PELAJARAN TAHUNAN 2010 BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 SMK SERI MUTIARA, KUALA LUMPUR

MINGGU 1 TEMA/TAJUK MASYARAKAT MALAYSIA ALAF BARU i. Penulisan Karangan Jenis Format Bentuk Membina Karangan Bentuk Cerita pengalaman ii. Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata iii. KOMSAS Konsep Sastera iv. Pemahaman Teknik pemahaman atau HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1 i. Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi dan perkembangan diri yang terbaru. HPK 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. ESTETIK HPU SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Morfologi -Golongan Kata - Kata Nama - Kata Ganti nama -Mengesan kesalahan kata nama dan kata ganti nama ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kemasyarakatan Sastera NILAI Bertanggungjawab Perpaduan Kasih sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Kontekstual CATATAN Buku teks (m.s 10) Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas - Menukar Teks

-

10.0

Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

1

2

MINGGU 2

TEMA/TAJUK TRADISI KEJIRANAN DALAM MASYARAKAT i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa Kata KOMSAS Pengenalan Ciri-ciri Cerpen “Ibu dan Ceper” Pemahaman Cerpen Rumusan Teknik merumuskan rencana Membina pengenalan rumusan Mencari dan membina isi tersurat Merumuskan petikan pendek

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 1 v. Berbicara dengan seseorang untuk mengambil hati, menyatakan rasa puas hati, kesal atau rasa kurang senang tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, gaya pengucapan dan bahasa badan yang sesuai. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting serta isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. HPK 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata berdasarkan konteks. HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Morfologi a. Golongan Kata - Kata Kerja - Mengesan kesalahan kata kerja transitif dan tak transitif. ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kemasyarakatan Sastera NILAI Semangat Kejiranan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Kontekstual

CATATAN Buku teks (m.s 10) Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas - Menukar Teks

iv. -

3

Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU 3

TEMA/TAJUK KEGIATAN KEJIRANAN i. ii. iii. Penulisan Karangan Karangan Fakta Membina Pendahuluan Mengembangkan Isi Karangan Membina Penutup Karangan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Pengenalan Pantun Ciri-ciri Pantun Pantun Empat Kerat Pemahaman Pantun Pemahaman - Pemahaman pantun

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar dibaca dan ditonton. HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. . Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapat fakta yang diperlukan

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Morfologi - Golongan Kata - Kata Adjektif - Kata Penguat - Mengesan kesalahan kata adjektif dan kata pemeri ii. Sistem Ejaan - Imbuhan di/ ke iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa i.

PENGISIAN URIKULUM ii. iii. ILMU Kemasyarakatan Sastera NILAI Semangat kejiranan Kerjasama Perpaduan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Konstruktivisme

CATATAN Buku teks (m.s 18) Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

iv.

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. ESTETIK

4

HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan yang utuh. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

iii.

Aras 2 i. Membina ayat topik, ayat huraian, dan ayat contoh secara eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

MINGGU 4

TEMA/TAJUK REMAJA DAN CABARAN i. ii. Rumusan Membina Isi Tersirat Menulis Ulasan Rumusan Latihan Menghasilkan Rumusan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Morfologi a. Golongan Kata - Kata Sendi b. Mengesan Kesalahan Kata Sendi ii. Sistem Ejaan

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kemasyarakatan Sastera NILAI Bertanggungjawab Kasih sayang Patuh Beriman KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

CATATAN Buku Panduan Guru (m.s 70) Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi

5

iii. -

KOMSAS Pengenalan Prosa Tradisional Prosa Tradisional – “Pelayaran Yang Penuh Peristiwa Pemahaman Pemahaman Umum

dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan HPU 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasa untuk menghubungkaitkan idea. HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

