Anda di halaman 1dari 14

TOPIC 2 PERANCANGAN

Hasil Pembelajaran

Menjelang akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

Terangkan maksud perancangan;

Memohon proses yang terlibat dalam perancangan yang berkesan;

Kenal pasti jenis perancangan;

Bandingkan kebaikan dan keburukan perancangan.


PENGENALAN

Perancangan adalah salah satu fungsi pengurusan, selain menganjurkan,
mengawal dan memimpin. Bagi membolehkanorganisasi berfungsi secara
berkesan, perancangan yang baikadalah penting.

Menurut CW Roney (certo, 2000), secara amnya, perancangan dilakukan
untuk dua tujuan. Pertama, ia dilakukan sebagaiperlindungan kepada
organisasi. Ini bermakna bahawa apabilaperancangan dilakukan, pengurus
boleh meramal kesan daripadasetiap cadangan atau tindakan alternative
yang akan dijalankan. Dalam keadaan ini, pengurus akan memilih tindakan
alternative yang memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi dan
melindungi dari apa-apa keputusan yang tidak menguntungkan.

Kedua, perancangan dilakukan untuk meningkatkan tahap afirmatif dalam
sesebuah organisasi. Sebagai contoh, apabila sesebuah organisasi membuka
cawangan baru, ia bukan satu kebetulan tetapiadalah hasil daripada
perancangan yang terperinci. Dengan perancangan yang betul,
pengurus akan dapat memastikan apa yang perlu dilakukan,
bagaimana untuk menjalankan tindakan-tindakan,mengapa ia perlu
dilakukan, apabila melakukannya, di mana untuk melakukannya, yang perlu
melaksanakan, dll Tanpa perancangan yang baik , sebuah organisasi
tidak akan dapat berkembang.

Dari awal perbincangan-perbincangan ini, kita boleh membuat kesimpulan
betapa pentingnya perancangan untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah
organisasi. Dalam bahagian seterusnya,kita akan belajar dengan lebih
terperinci fungsi perancangan. Topik yang akan dibincangkan adalah
definisi perancangan, bagaimana untuk membuat rancangan yang
berkesan, jenis perancangan sertakelebihan dan kelemahan perancangan.

2.1 DEFINISI PERANCANGAN
Sebelum kita membincangkan lebih lanjut mengenai perancangan organisasi,
ia adalah sesuai untuk menganalisis takrif. Marilah kita melihat takrif
perancangan yang telah dicadangkan oleh intelektual pengurusan Barat (lihat
Jadual 2.1).

Jadual 2.1: Definisi Perancangan
Definition

Source

Perancangan ertinya menentukan objektif yang dikehendaki
yang boleh dicapai dan menentukan tindakan yang perlu
diambil untuk mencapai objektif.

Lewis et al, 2001
Perancangan adalah satu cadangan tindakan yang perlu
dibuat oleh sesebuah organisasi untuk mencapai objektifnya.

Certo, 2000
Perancangan melibatkan takrif objektif, pembentukan
strategi dan pelan tindakan untuk menyelaraskan aktiviti-
aktiviti organisasi.


Rue & Byars,
2000
Perancangan melibatkan takrif objektif, pembentukan
strategi dan pelan tindakan untuk menyelaraskan aktiviti-
aktiviti organisasi.Robbins, 1996
Perancangan merujuk kepada proses menentukan objektif
organisasi dan membuat keputusan mengenai cara terbaik
untuk mencapai mereka.

Bartol & Martin,
1994


Dari definisi yang diketengahkan, perancangan melibatkan aktiviti mengenal
pasti objektif yang perlu dicapai termasuk menentukan strategi yang perlu
diguna pakai untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Secara ringkas,
perancangan menekankan hasil akhir termasuk cara-cara untuk melaksanakan
tugas itu. Dengan perancangan, pengurus akan dapat menentukan
bagaimana untuk mengagihkan sumber-sumber yang sedia ada dengan
cekap untuk mencapai objektif organisasi.
2.2 CARA UNTUK PELAN BERKESAN?
Menurut Williams (2000), perancangan yang berkesan melibatkan lima proses
utama iaitu:
(A) Menentukan objektif yang perlu dicapai;
(B) Bangunan individu komitmen ke arah mencapai matlamat;
(C) tindakan Membentuk pelan;
(D) Pemantauan kemajuan;
(E) Mengekalkan fleksibiliti.

