Anda di halaman 1dari 32

O P T I K A G E O M E T R I K.

P E N D A H U L U A N.
TEORI CAHAYA.
Kita dapat melihat melalui indra mata kita, dan hal ini udah diper!in"an#kan
e$ak a!ad ke%empat e!elum maehi, Pr&e melihat ini diperde!atkan. 'e!erapa
te&ri tentan# pr&e melihat diantaran(a din(atakan &leh)
a. Plat& dan Eu"lide (an# mendukun# te&ri tentan# adan(a * inar+inar
pen#lihat,. Yan# men(atakan !ah-a kita dapat melihat euatu karena dari mata
kita keluar inar + inar pen#lihat (an# !er!entuk kumi + kumi pera!a.
!. Arit&tele, (an# menentan# ke!enaran te&ri *inar + inar pen#lihat,.
". Al%haan, (an# men(atakan !ah-a kita dapat melihat !enda di ekelilin# kita
e!a! ada "aha(a (an# dipan"arkan atau dipantulkan &leh !enda, kemudian
mauk kedalam mata kita.
Aki!at dari pendapat Al%haan ini maka tim!ul !e!erapa pendapat tentan# "aha(a )
.. /ir Iaak Ne-t&n *te&ri Emii, ) !ah-a um!er "aha(a men(alurkan partikel +
partikel ke"il dan rin#an (an# !er#erak den#an ke"epatan (an# an#at tin##i.
0. Chritian Hu(#en, tentan# *te&ri eter alam, ) !ah-a "aha(a pada daarn(a ama
den#an !un(i. 1adi untuk meram!at mem!utuhkan medium perantara, (an#
die!ut eter.
2. Th&ma Y&un# dan Au#utine 3renell, !ah-a "aha(a dapat melentur dan
!erinter4ereni.
5. 1ean Le&n 3&u"ault, !ah-a "epat ram!at "aha(a di dalam 6at "air le!ih ke"il dari
pada di udara.
7. 1ame Clark 8a9-ell, !ah-a "aha(a adalah #el&m!an# elektr&ma#net.
Ke"epatan ram!at #el&m!an# elektr&ma#net dalam hampa adalah )

:
. :
.

= c
den#an
:

) permiti;ita litrik dalam hampa.:

) permea!ilita litrik dalam hampa.


Te&ri dari 8a9-ell diperkuat &leh )
a. Heinri"h Rud&lph Hert6, !ah-a #el&m!an# elektr&ma#net adalah #el&m!an#
tran;eral ehin##a dapat menun$ukkan #e$ala p&lariai.
!. Pieter <aeman, !ah-a !erka "aha(a dapat dipen#aruhi &leh medan ma#net (an#
kuat.
". 1&hanne /tark, !ah-a !erka "aha(a dapat dipen#aruhi &leh medan litrik (an#
kuat.
=. 8i"hel&n dan 8&rle(, !ah-a eter alam eun##uhn(a tidak ada.
>. 8a9 Karl Ernet Lud-i# Plan"k, tentan# * Te&ri K-antum Caha(a, !ah-a
"aha(a terkumpul dalam paket + paket (an# ke"il (an# die!ut ?k-anta@ atau
paket ener#i.
A. Al!ert Eintein, tentan# *te&ri dualime "aha(a, !ah-a "aha(a !eri4at e!a#ai
pertikel dan !eri4at e!a#ai #el&m!an#.
Oleh pendapat para ilmu-an di ata, maka dapat diimpulkan !ah-a i4at + i4at
"aha(a adalah )
Caha(a merupakan #el&m!an# elektr&ma#netik (an# dalam peram!atann(a )
Tidak memerlukan medium.
8eram!at dalam uatu #ari luru.
Ke"epatan ter!ear di dalam ;akum ?ruan# hampa@, (aitu 2 9
8
.: mBdet.
Ke"epatan di dalam medium lain le!ih ke"il daripada ke"epatan di dalam
;akum
Ke"epatan "aha(a didalam ;akum adalah a!&lut, tidak ter#antun# pada
pen#amat.
PE8ANTULAN CAHAYA.
Diampin# pern(ataan%pern(ataan (an# telah die!utkan le!ih dahulu tentan#
"aha(a, Hu(#en $u#a men(atakan !ah-a "aha(a terdiri dari #el&m!an#%#el&m!an#
"aha(a (an# dipan"arkan &leh um!er "aha(a ke e#ala arah.
8a"am%ma"am !erka "aha(a.
.. Di;er#en ?!erka "aha(a (an# meman"ar@ (aitu inar datan# dari atu titik.
0. K&n;er#en ?!erka "aha(a (an# men#umpul@ (aitu inar (an# menu$u ke atu
titik.
2. Paralel (aitu inar e$a$ar atu ama lain.
Pemantulan "aha(a di!edakan 0 ma"am (aitu )
a. Pemantulan teratur ?/pe"uler re4le"ti&n@
Yaitu ) pemantulan "aha(a dalam atu arah.
C&nt&h ) pemantulan pada kerta lapi dari perak, aluminium atau dari !a$a.
!. Pemantulan !aur ?di44ue re4le"ti&n@
Yaitu ) pemantulan "aha(a ke e#ala arah.
C&nt&h ) pemantulan kerta putih tanpa lapi.
0>
Di dalam !a! ini han(a di!i"arakan pemantulan teratur.
Titik (an# e4ae dalam peram!atan "aha(a dihu!un#kan &leh 4r&nt #el&m!an#
?muka #el&m!an#@ (an# elalu te#ak luru arah peram!atan #el&m!an# "aha(a.
Den#an men##unakan "akra &ptik (an# dilen#kapi den#an "ermin datar pada
puatn(a, dapat di!uktikan hukum%hukum pemantulan "aha(a (aitu )
.. /inar datan#, #ari n&rmal dan inar pantul terletak pada
!idan# datar.
0. /udut datan# ? i @ C udut pantul ? r @.
Dam!ar.
PE8'ENTUKAN 'AYANDAN KARENA PE8ANTULAN.
Per$an$ian tanda pem!entukan !a(an#an karena pemantulan atau pem!iaan e!a#ai
!erikut )
a. /emua $arak diukur dari ;erte9 ?;@ ke titik
(an# !eran#kutan.
!. 1arak !enda ?@ adalah p&itip, $ika arah
pen#ukuran !erla-anan den#an arah inar datan#.
". 1arak !a(an#an ?E@ adalah p&itip, $ika arah
pen#ukuran earah den#an arah inar pantul ?untuk pemantulan@ atau earah
den#an inar !ia ?untuk pem!iaan@.
d. Tin##i !enda B !a(an#an p&itip, $ika terletak
diata um!u uatama.
?m C pem!earan p&itip@.
Ada 2 !uah !entuk "ermin pemantul, (aitu ) "ermin datar, "ermin "ekun# dan "ermin
"em!un#.
Pada keti#a "ermin itu !erlaku peramaan umum (an# di#unakan untuk men#hitun#
$arak !a(an#an ?E@ dari uatu !enda (an# terletak pad $arak tertentu ?@ dari "ermin
itu.
Peamaan umum.