- Imbuhan meNiii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata

-

Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan

iv. -

-

v. 10 Peribahasa -

Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

MINGGU 5

TEMA/TAJUK REMAJA DAN CABARAN MAKLUMAT

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa

PENGISIAN KURIKULUM i. ILMU

CATATAN Bahan Edaran

6

i. -

Penulisan Karangan Membina Surat Tidak Rasmi Format Surat Tidak Rasmi Mengembangkan Isi Surat Membina Penutup dan Pengesahan Surat Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Pengenalan Sajak Ciri-ciri Sajak “Harga remaja” Pemahaman Sajak Pemahaman Pemahaman Umun

HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. . Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapat fakta yang diperlukan

Morfologi a. Golongan Kata - Kata Hubung b. Mengesan Kesalahan Kata Hubung ii. Sistem Ejaan - Imbuhan beriii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

ii. iii. -

Kekeluargaan Sastera NILAI Bertanggungjawab Kasih saying Berani Ikhlas dan jujur KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Kontekstual

ii. iii. -

iv. -

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan yang utuh. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas - Rujukan Perpustakaan - Projek Kompilasi - Mengedit

iii.

Aras 2 i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

7

MINGGU 6

TEMA/TAJUK DISIPLIN REMAJA DAN KOKURIKULUM i. Rumusan Rencana Membina Pengenalan, Isi Tersurat, Tersirat dan Penutup Menulis Rumusan Lengkap Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “Memori Seorang Tua” Pemahaman Cerpen Pemahaman Umum

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea. HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Morfologi a. Golongan Kata - Kata Bilangan b. Mengesan Kesalahan Kata Bilangan ii. Sistem Ejaan - Imbuhan peNiii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kemasyarakatan Pendidikan Sastera NILAI Kerjasama Persahabatan Kasih sayang KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kontekstual

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

ii. iii.

iv.

8

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 iii. Menulis Sinopsis iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU 7

TEMA/TAJUK KAD ELEKTRONIK i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Prosa Tradisional “Merah Silu” Pemahaman Prosa Tradisional Penulisan Karangan Membina Surat Rasmi Membincang format Menulis surat Rasmi

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata,sebutan dan intonasi,serta nada yang sesuai. Aras 1 v. Berbicara dengan sesorang untuk mengambil hati, menyatakan rasa puas hati, kesal atau rasa kurang senang tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, gaya pengucapan dan bahasa badan yang sesuai.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Morfologi a. b. Kata Tanya, Kata Pemeri dan Kata Nafi. Mengesan Kesalahan Kata Tanya, Kata Pemeri dan Kata Nafi

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Teknologi Maklumat Sastera NILAI Berani Gigih Kesetiaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kontekstual Konstruktivisme

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

iv. -

ii. Sistem Ejaan - Imbuhan teriii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1

9

i.

Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan.

HPK 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata berdasarkan konteks. HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mandapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU 8

TEMA/TAJUK BUDAYA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN TELEKOMUNIKASI i. ii. Rumusan Latihan Rumusan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata

HASIL PEMBELAJARAN MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. b. c. Hukum DM Penanda Wacana Mengesan Kesalahan Hukum DM

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Teknologi Maklumat Sastera NILAI Keimanan Insaf Berani KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi

10

iii.

KOMSAS Sajak “Di Perpustakaan” Pemahaman Sajak Pemahaman Umum

iv.

Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapat fakta yang diperlukan

dan Penanda Wacana ii. Sistem Ejaan - Imbuhan pinjaman seperti pra, maha dan lain-lain iii. Sebutan dan Intonasi

-

Kemahiran Berfikir Kontekstual Teknologi Maklumat dan Komunikasi

-

ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK

12.3 Membina ayat

topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

Aras 1 i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya dan puisi. iii. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

iv. Kosa Kata - Pinjaman kosa kata asing v. 10 Peribahasa

Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

Aras 2 i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

MINGGU 9

1 MAC 2010 – 5 MAC 2010

UJIAN 1

MINGGU 10

TEMA/TAJUK BUDAYA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN TELEKOMUNIKASI i. Penulisan Karangan Bentuk Pendapat Tajuk Cadangan – Baik Buruknya Teknologi Maklumat

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, serta nada yang sesuai.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Morfologi a. b. c. Kata Pemajmukan Kata Ganda Mengesan Kesalahan Kata Ganda dan Kata

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Bersungguh-sungguh Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi

-

11

ii. iii. iv.

Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Pengenalan Novel Ciri-ciri Kepentingan Biodata Pengarang Pemahaman Novel Pemahaman Umum

Pemajmukan Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK ii. Sistem Ejaan - penggunaan “gg” dan “kk” iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata - Pinjaman kosa Kata Asing v. 10 Peribahasa

-

Kajian Masa Depan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

-

7.5 Memahami dan meneliti
daripada sesuatu bahan

maksud tersurat dan tersirat

Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

MINGGU 11

TEMA/TAJUK MALAYSIA ALAF BARU i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Jenis Frasa - Frasa Nama, Frasa Kerja, Frasa Adjektif dan Frasa Sendi

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Berani Sabar KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen

12

-

Novel “Papa” Sinopsis (Bab 1-5) Pemahaman Novel

Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 iii. Menulis sinopsis.

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata

-

Kemahiran Berfikir Kontekstual

iv. Rumusan Latihan Merumus Lengkap Tajuk Cadangan – Kepentingan Pelaburan Asing dan Kekangannya.

-

v. 10 Peribahasa -

Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

MINGGU 12

TEMA/TAJUK BUDAYA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN TELEKOMUNIKASI i. Penulisan Karangan Bentuk Wawancara Menerangkan Format Mengembang Soalan dan Jawapan Menulis Karangan Tajuk Cadangan –

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Binaan Ayat b. Ayat FN + FN c. Ayat FN + FK d. Ayat FN + FA e. Ayat FN + FS ii. Sistem Ejaan

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kemasyarakatan Sastera NILAI Patriotisme Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi

13

Baik Buruknya Internet ii. iii. Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel “Papa” Sinopsis (6-11) Pemahaman Novel Pemahaman Umum

ii.

Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya.

iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

Belajar Cara Belajar

MAKLUMAT HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu HPK 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 i. Menyimpulkan maklumat dengan mengemukakan fakta, bukti, dan dengan alasan yang wajar. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 iii. Menulis sinopsis.

iv.

Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas - Whodunnit - Komentar - Melukis - Bina Garis Plot - Pemetaan - Menukar Teks - Rujukan Perpustakaan - Projek Kompilasi - Mengedit

-

MINGGU 13

TEMA/TAJUK KUALITI UDARA i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, serta nada

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Ayat Aktif b. Ayat Pasif c. Menukarkan Ayat Aktif Kepada Ayat Pasif

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Alam Sekitar Sastera NILAI Prihatin Bertanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen

14

-

Novel “Papa” Tema dan Persoalan Watak dan Perwatakan

yang sesuai. Aras 2 i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 2 i. Membanding beza watak dan perwatakan serta latar dalam karya yang sama atau karya yang berlainan. HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

-

Kemahiran Berfikir Konstruktivisme

iv. Rumusan Menulis Rumusan Tajuk Cadangan – Pemanasan Global: Punca dan langkah mengatasi.

-

Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

MINGGU 14

TEMA/TAJUK PENDIDIKAN ALAM SEKITAR i. Rumusan Rumusan Lengkap Tajuk Cadangan – Kepentingan

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Ayat Aktif b. Ayat Pasif c. Menukar Ayat

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. ILMU Alam Sekitar Sastera NILAI Prihatin Bertanggungjawab

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat

-

15

Pendidikan Alam Sekitar dan Kekangannya. ii. iii. Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel Papa Binaan Plot Teknik Plot Pemahaman Umum

tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 vi. Mengenal pasti pernyataan fakta dan penaksiran dalam teks. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 3 ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya.