Proses-proses ini bukan sahaja bertujuan untuk mewujudkan perancangan
tetapi juga bertujuan untuk memastikan perancangan dilaksanakan dengan
betul dan berkesan.

Menentukan Objektif
Langkah pertama dalam perancangan ialah untuk menentukan objektif untuk
mencapai. Satu objektif yang baik harus mempunyai yang S.M.A.R.T. khusus,
boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan tepat pada masanya - seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 2.1.

Rajah 2.1: Ciri-ciri untuk mencapai objektif yang baik
Objektif Khusus
Objektif mestilah dinyatakan secara khusus. Katalah sebuah organisasi
bercadang untuk meningkatkan pengeluaran tahun ini. Kemudian, ia perlu
menyatakan dengan jelas berapa banyak kenaikan mahu untuk mencapai,
sebagai contoh, 10 atau 20 peratus atau lebih.

Objektif yang boleh diukur
Satu objektif yang baik adalah satu objektif yang dapat diukur secara
kuantitatif. Ukuran ini adalah penting untuk menentukan sama ada objektif itu
boleh dicapai atau tidak. Berdasarkan contoh di atas, peningkatan dalam
pengeluaran boleh diukur dengan mengira produk yang dihasilkan. Dengan
mengandaikan selepas pengiraan, didapati bahawa terdapat peningkatan
tambahan 10% berbanding dengan apa yang dianggap sebelum ini, objektif
yang telah dirancang sebelum ini bahawa peningkatan sebanyak 10 peratus
telah dicapai.

Objektif dapat dicapai
Satu objektif yang baik adalah suatu objektif yang tidak mustahil untuk dicapai.
Satu objektif yang boleh dicapai akan mendorong pekerja manakala objektif
boleh dicapai akan melemahkan semangat mereka.
Objektif realistik
Satu objektif yang realistik adalah munasabah. Katakan kapasiti pengeluaran
Syarikat A telah mencapai tahap maksimum. Pihak pengurusan membuat
keputusan untuk menetapkan matlamat meningkatkan pengeluaran sebanyak
30% lagi. Objektif ini adalah tidak realistik kerana ia tidak boleh dicapai kerana
kapasiti pengeluaran telah mencapai tahap maksimum. Oleh itu, adalah
penting bagi pengurus organisasi untuk menilai keupayaan organisasi sebelum
membuat apa-apa rancangan.

Objektif tepat pada masanya
Satu objektif yang baik biasanya menggariskan tempoh masa untuk mencapai,
misalnya, satu tahun atau tiga tahun. Dengan tempoh masa ini, semua sumber-
sumber yang boleh digabungkan dan memberi tumpuan ke arah mencapai
matlamat.

Membina Komitmen individu
Walaupun objektif telah ditetapkan, ia tidak menjamin bahawa semua individu
dalam organisasi akan bergerak untuk mencapainya. Oleh itu, setelah
menentukan objektif, langkah seterusnya yang perlu diambil adalah untuk
menyemai rasa komitmen dalam setiap individu organisasi ke arah mencapai
matlamat tersebut. Terdapat empat cara yang boleh digunakan untuk
mewujudkan komitmen dalam ahli-ahli sesebuah organisasi untuk mencapai
matlamat. Sila rujuk kepada Jadual 2.2 untuk kaedah-kaedah dan penjelasan
mereka.