f s s
.
E
. .
= +

C $arak !enda
E C $arak !a(an#an
4 C $arak titk api ?4&ku@
edan# pem!earann(a ) hE C tin##i ?!ear@ !a(an#an
0A

s
s
h
h
m
E E
= = h C tin##i ?!ear@ !enda.
Catatan )
a. Pemakaian daripada peramaan umum diata, haru tetap memperhatikan
per$an$ian tanda.
!. 'ila E men#hailkan har#a ne#atip, !erarti !a(an#an ma(a, e!alikn(a $ika
p&itip, !erarti !a(an#an e$ati.
". 'ila m men#hailkan ne#atip, !erarti !a(an#an ter!alik terhadap !endan(a.
CER8IN DATAR.
Permukaan datar dapat dian##ap permukaan 4eri den#an R C F
1adi, $arak titik api ?4&"u@ untuk permukaan datar ialah )
= =
0
R
f
/ehin##a pemakaian peramaan umum men$adi e!a#ai !erikut )
f s s
.
E
. .
= +

= +
.
E
. .
s s
:
E
. .
= +
s s

E
. .
s s
= C %E
edan# pem!earann(a )
.
E E
= = =
s
s
s
s
m m C .
Untuk dua !uah "ermin (an# alin# mem!entuk udut atu den#an (an# lain(a,
$umlah !a(an#an (an# ter$adi dari e!uah !enda (an# diletakkan diantaran(a adalah )
.
2=:
=

n

Oleh karena itu i4at + i4at "ermin datar )
.. 1arak !enda ?@ C $arak !a(an#an ?E@
0. 'a(an#an !eri4at ma(a E ) ne#atip
2. Tin##i!enda ?h@ C tin##i !a(an#an ?hE@ m C .
5. 'a(an#an te#ak m ) p&itip
Lukian pem!entukan !a(an#an karena pemantulan "ermin datar adalah e!a#ai
!erikut )
GCermin datar terpendek (an# diperlukan untuk dapat melihat eluruh !a(an#an
!enda adalah ) /ETENDAH dari TINDDI !enda itu.
A...0 CER8IN LENDKUND.
a. Cermin "ekun# B "ermin p&itip.
0H
/i4at + i4at inar dan pen&m&ran ruan#.
.. 'erka inar (an# e$a$ar den#an um!u utama dipantulkan le-at 4&ku ?4@
0. 'erka inar le-at 4&ku dipantulkan e$a$ar um!u utama.
2. 'erka inar le-at titik puat kelen#kun#an "ermin I dipantulkan le-at titik itu
$u#a.
Dam!ar $alann(a inar dan pen&m&ran ruan#.
.. Ruan# I antara : J J 4
0. Ruan# II antara 4 J J R
2. Ruan# III antara K R
5. Ruan# IL daerah di !elakan# "ermin ?!a#ian #elap@
Pem!a#ian ruan# ini ama untuk "ermin "ekun# dan "ermin "em!un#, !edan(a )
Ruan# I, II, III pada "ermin "ekun# terletak pad !a#ian (an# teran# edan# pada
"ermin "em!un# terletak pada !a#ian #elap.
Peramaan (an# dipakai adalah euai den#an peramaan umum, (aitu )
f s s
.
E
. .
= +
0
R
f = R adalah $ari%$ari kelen#kun#an "ermin dan mempun(ai har#a p&itip.
s
s
m
E
=
1adi, !entuk !a(an#an ma(a B n(ata, te#ak B ter!alik ter#antun# pad letak !endan(a.
.. Untuk !enda di ruan# I J 4