Pasif Menjadi Ayat Aktif ii. Sistem Ejaan Sistem Ejaan Pinjaman Bahasa Inggeris iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

iii. -

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Konstruktivisme

-

iv.

refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

MINGGU 15

TEMA/TAJUK PENDIDIKAN ALAM SEKITAR i. Penulisan Karangan Laporan Tajuk Cadangan – Laporan Penyakit

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. HPK 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Ayat Cakap Ajuk

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. ILMU Alam Sekitar Sastera NILAI Prihatin Bertanggungjawab

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil Mencatat

16

Berjangkit ii. iii. Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel “Papa” Latar Bahasa Pemahaman Umum

pendapat dalam perbincangan. Aras 1 i. Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas. MAKLUMAT HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

b. c.

Ayat Cakap Pindah Menukarkan Ayat Cakap Ajuk Kepada Ayat Cakap Pindah

iii. -

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan

-

iv.

ii. Sistem Ejaan

HPK iii. Sebutan dan 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan Intonasi yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 iv. Kosa Kata i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah, dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk v. 10 Peribahasa menyampaikan maklumat. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan dalam karya. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. HPK 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi.

refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

MINGGU 16

TEMA/TAJUK SUKAN DAN REKREASI i. ii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK:

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Ayat Cakap Ajuk dan Ayat

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. ILMU Kesihatan Sastera NILAI Bertanggungjawab

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil

17

iii.

Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Novel “Papa” Nilai Pengajaran Contoh Soalan Novel “Papa”

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 i. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 2 ii. Mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang digunakan oleh penulis.

b.

-

Cakap Pindah. Menukarkan Ayat Cakap Pindah Kepada Ayat Cakap Ajuk.

iii. -

Rajin KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar

-

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

iv. Rumusan Rumusan Lengkap Tajuk Cadangan – Kekangan Kokurikulum dan Langkah Mengatasi

Mencatat refleksi kendiri Perbahasan Ala Parlimen Simulasi Lakonan Sumbangsaran Wawancara Menonton Mendengar Rakaman Melagukan Puisi Meramal Melengkapkan Borang LPG Main Peranan Menulis Iklan Permainan Bahasa Membina Soalan Bacaan Senyap Bacaan Pantas

MINGGU 17

TEMA/TAJUK SUKAN DAN REKREASI i. Penulisan Karangan Ceramah Tajuk Cadangan – Masalah Sukan dan Langkah Memajukan

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri,

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Ayat Tunggal Dan Ayat Majmuk

PENGISIAN KURIKULUM i. ILMU - Sains dan Teknologi - Sastera NILAI -Bertanggungjawab - Rajin

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: - Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil - Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala

ii.

18

ii. iii.

Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “ Israk” Pemahaman Cerpen

keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 1 i. Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi dan perkembangan diri yang terbaru. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapat penjelasan lanjut. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 2 i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

b.

Menyambung Ayat Tunggal Menjadi Ayat Majmuk

iii.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kemahiran Berfikir -Kontekstual

iv.

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata - Perkataan berlainan imbuhan v. 10 Peribahasa

Parlimen - Simulasi - Lakonan - Sumbangsaran - Wawancara - Menonton - Mendengar Rakaman - Melagukan Puisi - Meramal - Melengkapkan Borang LPG - Main Peranan - Menulis Iklan - Permainan Bahasa - Membina Soalan - Bacaan Senyap - Bacaan Pantas

MINGGU 18

TEMA/TAJUK WAWASAN GENERASI KITA i. Rumusan Merumus petikan isi Wawasan 2020

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Ayat Tunggal Dan Ayat Majmuk

PENGISIAN KURIKULUM i. ILMU v. Pendidikan vi. Sastera ii. NILAI vii. Bertanggungjawab viii. Bekerjasama

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: - Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil - Mencatat refleksi kendiri

19

ii. iii.

Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Puisi Tradisional “Syair Definisi orang Berfikir” Pemahaman Prosa Tradisional

tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan dan isi penting tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkan idea. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. Aras 3 i. Menganalisis penggunaan gaya bahasa yang lebih mencabar.

b.

