Anda di halaman 1dari 6

Pengertian, konsep dan ciri-ciri estetik/estetika.

Secara umum, perkataan estetika dalam bahasa Yunani ialah aesthesis yang

membawa maksud hal-hal yang dapat diserapkan oleh pancaindera atau lebih khusus lagi

ialah ‘kepekaan’ manusia. Estetika juga boleh diertikan sebagai persepsi pancaindera

(sense of perception) dimana istilah estetika digunakan untuk kajian falsafahnya tentang

kesemua cabang kesenian dan untuk manifestasi keindahan sejati.

Estetika membawa banyak pengertian daripada ramai tokoh falsafah. Ahli

Filsafah Jerman bernama Alexander Baumgarten (1714-1716) adalah orang pertama yang

memperkenalkan perkataan ‘aisthetika’. Estetika secara sederhana adalah ilmu yang

membahas keindahan. Oleh itu, estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan

filosofi seni. Namun demikian Cottfried Leibniz (1646-1716) telah mengemukakan

pendapatnya mengenai estetika dan memberi penekanan kepada pengalaman seni sebagai

suatu bentuk ilmu. Menurut Kattsoff of Philisophy.(1953) estetika adalah segala sesuatu

dan kajian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seni.

Estetika dan filosofi seni sesuatu yang sangat dekat pengertiannya seperti

pendapat Alexander Baumgarten tetapi persoalan kedua-duanya adalah berbeza. Estetika

mempersoalkan hakikat keindahan alam dan karya seni, sedangkan filsafat seni

mempersoalkan hanya karya seni atau benda seni, atau artifak yang disebut seni. (Jakob

Sumardjo, 2000)

Berbeza pula dengan pendapat John Hosper (1989), estetika merupakan cabang

filsafat yang berkaitan dengan proses penciptaan karya estesika. Dalam buku yang sama,

1
William Haverson mengatakan estetika adalah segala hal yang berhubungan dengan sifat

dasar nilai-nilai nonmoral suatu karya seni.

Estetika sering diungkapkan sebagai persamaan makna seni, tetapi ia berbeza

dengan ‘falsafah keindahan’, kerana estetika tidak semata-mata menjadi permasalahan

falsafah. Di dalamnya menyangkut perbahasan ilmiah berkaitan dengan karya seni, yang

merangkumi bidang ilmiah, antaranya meliputi perbincangan tentang keindahan dalam

seni atau pengalaman estetik, gaya atau aliran seni, perkembangan seni dan sebagainya.

Secara langsung pengkajian falsafah estetika bersangkutan dalam bidang-bidang seperti

psikologi, sosiologi, antropologi dan lain-lain yang bersangkutan.

Estetika adalah rasa indah pada umumnya dan tentang kesenian pada khususnya.

Pandangan mengenai falsafah dan estetika sangat berhubung rapat tentang kesenian.

Apabila disentuh tentang keindahan maka secara langsung akan dibicarakan hal-hal yang

berkaitan dengan ‘seni’ dan kesenian. Persoalan estetika banyak dibincangkan oleh ahli-

ahli falsafah kuno dan ahli falsafah sekarang. Apabila persoalan estetika dibahaskan

maka secara langsung persoalan kesenian dan nilai keindahan akan disentuh. Nilai

estetika itu sendiri adalah seni.

Dilihat dari sudut konsep yang berkait dengan estetika termasuklah keindahan,

cita rasa, simbolik, karya seni, pengalaman estetika dan sebagainya. Estetika adalah suatu

ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari

semua aspek yang disebut keindahan. Maksud keindahan itu amat luas. Estetika boleh

membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu.. Yang jelas dalam hal ini, estetika adalah

karya seni manusia atau mengenai alam semesta ini.

2
Estetika sebagai keindahan yang berdasarkan penglihatan (seni rupa) dan

keindahan berdasarkan pendengaran (muzik). Sehingga pengertian keindahan dapat

meliputi aspek keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral dan keindahan

intelektual. Estetika sebagai kehindahan yang tercermin dari keteraturan, kerapian dan

keagungan. Keindahan yang dicapai adalah keserasian bentuk (wujud) yang setingi-

tingginya.

. Estetika sebagai pengalaman itu adalah perasaan yang timbul kepada seseorang

ketika memandang sesuatu yang indah pada alam atau karya seni. Keindahan secara

murni, menyangkut pengalaman estetik seseorang dalam kaitannya dengan sesuatu yang

dihayatinya. Sedangkan keindahan secara sempit menyangkut benda-benda yang dihayati

melalui pancaindera.

Estetika sebagai penciptaan simbol-simbol yang wujud dari perasaan manusia

sebagai hasil kesenian dan juga sesuatu yang juga mewakili perasaan manusia.

