Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA

RINGKASAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TINGKATAN 4, SESI 2010
MINGG TARIKH TAJUK HASIL NILAI
U PEMBELAJARAN TAMBAH
Tajuk:Masyarakat Malaysia
1 4.1.10 - 8.1.10 Alaf Baru i. 1.0/ 1.1/1(i) 1.Kemahiran
1.Karangan: Jenis dan Format ii.1.0:/1.4/1(ii) Berfikir
-Bentuk Pengalaman/ cerita iii. 10.0/ 2.Kecerdasan
2.Kata Nama Dan Ganti Nama 10.2/1(iv) Pelbagai
3.Konsep Sastera (umum) 3.Kontekstual
4.Teknik Pemahaman
Tajuk: Tradisi Kejiranan
2 11.1.10 - 1.Teknik rumusan –Pengenalan i. 1.0/1.1/1(v) 1.Kemahiran
15.1.10 dan isi tersurat ii. 7.0/7.1/1(ii,iv) Berfikir
2.Kata kerja dan peribahasa iii.7.0/7.2/(ii) 2. Kecerdasan
3.Pengenalan dan ciri cerpen iv.7.0/7.5/1(v) Pelbagai
-Cerpen Ibu dan Ceper v.10.0/10.2/1(iv) 3.Kontekstual
4.Pemahaman - “Tradisi Kejiranan”
Tajuk: Kegiatan Kejiranan
3 18.1.10 - 1.Karangan Jenis Fakta i. 1.0/1.3/2(ii) 1.Kemahiran Berfikir
22.1.10 -Membina pengenalan, kembang ii. 7.0/7.1/1(i,iv) 2.Belajar Cara
isi dan membina penutup. iii. 10.0/10.3/1(ii) Belajar
2.Kata adjektif dan Penguat iv. 3.Konstruktivisme
3.Pantun – Dua “Pantun Empat 12.0/12.3/1(i,ii)
Kerat” iv. 12.0/12.3/2(i)
4.Pemahaman pantun
Tajuk: Remaja dan Cabaran
4 25.1.10 - 1.Isi tersirat dan ulasan rumusan i. 1.0/1.3/2(ii) 1.Kemahiran
29.1.10 2.Kata sendi dan imbuhan “me-N” ii. 7.0/7.1/1(i) Berfikir
3.Prosa Klasik – “Pelayaran Yang iii. 7.0/7.4/2(i) 2.Kajian Masa
Penuh Peristiwa”. iv.7.0/7.5/1(v) Depan
4.Pemahaman: “Remaja dan v.10.0/10.3/1(iv)
cabaran”
Tajuk: Remaja dan Cabaran
5 1.2.10 - 5.2.10 1.Surat tidak rasmi i. 7.0/7.1/1(i,iv) 1.Kemahiran Berfikir
2.Kata hubung dan imbuhan “ber” ii. 10.0/10.3/1(ii) 2.Kajian Masa
3.Sajak: -“Harga Remaja” iii. Depan
4.Pemahaman Umum “Masalah 12.0/12.3/1(i,ii) 3.Kontekstual
disiplin remaja” iv.12.0/12.3/2(i)
Tajuk: Disiplin dan
6 8.2.10 - 12.2.10 Kokurikulum i. 1.0/1.3/2(ii) 1.Kemahiran
1.Rumusan -“Disiplin remaja – ii. 7.0/7.1/1(i) Berfikir
faktor dan langkah” iii. 7.0/7.4/2(i) 2.Kontekstual
2.Kata bilangan dan imbuhan iv. 7.0/7.5/1(v)
“peN” v.10.0/10.1/1(iii,i
3.Cerpen -“Memori Seorang Tua” v)
4.Pemahaman: Umum -
“Kepentingan kokurikulum”
Tajuk: Kad Elektronik
7 15.2.10 - 1.Surat Rasmi -Aduan i. 1.0/1.1/1(v) 1.Kemahiran
19.2.10 pencemaran” ii. 7.0/7.1/1(i) Berfikir
2.Kata pemeri, kata nafi, imbuhan iii. 7.0/7.2/1(ii) 2.Tek. Maklumat
“ter” iv. 7.0/7.5/1(v) dan Komunikasi
3.Puisi tradisional -“Merah Silu” v.10.0/10.3/1(ii,iv 3.Kontekstual
4.Pemahaman Umum -“Kad ) 4.Konstruktivisme
elektronik”
Tajuk:Tek.Maklumat/
8 22.2.10 - Telekomunikasi i. 7.0/7.1/1(i,iv) 1.Kemahiran
26.2.10 1.Rumusan: -Kepentingan ii. Berfikir
telekomunikasi 12.0/12.3/1(i,iii) 2.Kontekstual
2.Hukum DM dan penanda wacana iii. 12.0/12.3/3(i) 3.Tek. Maklumat
3.Sajak -“Di Perpustakaan” dan Komunikasi
4.Pemahaman Umum -Budaya IT