Memisahkan Ayat Majmuk Menjadi Ayat Tunggal

iii.

iv. -

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata - Perkataan hampir sama bunyi v. 10 Peribahasa

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH ix. Kemahiran Berfikir x. Kajian Masa Depan Kontekstual

- Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi - Lakonan - Sumbangsaran - Wawancara - Menonton - Mendengar Rakaman - Melagukan Puisi - Meramal - Melengkapkan Borang LPG - Main Peranan - Menulis Iklan - Permainan Bahasa - Membina Soalan - Bacaan Senyap - Bacaan Pantas

MINGGU 19 20

TARIKH 17. 5. 2010 – 21. 5. 2010 24. 5. 2010 – 28. 5. 2010 PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN

AKTIVITI PERTENGAHAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 2010 2010

20

21

31. 5. 2010 – 4. 6. 2010

PEPERIKSAAN

PERTENGAHAN

TAHUN

2010

MINGGU 22

TEMA/TAJUK PATRIOTISME DAN GENERASI MODEN i. Penulisan Karangan Bentuk Ucapan Bincang Format Tajuk Cadangan – Ucapan Minggu Patriotisme Sekolah Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Prosa Tradisional “Hikayat Indera Nata” Pemahaman Prosa Tradisional

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata berdasarkan konteks. HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Mengesan dan Membetulkan kesalahan Kesalahan imbuhan dan ejaan ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi Perkataan banyak maksud iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Bersungguh-sungguh Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil - Mencatat refleksi kendiri -Perbahasan Ala Parlimen -Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi - Meramal - Melengkapkan borang LPG -Main Peranan - Menulis Iklan - Permainan Bahasa - Membina Soalan - Bacaan Senyap - Bacaan Pantas

ii. iii.

iv. -

21

Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. HPK 10.3 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 3 ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya. HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU 23

TEMA/TAJUK REMAJA DAN KESIHATAN i. Rumusan Petikan Tajuk Cadangan – Langkah Membentuk Gaya Hidup Sihat Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “Pemain Catur” Pemahaman Cerpen

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Mengesan dan Membetulkan Kesalahan Istilah dan Tatabahasa ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata Perkataan Berganda v. 10 Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kesihatan Perubatan Sastera NILAI Kesyukuran Menghargai Bertanggungjawab Rasional KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kontuktivisme Kontekstual

CATATAN Buku Teks Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri -Perbahasan Ala Parlimen -Simulasi - Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton - Mendengar Rakaman - Melagukan Puisi - Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan - Menulis Iklan - Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

ii. iii.

iv.

22

Aras 1 i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.

MINGGU 24

TEMA/TAJUK CITA-CITA DAN KERJAYA i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Prosa Tradisional “Hikayat Khoja Maimun” Pemahaman Prosa Tradisional Rumusan Tajuk Cadangan – Peranan Kaunseling di Sekolah kekangannya

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 2.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton HPK 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu HPK 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 i. Meneliti kesesuaian dan kemunasabahan maklumat sama ada teks atau grafik dengan tugasan. ESTETIK

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Morfologi a. Mengesan Kesalahan Tatabahasa dalam Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata Kata dan frasa hampir sama Contoh : v. 10 Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kaunseling Sastera NILAI Kerajinan Rasional Keadilan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Teknologi Maklumat dan Komunikasi Belajar Cara Belajar Konstruktivisme

CATATAN Buku Teks (m.s 211 & 212) Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

iv.

-

23

HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU 25

TEMA/TAJUK CITA-CITA DAN KERJAYA i. Penulisan Karangan Bentuk Pidato Tajuk Cadangan – Bekerja Sendiri Lebih Baik Daripada Makan Gaji Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Sajak “Mengintai Ruang Insaf” Pemahaman Sajak

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan sesuatu HPK 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. Aras 2 i. Menyusun dan mengemukakan hujah dan alasan yang kukuh untuk mempengaruhi seseorang. MAKLUMAT HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu HPK 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 3 i. Mengemukakan hujah dan alasan yang kukuh daripada dapatan kajian yang diperakukan dan gaya yang berkesan.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis Frasa inverse Contoh: Telur ayam / Ayam telur ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa - Memberi peribahasa daripada situasi dalam ayat.

