nggawe ukara kang ngemu tembung saroja 6. Siswa migatekake pangerten Unggah-ungguh basa kang awujud basa ngoko, ngoko alus, krama lugu lan krama inggil 7. Siswa nggawe ukara kang ngemu tembung-tembung basa ngokos, ngoko alus, krama lugu lan krama inggil 8. Siswa maragake carane ngetrepne basa krama lan ngoko alus ing ngarep kelas 9. Siswa diskusi profil wayang mligine Arane Pandhawa 10. Siswa diskusi kanggo dhuduhake satria lan negarane Pandhawa 11. Siswa maca dongeng Crita rakyat 12. Siswa diskusi kanggo mangsuli pitakon crita rakyat Patemon kang kapindho 1. Siswa maragake carane ngetrepne basa krama lan ngoko alus ing ngarep kelas 2. Siswa diskusi profil wayang mligine Arane Pandhawa 3. Siswa diskusi kanggo dhuduhake satria lan negarane Pandhawa 4. Siswa maca dongeng Crita rakyat 5. Siswa diskusi kanggo mangsuli pitakon crita rakyat C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III

Kalipang, 14 Juli 2009 Guru Kelas III

H. WARIS, S.Pd NIP. 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SD NAMBAAN II : Basa Jawa : III (tiga) : I (Satu) : 3 x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa mbeberake pikiran, penemu, udarasa, ekspresi diri kanti maca crita wayang, ngrungokake crita wayang, maragakake pacelaton lan nulis karangan. Kompetensi Dasar Nyemak : Midangetake crita wayang Wicara : maragakake pacelaton Maca : Maca crita wayang Nulis : Nulis karangan kang manut karo lakone gambar kang semadya Indikator 1. Midangetake crita wayang 2. Mangsuli pitakon kang magepokan karo wacan 3. Maragakake pacelaton 4. Mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton 5. Maca crita wayang 6. Mangsuli pitakon kang magepokan karo crita wayang 7. Migatekake gambar banjuur ngidentifikasi lakone 8. Nulis karangan kang manut karo lakone gambar kang semadya I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Siswa bisa mangerteni budaya wayang (pedhalangan) kanti kagiatan maca lan ngrungoake uga bisa maragakake pacelaton lan nulis kararangan miturut gambar, II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. Midangetake crita wayang 2. maragakake pacelaton 3. Maca crita wayang 4. Nulis karangan kang manut karo lakone gambar kang semadya III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Patemon Kawitan : 1. Siswa midangetake crita wayang kang diwacakake kanca 2. Siswa diskusi kanggo mangsuli pitakon kang magepokan karo wacan 3. Siswa nyoba maragakake pacelaton ing ngarep kelas 4. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton 5. Siswa maca crita wayang 6. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo crita wayang 7. Siswa migatekake gambar banjuur ngidentifikasi lakone 8. Siswa nulis karangan kang manut karo lakone gambar kang semadya C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar

Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III

Kalipang, 14 Juli 2009 Guru Kelas III

H. WARIS, S.Pd NIP. 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN NAMBAAN II : Basa Jawa : III (Tiga) : I (Satu) : 3 x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa paring pangerten tembung kana, kono, kene, aksara murdha, aran panggonan, aran penggawean, apresiasi tembang macapat. Kompetensi Dasar Paramasastra : Paring pangerten cara ngetrepne tembung kene, kono lan kana Paring pangerten paugeran Pangetrepan Aksara Murda ing panulisan aksara Jawa Kawruh Basa :Paring pangerten arane panggonan Paring pangerten arane penggawean Kasusastran : Paring apresiasi bab tembang pocung lan maskumambang Indikator 1. Paring pangerten cara ngetrepne tembung kene, kono lan kana 2. Nggawe ukara kang ngemu tembung kene, kono lan kana 3. Paring pangerten paugeran Pangetrepan Aksara Murda ing panulisan aksara Jawa 4. Nyoba nulis aksara murdha 5. Paring pangerten arane panggonan 6. Paring pangerten arane penggawean 7. Paring apresiasi bab tembang pocung lan maskumambang 8. Nembangake pocung I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) 1. Siswa bisa paring pangerten cara ngetrepne tembung kene, kono lan kana 2. Siswa bisa nggawe ukara kang ngemu tembung kene, kono lan kana 3. Siswa bisa paring pangerten paugeran Pangetrepan Aksara Murda ing panulisan aksara Jawa 4. Siswa bisa nyoba nulis aksara murdha 5. Siswa bisa paring pangerten arane panggonan 6. Siswa bisa paring pangerten arane penggawean 7. Siswa bisa paring apresiasi bab tembang pocung lan maskumambang 8. Siswa bisa nembangake pocung II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. Cara ngetrepne tembung kene, kono lan kana 2. Paugeran Pangetrepan Aksara Murda ing panulisan aksara Jawa 3. Arane panggonan 4. Arane penggawean 5. Apresiasi bab tembang pocung lan maskumambang III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 1. Ceramah 2. Praktek 3. Demontrasi 4. Diskusi 5. Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti 1. Siswa migatekake penjelasan bab pangerten cara ngetrepne tembung kene, kono lan kana 2. Siswa nggawe ukara kang ngemu tembung kene, kono lan kana 3. Siswa migatekake penjelasan bab pangerten paugeran Pangetrepan Aksara Murda ing panulisan aksara Jawa

