Mangga dipun copy kalih edit Salam saking Guru Anom Lereng Gunung Wilis SDN KALIPANG 3 KEC

. GROGOL KAB. KEDIRI AGUS TRIYANTO Facebook= pakagustriyanto@gmail.com

SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester : VI / I Tema : Standar Kompetensi :. Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, pemangge, gagasan lan pangrasa lesan mawa tanggap wacana teks non sastra kang ngandhut tema diri sendiri, lan paragan pacelaton, nindhakake “pengamatan” lan mangertosi naskah pidato ugi ngangsu kaweruh babagan aksara jawa KOMPETENSI DASAR Mendengarkan : MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN Mbeberake pacelaton dirungoake isi kang KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR • Ngrungoake pacelaton kang diparagaake kancane • Mangsuli pitakon kang magepokan kalih pacelaton PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia • Lisan • Tulisan • Tumindhak • • • • PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia Instrum en
Lembar penilaian

ALOKASI WAKTU

Ngrungoake pacelaton

• Siswa ngrungoake •

pacelaton kang diparagaake kancane Siswa mangsuli pitakon kang magepokan kalih pacelaton

ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa

Berbicara:

crita asil pengamatan

• Siswa paring
Nglaporake pengamatan

• •

katrangan babagan carane Siswa nggawe laporan pengamatan Siswa Paring pangertosan bab paugeran nggawe laporan Siswa crita asile pengamatan Siswa mangsuli pitakon kang diparingi kanca utawa gurune

• paring katrangan babagan carane nggawe laporan pengamatan • Paring pangertosan bab paugeran nggawe laporan • crita asile pengamatan • mangsuli pitakon kang diparingi kanca utawa gurune

Lembar penilaian

Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang

Membaca : Maca teks laporan kasil pengamatan

Teks laporan

• Maca teks laporan kasil pengamatan • Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo teks

• maca teks laporan

kasil pengamatan • mangsuli pitakon kang magepokan karo teks

• Lisan • Tulisan • Tumindhak

• • • •

PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia

Lembar penilaian

Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang

Nulis teks atur pidato mawa basa jawi Mangerteni aksara jawa Mangerteni tanda wacan

Teks pidato Aksara jawa

• Siswa mangerteni • • • • •

paugeran ndamel teks pidato Siswa nyoba nggarap kerangka teks pidato Siswa nggawe teks pidato Siswa nyemak wucalan bab aksara jawa Siswa nulis aksara jawa Siswa paring pangerten bab tanda wacan

• mangerteni paugeran • • • • •
ndamel teks pidato nyoba nggarap kerangka teks pidato nggawe teks pidato nyemak wucalan bab aksara jawa nulis aksara jawa paring pangerten bab tanda wacan

• Lisan • Tulisan • Tumindhak

• • • •

PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia

Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Huruf Jawa

SILABUS BASA JAWA Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi : 5 ( Lima ) / I (satu) : : Siswa bisa mangerteni tembung sanepa, ngrucat tembung, ndapuk ukara kanti bener, ngangsu kaweruh basa babagan pepindhan, panyandra lan kasusastran jawa bab pedalangan MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN Sanepa Ngrucat tembung Dhapuk ukara KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia Instrum en
Lembar penilaian

.KOMPETENSI DASAR Paramasastra : • mangerteni Sanepa • mangerteni ngrucat tembung • mangerteni dhapuk ukara

ALOKASI WAKTU

• • • • • •

Siswa paring pangertene Sanepa Siswa aweh tulada tembung sanepa Siswa paring pangertene ngrucat tembung Siswa aweh tulada ngrucat tembung Siswa paring pangertene dhapuk ukara Siswa aweh tulada carane dhapuk ukara

Paring pangertene Sanepa • Aweh tulada tembung sanepa • Paring pangertene ngrucat tembung • Aweh tulada ngrucat tembung • Paring pangertene dhapuk ukara • Aweh tulada carane dhapuk ukara

ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Laptop File komputer MP3 tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