9 1.3.10 – 5.3.10 UJIAN 1

Tajuk:Tek.Maklumat/Telekomu
10 8.3.10 - 12.3.10 nikasi i. 1.0/1.1/1(ii) 1.Kemahiran
1.Karangan Pendapat -“Baik ii. 7.0/7.5/1(v) Berfikir
buruknya teknologi maklumat” iii. 2.Kajian Masa
2.Kata ganda dan kata majmuk 10.0/10.2/1(iv) Depan
3.Ciri, kepentingan dan format 3.Tek. Maklumat
menjawab soalan novel. dan Komunikasi
4.Pemahaman Umum -“Punca
sastera kurang diminati remaja”

15.3.10 – CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


19.3.10
Tajuk: Malaysia Alaf Baru
11 22.3.10 - 1.Rumusan – Kepentingan dan i. 1.0/1.2/1(ii) 1.Kemahiran
26.3.10 kekangan pelaburan asing ii. 7.0/7.4/1(iv) Berfikir
2.Frasa FN,FK,FA,FS dan iii. 2.Belajar Cara
peribahasa 10.0/10.1/1(iii) Belajar
3.Sinopsis novel – bab 1 hingga 5
4.Pemahaman umum – Malaysia
alaf baru
Tajuk: Kesan Teknologi
12 29.3.10 - 2.4.10 Maklumat i. 1.0/1.3/2(ii) 1.Kemahiran
1.Karangan wawancara - Internet ii. 8.0/8.8/3(i) Berfikir
2.Ayat FN+FN/FN+FA/FN+FK/FN+ iii. 2.Belajar Cara
FS 10.0/10.1/1(iii) Belajar
3. Sinopsis novel – bab 6 hingga 11
4.Pemahaman umum – Budaya
teknologi maklumat
Tajuk: Kualiti Udara
13 5.4.10 - 9.4.10 1.Karangan Berpandu – i. 1.0/1.1/2(i) 1.Kemahiran
Pemanasan global ii. 7.0/7.4/1(iv) Berfikir
2.Menukar ayat aktif kepada pasif iii. 10.0/10.4/2(i) 2.Konstruktivisme
3.Tema,persoalan,watak novel iv.
“Papa” 10.0/10.6/1(iv)
4.Pemahaman umum – Kualiti
udara
Tajuk:Pendidikan Alam Sekitar
14 12.4.10 - 1.Rumusan – Kepentingan i. 1.0/1.3/2(i) 1.Kemahiran
16.4.10 pendidikan alam sekitar ii. 7.0/7.5/1(iv) Berfikir
2.Menukar ayat pasif kepada ayat iii. 10.0/10.6/3(ii) 2.Konstruktivisme
aktif
3.Binaan dan Teknik Plot novel
Papa
4.Pemahaman umum – Pendidikan
alam sekitar
Tajuk: Pendidikan Alam Sekitar
15 19.4.10 - 1.Karangan Laporan- penyakit i. 2.0/2.1/1(i) 1.Kemahiran
23.4.10 berjangkit ii. 9.0/9.2/1(i) Berfikir
2.Menukar ayat ajuk kepada ayat iii. 10.0/10.6/1(v) 2.Kajian Masa
pindah iv. 12.0/12.1/1(i) Depan
3.Latar dan bahasa novel “Papa”
4.Pemahaman – Pencemaran alam
Tajuk: Sukan dan Rekreasi
16 26.4.10 - 1.Rumusan Kekangan kokurikulum i. 1.0/1.2/1(i) 1.Kemahiran Berfikir
30.4.10 dan langkah mengatasi ii. 7.0/7.4/1(iv) 2.Kecerdasan
2.Menukar ayat pindah kepada iii. 10.0/10.4/2(ii) Pelbagai
ajuk 3.Belajar Cara
3.Nilai, pengajaran dan soalan Belajar
novel
4.Pemahaman umum – sukan dan
rekreasi