Jadual 2.2: Cara-cara Mewujudkan Komitmen
Kaedah

Huraian

Penentuan objektif
dengan
bekerjasama
dengan semua ahli-
ahli organisasi

Biasanya apabila keputusan telah dibuat walaupun
kerjasama antara ahli, ia akan mewujudkan rasa
pemilikan terhadap keputusan yang dibuat. Apabila
ahli-ahli merasakan bahawa keputusan itu dibuat
berdasarkan perjanjian mereka, ia akan mewujudkan
rasa komitmen mereka untuk memastikan kejayaan
pelaksanaannya. Kaedah ini merupakan pendekatan
yang terbaik dan biasa digunakan dalam organisasi
untuk meningkatkan komitmen pekerja.

Objektif yang
munasabah
Set objektif yang munasabah supaya pekerja akan
bermotivasi untuk melaksanakan tugas mereka sehingga
objektif yang dirancang dapat dicapai. Objektif yang
tidak realistik dengan sasaran yang tinggi adalah sukar
untuk mencapai manakala objektif yang terlalu rendah
akan melahirkan pekerja.

Pengumuman
objektif kepada ahli-
ahli dalam organisasi
Secara umumnya apabila objektif diketahui umum, kita
akan malu jika kita gagal untuk mencapai objektif. Oleh
itu, kami akan bekerja lebih keras untuk memastikan
objektif yang dirancang dapat dicapai.

Mendapat sokongan
daripada
pengurusan atasan
Untuk memudahkan operasi kerja, ia akan baik untuk
mempunyai sokongan pengurusan atasan. Sokongan ini
boleh dalam bentuk wang, pendapat, nasihat, dan lain-
lain. Dengan sokongan ini, semua urusan akan menjadi
lebih mudah dan secara tidak langsung mendorong kita
untuk mencapai matlamat


Menyediakan Pelan Tindakan
Pelan tindakan yang akan disediakan selepas mengenal pasti komitmen yang
akan disediakan oleh ahli-ahli organisasi ke arah mencapai objektif yang telah
ditetapkan. Pelan tindakan ini akan menerangkan langkah-langkah yang akan
diambil untuk melaksanakan tugas itu, individu-individu yang terlibat, sumber
dan masa yang diperlukan untuk mencapai objektif.
Pemantauan Kemajuan
Langkah keempat dalam perancangan adalah untuk memantau kemajuan. Ia
bertujuan untuk mengenal pasti sama ada rancangan tersebut adalah
berfungsi dengan baik atau sebaliknya. Dua kaedah untuk memantau
kemajuan adalah seperti berikut:

Menentukan Objektif jangka panjang dan jangka pendek
Objektif jangka panjang adalah matlamat sebenar yang perlu dicapai
manakala objektif jangka pendek telah dibentuk bagi tujuan mendorong ahli-
ahli dan pekerja organisasi sementara sambil berusaha ke arah mencapai
matlamat jangka panjang.

Sebagai contoh, matlamat jangka panjang organisasi A adalah untuk menjana
keuntungan bersih sebanyak RM10, 000 pada tahun 2010. Objektif jangka
pendek yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatkan keuntungan bersih
dalam akaun setiap bulan pada tahun 2010. Jika keuntungan bersih meningkat
setiap bulan, ia akan mendorong pekerja untuk terus menjana lebih banyak
keuntungan sehingga ia sampai RM10 yang disasarkan, 000 pada bulan
Disember 2010.

Mendapatkan Maklumbalas Prestasi dari pesta Sertaan
Maklum balas prestasi yang kerap membolehkan pekerja dan pengurus untuk
memantau tahap kemajuan mereka. Jika terdapat apa-apa penyelewengan
daripada strategi objektif atau asal, maka usaha-usaha penyesuaian, arahan
dan strategi kerja akan segera dilakukan. Maklum balas juga memastikan
bahawa pengurus tidak lari dari objektif asal dan mengenal pasti kesilapan
yang dibuat supaya tindakan pembetulan diambil.