Maksudnya disini, estetika bersifat simbolisme. Simbol-simbol yang dimaksudkan bukan

sahaja hasil karya seni lukis tetapi juga hasil binaan yang mempunyai simbolik tersendiri

yang dicipta oleh manusia. Contohnya, seni bina masjid yang kaya dengan simbolik

seperti binaan reka bentuk masjid.

Estetika mempunyai ciri-ciri yang luas, seluas bidang cakupannya. Antara ciri-

ciri estetika adalah wujud iaitu kenyataan yang nampak secara konkrit melalui

pancaindera mahupun kenyataan yang tidak dapat dilihat secara konkrit, yakni abstrak

yang hanya dapat dibayangkan seperti suatu yang diceritakan mahupun dibaca dalam

buku. Karya seni lukisan yang mengandungi gambar yang berwujud pemandangan, potret

diri, atau dekorasi. Lukisan berbentuk abstrak boleh mempunyai wujud yang konkrit

3
misalnya garis tebal berwarna merah di sebela kiri dan lingkaran hitam di sebelah kanan,

tetapi isi yang abstrak memerlukan pembayangan secara aktif dari pemerhati untuk

memikirkan apa yang dimaksudkan dan makna tersiratnya.

Ciri seterusnya adalah indah. Keindahan merupakan pengertian yang didalamnya

tercakup sebagai aktiviti kebaikan. Plato misalnya menyebut tentang watak yang indah

dan hukum yang indah, sedangkan Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu

yang baik dan menyenangkan. Plotinus menulis tentang ilmu yang indah dan kebajikan

yang indah. Berbicara mengenai buah fikiran yang indah dan adat kebiasaan yang indah.

Contohnya, kandungan yang dipesembahkan dalam kitab suci al-Quran. Bermula dengan

perbincangan disekitar penciptaan alam, kehidupan makhluknya, manusia dan

sebagainya. Kemudian digalakkan indera penglihatan dan pendengaran kepada segala

yang ada dimuka bumi ini. Tidak ketinggalan keindahan Yang Maha Mencipta itu

sendiri. Akhirnya, ditekankan betapa pentingnya ‘keindahan’ dan ‘perhiasan’ dalam

menjalani kehidupan seorang mukmin.

Apabila membincangkan berkenaan keindahan pertanyaan yang sering disoal

ialah merungkai ciri estetika iaitu “Apakah benda itu indah atau cantik?”. Secara

langsung ia telah memperkatakan tentang estetika dalam diri orang yang bertanya. Walau

pun keindahan dan kecantikan adalah nilai yang subjektif, dua orang yang bertanya

tentang kecantikan kepada sesuatu barang itu sifatnya berbeza pada nilai keindahan.

Tetapi setiap orang inginkan benda-benda yang cantik dan indah. Tiada manusia yang

mahu kepada yang buruk. Itulah hakikatnya fitrah manusia yang dikurniakan oleh tuhan.

Estetika boleh dicirikan sebagai satu simbolik yang dihasilkan oleh manusia

melalui kreativiti dan juga berkaitan dengan komunikasi kreativiti itu. Menghasilkan

4
suatu simbol itu banyak bentuknya. Baik estetika mahupun simbolisme adalah bahagian

yang diperlukan dalam arsitektur.

Ciri seterusnya, estetika dapat menggembiarkan seseorang apabila melihat dan

mengamat-amati sesuatu objek. Ia merupakan janji untuk kegembiraan. Estetika juga

dicirikan sebagai sesuatu yang abstrak iaitu sebagai suatu kemampuan atau kemahiran

secara langsung dan bukanlah pengabstrakan yang sunyi daripada kehidupan.

Estetika boleh dirumuskan sebagai falsafah keindahan, sepanjang permasalah

yang dibincangkan dalam estetika ini adalah aspek falsafahnya. Jika dilihat dari sudut

filsafatnya, estetika mempunyai ruang lingkup yang luas dan boleh dikatakan tidak

terbatas. Merangkumi penonjolan aspek nilai estetik, pengalaman estetik, kreativiti

estetik, penampilan estetik, intuisi dan emosi estetik, simbolisme dalam estetika, ekspresi

estetik, dan juga apresiasi keindahan dan kesenian.

5
Rujukan

Agus Sachari (2002). Estetika: Makna, simbol dan ayat.

Penerbit: ITB. Bandung

A.A.M Djelantik (1990). Estetika: Sebuah Pengantar .

Penerbit Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia: Bandung

Iv. Syafwandi (1993). Estetika & Simbolisme Beberapa Masjid Tradisional di Banten

Jawa Barat: Cilegon. Penerbit Departmen Pendidikan & Kebudayaan: Jakarta.

Mudji Sutrisno & Christ Verhaak (1993). Estetika: Filsafat Keindahan.

Penerbit: Kanisius: Yogyakarta.