Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

BAHAGI AN A: MAKLUMAT RESPONDEN


Sila bulatkan mana-mana yang berkaitan.

Kategori Umur: Warga Emas (60-74) / Dewasa (21-59) / Remaja (16-20)
Jantina : Lelaki / Perempuan
Kaum : Melayu / Cina / India / Lain-lain: ____________

BAHAGI AN B: PUNCA PEMBUANGAN SI SA DOMESTI K TERHADAP
PERSEKI TARAN DAN PARA PENDUDUK DI TAMAN PANDAN PERDANA
Sila tanda mana-mana yang berkaitan.

PUNCA
Sangat Tidak
Setuju
Tidak
Setuju
Kurang
Setuju
Setuju
Sangat
Setuju
1. Kekurangan tempat
pembuangan sampah

2. Sikap penduduk yang
tidak bertanggungjawab

3. Terlalu banyak kawasan
lapang untuk dijadikan
tempat buangan sampah

4. Pengutipan sampah
sarap yang tidak konsisten
dan berjadual

5. Kurang pengetahuan
tentang kesan
pembuangan sampah
yang tidak sistematik

BAHAGI AN C: KESAN PEMBUANGAN SI SA DOMESTI K TERHADAP
PERSEKI TARAN DAN PARA PENDUDUK DI TAMAN PANDAN PERDANA
Sila tanda mana-mana yang berkaitan.
KESAN
Sangat Tidak
Setuju
Tidak
Setuju
Kurang
Setuju
Setuju
Sangat
Setuju
1. Jangkitan penyakit


2. Gangguan bau busuk
sampah sarap

3. Menjejaskan imej
taman perumahan

4. Pembiakan nyamuk, lalat
dan tikus