Anda di halaman 1dari 4

OUM BUSINESS SCHOOL

MEI / 2014
BBSB4103
CROSS CULTURAL MANAGEMENT
(PENGURUSAN SILANG BUDAYA)


NO. MATRIKULASI : RF131524001
NO. KAD PENGENALAN : RF/131524
NO. TELEFON : 019-35590
E-MEL : !"#$%&'&"!"(%&)**+,*-
PUSAT PEMBELAJARAN : PP SHAH ALAMBBSB4103
ARAHAN
Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda.
Sediakan jawapan tugasan anda mengikut susunan KRITERIA
PENIAIAN !ASSESS"ENT #RITERIA$ seperti tertunjuk dalam R%&RIK. Jika
R%&RIK TI'AK di(ekalkan) ikut arahan*garispanduan yang ditetapkan oleh
+akulti (agi tugasan kursus (erkenaan.
Tugasan anda hendaklah antara ,-.. hingga /... patah perkataan
TI'AK termasuk rujukan.
Taipkan jawapan anda dengan menggunakan sai0 1on 2, Times New
Roman dan langkau (aris 2.-.
Tunjukkan (ilangan perkataan di hujung tugasan anda.
Jadual dan gam(ar rajah jika ada) hendaklah menunjukkan tajuk yang
wajar.
Senaraikan se3ara (erasingan) rujukan*re1erensi dalam muka surat
APEN'IKS.
1. PENGENALAN
- TENTANG BUDAYA DAN KESANNYA KE ATAS MASYARAKAT DGN
LATAR BELAKANG NEGARA YANG DI PILIH
- definisi !d"#"
- $es"nn#" $e%"d" &"s#"'"$"(
- )"("'e)"$"n* ne*"'" #"n* di%i)i+
,. ANALISIS DEMENSI HOFTEDE BAGI JARAK KUASA DI DALAM
NEGARA YANG DIPILIH
- JELAS DAN TERPERIN-I
- . PERKARA DAN -ONTOH--ONTOH
2


BBSB4103
/. ANALISIS DEMENSI HOFTEDE BAGI PENGELAKKAN
KETIDAKPASTIAN DI DALAM NEGARA YANG DIPILIH
- JELAS DAN TERPERIN-I
- . PERKARA DAN -ONTOH--ONTOH
.. ANALISIS DEMENSI HOFTEDE BAGI DEMENSI
INDI0IDUALISME1KOLEKTI0ISME DI DALAM NEGARA YANG
DIPILIH
- JELAS DAN TERPERIN-I
- . PERKARA DAN -ONTOH--ONTOH
2. ANALISIS DEMENSI HOFTEDE KELELAKIAN 1 KE3ANITAAN DI
DALAM NEGARA YANG DIPILIH
- JELAS DAN TERPERIN-I
- . PERKARA DAN -ONTOH--ONTOH
4. KESIMPULAN
- RINGKASAN MENEKANKAN KESEMUA NILAI DEMENSI DAN
KESANNYA
3


BBSB4103
APENDIKS
RUJUKAN 1 RE+ERENSI
N&-& P.'/&#&'/0 (1&)"')0 T&2"3 B"3"0 P.'.#4$1&'
4