Anda di halaman 1dari 30

LAPORAN KASUS

BRONKOPNEUMONIA
Disusun Oleh :
Rebekka Pita Uli
030.09.197
Pembimbing :
Dr. Daniel Effendi, Sp.A
KEPANITERAAN KLINIK ILMU KESEHATAN ANAK
PERIODE 24 MARET 204 ! " MEI 204
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH
#AKULTAS KEDOKTERAN UNI$ERSITAS TRISAKTI
%AKARTA
204
1
BA&IAN ILMU KESEHATAN ANAK
#AKULTAS KEDOKTERAN UNI$ERSITAS TRISAKTI
RS PENDIDIKAN : RSUD BUDHI ASIH
STATUS PASIEN KASUS I
N'm' M'h'sis(' : Rebe))' Pi*' Uli Pembimbing : D+, D'niel E--en.i S/,A
NIM : 0"0,00,01 T'n.' *'ng'n:
IDENTITAS PASIEN
Nama : An. S Jeni !elamin : "aki # laki
Um$r : % b$lan S$k$ &an'a : Ja(a
)empat * tan''al la+ir : Jakarta, ,- September ,013 A'ama : !riten Pr.tetan
Alamat : D$ren Sa(it Pendidikan : #

O+'ng *u' 2 3'li
A4'h: Ibu :
Nama : )n &
Um$r :3% ta+$n
Alamat : D$ren Sa(it
Peker/aan : 0ira(ata
Pen'+ailan: Rp. -.000.000,00
Pendidikan : S)1
S$k$ &an'a : Ja(a
A'ama : !riten Pr.tetan
Nama : N2. 3
Um$r :3- ta+$n
Alamat : D$ren Sa(it
Peker/aan : 3b$ r$ma+ tan''a
Pen'+ailan: #
Pendidikan : S1A
S$k$ &an'a : Ja(a
A'ama : !riten Pr.tetan
4$b$n'an den'an .ran' t$a : paien mer$pakan anak kand$n'
I, RI3A5AT PEN5AKIT
A, ANAMNESIS
Dilak$kan e5ara all.anamnei den'an N2. 3 6ib$ kand$n' paien7
".kai : &an'al lantai 83 )im$r, kamar 911
)an''al * (akt$ : ,9 1aret ,013 p$k$l 11.30
)an''al ma$k : ,9 1aret ,013 p$k$l 11.00
2
!el$+an $tama : Seak nafa e/ak : +ari ebel$m ma$k r$ma+ akit 6S1RS7
!el$+an tamba+an : demam, bat$k, pilek, naf$ makan berk$ran'
A, RI3A5AT PEN5AKIT SEKARAN& :
;S datan' ke 3<D RSUD &$d+i Ai+ di+antar .le+ ib$n2a den'an kel$+an eak nafa e/ak :
+ari S1RS. Seak nafa emakin ini biaan2a m$n5$l pada p$k$l 03.00#0:.00 pa'i +ari,
biaan2a anak terban'$n bat$k bat$k lal$ menan'i dan terli+at eak. 3b$ ;S meraakan ;S
tidak men2$$ ek$at biaan2a dikarenakan etela+ k$ran' lebi+ , kali men'+iap ;S akan
melepakan +iapan lal$ tampak teren'a+#en'a+ lal$ ;S kembali men'+iap AS3 kembali.
Selain it$ e/ak : +ari S1RS ;S /$'a men'alami demam, aat di r$ma+ ib$ ;S +an2a men'$k$r
den'an perabaan tan'an. 3b$ ;S men2an'kal adan2a men''i'il dan ke/an' aat demam m$n5$l.
;S $da+ erin' bat$k bat$k elama 1 b$lan terka+ir ini, bat$k lebi+ erin' tidak men'l$arkan
da+ak tetapi perna+ men'el$rakan da+ak 2an' ber(arna +i/a$, dara+ dian'kal. ;S /$'a
men'alami pilek a(aln2a in'$ 2an' kel$ar dari +id$n' ;S en5er tetapi men/adi kental.
;S men'alami pen$r$n$nan $nt$k naf$ makan dan min$m men$r$t ib$ ;S. ;S /$'a men/adi
erin' m$nta+ etela+ makan dan min$m. &$an' air ke5il diak$i .le+ ib$n2a tidak ada maala+
dan tampak eperti biaan2a. ;S empat b$an' air bear 5air diertai ampa (arna k$nin'
ke+i/a$an,lender dian'kal elan/$tn2a ;S bel$m bia &A& emen/ak 3 +ari S1RS.
3b$ ;S men'ak$ $da+ per'i ke P$kema $nt$k ber.bat men'ak$ +an2a diberikan .bat pana
dan 1 .bat 2an' tidak diin'at naman2a .le+ ib$ ;S, tetapi ib$ ;S tidak meli+at adan2a
perbaikan dan tampak emakin eak anakn2a.
B, RI3A5AT KEHAMILAN 2 KELAHIRAN
KEHAMILAN
1.rbidita ke+amilan )idak ada
Pera(atan antenatal R$tin k.ntr.l ke bidan 1 b$lan ekali
KELAHIRAN )empat peralinan R$ma+ &idan
Pen.l.n' peralinan &idan
=ara peralinan
Sp.ntan
Pen2$lit : #
1aa 'etai =$k$p &$lan
!eadaan ba2i &erat la+ir : 3:00 'ram
3
Pan/an' la+ir : :1 5m
"in'kar kepala : 6tidak ta+$7
"an'$n' menan'i 6>7
!emera+an 6>7
Nilai AP<AR : 6tidak ta+$7
!elainan ba(aan : tidak ada
Kesim/ul'n +i('4'* )eh'mil'n 2 )el'hi+'n : Ne.nat$ =$k$p &$lan ? Se$ai 1aa
!e+amilan
D, RI3A5AT PERKEMBAN&AN
Pert$mb$+an 'i'i 3 : Um$r # b$lan6N.rmal: :#9 b$lan7
<an''$an perkemban'an mental : )idak ada
Pik.m.t.r
)en'k$rap : Um$r : b$lan 6N.rmal: 3#- b$lan7
D$d$k : Um$r # b$lan 6N.rmal: 9#9 b$lan7
&erdiri : Um$r # b$lan 6N.rmal: 9#1, b$lan7
&er/alan : Um$r # b$lan 6N.rmal: 13 b$lan7
&i5ara : Um$r # b$lan 6N.rmal: 9#1, b$lan7
Perkemban'an p$berta
Ramb$t p$bi : #
Kesim/ul'n +i('4'* /e+*umbuh'n .'n /e+)emb'ng'n : baik 6e$ai $ia7
E, RI3A5AT MAKANAN
Umu+
6bul'n7
ASI2PASI Bu'h 2 Bis)ui* Bubu+ Susu N'si Tim
0 ? , AS3 # # #
, ? - AS3 # # #
- ? 9 AS3 # # #
9 ? % AS3 # > #
4
% ? 10 # # # #
10 #1, # # # #
!e$litan makan : men$r$t pen'ak$an ib$ ebel$mn2a ;S tidak $lit makan
Kesim/ul'n +i('4'* m')'n'n : paien tidak $lit, a$pan 5$k$p baik,
#, RI3A5AT IMUNISASI
$')sin D's'+ 6 umu+ 7 Ul'ng'n 6 umu+ 7
&=< , b$lan # #
DP) * P) , b$lan - b$lan 9 b$lan
P.li. 0 b$lan , b$lan - b$lan 9 b$lan
=ampak # # @
4epatiti & 0 b$lan 1 b$lan 9 b$lan
Kesim/ul'n +i('4'* imunis'si : im$niai daar bel$m len'kap tetapi e$ai /ad(al.