Tajuk: Sukan dan Rekreasi


17 3.5.10 - 7.5.10 1.Karangan ceramah – langkah i. 1.0/1.1/1(i) 1.Kemahiran
meningkatkan sukan ii. 7.0/7.1/1(3) Berfikir
2.Menyambung ayat tunggal dan iii. 12.0/12.1/2(i) 2.Kontekstual
tajuk peribahasa
3.Ulasan cerpen “Israk”
4.Pemahaman umum – Masalah
sukan
Tajuk: Wawasan Generasi Kita
18 10.5.10 - 1.Rumusan – Wawasan 2020 i. 1.0/1.3/1(ii) 1. Kemahiran
14.5.10 2.Memisahkan ayat majmuk ii. 7.0/7.1/2(i) Berfikir
3.Syair – “Syair Definisi Orang iii. 10.0/10.3/1(ii) 2.Kajian Masa
Berakal” iv. 10.0/10.5/3(i) Depan
4.Pemahaman puisi tradisional 3.Kontekstual

19 17.5.10 - PEPERIKSA PERTENGAHAN TAHUN 2010


21.5.10

20 24.5.10 - PEPERIKSA PERTENGAHAN TAHUN 2010


28.5.10

21 31.5.10 - 4.6.10 PEPERIKSA PERTENGAHAN TAHUN 2010

7.6.10 – 20.6.10 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2010

Tajuk: Petriotisme Generasi


22 21.6.10 - Kita i. 1.0/1.4/2(i) 1.Kemahiran
25.6.10 1.Karangan Ucapan – Perasmian ii. 7.0/7.2/1(ii) Berfikir
Minggu Patriotik iii. 7.0/7.5/1(iv) 2.Kajian Masa
2.Kesalahan imbuhan dan ejaan iv.10.0/10.1/1(ii) Depan
3.Prosa Tradisi – “Hikayat Indera v.10.0/10.3/3(ii) 3.Tek.Maklumat
Nata” vi.10.0/10.6/1(v) dan Komunikasi
4.Pemahaman Prosa Tradisional