Mengekalkan Fleksibel
Perancangan yang baik adalah perancangan yang mempunyai fleksibiliti atau
keanjalan. Ada kalanya, pelan tindakan dan objektif tertentu tidak boleh
dilaksanakan seperti yang dirancang. Kadang-kadang, objektif didapati sukar
untuk mencapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mengubah
perancangan. Perubahan yang dibuat mungkin dari segi strategi kerja, skop
objektif yang perlu dicapai atau sumber-sumber yang terlibat. Perancangan
fleksibiliti ini adalah penting kerana jika terdapat sebarang masalah yang
berkaitan dengan proses perancangan, maka ia tidak akan merosakkan
keseluruhan perancangan yang dibuat dan mungkin hanya sebahagian perlu
improvisasi. Oleh itu, perancangan yang baik perlu termasuk ciri-ciri fleksibiliti
supaya ia boleh diubah apabila perlu.

2.3 JENIS PERANCANGAN
Walaupun merancang ditakrifkan sebagai proses menentukan objektif dan
mengenal pasti kaedah untuk mencapai objektif, perancangan boleh terdiri
daripada beberapa jenis. Ia wujud dalam beberapa bentuk dan saiz serta
mempunyai maksud mereka sendiri. Dessler (2001) dikategorikan perancangan
kepada tiga dimensi utama yang merancang yang berdasarkan format,
hierarki organisasi dan kekerapan penggunaan. Rajah 2.2 meringkaskan jenis
perancangan berdasarkan dimensi-dimensi. Klik setiap jenis untuk maklumat
lanjut.

Rajah 2.2: Jenis-jenis perancangan

a) Perancangan Berdasarkan pada Format
Perancangan berbeza dari segi format, iaitu, cara ia dikemukakan. Jika
perancangan ditulis dalam bentuk pernyataan yang menyatakan apa yang
perlu dicapai dan bagaimana ia boleh dicapai, ia dipanggil perancangan
deskriptif. Salah satu contoh adalah perancangan kerjaya seseorang individu.
Terdapat juga perancangan yang dinyatakan dalam bentuk penyata
kewangan. Jenis perancangan ini dipanggil belanjawan mengikut pelan ini
dinyatakan secara kuantitatif dengan menggunakan istilah kewangan.
Perancangan grafik merujuk kepada perancangan yang menjelaskan apa
yang perlu dicapai dan bagaimana untuk mendapatkannya dalam bentuk
carta. Contoh perancangan grafik carta Gantt. Carta ini menggambarkan
tempoh masa yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti dalam
bentuk carta bar.
b) Perancangan Mengikut Hierarki Organisasi
Selain dari format, perancangan juga berbeza dari segi jangka masa.
Beberapa perancangan untuk orang lain manakala jangka panjang adalah
untuk jangka pendek. Perancangan dilakukan oleh pihak pengurusan yang
berdasarkan hierarki organisasi. Secara amnya, terdapat tiga peringkat dalam
sesebuah organisasi - pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan
pengurusan yang lebih rendah. Objektif organisasi yang akan ditentukan pada
setiap peringkat organisasi. Jenis perancangan ini dikenali sebagai atas ke
bawah perancangan yang terdiri daripada perancangan / pelan strategik,
pelan taktikal dan pelan operasi. Sila rujuk kepada Jadual 2.3 untuk maklumat
lanjut.

DIRI-PEMERIKSAAN 2,2
Merenung nasib syarikat terkenal di Malaysia yang terpaksa untuk mencairkan
atau menjual saham mereka kepada syarikat-syarikat lain yang disebabkan
oleh kegagalan mereka untuk mengekalkan kedudukan mereka di dunia
komersial. Ini kerana kegagalan mereka untuk mengamalkan perancangan
awal mereka?Jadual 2.3: Perancangan Berdasarkan Hierarki Organisasi
Hierarki Organisasi

Perancangan

Huraian

Top-tahap
Pengurusan

Pelan Strategik

Ini adalah perancangan keseluruhan
organisasi yang menjelaskan hala tuju
organisasi dan bagaimana ia akan
meletakkan dirinya di pasaran
berbanding dengan pesaingnya
(kedudukan). Perancangan strategik
biasanya merangkumi tempoh masa
yang panjang dan dibuat untuk tempoh
2-5 tahun akan datang. Pengurusan
atasan akan bertanggungjawab untuk
mewujudkan pelan ini.