&, RI3A5AT KELUAR&A
', 89+') Re/+9.u)si
N9
T'ngg'l l'hi+
6umu+7
%enis
)el'min
Hi.u/
L'hi+
m'*i
Ab9+*us
M'*i
6seb'b7
Ke*e+'ng'n
)eseh'*'n
1. 1, April ,001 Peremp$an > # # #
Se+at
6kakak
paien7
,. 10 Jan$ari ,00- Peremp$an > # # #
Se+at
6kakak
paien7
3. 13N.Aember,009 Peremp$an > B # #
Se+at
6kakak
paien7
-. ,-September,013 "aki ? laki > # # # Paien
b, Ri('4'* Pe+ni)'h'n
A4'h 2 3'li Ibu 2 3'li
N'm' )n. A N2. R
Pe+)'(in'n )e: 1 1
Umu+ s''* meni)'h ,- ta+$n ,, ta+$n
Pen.i.i)'n *e+')hi+ )amat S)1 )amat S1A
5
Ag'm' !riten Pr.tetan !riten Pr.tetan
Su)u b'ngs' Ja(a Ja(a
Ke'.''n )eseh'*'n Se+at Se+at
K9s'nguini*'s # #
Pen4')i*; bil' '.' # #
<, Ri('4'* Pen4')i* Kelu'+g'
3b$ ;S $da+ bat$k berda+ak k$ran' lebi+ 1 b$lan ini dan min$m .bat bat$k +erbal $da+
ada perbaikkan 2an' diraakan tetapi bel$m emb$+. Demam dan pilek dian'kal .le+ 3b$
;S. 3b$ ;S men2an'kaln2a ada kerin'at pada malam dan t$r$nn2a berat badan. 3b$ ;S
/$'a bel$m perna+ memerikakan da+akn2a dan pen'.batan )&= par$ dian'kal. 3b$ dan
a2a+ tidak menderita pen2akit +iperteni, pemben'kakan /ant$n', ken5in' mani, ama
ma$p$n ri(a2at aler'i
Kesim/ul'n Ri('4'* Kelu'+g' : Ada an''.ta kel$ar'a 2an' memiliki kel$+an 2an' ama
den'an paien 2ait$ ib$ paien.
H, RI3A5AT PEN5AKIT 5AN& PERNAH DIDERITA
Pen4')i* Umu+ Pen4')i* Umu+ Pen4')i* Umu+
Aler'i 6:7 Difteria 6:7 Pen2akit /ant$n' 6:7
=a5in'an 6:7 Diare 6:7 Pen2akit 'in/al 6:7
D&D 6:7 !e/an' 6:7 Radan' par$ 6:7
;titi 6:7 1.rbili 6:7 )&= 6:7
Par.titi 6:7 ;perai 6:7
"ain#lain: pata+ t$lan'
di daera+ ba+$ kiri
6= bul'n7
Kesim/ul'n Ri('4'* Pen4')i* 4'ng /e+n'h .i.e+i*' : ;S tidak perna+ akit eperti ini
ebel$mn2a.
I, RI3A5AT LIN&KUN&AN PERUMAHAN
Paien tin''al berama a2a+ dan ib$ erta kakakn2a di r$ma+ berlantai at$ 2an' mer$pakan
r$ma+ k.ntrakkan. R$ma+ memiliki Aentilai 2an' 5$k$p baik. Sinar mata+ari dapat ma$k ke
6
dalam r$ma+ den'an b$kti ian' +ari tidak memerl$kan lamp$ eba'ai peneran'an. Air 2an'
di'$nakan beraal dari /et an2.. Daera+ per$m+an mer$pakan r$ma+ k.ntrak padat antara 1
r$ma+ 2an' at$ den'an 2an' lain. )erdapat tempat pemb$an'an ampa+ k.lektif 2an' diak$i
tempatn2a a'ak /a$+ dari r$ma+ dan t$kan' ampa+ datan' 1 min''$ ekali $nt$k
men'ambiln2a. Daera+ r$ma+ mer$pakan daera+ beba ban/ir.
Kesim/ul'n Ke'.''n Ling)ung'n : =$k$p baik
%, RI3A5AT SOSIAL DAN EKONOMI
A2a+ paien beker/a eba'ai (ira(ata den'an pen'+ailan Rp.-.000.000,# *b$lan. Sedan'kan
ib$ paien mer$pakan ib$ r$ma+ tan''a. 1en$r$t ib$ paien pen'+ailan tereb$t 5$k$p $nt$k
memen$+i keb$t$+an p.k.k e+ari#+ari. Se+ari#+ari paien dia$+ .le+ ib$n2a.
Kesim/ul'n s9si'l e)9n9mi: =$k$p baik
II, PEMERIKSAAN #ISIK 6T'ngg'l 20 M'+e* 204 >'m ,"0 3IB7
A, S*'*us &ene+'lis
Ke'.''n Umum
!ean Sakit : )ampak akit edan'
!eadaran : =.mp. 1enti
!ean <iCi : &aik
!eadaan lain : anemi 6#7, ikterik 6#7, ian.i 6#7, d2pn.e 6> 7
D'*' An*+9/9me*+i
&erat &adan ekaran' : %,1 k'
Pan/an' &adan : 70 5m
S*'*us &i?i
# && * U D %,1*%,% @ 100 E D 90,0- E 6<iCi baik7
# )& * U D 70 * 70 @ 100 E D 100 E 6)in''i n.rmal7
# && * )& D %,1 * %,% @ 100 E D 9,,0- E 6<iCi n.rmal7
# !e+ilan'an && D #
&erdaarkan k$rAa N=4S 'iCi anak terma$k dalam 'iCi baik.