Kawruh Basa : Mangerteni pepindhan lan tembung panyandra

• pepindhan lan tembung panyandra

• Siswa paring


Kasusastran : Paring apresiasi marang susastra Jawa babagan pedhalangan • pedhalangan

pangertene pepindhan lan tembun panyandra Siswa aweh tulada carane dhapuk ukara

• paring pangertene

pepindhan lan tembun panyandra aweh tulada carane dhapuk ukara

• Lisan • Tulisan • Tumindhak

• • • • •

• Siswa paring

pangertene marang susastra Jawa babagan pedhalangan Siswa Mangsuli pitakon babagan susastra pedhalangan

paring pangertene marang susastra Jawa babagan pedhalangan Mangsuli pitakon babagan susastra pedhalangan

• Lisan • Tulisan • Tumindhak

• • • • •

PG Isian Essay Porto Folio Tugas Lia PG Isian Essay Porto Folio Tugas Lia

Lembar penilaian

Lembar penilaian

Standar Kompetensi

: Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa ngrungoake teks sesorah (pidato), warta kang dirongakake , rembugan ana telpun kanti basa krama, maca nyuara, nulis ringkesan lan ngangsu kaweruh babagan tulisan jawa. MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN pidato kang mawa basa jawa KEGIATAN PEMBELAJARAN • siswa ngrungoake pidato kang mawa basa jawa • Mangsuli pitakon babagan pidato INDIKATOR • siswa ngrungoake pidato kang mawa basa jawa • Mangsuli pitakon babagan pidato PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia • Lisan • Tulisan • Tumindhak • • • • PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia • • • • PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia • • • • PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia Instrum en
Lembar penilaian

KOMPETENSI DASAR Nyemak : siswa ngrungoake pidato kang mawa basa jawa Mangsuli pitakon babagan pidato Wicara : maragaake carane nelpun kanti basa krama Paring tulada nelpun mawa basa krama kang bener

ALOKASI WAKTU

ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa

nelpun mawa basa krama kang bener

• maragaake carane nelpun kanti basa krama • Paring tulada nelpun mawa basa krama kang bener

• maragaake carane nelpun kanti basa krama • Paring tulada nelpun mawa basa krama kang bener

Lembar penilaian

Maca

:

siswa maca kanti nyuara Mangsuli piakon kang ana wacan Maca Aksara Jawa

siswa maca kanti nyuara Maca Aksara Jawa

• siswa maca kanti nyuara • Mangsuli piakon kang ana wacan

• siswa maca kanti nyuara • Mangsuli piakon kang ana wacan

• Lisan • Tulisan • Tumindhak

Lembar penilaian

Tetulis : maca teks wacan Nulis ringkesan wacan teks non sastra Tetulis Aksara Jawa

ngringkes wacan teks non sastra Tetulis Aksara Jawa

• maca teks wacan • Nulis ringkesan wacan teks non sastra • Tetulis Aksara Jawa

• maca teks wacan • Nulis ringkesan wacan teks non sastra • Tetulis Aksara Jawa

• Lisan • Tulisan • Tumindhak

Lembar penilaian

:

Standar Kompetensi

: Siswa bisa mangerteni ukara tanduk lan ukara tanggap, jinising tembung, parikan, babagan cerita rakyat uga jinising tembang PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Laptop File komputer MP3 tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

KOMPETENSI DASAR Paramasastra : •Mangerteni ukara tanduk lan ukara tanggap • Mangerteni jinising tembung

MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN • ukara tanduk lan ukara tanggap • jinising tembung

KEGIATAN PEMBELAJARAN Paramasastra : • Siswa paring pangerten ukara tanduk • Siswa paring tuladha ukara tanduk • Siswa paring pangerten ukara tanggap • Siswa paring tuladha ukara tanggap • Siswa paring pangerten jinising tembung • Siswa paring tuladha tembung aran, tembung kriya, tembung sesulih, tembung watak, tembung wilangan, pangiket, panyilah, katrangan wasesa, lan sabawa Kawruh Basa : • Siswa paring pangerten parikan • Siswa paring tuladha parikan Kasusastran :