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Siswa nyoba nulis aksara murdha Siswa migatekake penjelasan bab pangerten arane panggonan Siswa migatekake penjelasan bab pangerten arane penggawean Siswa mangsuli pitakon isian bab arane panggonan lan penggawean Siswa migatekake penjelasan bab tembang pocung lan maskumambang Siswa nembangake pocung

C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III

Kalipang, 14 Juli 2009 Guru Kelas III

H. WARIS, S.Pd NIP. 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : Sekolah Dasar (SD) : Basa Jawa : III (tiga) : I (Satu) :

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake / mbeberake pikiran, panemu, gagasan, lan pangrasa kanthi lesan lumantar maca pemahaman, Ngrungoake pacelaton, mbeberake urutan nindakake pakaryan, lan ngringkes wacan Kompetensi Dasar Maca : Maca kanti paham Nyemak : Ngrungoake Pacelaton Wicara : Mbeberake urut-urutan nindhakake pakaryan utawa carane nglakoni pakaryan Nulis : Ngringkes wacan Indikator Maca : Maca kanti paham Mangsuli pitakon kang magepokan ana teks wacan Nyemak : Ngrungoake Pacelaton kang diparagakake kancane Mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton Wicara : Migatekake carane gawe layangan Nindakake carane ngawe layangan Nerangake carane nggawe layangan Mangsuli pitakon bab carane nggawe layangan. Nulis : maca teks wacan Ngringkes wacan

.

Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) 1. Siswa bisa mudhengi teks kag diwaca 2. Siswa bisa pikantuk informasi kanto kagiatan ngrungoake pacelaton 3. Siswa bisa wicara babagan njelasne carane nindakake pakaryan 4. Siswa bica ngringkes wacan.. II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. Maca kanti mudheng 2. Nyemak pacelaton 3. Carane nggawe layangan 4. Ngringkes wacan 5. III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti 1. Siswa maca kanti paham 2. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan ana teks wacan 3. Siswa ngrungoake Pacelaton kang diparagakake kancane 4. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton 5. Siswa Migatekake carane gawe layangan 6. Siswa mindakake carane ngawe layangan 7. Siswa nerangake carane nggawe layangan 8. Siswa mangsuli pitakon bab carane nggawe layangan.

9. Siswa maca teks wacan 10. Siswa ngringkes wacan C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III

Kalipang, 14 Juli 2009 Guru Kelas III

H. WARIS, S.Pd NIP. 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN NAMBAAN II : Basa Jawa : III (tiga) : I (Satu) : 3 x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa paring pangerten kawruh kewan (gamane, mangane, solahe lan tembung khusus bab swarane) , ukara tanduk lan ukara tanggap, ngurutake ukara morat-marit, piranti, lan apresiasi geguritan Kompetensi Dasar Paramasastra : Paring pangerten bab kawruh basa babagan Gamane kewan Managane kewan Solahe kewan Swarane kewan Kawruh Basa Kasusastran :Ukara tanduk lan ukara tanggap Ngurutake ukara morat-marit Mangerteni gunane piranti : Paring apresiasi bab geguritan