7
T'n.' $i*'l
)ekanan Dara+ : # mm4'
Nadi : 1:, @ * menit, k$at, ii 5$k$p, ek$al kanan dan kiri, re'$lar
Nafa : :, @ * menit, tipe abd.min.#t.rakal, inpirai : ekpirai D 1 : ,
S$+$ : 37,:
F
=, a@illa 6di$k$r den'an term.meter air raka7
KEPALA : Normocephali, $b$n#$b$n bear bel$m men$t$p
RAMBUT : Ramb$t +itam, ditrib$i merata dan tidak m$da+ di5ab$t, tipi
3A%AH : (a/a+ imetri, tidak ada pemben'kakan, l$ka ata$ /arin'an par$t
MATA :
8i$ : tidak dilak$kan Pt.i : #*#
Sklera ikterik : #*# Lagofthalmus : #*#
!.n/$n'tiAa anemi : #*# =ek$n' : #*#
Exophthalmus : #*# !.rnea /erni+ : >*>
Strabim$ : #*# "ena /erni+ : >*>
Nita'm$ : #*# P$pil : b$lat, i.k.r
Reflek 5a+a2a : lan'$n' >*> , tidak lan'$n' >*>
=ek$n' : #*#
TELIN&A :
&ent$k : n.rm.tia )$li : #*#
N2eri tarik a$rik$la : #*# N2eri tekan tra'$ : #*#
"ian' telin'a : empit 1embran timpani : $lit dinilai
Ser$men : #*# Reflek 5a+a2a : $lit dinilai
=airan : #*#
HIDUN& :
&ent$k : imetri Napa 5$pin' +id$n' : #*#
Sekret : #*# DeAiai ept$m : #
1$k.a +iperemi : #*# !.nka e$tr.fi : #
BIBIR : m$k.a ber(arna mera+ m$da, kerin' 6#7, ian.i 6#7
8
MULUT : trim$ 6:7 ; .ral +2'iene baik, bel$m t$mb$+ 'i'i
LIDAH : N.rm.'l.tia, lida+ k.t.r 6#7
TEN&&OROKAN : +iperemi #
LEHER : &ent$k tidak tampak kelainan, tidak tampak pembearan tir.id ma$p$n
!<&, tidak tampak deAiai trakea; tidak teraba pembearan tir.id ma$p$n
!<&, trakea teraba di ten'a+
THORAKS :
3npeki : &ent$k t+.rak imetri pada aat tati dan dinami, tidak ada pernafaan 2an'
tertin''al, pernafaan abd.min.#t.rakal; *e+.'/'* +e*+')si sel' ig' .'n +e*+')si .i
e/ig's*+ium
i5t$ 5.rdi terli+at pada 3=S 8 linea mid5laAi5$lari kiri, p$lai abn.rmal 6#7
Palpai : tidak terdapat n2eri tekan dan ben/.lan; 'erak napa imetri kanan dan kiri;
A.5al fremit$ $lit dinilai; teraba i5t$ 5.rdi pada 3=S 8 linea mid5laAi5$lari kiri,
den2$t k$at
Perk$i : .n.r di ked$a lapan' par$, /ant$n' dalam bata n.rmal
A$k$ltai : $ara napa Aeik$ler, re'$ler, +9n<hi b's'h h'lus 6@2@7; (+eeCin' 6#*#7;
b$n2i /ant$n' 3#33 re'$ler, p$n5t$m makim$m pada 3=S 8 1 5m linea mid5laAi5$lari
kiri, m$rm$r 6#7, 'all.p 6#7
ABDOMEN :
3npeki : per$t b$n5it; tidak di/$mpai adan2a efl.reeni pada k$lit per$t ma$p$n
ben/.lan, r.e.la p.t 6#7, k$lit kerip$t 6#7, 'erakan peritaltik 6#7
Palpai : $pel, n2eri tekan 6#7 +ampir men2el$r$+ di re'i. abd.men, t$r'.r k$lit baik.
4epar tidak teraba membear. "ien tidak teraba membear
Perk$i : timpani pada el$r$+ lapan' per$t
A$k$ltai : biin' $$ 6>7, frek$eni 3 @ * menit
&ENITALIA : tidak ditem$kan adan2a kelainan
K&B :
Prea$rik$ler : tidak teraba membear
P.ta$rik$ler : tidak teraba membear
S$bmandib$la : tidak teraba membear
9
S$pra5laAi5$la : tidak teraba membear
A@illa : tidak teraba membear
3n'$inal : tidak teraba membear
AN&&OTA &ERAK :
Ektremita : akral +an'at pada keempat ektremita
STATUS NEUROLO&IS
Re-le)s #isi9l9gis K'n'n Ki+i
&iep > >
)ri5ep > >
Patella > >
A5+ile > >
Re-le)s P'*9l9gis K'n'n Ki+i
&abinki > >
=+add.5k # #
;ppen+eim # #
<.rd.n # #
S5+aeffer # #
Ran'an' menin'eal
!ak$ k$d$k #
!anan !iri
!erniG # #
"aeG # #
&r$Cinki 3 # #
&r$Cinki 33 # #
B. Saraf cranialis
# N, I 6Olfaktorius7
)idak dilak$kan pemerikaan
# N, II .'n III 6Opticus .'n Occulomotorius7
P$pil b$lat i.k.r 3mm * 3mm, R=" >*>, R=)" >*>
# N, I$ .'n $I 6Trochlearis .'n Abducens7
baik
10
# N, $ 6Trigeminus7
baik
# N, $II 6Facialis7
0a/a+ imetri
1.t.rik: baik
Sen.rik: baik
# N, $III 6Vestibulo-kokhlearis7
)idak dilak$kan pemerikaan
: N, IA; A 6Glossofaringeus, Vagus7
baik
# N, AI 6A)ses9+ius7
baik
# N, AII 6Hi/9gl9sus7
baik
KULIT : (arna a(. matan' merata, p$5at 6#7, tidak ikterik, tidak ian.i, t$r'.r k$lit baik,
lembab, pen'iian kapiler H , detik, pete5+ie 6#7
TULAN& BELAKAN& : bent$k n.rmal, tidak terdapat deAiai, ben/.lan 6#7, r$am 6#7
III, PEMERIKSAAN PENUN%AN&
6"ab. Dari 3<D pada tan''al ,9 1aret ,0137
4emat.l.'i 4ail Nilai N.rmal
"e$k.it %.: rib$* * I" -.: # 13.:
Eritr.it :., /t ** I" 3.9 # :.%
4em.'l.bin 11,9 '* d" 10,7#1-,7
4emat.krit 39 E 33#-:
)r.mb.it ,:9 rib$ * I" 1%1 ? :,1
1=8 99.0 f" 99 ? 93
1=4 ,,., p' ,, ? 3-
1=4= 3,,, '*d" 3, ? 39
11
RD0 B;1 C H1-
!imia !linik
1et.blime !arb.+idrat
<l$k.a Dara+
Se(akt$
22 mg2.L 90 ? 100
Elektr.lit Ser$m
Natri$m 6Na7 1-, mm.l *" 13:#1::
!ali$m -,3 mm.l*" 3,9#:,:
=+l.rida 109 mm.l*" 9%#109
J.t. )+.rak :
Kes'n : &r.nk.pne$m.mia, cor baik, t$lan' t$lan' intak
I$, RESUME
&2. S, laki laki, $ia % b$lan datan' ke 3<D RSUD &$di Ai+ berama ib$n2a den'an kel$+an
eak nafa $da+ : +ari S1RS. Seak nafa biaan2a m$n5$l pada p$k$l 03.00#0:.00 pa'i +ari,
biaan2a anak terban'$n bat$k bat$k lal$ menan'i dan terli+at eak. 3b$ ;S meraakan ;S
12
tidak men2$$ ek$at biaan2a dikarenakan etela+ k$ran' lebi+ , kali men'+iap ;S akan
melepakan +iapan lal$ tampak teren'a+#en'a+ lal$ ;S kembali men'+iap AS3 kembali.