Tajuk: Remaja dan Kesihatan


23 28.6.10 - 2.7.10 1.Rumusan – Gaya hidup sihat i. 1.0/1.3/2(i) 1.Kemahiran
2.Kesalahan istilah dan tatabahasa ii. 7.0/7.1/1(i) Berfikir
3.Ulasan cerpen – “Pemain Catur” iii. 7.0/7.4/2(i) 2.Belajar Cara
4.Pemahaman cerpen iv.10.0/10.3/3(ii) Belajar
3.Kajian Masa
Depan
4.Kontuktivisme
5.Kontekstual
Tajuk: Cita-cita dan Kerjaya
24 5.7.10 - 9.7.10 1.Rumusan – Peranan kaunseling i. 2.0/2.3/1(ii) 1.Kemahiran
sekolah ii. 7.0/7.3/1(v) Berfikir
2.Mengesan kesalahan ayat iii. 8.0/8.1/1(i) 2.Tek. Maklumat
3.Prosa Klasik – “Hikayat Khoja iv. dan Komunikas
Maimun” 10.0/10.4/1(iv) 3.Belajar Cara
4.Pemahaman umum – Cita-cita Belajar
dan kerjaya 4.Konstruktivisme
Tajuk: Cita-cita dan Kerjaya
25 12.7.10 - 1.Karangan pidato – Kerja sendiri i. 5.0/5.2/2(i) 1.Belajar Cara
16.7.10 lebih baik daripada makan gaji ii. 9.0/9.2/3(i) Belajar
2.Frasa inversi iii. 11.0/11.2/2(ii) 2.Tek. Maklumat
3.Ulasasn sajak – “Mengintai iv. 12.0/12.6/1(v) dan Komunikasi
Ruang Insaf” 3.Kontekstual
4.Pemahaman sajak 4.Kecerdasan
Pelbagai
Tajuk: Warisan – Seni Bangsa
26 19.7.10 - 1.Rumusan – Pemuliharaan i.1.0/1.3/2(ii) 1.Kajian Masa
23.7.10 bangunan bersejarah ii. 7.0/7.3/1(v) Depan
2.Mengesan kesalahan ayat iii. 9.0/9.3/1(i) 2.Belajar Cara
3.Drama –“Gelanggang Tuk Wali” iv. Belajar
4.Pemahaman Umum – Warisan 10.0/10.4/1(iv) 3.Kontekstual
seni

27 26.7.10 - UJIAN 2
30.7.10

28 2.8.10 - 6.8.10 UJIAN 2

Tajuk: Warisan – Kebudayaan


29 9.8.10 - 13.8.10 Bangsa i. 2.0/2.2/1(ii) 1.Kemahiran
1.Karangan perbincangan – ii. 8.0/8.7/1(v) Berfikir
langkah pupuk minati budaya iii. 9.0/9.4/1(iv) 2.Tek. Maklumat
bangsa iv. 10.0/10.6/3(ii) dan Komunikasi
2.Tukar ayat ajuk kepada pindah v.12.0/12.3/1(ii) 3.Kajian Masa
3.Ulasan Drama - “Forum Remaja” Depan
4.Pemahaman drama
Tajuk: Pemuliharaan Warisan
30 16.8.10 - Sejarah i. 2.0/2.1/1(iii) 1.Kemahiran
20.8.10 1.Rumusan – Peranan belia ii. 7.0/7.5/1(v) Berfikir
2.Analisis ayat dan peribahasa iii. 2.Belajar Cara
3.Ulasan Drama – “Cempaka 10.0/10.4/1(iii) Belajar
Berdarah” iv. 10.0/10.6/1(v) 3.Kajian Masa
4.Pemahaman umum – Permainan Depan
tradisional
Tajuk: Industri Pelancongan
31 23.8.10 - 3.9.10 1.Karangan – Langkah majukan i. 3.0/3.2/2(ii) 1.Kemahiran
pelancongan ii. 7.0/7.4/1(v) Berfikir
2.Analisis ayat dan peribahasa iii. 2.Belajar Cara
3.Cerpen – “Mellisa” 10.0/10.4/1(iii) Belajar
4.Pemahaman umum – Industri iv. 10.0/10.6/1(v) 3.Tek. Maklumat
pelancongan dan Komunikasi
Tajuk: Industri Pelancongan
32 30.8.10 - 3.9.10 1.Karangan berpandu – Gambar i. 5.0/5.1/1(i) 1.Kontekstual
kesan pelancongan ii. 7.0/7.3/1(iii) 2.Tek. Maklumat
2.Membetulkan kesalahan ayat iii. dan Komunikasi
3.Puisi tradisi – “Syair Siti Sianah” 10.0/10.4/1(iv)
4.Pemahaman puisi tradisional iv. 11.0/11.2/2(ii)

6.8.10 – 10.9.10 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI HARI RAYA