Tengah-tahap
Pengurusan

Pelan Taktikal

Pelan ini disediakan dan dilaksanakan
oleh peringkat pengurusan
pertengahan. Ia menerangkan
bagaimana sesebuah organisasi akan
mengedarkan dan menggunakan
sumber-sumber, dana (kewangan) serta
individu-individu dalam organisasi untuk
mencapai objektif yang telah
ditentukan. Perancangan taktikal ini
biasanya melibatkan satu tempoh masa
yang sederhana dan dibuat antara
enam bulan hingga dua tahun.

Pengurusan yang
lebih rendah-tahap

Pelan Operasi

Ini adalah perancangan harian yang
disediakan dan dilaksanakan oleh
pengurusan tahap yang lebih rendah
yang juga dikenali sebagai pengurus
barisan. Biasanya perancangan ini akan
menjelaskan pengeluaran dan
pengedaran produk untuk tempoh tiga
puluh hari kepada enam bulan.


Walaupun setiap peringkat pengurusan ini perancangan sendiri, perancangan
hanya akan berkesan apabila objektif dan tindakan yang dibuat pada tahap
yang lebih rendah menyokong dan selaras dengan objektif dan tindakan yang
dibuat oleh peringkat atas dan pertengahan.

c) Perancangan Berdasarkan Kekerapan Penggunaan
Selain dari format dan hierarki organisasi, perancangan juga berbeza dari segi
kekerapan penggunaan. Perancangan Beberapa hanya digunakan sekali
sedangkan ada yang digunakan berulang kali.

Perancangan yang hanya digunakan sekali sahaja dikenali sebagai satu masa
perancangan penggunaan. Ia adalah khusus disediakan untuk memenuhi
tujuan tertentu, sebagai contoh, pembukaan cawangan baru. Walaupun
organisasi boleh membuka lebih daripada satu cawangan, setiap pelan yang
dibuat hanya akan terpakai kepada cawangan yang tertentu sahaja.

Ini adalah kerana setiap cawangan pastinya akan mempunyai sumber-sumber
yang berbeza sama ada dari segi wang, tenaga kerja, pengagihan
pelanggan, saiz kawasan cawangan, dan sebagainya. Oleh itu, perancangan
untuk membuka cawangan baru di Gombak, misalnya, tidak boleh digunakan
untuk pembukaan satu lagi cawangan baru di Alor Star. Contoh-contoh lain
jenis ini perancangan akan bajet yang disediakan untuk satu tempoh masa
tertentu.

Perancangan yang berulang kali digunakan dikenali sebagai pelan berdiri.
Pelan ini digunakan untuk mengurus situasi yang sering timbul dalam sebuah
organisasi seperti masalah disiplin pekerja. Terdapat tiga jenis pelan berdiri:
dasar, prosedur dan peraturan-peraturan.

i. Dasar
Dasar garis panduan atau prinsip-prinsip am untuk menguruskan keadaan.

ii. Prosedur
Prosedur merujuk kepada tindakan atau proses yang perlu diambil jika keadaan
tertentu timbul. Ia adalah lebih khusus berbanding dengan dasar.

