Anda di halaman 1dari 2

Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH insurans

INSURANS
Mungkin ramai pelajar dan remaja yang masih kurang mengetahui atau terdedah dalam
bidang insurans khususnya pelajar bumiputera. Insurans sebenarnya berkait rapat dan
insura mempunyai kaitan dengan kehidupan setiap individu.
Jika kita membeli kenderaan seperti motosikal atau kereta, kenderaan itu harus
dilindungi oleh insurans. Sekiranya berlaku kemalangan, pemiliknya akan mendapat
perlindungan insurans tersebut.
Begitu juga individu, bagi yang mengetahui akan perlunya perlindungan, mereka
akan membeli polisi insurans hayat untuk diri dan keluarga mereka. Polisi ini akan
melindungi pemegang sekiranya berlaku kematian, sakit yang kritikal, kemalangan atau
kecacatan yang kekal ke atas diri mereka.
Malah di dalam pembelian harta seperti rumah kediaman juga memerlukan
perlindungan insurans bagi melindungi pemiliknya sekiranya berlaku kematian atau
kebakaran.
Kini, masyarakat semakin sedar tentang kepentingan dan keperluan insurans
khususnya insurans hayat persendirian dalam kehidupan seharian. Selain insurans hayat
persendirian, terdapat beberapa jenis polisi insurans yang diperkenalkan iaitu insurans
motor, marin, penerbangan dan kebakaran.
Bidang ini menjamin prospek kerjaya yang cerah berikutan meningkatnya
pengetahuan dan kesedaran masyarakat di negara ini mengenai perlunya membeli polisi
insurans hayat. ulusan di bidang ini boleh bekerja di agensi!agensi ke"angan kerajaan,
bank, syarikat ke"angan dan syarikat!syarikat insurans sebagai eksekuti# insurans dan
eksekuti# tuntutan.
Individu!individu juga boleh bekerja sebagai perunding insurans yang menjanjikan
pendapatan lumayan dan terjamin melalui komisen jualan insurans. $gensi!agensi
ke"angan kerajaan, bank dan institusi ke"angan mena"arkan pendapatan sekitar
%M&,'((.
Semasa mengikuti kursus di institusi pengajian tinggi )IP*+ pelajar akan didedahkan
dengan selok!belok bidang insurans termasuk pninsip dan amalan insurans, insuran
nya"a dan kesihatan, insurans sosial dan rancangan pencen, pengurusan risiko, insurans
hayat dan liabiliti, insurans pengangkutan, insurans marin dan penerbangan, operasi
syarikat insurans dan tuntutan insurans.
,leh kerana pekerjaan ini melibatkan pengiraan, maka individu seharusnya mahir dan
minat bidang matematik. Malah untuk melanjutkan pengajian di bidang ini, pelajar harus
mendapat kepujian mata pelajaran matematik.
-I%I!-I%I P.%IB$/I 0$12 /IP.%3K$1
)i+ meminati pro#esion in
)ii+ seorang yang rajin, tekun dan kuat berusaha
)iii+ tidak cepat putus asa
)iv+ mahir berkomunikasi
Manmohan Singh /03/08/2010 muka surat 1/4
Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH insurans
)v+mempunyai semangat keusaha"anan yang tinggi
)vi+ mahir di bidang Matematik
)vii+ tidak malu untuk berurusan dengan orang ramai
)viii+ sanggup bekerja tanpa mengira tempatdan masa
S0$%$* 31*3K M.1-.B3%I BI/$12 I1I
3ntuk menyertai dunia kerjaya insurans, individu harus memiliki kelayakan sekurang!
kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia )SPM+. Pemegang diploma atau ija5ah sarjana muda
di bidang berkaitan memiliki kelebihan untuk mendapatkan pekerjaan ini. Bagi mereka
yang berkelulusan bukan di bidang ini tetapi berminat untuk menjadikan insurans sebagai
kerjaya juga boleh memohon. Selepas dita"arkan pekerjaan ini, mereka akan dilatih
tentang pengetahuan dan selok!belok ilmu insurans.
*.MP$* M.$1J3*K$1 P.12$JI$1
*erdapat universiti dan IP* tempatan yang mena"arkan kursus insurans sama ada di
peningkat diploma atau ija5ah sarjana muda. 3niversiti *eknologi Mara )3i*M+
mena"arkan /iploma dan Sarjana Muda Pengajian Perniagaan )Insurans+.
/i peringkat ija5ah sarjana muda, 3niversiti Kebangsaan Malaysia )3KM+ satu!satunya
universiti tempatan mena"arkan program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan
pengkhususan bidang insurans di 6akulti Pengurusan Perniagaan.3niversiti lain seperti
3niversiti 3tara Malaysia )33M+ dan 3niversiti Malaya )3M+ juga mena"arkan
beberapa kursus berkaitan insurans. 3niversiti!universiti luar negara seperti di $menika
Syarikat juga mena"arkan program seumpama ini.
S0$%$* 0$12 /IP.%3K$1 31*3K M.$1J3*
)i+ Peringkat diploma
Pelajar harus lulus dengan baik peringkat Sijil Pelajaran Malaysia )SPM+7SPM8
serta kepujian dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik serta tiga
mata pelajaran lain.
)ii+ Peringkat ija5ah sarjana muda
Pelajar perlu mendapat kelulusan yang baik di peringkat SPM termasuk
kepujian dalam matematik, serta lulus dengan mendapat prinsipal yang baik
khususnya ekonomi atau perakaunan di peringkat Sijil *inggi Persekolahan
Malaysia )S*PM+ atau diploma dalam bidang berkaitan dan universiti, politeknik,
maktab perguruan dan Kolej $gama Sultan 9ainal $bidin )Kus5a+.
3ntuk melanjutkan pengajian di 3i*M, calon perlu lulus /iploma
Pengajian Perniagaan di 3i*M atau diploma yang diiktira# setara# dengarinya
serta mendapat tidak kurang 4.:' ;impunan Purata 1ilai 2red );P12+.
Manmohan Singh /03/08/2010 muka surat 2/4