• • • •

• • • •

Indikator Paramasastra : maca materi lan mangsuli soal pitakon babagan Gamane kewan Managane kewan Solahe kewan Swarane kewan Kawruh Basa :Migatekake ukara tanduk lan ukara tanggap Nyoba nggawe ukara tanduk lan ukara tanggap Maca ukara morat-marit (acak) Ngurutake ukara morat-marit Nyatet gunane piranti Mangsuli kanggene piranti-piranti kang dikersakaken soal : Migatekake tuladha maca geguritan Maragakake carane maca geguritan

Kasusastran

• • • •

I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) 1. Siswa bisa mituduhake katrangan bab: Gamane kewan Managane kewan Solahe kewan Swarane kewan 2. Kawruh Basa :Siswa bisa nerangake ukara tanduk lan ukara tanggap Siswa bisa nggawe ukara tanduk lan ukara tanggap Siswa bisa ngurutake ukara morat-marit Siswa bisa nerangake gunane piranti : Siswa bisa maca geguritan

3.

Kasusastran

• • •

II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) Paramasastra :. Gamane kewan Managane kewan Solahe kewan Swarane kewan Kawruh Basa :Ukara tanduk lan ukara tanggap

Kasusastran

Ngurutake ukara morat-marit Mangerteni gunane piranti : Paring apresiasi bab geguritan

III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti 1. Siswa migatekake katrangan guru bab materi Gamane kewan, Managane kewan, Solahe kewan lan Swarane kewan. 2. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo kawruh bab gamane kewan, Managane kewan, Solahe kewan lan Swarane kewan. 3. Siswa migatekake katrangan guru bab materi ukara tanduk lan ukara tanggap 4. Siswa diskusi kanggo nggawe ukara tanduk lan ukara tanggap. 5. Siswa migatekake ukara-ukara kang acak 6. Siswa ngurutake ukara acak dadi urutan kang trep 7. Sisa migatekake katrangan bab renane piranti lan gunane ing kauripan 8. Sisa migatekake tuladha maca geguritan 9. Siswa maragakake carane maca geguritan 10. Siswa diskusi bareng kanggo ngonceki karepe geguritan. C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku Kumpulan geguritan Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III Kalipang, 14 Juli 2009 Guru Kelas III

H. WARIS, S.Pd NIP. 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN Nambaan II : Basa Jawa : III (Tiga ) : I (Satu) :

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake / mbeberake pikiran, panemu, gagasan, lan pangrasa kanthi lesan lumantar, maca cepet ngrungoake udarasa bab hobine kancane, maragakake pacelaton singkat lan nulis karangan cekak Kompetensi Dasar Maca : Maca cepet Nyemak : Ngrungoake udarasa bab hobine kancane Wicara : maragakake pacelaton singkat Nulis : nulis karangan cekak Indikator Maca Nyemak Wicara Nulis : Maca kanti cepet teks wacan nganti 150 tembung Mangsuli pitakon kang magepokan ana teks wacan : Ngrungoake critane kanca bab hobine Mangsuli pitakon kang critane kanca bab hobine : Maragakake pacelaton cekak Mangsuli pitakon bab carane pacelaton cekak : migatekake carane nggawe karangan ing basa jawa Mangsuli pitakon bab karangan

I.

Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Maca : Siswa bisa maca cepet kanti cepet teks wacan nganti 150 tembung Siswa bisa mangsuli pitakon kang magepokan ana teks wacan Nyemak : Siswa bisa ngrungoake critane kanca bab hobine Siswa bisa mangsuli pitakon kang critane kanca bab hobine Wicara : Siswa bisa maragakake pacelaton cekak Siswa bisa mangsuli pitakon bab carane pacelaton cekak Nulis : Siswa nggawe karangan cekak II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) Maca : Maca cepet Nyemak : Ngrungoake udarasa bab hobine kancane Wicara : pacelaton singkat Nulis : karangan cekak • • • • • III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti 1. Sisw maca kanti cepet teks wacan nganti 150 tembung 2. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan ana teks wacan 3. Siswa ngrungoake critane kanca bab hobine 4. Siswa mangsuli pitakon kang critane kanca bab hobine 5. Siswa maragakake pacelaton cekak 6. Siswa mangsuli pitakon bab carane pacelaton cekak 7. Siswa migatekake carane nggawe karangan ing basa jawa