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Kaunseling Kemahiran Hidup Sastera NILAI Hemah Tinggi Keyakinan Tanggungjawab KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kontekstual Kecerdasan Pelbagai

CATATAN Buku Teks (m.s 220 & 222) Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

ii. iii.

iv. -

ESTETIK HPU 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam

24

penulisan kreatif. Aras 2 ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. HPK 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 v. Menyemak dan membuat pengeditan yang mudah.

MINGGU 26

TEMA/TAJUK WARISAN BANGSA – SENI BANGSA i. Rumusan Tajuk Cadangan – Faedah Pemuliharaan Bangunan Bersejarah Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Pengenalan Drama Ciri-ciri Tajuk “Gelanggang Tuk Wali” Pemahaman Umum Warisan seni bangsa

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton HPK 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. MAKLUMAT HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Morfologi Mengesan dan Membetulkan Kesalahan Tatabahasa Dalam Ayat

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Sejarah Sosiologi Sastera NILAI Rasional Menghargai Semangat Masyarakat KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar Kontekstual

CATATAN Buku Teks (m.s 232 & 234) Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

ii. iii. -

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa - Memberi peribahasa berdasarkan cerita dalam perenggan

iv. -

25

HPK 9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. Aras 1 i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU 27 28

TARIKH 26. 7. 2010 – 30. 7. 2010 2. 8. 2010 – 6. 8. 2010

AKTIVITI UJIAN 2 UJIAN 2

MINGGU 29

TEMA/TAJUK WARISAN BANGSA (KEBUDAYAAN) i. Penulisan Karangan Bentuk Perbincangan Tajuk Cadangan –

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan HPK

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Cakap Pindah Cakap Ajuk

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. ILMU Sejarah Sastera NILAI Rasional

CATATAN Buku Teks (m.s 240 & 244) Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil

26

Sekolah Tempat Memupuk Kebudayaan Bangsa ii. KOMSAS Drama “Forum Remaja” Pemahaman Drama Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata

2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. ii. Sistem Ejaan Aras 1 ii. Menjelaskan idea secara deduktif. MAKLUMAT HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu HPK 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh. Aras 1 v. Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan mengemukakan rasionalnya. HPU 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu HPK 9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat untuk sesuatu pembentangan. Aras 1 iv. Mengemukakan format penyampaian lisan dalam bentuk perbahasan, forum, laporan dan ulasan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 3 ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya. iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa - Memberi peribahasa berdasarkan cerita dalam perenggan

iii. -

Keberanian Kesederhanaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kajian Masa Depan

iv. -

-Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.3 Membina ayat topic dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1

27

ii.

Mengemukakan isi mengikuti keutamaan dengan menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan yang utuh.

MINGGU 30

TEMA/TAJUK PEMULIHARAAN WARISAN SEJARAH i. Rumusan Tajuk Cadangan – Peranan Belia Dalam pembangunan Negara Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Drama “Drama Cempaka Berdarah” Pemahaman Petikan – “Permainan Tradisional”

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan HPK 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan respons yang sesuai. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 iii. Menulis sinopsis. HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Analisis Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. Peribahasa - Membina ayat daripada peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Sejarah Sastera NILAI Patriotisme Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

ii. iii.

iv. -

28

v.

Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU 31

TEMA/TAJUK INDUSTRI PELANCONGAN i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “Mellisa” Pemahaman Cerpen Penulisan Karangan Bentuk Perbincangan Faktor dan Langkah Memajukan Industri Pelancongan

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Geografi Ekonomi Sastera NILAI Cinta Akan Sekitar Kesyukuran Alam

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

iv. -

INTERPERSONAL i. Tatabahasa HPU 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan Sintaksis dan kata sepakat a. Menganalisis HPK Ayat 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata ii. Sistem Ejaan sepakat. iii. Sebutan dan Aras 2 Intonasi ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan alasan yang wajar. iv. Kosa Kata MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera v. 10 Peribahasa

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi

HPK 10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 iii. Menulis sinopsis. HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan

29

perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU 32

TEMA/TAJUK INDUSTRI PELANCONGAN i. ii. iii. Penulisan Karangan Karangan Berpandu Tajuk Cadangan – Kesan Pelancongan Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Puisi Tradisional Tajuk – “Syair Siti Sianah” Pemahaman Puisi Tradisional

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan sesuatu HPK 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu. Aras 1 i. Mengutarakan pandangan untuk mempengaruhi orang lain. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan tinggi untuk mendapat penjelasan lanjut. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan dalam karya. HPK

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Membetulkan Kata dan Istilah ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Ekonomi Sastera NILAI Bertanggungjawab Bekerjasama KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kontekstual Teknologi Maklumat dan Komunikasi

CATATAN Buku Teks ms. 251 Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

-

30

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi dengan menggunakan perkataan sendiri. 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsure bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 2 ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

MINGGU 33

TEMA/TAJUK PERPADUAN i. ii. iii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Puisi Tradisional Tajuk – ”Gurindam 12 Fasal Keenam” dan ”Seloka Emak Si Randang” Rumusan Tajuk Cadangan – Langkah dan Cabaran Mengekalkan Perpaduan Kaum

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM i. ILMU v. Sejarah vi. Sastera ii. vii. viii. ix. iii. NILAI Perpaduan Keadilan Semangat Kemasyarakatan

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

-

INTERPERSONAL i. Tatabahasa HPU 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan Sintaksis dan kata sepakat a. Binaan Ayat HPK 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ii. Sistem Ejaan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. iii. Sebutan dan Intonasi Aras 1 iii. Menerima atau menolak pandangan dengan iv. Kosa Kata mengemukakan hujah dan alasan supaya tidak menyinggung perasaan yang dapat diterima oleh v. 10 Peribahasa pihak lain. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk merumuskan petikan.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH x. Kemahiran Berfikir xi. Kajian Masa Depan xii. Kecerdasan Pelbagai

iv. -

31

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya. ESTETIK HPU 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 iii. Mengkategorikan diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat dalam karya bukan sastera.

MINGGU 34

TEMA/TAJUK PENDIDIKAN i. Penulisan Karangan Karangan Berpandu Tajuk Cadangan – Kepentingan Gotong Royong Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Sajak “Mahsuri” Pemahaman Sajak

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan HPK 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan respons yang sesuai. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Membetulkan Kesalahan Ayat ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM i. v. ii. iii. ILMU Pendidikan Sastera NILAI Waspada Ketelitian Keprihatinan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan

ii. iii.

iv.

32

Aras 1 v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 2 ii. Menggunakan diksi simile perulangan sinkof dan personafikasi untuk menghasilkan baris sajak.

-Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

MINGGU 35

TEMA/TAJUK PENDIDIKAN i. Penulisan Karangan Karangan Berpandu Tajuk Cadangan – Gambar Kepentingan Pendidikan Luar Bilik Darjah

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan HPK 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Membetulkan Kesalahan Ayat ii. Sistem Ejaan

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. ILMU Pendidikan Sastera NILAI Kasih sayang Ketaatan Kerjasama

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala

33

ii. iii.

Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata KOMSAS Sajak “Adat Sezaman” Pemahaman Sajak

Aras 1 iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan respons yang sesuai. MAKLUMAT HPU 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu HPK 8.5 Mentaksirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1 iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam maklumat. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 i. Membanding beza watak dan perwatakan dan latar dalam karya yang sama atau karya yang berlainan. ESTETIK HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan yang utuh.

iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata

iii. -

-

v. 10 Peribahasa

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar

Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

MINGGU 36

TEMA/TAJUK KEPENGGUNAAN i. ii. Pemahaman Petikan Umum Sistem Bahasa

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 3.0 Berunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan kata sepakat HPK

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. ILMU Kepenggunaan Sastera NILAI Kasih sayang

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi

34

iii.