Selain it$ e/ak : +ari S1RS ;S /$'a men'alami demam, aat di r$ma+ ib$ ;S +an2a men'$k$r
den'an perabaan tan'an. ;S $da+ erin' bat$k bat$k elama 1 b$lan terka+ir ini perna+
men'el$rakan da+ak 2an' ber(arna +i/a$, dara+ dian'kal. . ;S /$'a men'alami pilek a(aln2a
in'$ 2an' kel$ar dari +id$n' ;S en5er tetapi men/adi kental. ;S men'alami pen$r$n$nan $nt$k
naf$ makan dan min$m men$r$t ib$ ;S. ;S /$'a men/adi erin' m$nta+ etela+ makan dan
min$m. 3b$ ;S men'ak$ $da+ per'i ke P$kema $nt$k ber.bat men'ak$ +an2a diberikan .bat
pana dan 1 .bat 2an' tidak diin'at naman2a .le+ ib$ ;S, tetapi ib$ ;S tidak meli+at adan2a
perbaikan dan tampak emakin eak anakn2a. 3b$ ; /$'a memiliki kel$+an 2an' ama 2ait$
bat$k ? bat$k k$ran' lebi+ 1 b$lan dan ib$ ; akit da+$l$ bar$ ;.
.
Pada pemerikaan fiik, keadaan $m$m ;S tampak akit edan', den'an tat$ 'iCi baik, tanda
Aital $+$ 37,: =, nadi 1:,@*menit, RR :,@*menit. Pada t+.rak didapatkan retraki ela#ela i'a
dan retraki epi'atri$m. S$ara par$ didapatkan r.n5+i baa+ +al$ pada ke d$a lapan' par$.
Dari +ail lab.rat.ri$m didapatkan RD0 1:,7E dan 'l$k.a dara+ e(akt$ 1,, m'*d". J.t.
t+.rak didapatkan kean br.n5+.pne$m.nia.
$, DIA&NOSIS BANDIN&
# &r.nk.pn$em.nia
# &r.nki.l.iti
# &r.nk+iti Ak$t
# )& par$
$I, DIA&NOSIS KER%A
# &r.nk.pne$m.nia
$II, PEMERIKSAAN AN%URAN
# Pemerikaan dara+ : dara+ len'kap, Analia <a Dara+ 6A<D7
# )e 1ant.$@
13
$III, PENATALAKSANAAN
A, N9n me.i)' Men*9s'
1. Ed$kai ib$ paien $nt$k memberikan min$m ata$ makanan den'an p.ii anak ambil
di pan'k$ ata$ dalam p.ii d$d$k.
B, Me.i)' Men*9s'
1. ;
,
1"*menit
,. 38JD !aen 1& 355*k'&&*/am
3. Para5etam.l 90m' 3K1
-. 3n/. Ampiilin - @ ,00 m'
:. 3n/ <entamiin 1 @ -0 'r
9. 3n/ De@amet+a.n 3 @ 1,: m'
7. Ambr.k.l : m' dan alb$tam.l 0,: m' 3 @ 1 b$n'k$
I$, PRO&NOSIS
Ad Vitam : Ad Bonam
Ad Functionam : Ad Bonam
Ad Sanationam : Dubia Ad Bonam
#OLLO3 UP
Tgl S O A P
30*3*,01- # &at$k
6>7,da+ak #
# 1akan
!U : tampak akit
edan'
!eadaran: =1
&r.nk.pe
n$m.nia
# ;
,
1"*menit
# 38JD !aen 1&
355*k'&&*/am
14
min$m
mai+
bel$m ma$
# Demam 6#7
# 1$nta+ 6#7
# &A& bel$m
- +ari
))8 :
Nadi : 1,,@*m
S$+$ : 39,-
0
=
RR : ,% @* m
!epala : n.rm.5ep+ali
1ata : =A #*# S3 #*#
4id$n' : n5+ #*#
1$l$t :
kerin' # ian.i ?
)+. : imetri, retraki
6>7
P:n Aeik$ler, r+ baa+
+al$ >*>, (+ #*#
J: &J 3#33 re', m 6#7,
'all.p 6#7
Abd.men : $pel, b$
6>7
Ektremita : akral
+an'at
# Para5etam.l 90m'
3K1
# 3n/. Ampiilin - @
,00 m'
# 3n/ <entamiin 1 @
-0 'r
# 3n/ Dekameta.n
3 @ 1,: m'
# Ambr.k.l : m'
dan alb$tam.l 0,:
m' 3 @ 1 b$n'k$
31*3*,01- # &at$k 6>7
diraa
berk$ran',
da+ak ?
# 1akan dan
min$m
bel$m ma$
# Demam ?
# 1$nta+ ?
# &el$m &A&
: +ari
!U : tampak akit
edan'
!eadaran: =1
))8 :
S$+$ : 39,9
0
=
RR : ,%@* m
Nadi 100@
!epala : n.rm.5ep+ali
1ata : =A #*# S3 #*#
4id$n' : n5+ #*#
1$l$t : kerin' #
&r.nk.pn
e$m.nia
# ;
,
1"*menit
# 38JD !aen 1&
355*k'&&*/am
# Para5etam.l 90m'
3K1
# 3n/. Ampiilin - @
,00 m'
# 3n/ <entamiin 1 @
-0 'r
# 3n/ Dekameta.n
3 @ 1,: m'
15
ian.i ?
)+. : imteri, retraki
>
P: n Aeik$ler, r+ #*#,
(+ #*#
J : &J 3#33 re', m 6#7,
'all.p 6#7
Abd.men : $pel, b$
6>7
E@tremita : akral
+an'at
# Ambr.k.l : m'
dan alb$tam.l 0,:
m' 3 @ 1 b$n'k$
01*-*,01- # &at$k >,
da+ak#
# Seak
berk$ran',
/ika
men2$$
tidak
dilepa#
lepa la'i
# 1$nta+ 1 @,
da+ak >
(arna +i/a$
dan /erni+,
makanan >
# Demam 6#7
!U : tampak akit
edan'
!eadaran: =1
))8 :
Nadi : 79@*m
S$+$ : 39,9
0
=
RR : 30 @* m
!epala : n.rm.5ep+ali
1ata : =A #*# S3 #*#
4id$n' : n5+ #*#
1$l$t : kerin' #
ian.i ?
)+. : imetri, retraki #
P :n Aeik$ler, r+ >*>,
(+ #*#
J: &J 3#33 re', m 6#7,
'all.p 6#7
Abd.men : $pel, b$>
E@tremita : akral
&r.nk.pn
e$m.nia
# ;
,
1"*menit
# 38JD !aen 1&
355*k'&&*/am
# Para5etam.l 90m'
3K1
# 3n/. Ampiilin - @
,00 m'
# 3n/ <entamiin 1 @
-0 'r
# 3n/ Dekameta.n
3 @ 1,: m'
# Ambr.k.l : m'
dan alb$tam.l 0,:
m' 3 @ 1 b$n'k$
&.le+ p$lan'
;bat p$lan'
S2r Am.kiilin 3@15t+
16
+an'at
&A& 33
)3NJAUAN PUS)A!A
&R;N!;PENU1;N3A
A. Definii
&r.nk.pne$m.nia ata$ pne$m.nia l.b$lari mer$pakan ba'ian dari pne$m.nia, 2an'
mer$pakan $at$ infeki al$ran pernafaan ba'ian ba(a+ 2an' men'enai parenkim par$,
2an' dapat diebabkan baik .le+ bakteri, Air$, /am$r ma$p$n benda ain' lainn2a.