8. Siswa mangsuli pitakon bab karangan C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III Kalipang, 14 Juli 2009 Guru Kelas III

H. WARIS, S.Pd NIP. 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN NAMBAAN II : Basa Jawa : III (Tiga) : I (Satu) : 3 x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa paring pangerten kosok balen, aran-aran cacahan ing jawa kang ora baku, Paribasan, ukara panyandra lan ukara panyendu, sinonim (pada tegese), crita wayang lan tembang dolanan Kompetensi Dasar Paramasastra : Paring pangerten bab kosok balen Paring pangerten bab aran-aran cacahan ing jawa (saunting, saombyok, saobrok, sakandang, satundhun, sadhompol, sediluk, sewengi) Paring pagerten bab Paribasan Kawruh Basa Kasusastran Indikator Paramasastra : Paring pangerten ukara panyandra lan ukara panyendu Paring pangerten bab sinonim (pada tegese) : Paring apresiasi bab crita wayang Paring apresiasi bab tembang dolanan : Migatekake katrangan guru bab tuladha ukara bab kosok balen Mangsuli pitakon bab kosok balen Migatekake katrangan guru bab aran-aran cacahan ing jawa (saunting, saombyok, saobrok, sakandang, satundhun, sadhompol, sediluk, sewengi , lsp.) Mangsuli pitakon bab aran-aran cacahan ing jawa (saunting, saombyok, saobrok, sakandang, satundhun, sadhompol, sediluk, sewengi , lsp.) Migatekake katrangan guru bab bab Paribasan Nggenepi tegese paribasan kang trep : Migatekake katrangan guru bab ukara panyandra lan ukara panyendu Mangsuli pitakon bab ukara panyandra lan ukara panyendu Migatekake katrangan guru bab sinonim (pada tegese) Mangsuli pitakon bab sinonim (pada tegese) : Migatekake katrangan bab crita wayang Mangsuli pitakon bab crita wayang Nembangake tembang dolanan

Kawruh Basa

Kasusastran

I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Paramasastra : Siswa bisa paring pangerten bab kosok balen Siswa bisa paring pangerten bab aran-aran cacahan ing jawa Siswa bisa paring pagerten bab Paribasan Kawruh Basa Kasusastran : Siswa bisa paring pangerten ukara panyandra lan ukara panyendu Siswa bisa paring pangerten bab sinonim (pada tegese) : Siswa bisa paring apresiasi bab crita wayang Siswa bisa paring apresiasi bab tembang dolanan

II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. kosok balen 2. aran-aran cacahan ing jawa (saunting, saombyok, saobrok, sakandang, satundhun, sadhompol, sediluk, sewengi , lsp.) 3. Paribasan 4. ukara panyandra lan ukara panyendu

5. bab sinonim (pada tegese) 6. crita wayang 7. tembang dolanan III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti 1. Siswa migatekake katrangan guru bab tuladha ukara bab kosok balen 2. Siswa mangsuli pitakon bab kosok balen 3. Siswa migatekake katrangan guru bab aran-aran cacahan ing jawa (saunting, saombyok, saobrok, sakandang, satundhun, sadhompol, sediluk, sewengi , lsp.) 4. Siswa mangsuli pitakon bab aran-aran cacahan ing jawa (saunting, saombyok, saobrok, sakandang, satundhun, sadhompol, sediluk, sewengi , lsp.) 5. Siswa migatekake katrangan guru bab bab Paribasan 6. Siswa nenggenepi tegese paribasan kang trep 7. Siswa migatekake katrangan guru bab ukara panyandra lan ukara panyendu 8. Siswa mangsuli pitakon bab ukara panyandra lan ukara panyendu 9. Siswa migatekake katrangan guru bab sinonim (pada tegese) 10. Siswa mangsuli pitakon bab sinonim (pada tegese) 11. Siswa migatekake katrangan bab crita wayang 12. Siswa mangsuli pitakon bab crita wayang 13. Siswa nembangake tembang dolanan “Gundhul Pacul” C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku lagu tembang dolanan Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III Kalipang, 14 Juli 2009 Guru Kelas III

H. WARIS, S.Pd NIP. 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008