iii. Peraturan-peraturan
Peraturan-peraturan adalah garis panduan yang tertentu apabila mengambil
tindakan. Peraturan-peraturan yang biasanya lebih spesifik berbanding
prosedur.
Contoh berikut akan memudahkan pemahaman pelan berdiri. Syarikat Suria
Sdn Bhd telah menetapkan dasar bahawa pekerja bertanggungjawab untuk
memastikan bahawa setiap produk yang dijual kepada pelanggan adalah
dalam keadaan baik. Untuk apa-apa produk yang dijual rosak, pelanggan
boleh membuat tuntutan pampasan daripada syarikat itu. Walau
bagaimanapun, sebelum pampasan dibayar, terdapat beberapa prosedur
yang perlu dipatuhi. Pertama, rekod kerosakan dalam sistem inventori dan
kedua, untuk mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada pengurus
jabatan bagi pembayaran pampasan. Walau bagaimanapun, peraturan-
peraturan negeri bahawa apa-apa laporan mengenai kerosakan itu mesti
dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh pembelian.
Perhatikan bahawa semua aktiviti-aktiviti yang terlibat, yang adalah aktiviti
menjual produk kepada pelanggan, tuntutan pampasan daripada pelanggan
serta bayaran pampasan oleh perniagaan, aktiviti-aktiviti yang berulang-ulang
dalam perniagaan, dengan itu, dasar-dasar, prosedur dan peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan sebagai garis panduan untuk menguruskan semua
aktiviti-aktiviti. Oleh itu, setiap kali mana-mana aktiviti-aktiviti ini berlaku, dasar
yang sama, prosedur dan peraturan-peraturan yang akan digunakan. Secara
ringkas, perancangan yang sama (yang dasar, prosedur dan peraturan) boleh
digunakan berulang kali untuk menguruskan aktiviti-aktiviti yang berulang-
ulang.

2.4 KELEBIHAN DAN KEBURUKAN PERANCANGAN
Walaupun perancangan menyediakan kelebihan tertentu, ia juga mempunyai
kekurangan. Dalam seksyen ini, kami akan mengenal pasti kebaikan dan
keburukan perancangan. Dengan memahami ini, pengurus akan dapat menilai
kualiti perancangan dilaksanakan. Jadual 2.4 meringkaskan kelebihan dan
kelemahan perancangan.

Jadual 2.4: Kelebihan dan Kekurangan Perancangan
kelebihan

kelemahan

Menjana usaha-usaha intensif ke
arah objektif organisasi.

Cipta usaha yang berterusan di
kalangan pengurus dalam hierarki
organisasi

Menjelaskan hala tuju organisasi
kepada pengurus dan pekerja.

Membantu pengurus dalam
mewujudkan strategi kerja.

Mewujudkan impak positif kepada
individu dan organisasi.

Menyekat perubahan yang
berlaku dalam organisasi.

Perancangan tidak mengambil
kira andaian masa depan yang
tidak menentu.

Memisahkan antara yang
perancang dan pelaksana.


2.4.1 Kelebihan Perancangan
Jadual 2.4 menerangkan kelebihan perancangan.
Jadual 2.4: Kelebihan Perancangan
kelebihan

Description

Menghasilkan
Usaha intensif

Pekerja akan lebih rajin jika ada perancangan, iaitu, objektif
dan strategi kerja. Selain itu, prestasi kerja yang boleh
dipertingkatkan lagi kerana mereka sedar tentang arahan
yang perlu dicapai

Usaha
berterusan

Perancangan melibatkan tempoh masa tertentu. Pengurus
yang terlibat dalam perancangan akan dapat tahu bahawa
objektif hanya boleh dicapai apabila tiba masanya. Oleh itu,
usaha intensif yang dilaksanakan akan berterusan sehingga
objektif yang dirancang berjaya mencapai dan pengurus-
pengurus dan pekerja akan bekerja dengan lebih
bersemangat sepanjang tempoh mencapai matlamat
tersebut.

Menerangkan
arahan

Dengan perancangan, pekerja akan tahu matlamat yang
perlu dicapai termasuk strategi yang perlu diikuti. Secara
tidak langsung, semua anggota organisasi mempunyai hala
tuju yang mesti diikuti dan akan bergerak ke arah itu atau
objektif yang sama.

Mewujudkan
Strategi Kerja

Sepertimana yang telah ditakrifkan, apabila seorang
pengurus kanan menetapkan satu objektif yang perlu
dicapai, secara automatik, pengurus di tengah-tengah dan
tahap yang lebih rendah akan mempersoalkan cara untuk
mencapai matlamat yang disasarkan. Dalam usaha untuk
mencapai, pengurus akan mewujudkan strategi yang akan
menjadi garis panduan dalam menentukan aktiviti-aktiviti
yang perlu dilaksanakan dalam usaha untuk objektif yang
direncanakan akan tercapai.