&r.nk.pne$m.nia biaan2a dida+$l$i .le+ 'e/ala ? 'e/ala peradan'an al$ran nafa ba'ian
17
ata eperti bat$ pilek elama beberapa +ari 2an' kem$dian diik$ti den'an kenaikan $+$
2an' tiba ? tiba. &at$k 2an' ter/adi m$la ? m$la berifat kerin', lama kelamaan bat$k
men/adi pr.d$ktif. 4al tereb$t $m$mn2a memb$at anak men/adi 'elia+, dipne$,
pernafaan men/adi lebi+ 5epat dan dan'kal diertai den'an pernafaan 5$pin' +id$n'. &ila
+al ini ter$ berlan/$t maka akan terdapat ian.i diekitar m$l$t dan +id$n'.
1

&. Epidemi.l.'i
Pn$em.nia dan infeki al$ran pernafaan ba(a+ mer$pakan pen2ebab $tama kematian
d$nia. he !orld "ealth #ragani$ation %!"#& 'hild "ealth Epidemiolog( )eference
*roup memperkirakan ba+(a inideni dari pne$m.nia etiap ta+$nn2a terdapat 1:0,7
/$ta ka$ bar$ dan 11#,0 /$ta diantaran2a mer$pakan ka$ berat 2an' memerl$kan
ra(at inap. "al$ 9:E dari ka$ pne$m.nia pada anak#anak di el$r$+ d$nia ter/adi di
ne'ara 2an' berkemban'. Sekitar 1:0 /$ta ka$ bar$ etiap ta+$n m$n5$l pada anak#
anak 2an' ber$ia diba(a+ : ta+$n.
,
Pne$m.nia mer$pakan pen2ebab kematian ked$a
tertin''i etela+ diare diantara balita di 3nd.neia pada ta+$n ,007. Rata#rata %3 balita
menin''al etiap +ari akibat pne$m.nia.
3

=. Eti.l.'i
Adap$n mikr..r'anime pen2ebab pne$m.nia iala+ Streptococcus pneumonia
6 pen2ebab bakteri 2an' palin' erin' 7, kem$dian 'hlamidia pneumonia dan
+(coplasma pneumonia. Selain it$ /$'a dapat diebabkan .le+ Streptococcus p(ogenesL
Sraph(lococcus aereus, "emoph(llus influen$a, +(cobacterium tuberculosis,
Salmonella, Escheria coli, -neumoc(tis .iro/eci. Pada anak ba2i dan anak $m$r H : ta+$n
-:E dari pne$m.ni diebabkan .le+ Air$ dan 2an' terban2ak 2ai$t Air$ infl$enCa dan
respirator( s(nc(tial /irus, dan pen2ebab 2an' lain iala+ parainfl$enCa Air$, aden.Air$,
r+in.Air$, dan metepne$m.Air$.
-
&erdaarkan !"# pen2ebab bakteri 2an' pertama
adala+ Streptococcus pneumonia dan ked$a adala+ "aemophilus influen$ae t2pe b 64ib7.
18
Sedan'kan $nt$k pen2ebab Air$ men$r$t !"# 2an' palin' erin' adala+ respirator(
s(nc(tial /irus. Pada anak den'an 438, -neumoc(stis .iro/eci mer$pakan pen2ebab
$tama dari pne$m.nia dan kira kira pen2ebab at$ eten'a+ kematian 2an' ter/adi akibat
pne$m.nia.
:
)abel 1. Eti.l.'i Pne$m.nia
9
&akeri Serin' : Streptococcus peneumonia, *roup B streptococci, *roup A
streptococci, +(coplasma pneumonia, 'hlam(dia trachomatis
Jaran' : "eomophillus influenxa t(pe B, Staph(lococcus aureus,
+oraxella cataralis
8ir$ Serin' : )espirator( s(ntical /irus, -arainfluen$a t(pes 012, 3nfluenxa A,
B, Adeno/irus, +etapneumo/irus
Jaran' : )hino/irus, Entero/irus, "erpes simplex, '(tomegalo/irus,
+easles, Varicellas
J$n'al "istoplasma capsulatum, 'r(tpcoccus neoformans, Aspergillus species,
+acom(cosis
Ri5ketial 'oxiella burnetti, )ic4etsia ric4ettsia
125.ba5terial +(cobacterium tuberculosis, +(cobacterium a/ium1intracellulare
Paaiti5 -neumoc(tis tuberculosis, Eosinophilic
D. Jakt.r Reik.
!"# men2atakan ba+(a ada beberapa fakt.r reik. 2an' ber+$b$n'an den'an
ter/adin2a pne$n.nia. Jakt.r reik. tereb$t terkait antara host den'an lin'k$n'ann2a.
)erdapat 3 kate'.ri fakt.r reik. 2ait$
7
:
a. fakt.r reik. 2an' pati 6definite ris4 factor&
i. 1aln$trii 6 berat badan berdaarkan $m$r 5 score H , 7
ii. &erat badan la+ir renda+ 6 &&"R, M ,:00 'ram 7
19
iii. )idak mendapatkan AS3 ekkl$if 6ter$tama dalam - b$lan pertama
ke+id$pan 7
iA. )idak mendapatkan im$niai 5ampak dalam 1, b$lan ke+id$pan pertama
A. P.l$i $dara di dalam r$an'an
Ai. "in'k$n'an 2an' padat
b. fakt.r 2an' reik. 2an' lebi+ m$n'kin 6 li4el( factor ris4 7
i. ;ran' t$a 2an' mer.k.k
ii. Adan2a defiieni $inc
iii. Adan2a pen2akit pen2erta, eperti : diare, pen2akit /ant$n', ama
5. fakt.r reik. 2an' m$n'kin 6 possible ris4 factor 7
i. )in'kat ed$kai .ran' t$a
ii. Dititipkan di tempat penititpan anak
iii. =$ra+ +$/an, kelembaban $dara
iA. Defiieni Aitamin A
E. Pat.'enei
Um$mn2a mikr..r'anime pen2ebab ter+iap ke par$ ba'ian perifer melal$i al$ran
repirat.ri. 1$la m$la ter/adi edema akibat reaki /arin'an 2an' memperm$da+
pr.liferai dan pen2ebaran k$man dan /arin'an ekitarn2a. &a'ian par$ 2an' terkena
k.n.lidai, 2ait$ erb$kan el P1N, fibrin, eritr.it, 5airan edema, dan ditem$kann2a
k$man di alAe.li. Stadi$m ini dieb$t tadi$m +epatiai mera+. Selan/$tn2a, dep.ii
fibrin emakin bertamba+, terdapat fibrin dan le$k.it P1N di alAe.li dan ter/adi pr.e
fa'.it.i 2an' 5epat. Stadi$m ini dieb$t tadi$m +epatiai kelab$. Selan/$tn2a,
/$mla+ makr.fa' menin'kat di alAe.li, el akan me'alami de'enerai, fibrin menipi,
20
k$man dan debri men'+ilan'. Stadi$m ini dieb$t tadi$m re.l$i. Sitim
br.nk.p$lm.ner /arin'an par$ 2an' tidak terkena akan tetap n.rmal. Antibi.tik 2an'
diberikan edini m$n'kin dapat mem.t.n' per/alanan pen2akit, e+in''a tadi$m k+a
2an' tela+ di$raikan ebel$mn2a tidak ter/adi.