DAN
Tajuk: Perpaduan
33 13.9.10 - 1.Rumusan – Perpaduan kaum i. 3.0/3.2/1(iii) 1.Kemahiran
17.9.10 2.Binaan ayat dan peribahasa ii. 7.0/7.4/1(v) Berfikir
3.Puisi Tradisional – “Gurindan 12 iii. 10.0/10.6/1(v) 2.Kajian Masa
Fasal Keenam” dan “Seloka Emak iv. Depan
Si Randang” 11.0/11.3/1(iii) 3.Kecerdasan
4.Pemahaman umum – Pelbagai
Kepentingan pelancongan
Tajuk: Pendidikan
34 20.9.10 - 1.Karangan berpandu – gambar i. 2.0/2.1/1(iii) 1.Kemahiran
24.9.10 gotong-royong ii. 7.0/7.5/1(v) Berfikir
2.Membetulkan kesalahan ayat iii. 10.0/10.5/1(ii) 2.Kajian Masa
3.Ulasan sajak – “Mahsuri” iv. 12.0/12.1/2(ii) Depan
4.Pemahaman sajak 3.Belajar Cara
Belajar
Tajuk: Perndidikan
35 27.9.10 - 1.Karangan berpandu – i. 2.0/2.5/1(iii) 1.Kemahiran
1.10.10 kepentingan PLBD ii. 8.0/8.5/1(iii) Berfikir
2.Membetulkan kesalahan ayat iii. 10.0/10.6/2(i) 2.Tek. Maklumat
3.Sajak – “Adat Sezaman” iv. 12.0/12.4/1(ii) dan Komunikasi
4.Pemahaman Sajak 3.Kajian Masa
Depan
4.Belajar Cara
Belajar
Tajuk: Kepenggunaan
36 4.10.10 - 1.Rumusan – Peranan Persatuan i. 3.0/3.2/2(ii) 1.Kemahiran
8.10.10 Pengguna ii. 7.0/7.4/1(i) Berfikir
2.Ayat tunggal dan ayat majmuk iii. 10.0/10.6/1(v) 2.Belajar Cara
3.Ulasan cerpen – “Biarkan Belajar
Samudera” 3.Kajian Masa
4.Pemahaman umum – Depan
kepenggunaan
Tajuk: Sastera dan Tanah Air
37 11.10.10 - 1.Karangan pendapat – Faedah i. 1.0/1.3/1(ii) 1.Kemahiran
15.10.10 pelajari sastera ii. 7.0/7.1/2(i) Berfikir
2.Rumusan – Ayat aktif dan ayat iii. 10.0/10.5/1(ii) 2.Belajar Cara
pasif iv. 11.0/11.2/2(ii) Belajar
3.Prosa tradisi – “Tiba Waktunya” 3.Kajian Masa
4.Pemahaman prosa tradisional Depan
4.Kontekstual

38 18.10.10 PEPERIKASAAN AKHIR TAHUN 2010


-22.10.10
39 25.10.10 - PEPERIKASAAN AKHIR TAHUN 2010
29.10.10

40 1.11.10 - PEPERIKASAAN AKHIR TAHUN 2010


5.11.10
Tajuk: Sastera dan Tanah Air
41 8.11.10 - 1.Karangan Peribahasa i. 1.0/1.3/1(ii) 1.Kemahiran Berfikir
12.11.10 2.Latihan membina pelbagai ayat ii. 7.0/7.1/2(i) 2.Belajar Cara
3.Fungsi “klimaks” dalam novel iii. 10.0/10.5/1(ii) Belajar
4.Perbincangan isu semasa iv. 11.0/11.2/2(ii) 3.Kajian Masa
Depan
4.Kontekstual
Tajuk: Ulang Kaji Pelajaran
42 15.11.10 - 1.Frasa gramatis dalam karangan i. 1.0/1.3/1(ii) 1.Kemahiran Berfikir
19.11.10 2.Latihan membina ayat ii. 7.0/7.1/2(i) 2.Belajar Cara
3.Kritikan sosial dalam novel iii. 10.0/10.5/1(ii) Belajar
4.Perbincangan isu semasa iv. 11.0/11.2/2(ii) 3.Kajian Masa
Depan
4.Kontekstual

43 20.11.10 - CUTI AKHIR TAHUN 2010


3.1.11

Disediakan oleh
Panitia Bahasa Melayu
SMK Seri Mutiara, Kuala Lumpur
Sesi 2010