Impak positif ke
atas individu
dan Pertubuhan

Perancangan telah terbukti berkesan kepada organisasi
serta individu. Secara amnya, organisasi yang terlibat dalam
perancangan akan mendapatkan lebih banyak keuntungan
dan berkembang lebih cepat berbanding dengan organisasi
yang tidak terlibat dalam perancangan. Ia juga terpakai
kepada individu, sama ada dia adalah seorang pengurus
atau pekerja. Biasanya prestasi kerja adalah lebih baik jika
mereka mempunyai objektif dan strategi yang apabila
melakukan kerja mereka.


2.4.2 Kelemahan Perancangan

Jadual 2.5 menerangkan kelemahan perancangan.
Jadual 2.6: Kelemahan Perancangan
kelemahan

Description

Menyekat
Perubahan dan
Adaptasi

Biasanya, perancangan dibuat untuk tempoh masa yang
tertentu. Apabila perubahan berlaku dalam persekitaran,
maka pelan yang sedia ada perlu dikemaskini lagi.
Perubahan-perubahan kepada alam sekitar boleh
berlaku dari segi perubahan rasa pengguna, perubahan
teknologi, undang-undang dan lain-lain. Walau
bagaimanapun, individu atau organisasi kadang-kadang
terlalu komited untuk mencapai objektif yang telah
dirancang sebelum ini sehingga mereka tidak menyedari
bahawa strategi yang dibuat tidak lagi sesuai dan mesti
berubah. Kegagalan untuk menyedari keperluan untuk
perubahan ini akan menyebabkan kegagalan
pelaksanaan dalam pelan yang hadir

Ketidakpastian Ke
Arah Andaian

Perancangan biasanya andaian kejadian masa depan.
Sebagai contoh, jika pengurus mengandaikan bahawa
permintaan akan meningkat pada masa akan datang,
maka rancangan sedang dibuat untuk meningkatkan
pengeluaran produk untuk memenuhi permintaan. Dalam
usaha untuk mencapai pelan andaian mengenai isu-isu
masa depan mestilah tepat. Banyak unsur-unsur yang
tidak menentu akan wujud apabila ramalan untuk masa
depan. Jika ramalan yang dibuat adalah salah, maka
perancangan yang dibuat berdasarkan andaian bahawa
akan gagal akhirnya.

Memisahkan
antara Perancang
dan pelaksana

Secara amnya, perancangan yang dilakukan oleh
pengurus tingkat atas manakala pelaksanaannya
dijalankan oleh kakitangan di peringkat rendah.
Pengasingan ini kadang-kadang boleh menyebabkan
pelan yang dibuat bertentangan dengan keupayaan
pekerja. Ini berlaku apabila orang yang merancang tidak
terlibat secara langsung dalam bahagian operasi. Oleh
itu mereka tidak tahu secara terperinci tahap keupayaan
dan kekangan yang dihadapi di peringkat operasi,
menyebabkan perancangan tidak berjaya.


RINGKASAN
Pada awal topik ini, kita telah didedahkan kepada beberapa konsep
perancangan oleh intelektual pengurusan. Proses perancangan yang
berkesan juga dibincangkan.

Terdapat lima langkah atau proses untuk membentuk perancangan yang
berkesan: pertama, menentukan objektif yang perlu dicapai; kedua,
menubuhkan komitmen individu ke arah mencapai objektif; ketiga,
mewujudkan pelan tindakan; keempatnya memantau kemajuan
perancangan; dan kelima memastikan bahawa perancangan yang
dilakukan adalah fleksibel.

Walaupun perancangan semua adalah ditakrifkan sebagai menentukan
objektif termasuk menubuhkan strategi kerja, perancangan boleh
bermakna beberapa jenis, sama ada ia adalah berbeza dalam aspek
format, hierarki organisasi atau bahkan kekerapan penggunaan.

Di akhir topik ini, perbincangan turut menyentuh mengenai kebaikan dan
keburukan perancangan.