%

J. <e/ala !lini
<ambran klini pne$m.nia pada ba2i dan anak ber'ant$n' pada berat#rin'ann2a infeki,
tetapi e5ara $m$m adala+ eba'ai berik$t:
a. <e/ala infeki $m$m, 2ait$ demam, akit kepala, 'elia+, malaie, pen$r$nan
naf$ makan, kel$+an gastrointestinal eperti m$al, m$nta+ ata$ diareN kadan'#
kadan' ditem$kan 'e/ala infeki ektrap$l.m.ner.
b. <e/ala 'an''$an repirat.ri, 2ait$ bat$k, eak napa, retraki dada, takipnea,
napa 5$pin' +id$n', air hunger, merinti+ dan ian.i.
%
<. Dia'n.i
a. Anamnei
Pada anamnei biaan2a .ran' t$a akan men'el$+akan anakn2a tampak eak
dan bat$k 2an' +ebat. Seba'ian bear ba2i 2an' terkena memp$n2ai ri(a2at
terpa/an pada anak 2an' lebi+ t$a ata$ .ran' de(aa 2an' menderita pen2akit
pernapaan rin'an pada min''$ ebel$m m$lain2a pen2akit. &a2i m$la # m$la
menderita infeki rin'an pada al$ran pernapaan ata diertai den'an in'$ 2an'
er.$ dan berin. <e/ala ? 'e/ala ini biaan2a berak+ir beberapa +ari dan dapat
diertai den'an pen$r$nan naf$ makan dan demam 3%,: ?39
.
=, (ala$p$n
demikian $+$ dapat berkiar dari $bn.rmal ampai menin'kat den'an /ela.
Perkemban'an ke'a(atan pernafaan e5ara berta+ap ditandai den'an bat$k
men'i par.kimal, dipne$, dan iritabilita. 1en2$$ ? ib$ ata$ ? b.t.l dapat
an'at $lit, karena frek$eni pernafaan 2an' 5epat tereb$t tidak memberikan
keempatan $nt$k men'+iap dan menelan.
,,%
21
b. Pemerikaan fiik
i. Pada inpeki terli+at etiap nafa terdapat retraki .t.t epi'atik,
inter5.tal, $praternal dan pernapaan 5$pin' +id$n'. )ekanaan
intraple$ra 2an' bertamba+ ne'atif elama inpirai mela(an reiteni
tin''i /alan nafa men2ebabkan retraki ba'ian#ba'ian 2an' m$da+
terpen'ar$+ pada dindin' dada, 2ait$ +arin'an ikat interk.tal, $bk.tal
dan fossae $praklaAik$la dan $praternal. !ebalikan2a, r$an' inter5.tal
2an' melentin' dapat terli+at apabila tekanan intraple$ra 2an' emakin
p.tif. Retraki lebi+ m$da terli+at pada ba2i 2an' bar$ la+ir dimana
/arin'an ikat inter5.tal lebi+ tipi dan lebi+ lema+ dibandin'kan anak
2an' lebi+ t$a. Pen'emban'an 5$pin' +id$n' adala+ tanda 2an' enitiAe
akan adan2a ditre pernapaan dan dapat ter/adi apabila inpirai
memendek e5ara abn.rmal. Pen'emban'an +id$n' anteri.r dan
men$r$nkan reiteni +alan napa ata. Selain it$ /$'a dapat mentabilkan
/alan napa ata den'an men5e'a+ tekanan ne'atif farin' elama inpirai.
ii. Pada palpai ditem$kan A.5al fremit$ 2an' imetri. !.n.lidai 2an'
ke5il pada par$ 2an' terkena tidak men'+ilan'kan 'etaran fremit$ elama
/alan napa ma.+ terb$ka, nam$n bila ter/adi perl$aan infekri par$
6k.lpa par$7 maka tranmii ener'i Aibrai akan berk$ran'.
iii. Pada perk$i tidak terdapat kelainan
,
iA. Pada a$k$ltai ditem$kan $ara nafa melama+ dan r.nki.
%
5. "ab.rat.ri$m
Pada pemerikaan lab.rat.ri$m terdapat penin'katan /$mla+ le$k.it. 4it$n'
/eni le$k.it dapat membant$ membedakan pne$m.nia Airal dan
baketerial.3nfeki Air$ le$k.it n.rmal ata$ menin'kat tetapi tidak melebi+
,0.000.mm
3
den'an limf.it premd.ninan. 3nfeki bakteri le$k.it men'in'kat
1:.000 ? -0.000 * mm
3
den'an ne$tr.p+il 2an' prem.d.minan erta pada +it$n'
/eni terdapat per'eeran ke kiri erta penin'katan "a/$ Endap Dara+ 6"ED7.
22
Analia <a Dara+ 6A<D7 men$n/$kkan +ip.kemia dan +ipkarbia, pada tadi$m
lan/$t dapat ter/adi aid.i repirat.rik.3.lai mikr..r'anime dari par$, 5airan
ple$ra ata$ dara+ berifat inAaiAe e+in''a tidak dilak$kan.
,,%
d. Radi.l.'i
J.t. r.nt'en t.rak AP dan lateral +an2a dilak$kan pada paien den'an tanda dan
'e/ala klinik ditre penafaan eperti takipnea, bat$k dan r.nki den'an ata$
tanpa $ara napa 2an' melema+. Se5ara $m$m 'ambaran f.t. t+.rak terdiri
dari:
i. 3nfiltrat interiial, ditandai den'an penin'katan 5.rakan br.nk.Aak$lar,
peribronchial cuffing dan +iperaerai.
ii. 3nfiltrat alAe.lar, mer$pakan k.nilidai par$ den'an air br.n5+.'ram.
!.n.lidai dapat men'enai at$ l.b$ dieb$t pne$m.nia l.bari ata$
terli+at eba'ai lei t$n''al 2an' biaan2a 5$k$p bear, berbent$k feri,
berbata tidak terlal$ tefa, dan men2er$pai lei t$m.r par$, dikenal
eba'ai round pneumonia.
iii. &r.nk.pne$m.nia ditandai den'an 'ambaran dif$ merata pada ked$a
par$, ber$pa ber5ak ? ber5ak infiltrate 2an' dapat mel$a +in''a daera+
perifer par$, diertai den'an penin'katan 5.rakan peribr.nkial.