Peribahasa Kosa kata KOMSAS Cerpen “Biarkan Samudera” Pemahaman Cerpen Rumusan Tajuk Cadangan – Peranan Persatuan Pengguna dan Langkah Menyedarkan Pengguna

3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 2 ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan alasan yang wajar. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 i. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin disampaikan. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa

iii. -

Hormat menghormati Rasional KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan

iv. -

kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

MINGGU 37

TEMA/TAJUK SASTERA DAN TANAH AIR i. Penulisan Karangan Bentuk Pendapat Tajuk Cadangan – Kepentingan Mempelajari Sastera

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra HPK: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis a. Ayat Aktif dan Ayat Pasif

PENGISIAN KURIKULUM i. ii. iii. ILMU Sastera NILAI Berjimat cermat Menghargai KEMAHIRAN

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala

35

ii. iii.

Sistem Bahasa Peribahasa Kosa kata KOMSAS Sajak - “Tiba Waktunya” Pemahaman Sajak

menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. ESTETIK HPU 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.2 Menganalisi gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 2 ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

ii. Sistem Ejaan iii. Sebutan dan Intonasi iv. Kosa Kata v. 10 Peribahasa -

BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kontekstual

iv. -

Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

MINGGU 38 39

TARIKH 18. 10. 2010 – 22. 10. 2010 25. 10. 2010 – 29. 10.

AKTIVITI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010

36

2010 40 1. 11. 2010 – 5. 11. 2010 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010

MINGGU 41 1.

TEMA/TAJUK Karangan Peribahasa Tajuk Cadangan – “Yang dikendong keciciran, yang dikejar tak dapat” Tatabahasa Latihan Membina Pelbagai Ayat Komsas Fungsi Klimaks dalam sesebuah novel Perbincangan Isu Semasa

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 3.0 Berunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan kata sepakat HPK 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 2 ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan alasan yang wajar. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea. ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. ESTETIK HPU

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis -Membina Pelbagai Jenis Ayat

PENGISIAN KURIKULUM iv. v. vi. ILMU Sastera NILAI Berjimat cermat Menghargai KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kontekstual

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Main Peranan

2.
3. 4.

37

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.2 Menganalisi gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 2 ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

MINGGU 42 1.

TEMA/TAJUK Karangan Membina Frasa Gramatis Dalam Karangan Tatabahasa Latihan Membina Pelbagai Ayat Komsas Kritikan sosial Dalam Novel Perbincangan Isu Semasa

HASIL PEMBELAJARAN INTERPERSONAL HPU 3.0 Berunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan kata sepakat HPK 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 2 ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan alasan yang wajar. MAKLUMAT HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 2 i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk menghubungkaitkan idea.

SISTEM BAHASA i. Tatabahasa Sintaksis -Membina Pelbagai Jenis Ayat ii. Sistem Ejaan

PENGISIAN KURIKULUM vii. ILMU Sastera viii. NILAI Berjimat cermat Menghargai ix. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kontekstual

CATATAN Bahan Edaran Cadangan Aktiviti: -Sesi Perbincangan Kumpulan Kecil -Mencatat refleksi kendiri - Perbahasan Ala Parlimen - Simulasi -Lakonan -Sumbangsaran -Wawancara -Menonton -Mendengar Rakaman -Melagukan Puisi -Meramal -Melengkapkan Borang LPG -Main Peranan -Menulis Iklan -Permainan Bahasa -Membina Soalan -Bacaan Senyap -Bacaan Pantas

2. 3. 4.

ESTETIK HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera HPK 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi

38

dalam puisi. Aras 1 ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri. ESTETIK HPU 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif HPK 11.2 Menganalisi gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 2 ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

Disediakan oleh Panitia Bahasa Melayu SMK Seri Mutiara, Kuala Lumpur Sesi 2010

39

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.