INDIKATOR Paramasastra : • Paring pangerten ukara tanduk • Paring tuladha ukara tanduk • Paring pangerten ukara tanggap • Paring tuladha ukara tanggap • Paring pangerten jinising tembung • Paring tuladha tembung aran, tembung kriya, tembung sesulih, tembung watak, tembung wilangan, pangiket, panyilah, katrangan wasesa, lan sabawa

Instrum en
Lembar penilaian

ALOKASI WAKTU

Kawruh Basa : Mangerteni parikan

Kawruh Basa : parikan

Kawruh Basa : • paring pangerten parikan • Paring tuladha parikan Kasusastran : • Paring apresiasi babagan cerita rakyat • Mangsuli pitakon kang magepokan karo cerita rakyat • Mangerteni jinising tembang

Kasusastran : Paring apresiasi babagan cerita rakyat Mangerteni jinising tembang

Kasusastran : cerita rakyat jinising tembang

Mangerteni guru gatra, guru padha, guru lagu tembang macapat Paring pangerten macem lan watake tembang macapat

Mengetahui, Kepala SDN Nambaan II

Nambakan, 14 Juli 2009 Guru Kelas VI

Drs. SUROTO NIP. 19630726 198304 1 002

SRI YUDASIH NIP. 19580131 197907 2 001

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa ngrungoake teks sastra cerita anak, wawan rembug kanti basa kang santun, maca cepet, nulis layang lan kaweruh babagan Aksara Jawa.
PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen Lisan • PG Tulisan • Isian Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia Lisan • PG Tulisan • Isian Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia Lisan • PG Tulisan • Isian Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia Lisan • PG Tulisan • Isian Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa

KOMPETENSI DASAR Nyemak : Ngrungoake teks crita anak

MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN 1. teks crita anak

KEGIATAN PEMBELAJARAN Siswa ngrungoake teks crita anak Siswa nangsuli pitakon kang magepokan karo crita anak

INDIKATOR Ngrungoake teks crita anak Mangsuli pitakon kang magepokan karo crita anak • • •

Instrum en
Lembar penilaian

ALOKASI WAKTU

Wicara : urun rembug wawan ukara panyendhu

2. ukara panyendhu

Siswa urun rembug kanthi ukara panyendhu Siswa nyoba nggawe ukara panyendhu

urun rembug kanthi ukara panyendhu Nyoba nggawe ukara panyendhu

• • •

Lembar penilaian

Maca : Maca cepet teks singkat

3. Maca cepet teks singkat

Siswa maca cepet teks singkat

Maca cepet teks singkat

• • •

Lembar penilaian

Tetulis : Nulis macem –macem layang Nulis aksara Jawa

4. Nulis layang 5. Nulis aksara Jawa

Siswa nulis layang ulem Siswa nulis layang kitir Siswa nulis layang lelayu Siswa nulis aksara Jawa

Nulis layang ulem Nulis layang kitir Nulis layang lelayu Nulis aksara Jawa

• • •

Lembar penilaian

Mengetahui, Kepala SDN Nambaan II Drs. SUROTO NIP. 19630726 198304 1 002

Nambakan, 14 Juli 2009 Guru Kelas VI SRI YUDASIH NIP. 19580131 197907 2 001

Standar Kompetensi intrinsik crita anak.
KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Mangerteni paribasan

: Siswa bisa mangerteni paribasan, aran-aran ing basa jawa bab penggaweyan, ngidentifikasi wangsalan lan mangerteni unsur
PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Laptop File komputer MP3 tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN paribasan

KEGIATAN PEMBELAJARAN Paramasastra : Siswa migatekake penjelasan paribasan Siswa nyatet paribasan Siswa nggoleki tegese paribasan Kawruh Basa : Siswa migatekake penjelasan arane penggaweyan Siswa nyatet arane penggaweyan Siswa nggarap soal Siswa migatekake penjelasan wangsalan Siswa nyatet wangsalan Siswa nggarap soal