7
<ambaran f.t. r.nt'en t.rak pne$m.nia pada anak melip$ti infiltral rin'an pada
at$ par$ +in''a k.n.lidai l$a pada ked$a par$. Pada $at$ penelitian
ditem$kan ba+(a lei pne$m.na pada anak terban2ak berada di par$ kanan,
ter$tama di l.b$ ata. &ila ditem$kan di par$ kiri, dan terban2ak di l.b$ ba(a+,
maka +al it$ mer$pakan predi5t.r per/alanan pen2akit 2an' lebi+ berat den'an
reik. ter/adin2a ple$riti lebi+ menin'kat.
%
!"# men'emban'kan ped.man dia'n.i e5ara eder+ana. <e/ala klini
eder+ana tereb$t melip$ti nafa 5epat, eak nafa dan berba'ai tanda ba+a2a
a'ar anak e'era dir$/$k ke pela2anan kee+atan. Nafa 5epat ini di+it$n' dalam
23
1 menit dan keadaan paien dalam k.ndii tenan'. Seak nafa dinilai den'an
meli+at adan2a tarikan dindin' dada ba'ian ba(a+ ked lam ketika menarik nafa
6retraki epi'atri$m7. )anda ba+a2a anak ber$ia , b$lan ? : ta+$n adala+ tidak
dapat min$m, keadaran men$r$n, trid.r dan 'iCi b$r$kN tanda ba+a2a ba2i
diba(a+ , b$lan adala+ mala min$m, ke/an', keadaran men$r$n, trid.r, men'i,
dan demam* badan teraa din'in. &erik$t ini adala+ kalifikai pne$m.nia
berdaarkan perd.man tereb$t
&a2i dan anak ber$ia , b$lan ? : ta+$n
1. Pne$m.nia berat
a. &ila ada eak nafa
b. 4ar$ dira(at dan diberikan antibi.tik
,. Pnen$m.nia
a. &ila tidak ada eak nafa
b. Ada nafa 5epat den'an la/$ napa
i. O :0 @* menit $nt$k $ia , b$lan ? 1ta+$n
ii. O -0 @* menit $nt$k anak O1 ta+$n ? : ta+$n
5. )idak perl$ ra(at inap, diberikan antibi.tik .ral
3. &$kan pne$m.nia
a. &ila tidak ada nafa 5epat eak nafa
b. )idak perl$ dira(at dan tidak perl$ diberi antibi.tik, +an2a
diberikan pen'.batan imt.mati.
&a2i ber$ia di ba(a+ , b$lan
24
Pada ba2i ber$ia di ba(a+ $ia , b$lan, per/alanan pen2akitm2a lebi+ berAariai,
m$da+ ter/adi k.mplikai dan erin' men2ebabkan kematian. !laifikai
pne$m.nia pada kel.mp.k $ia ini adala+ eba'ai berik$t
1. Pne$m.nia
a. &ila ada nafa 5epat 6 O 90@* menit7 ata$ eak nafa
b. 4ar$ dira(at dan diberikan antibi.tik
,. &$kan pne$m.nia
a. )idak ada nafa 5epat ata$ eak nafa
b. )idak perl$ ra(at, 5$k$p diberika pen'.batan imt.mati.
%
4. Pentalakanaan
Penatalakanaan pne$m.nia k+$$n2a br.nk.pne$m.nia pada anak terdiri dari ,
ma5am, 2ait$ penatalakanaan $m$m dan k+$$
a. Penatalakaan Um$m.
i. Pemberian .ki'en lembab ,#- "*menit ampai eak nafa +ilan' ata$
Pa;, pada analii 'a dara+ P 90 t.rr.
ii. Pemaan'an inf$ $nt$k re+idrai dan k.reki elektr.lit.
iii. Aid.i diatai den'an pemberian bikarb.nat intraAena.
b. Penatalakanaan !+$$
i. 1$k.litik, ekpekt.ran dan .bat pen$r$n pana ebaikn2a tidak diberikan
pada 7, /am pertama karena akan men'ab$rkan interpretai reaki
antibi.tki a(al.
ii. ;bat pen$r$n pana diberikan +an2a pada penderita den'an $+$ tin''i,
takikardi, ata$ penderita kelainan /ant$n'
25
iii. Pemberian antibi.tika berdaarkan mikr..r'anime pen2ebab dan
manifetai klini.
9
Jakt.r 2an' perl$ dipertimban'kan dalam pemili+an terapi antara lain: k$man 2an'
di5$ri'ai ata daar data klini, eti.l.'i dan epidemi.l.'i, berat rin'an pen2akit,
ri(a2at pen'.batan elan/$tn2a erta rep.n klini, dan ada tidakn2a pen2akit 2an'
mendaari.
Unt$k pne$m.nia ra(at /alan ata$ pne$m.nia rin'an dapat diberikan antibi.tik lini
pertama .ral 2ait$ am.kilin 6d.i ,: m'* k'&&7 ata$ k.trikm.ka.l 6d.i - m'*
k'&& )1P7. Unt$k pne$m.nia ra(at inap dapat diberikian antibi.tik betalaktam ata$
klr.remafenik.l. )erapi antibi.tik +ar$ diter$kan elama 7 ? 10 +ari pada paien
pne$m.nia tanpa k.mplikai.
%
3. !.mplikai
!.mplikai pne$m.nia pada anak melip$ti empiema t.rai, perikarditi p$r$lenta,
pen$m.t.rak, ata$ infeki ektrap$lm.ner eperti men'iti p$r$lenta. Empieama t.rai
mer$pakan k.mplikai tererin' 2an' ter/adi pada pne$m.nia bakteri. 3lten J dkk.
1elap.rkan men'enai k.mplikai mi.karditi 6tekanan it.lik Aentrikel kanan
menin'kat, kreatinin kinae menin'kat, dan 'a'al /ant$n'7 2an' 5$k$p tin''i pada eri
pne$m.nia anak ber$ia ,#,- b$lan. ;le+ karena mi.karditi mer$pakan keadaan 2an'
fatal, maka dian/$rkan $nt$k melak$kan deteki den'an teknik n.ninAaif eperti E!<,
ek.kardi.'rafi, dan pemerikaan enCim.
%
J. Pr.'n.i
Se5ara keel$r$+an pr.'n.in2a adala+ baik. 4ampir em$a ka$ 2an' diebabkan .le+
Air$ dapat emb$+ tanpa pen'.batan, bakteri pat.'en dan .r'anime atipikal
memberikan rep.n ter+adap terapi antimikr.ba. he 6nited Nations 'hildren7s Fund
%6N3'EF& 3 /$ta anak menin''al di el$r$+ d$nia karena pne$m.nia, kematian ini ter/adi
pada anak 2an' memiliki k.ndii k+$$ 2an' men2ertai aat terkena pne$m.nia eperti
chronic lung disease of prematurit(, pen2akit /ant$n' ba(aan, dan im$n.$prei.
,
26
&A& 333
PE1&A4ASAN !ASUS
&2. S, laki laki, $ia % b$lan datan' ke 3<D RSUD &$di Ai+ berama ib$n2a den'an kel$+an
eak nafa $da+ : +ari S1RS. !el$+an eak nafa ini men/adi an'at n2ata karena
kemamp$an anak $nt$k men2$$ men/adi berk$ran'. !el$+an eak nafa ini diertai demam,
ebel$m m$n5$l ked$a kel$+an ini ; $da+ bat$k pilek k$ran' lebi+ 1 b$lan ini. Dari 'e/ala
2an' memb$at paien datan' ke RS maka bia dipikirkan dia'n.i bandin'n2a
br.nk.pne$m.nia, br.nki.liti, br.nk+iti ak$t dan )&= par$. Sebel$m ; m$lai akit, ib$ ;
akit terlebi+ da+$l$ kem$n'kinan ; tert$lar dari ib$n2a.
Pada pemerikaan fiik, keadaan $m$m ;S tampak akit edan' diertai dispnoe, den'an tat$
'iCi baik, tanda Aital: $+$ 37,: =, nadi 1:,@*menit, RR :,@*menit. Pada pemerikaan fiik
t.rak didapatkan retraki ela#ela i'a dan retraki epi'atri$m. S$ara par$ didapatkan r.nki
baa+ +al$ pada ke d$a lapan' par$. Dari +ail pemerikaan fiik ini lebi+ men'ara+ kepada
br.nk.pne$m.nia. 4al ini e$ai den'an kriteria !"# 2an' di'$nakan di Ne'ara berkemban'
2ait$ nafa 5epat dan eak nafa 2an' ditandai adan2a retraki epi'atri$m.
27
Dari pemerikaan pen$n/an', dari f.t. t+.rak didapatkan kean br.nk.pne$m.nia. 1aka $nt$k
dia'n.i ker/an2a adala+ br.nk.pne$m.nia dan diberikan tatalakana br.nk.pne$m.nia. )etapi
mai+ diperl$kan pemerikaan lan/$tan lainn2a 2ait$ pemerikaan dara+ len'kap dan te
mant.$@ $nt$k men2in'karan dia'n.i 2an' lainn2a.
)atalakana 2an' diberikan 2an' pertama adala+ .ki'enai 6;
,
1"*menit7 karena ; $lit $nt$k
bernapan2a. "al$ 38JD !aen 1b eban2ak 3 55* k'&&* /am diberikan eba'ai 5airan r$matan
$nt$k membant$ men5$k$pi keb$t$+ann2a karena ; /$'a men'alami pen$r$nan naf$ makan
dan min$m. Para5etam.l diberikan eba'ai pen'.batan imt.matik 6antipiterik7. 3n/eki
ampiilin - @ ,00 m', ampiilin mer$pakan '.l.n'an peniilin 2an' berpektr$m l$a efektif
$nt$k k$man 'ram p.tif dan 'ram ne'atif. 3n/eki <entamiin 1 @ -0 m', 'entamiin
mer$pakan '.l.n'an amin.'lik.ida 2an' efektif ter+adap k$man#k$man 'ram ne'atif. 3n/eki
dekameta.n 3 @ 1,: m', dekameta.n ber'$na eba'ai antinflamai. Ambr.k.l : m',
ambr.k.l mer$pakan .bat m$k.litik. Salb$tam.l 0,: m', alb$tam.l mer$pakan a'.ni elektif
reept.r Q
,
2an' ber'$na $nt$k memb$at relakai dari .t.t p.l. br.nk$. Paien dip$lan'kan
karena $da+ tidak ada nafa 5epat ata$p$n eak nafa dan diberi .bat ir$p am.kiilin.
Am.kiilin mer$pakan pili+an 2an' $tama $nt$k pne$m.nia 2an' ra(at /alan.
Pada ka$ ini lebi+ di5$ri'ai br.nk.pne$m.nia 2an' diebabkan .le+ Air$ dikarenakan dari
+ail anamnei, pemerikaan fiik, dan lab.rat.ir$m lebi+ di5$ri'ai ke ara+ Air$ )etapi pada
ka$ tetap diberikan antibi.tik karena pada ka$ tidak didapatkan pen2ebab patin2a e+in''a
diberikan tatalakana $nt$k pen2ebab bakteri, edan'kan $nt$k tatalakana pada pen2ebab Air$
endiri +an2a dilak$kan tatalakan $p.rtif dan imt.matik.
28
Daftar P$taka
1. Staf Pen'a/ar 3lm$ !ee+atan Anak J!U3. Pne$m.nia dalam: &$k$ !$lia+ 3 3lm$
!ee+atan Anak: Per5etakan 3nf.medika: Jakarta, 19%::1,,% ? 31
,. Pediatri5 Pne$m.nia. Di$nd$+ dari: +ttp:**emedi5ine.med5ape.5.m*arti5le*997%,,#
.AerAie(Ra(,aab9b,b:aa. Diake 7 April ,01-.
3. Pan'rib.(. S, )r2adi A, 3nda+ 3S. Sit$ai Pne$m.nia &alita di 3nd.neia.&$letin
Jendela Epidemi.l.'i 8.l3. September ,010.
-. 0ida'd.. )atalakana 1aala+ Pen2akit Anak den'na &at$k*&at$k Dara+:=8 Sa'$n'
Set.: Jakarta, ,103: -,#3.
:. !"#. Pne$m.nia. Di$nd$+ dari: +ttp:**(((.(+..int*media5entre*fa5t+eet*f331*en*.
Diake tan''al : 1ei ,01-.
9. Se5ti5+ )=, Pr.ber =<.Pn$em.nia dalam: Nelson extboo4 of -ediatrics. Edii 1%:
!lie'man, &e+rman, Jen.n, Stant.n: Sa$nder EleAier: P+iladelp+ia.,007:179:#9.
7. R$dan 3, Pint. =&, &il.'laA S, 1$l+.llan, =ampbell 4.Epidemi.l.'2 and eti.l.'2 .f
5+ild+..d pne$m.nia.0.rld 4ealt+ ;r'aniCati.n.,00%N%9:-0%#-19
%. Said 1, Pne$m.nia dalam: &$k$ A/ar Repir.l.'i Anak. Edii 1: Ra+a/.e NN, dkk :
3DA3 : Jakarta, ,00%:3:,#1.
29
9. &radle2 J.S., &2in't.n =."., S+a+ S.S, AlAer.n &., =arter E.R., 4arri.n =., !aplan
S."., 1a5e S.E., 15=ra5ken Jr <.4., 1..re 1.R., St Peter S.D., St.5k(ell J.A., and
S(an.n J.). ,011. )+e 1ana'ement .f =.mm$nit2#A5G$ired Pne$m.nia in 3nfant
and =+ildren ;lder t+an 3 1.nt+ .f A'e : =lini5al Pra5ti5e <$ideline b2 t+e Pediatri5
3nfe5ti.$ Dieae S.5iet2 and t+e 3nfe5ti.$ Dieae S.5iet2 .f Ameri5a. =lin 3nfe5t
Di. :3 677: 917#930
30