INDIKATOR Paramasastra : Migatekake paribasan Nyatet paribasab Negesi paribasan

Instrum en
Lembar penilaian

ALOKASI WAKTU

Kawruh Basa : Mangerteni arane penggaweyan Mangerteni wangsalan

kawruh Basa : aran penggawean wangsalan

Kawruh Basa : Mangerteni arane penggaweyan Mangerteni wangsalan

Kasusastran : Paring apresiasi babagan cerita anak

Kasusastran : apresiasi babagan cerita anak

Kasusastran : • Paring apresiasi babagan cerita anak • Mangerteni watak, tokoh, tema, settinge crita anak kang mawa basa jawa

Kasusastran : • Siswa maca cerita anak • Siswa nyatet kanggo nemtoake watak, tokoh, tema, settinge crita anak kang mawa basa jawa

Mengetahui,

Nambakan, 14 Juli 2009

Kepala SDN Nambaan II

Guru Kelas VI

Drs. SUROTO NIP. 19630726 198304 1 002

SRI YUDASIH NIP. 19580131 197907 2 001

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa ngrungoake teks pidato, warta ing TV, utawa radio, bisa wicara ing adicara-adicara ing sekolah, maca lan nulis geguritan nindhakake apresiasi tembang macapat lan ngarang pengalaman pribadi PENILAIAN ALAT & MATERI POKOK/ KEGIATAN ALOKASI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR SUMBER Bentuk Instrum PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN WAKTU Teknik BELAJAR Instrumen en Lembar Nyemak : Buku Basa Jawa • Lisan • PG penilaian Ngrungoake wacanan Buku Sapala • teks pidato • Tulisan • Isian Siswa ngrungoake Ngrungoake wacanan teks pidato utawa Buku Pedalangan utawa warta. wacanan teks pidato teks pidato utawa warta. • Tumindhak • Essay warta. Buku LKS Basa Jawa utawa warta. Nyatet bab-bab penting • Porto Paraga gambar wayang/ Siswa nyatet bab-bab kang kandut ana pidato Folio wayang penting kang kandut ana • Tugas Gambar poster Huruf pidato Lia Jawa Wicara :

pidato acara-acara sekolah

• pidato acaraacara sekolah

Siswa nyoba maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep

nyoba maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep

• Lisan • Tulisan • Tumindhak

• • • •

PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia • • • • PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia

Lembar penilaian

Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa

Maca : Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah)

• geguritan gagrag anyar (geguritan bocah)

Siswa maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah)

Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah)

• Lisan • Tulisan • Tumindhak

Lembar penilaian

Tetulis

: • tembang macapat • geguritan • Ngarang pengalaman Siswa mengerteni

Nulis tembang macapat Nulis geguritan Ngarang pengalaman

paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu, guru gatra, guru wilangan, lsp. Siswa nulis geguritan Siswa yoba ngarang kang crita pengalaman

mengerteni paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu, guru gatra, guru wilangan, lsp. Nulis geguritan Nyoba ngarang kang crita pengalaman

• Lisan • Tulisan • Tumindhak

• • • •

PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia

Lembar penilaian

Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa

STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, nambah kawruh basa ing basa jawa babagan basa krama lan basa ngoko, lan apresiasi crita pedalangan.
MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN Paramasastra : dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, KEGIATAN PEMBELAJARAN Paramasastra : Migatekake dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, Kawruh Basa : Siswa nggatekake katrangan bab basa ngoko ngoko alus lan basa krama Kasusastran : Siswa maca crita pedhalangan (wayang) PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia ALOKASI WAKTU ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Laptop File komputer MP3 tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja

INDIKATOR Paramasastra : Migatekake dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, Kawruh Basa : Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama

Instrum en
Lembar penilaian

Kawruh Basa : Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama

kawruh Basa : basa ngoko ngoko alus lan basa krama

Kasusastran : Paring apresiasi cerita pedhalangan

Kasusastran : cerita pedhalangan (wayang)

Kasusastran : Paring apresiasi cerita pedhalangan

Mengetahui, Kepala SDN Nambaan II

Nambaan, 14 Juli 2009 Guru Kelas VI

Drs. SUROTO NIP. 19630726 198304 1 002

SRI YUDASIH NIP. 19580131 197907 2 001