E
. . .
s s f
+ =

s f s
. .
E
.
=

f s
sxf
s

= E
M + 4 J :
/ehin##a ) E adalah ne#atip !erarti !a(an#ann(a ma(a.
Pem!earan )
2:
s
s
m
E
=
C
s
f
s
f
sx

f s
f
m

=
m C p&itip !erarti te#ak.
/edan# ) m K . !erarti diper!ear.
0. Untuk !enda tepat di 4. ? C 4 @
s f s
. .
E
.
=

f f s
. .
E
.
=
:
E
.
=
s
= =
:
.
E s !erarti !a(an#ann(a tak terhin##a.
2. Untuk letak !enda (an# lain, dapat dianalia den#an "ara (an# ama.
&leh karena itu k& kurikuler untuk )
a. 'enda di ruan# II ? 4 J J R @
!. 'enda tepat di R
". 'enda !erada di ruan# III ? K R @
LE8'ARAN TUDA/ KO KURIKULER.
'ukti i4at !a(an#an $ika )
2. 'enda di ruan# II ? 4 J J R @
5. 'enda tepat di R
7. 'enda di ruan# III ? K R @
=. 'enda di ruan# IL ?di !elakan# "ermin@
Untuk menentukan i4at + i4at !a(an#an pada "ermin "ekun#, elain men##unakan
rumu di ata, ada met&de pen&m&ran ruan# !!)
.. 1umlah n&m&r ruan# !enda dan n&m&r ruan# !a(an#an ama den#an 7.
?untuk menentukan letak !a(an#an pada ruan#@.
0. 'enda (an# terletak di ruan# II atau ruan# III elalu men#hailkan !a(an#an
(an# (an# ter!alik den#an !endan(a. 'enda di ruan# I atau ruan# IL elalu
men#hailkan !a(an#an (an# te#ak terhadap !endan(a.
2. 1ika n&m&r ruan# !a(an#an le!ih !ear daripada n&m&r ruan# !enda maka
!a(an#an elalu le!ih !ear daripada !endan(a ?diper!ear@ 1ika n&m&r ruan#
!a(an#an le!ih ke"il daripada n&m&r ruan# !enda maka !a(an#an elalu le!ih
ke"il daripada !endan(a ?diperke"il@.
!. Cermin "em!un# B "ermin ne#atip.
Peramaan (an# dipakai adalah euai den#an peramaan umum, (aitu )

f s s
.
E
. .
= +
atau
f s
sxf
s

= E
0
R
f = dan R mempun(ai har#a ne#atip.
Pem!earan )
s
s
m
E
=
atau
f s
f
m

=
2.
1adi, untuk (an# p&
itip
f s
sxf
s

= E
elalu men#hailkan har#a ne#atip atau den#an kata lain untuk
p&itip, !a(an#an elalu ma(a. /edan# pem!earann(a )
f s
f
m

=
p&itip.
1adi i4at "ermin "em!un# elalu ma(a, te#ak dan diperke"il karena m elalu le!ih
ke"il dari atu. ? untuk p&itip @.
Lukian pem!entukan !a(an#an karena "ermin "em!un# dapat dilakukan den#an
melihat i4at + i4at di !a-ah ini )
.. 'erka inar e$a$ar um!u utama dipantulkan e&lah%&lah !eraal dari 4&ku ?4@.
0. 'erka inar (an# menu$u titik puat kelen#kun#an "ermin ? R @ dipantulkan
e&lah !eraal dari titik itu $u#a.
Cermin #a!un#an.
'ila kita letakkan dua "ermin, "ermin I dan "ermin II den#an !idan# pemantulan
alin# !erhadapan dan um!u utaman(a !erimpit dan !a(an#an (an# di!entuk &leh
"ermin I merupakan !enda &leh "ermin II maka kita dapatkan hu!un#an )
0 .
E s s d + =
d C $arak antara kedua "ermin
0
.
m m m
total
=

.
E s
C $arak !a(an#an "ermin I

0
s
C $arak !enda "ermin II.
A...2 P E 8 ' I A / A N.
Pem!iaan atau re4raki adalah uatu periti-a "aha(a (an# menem!u
permukaan uatu !ahan tertentu melalui atu medium ke medium lainn(a, "aha(a
akan di!el&kkan.
Oleh karena itu, kita perlu le!ih dahulu men#etahui tentan# inde9 !ia uatu !ahan.
20
a. Inde9 !ia mutlak ? atau !iaa die!ut * inde9 !ia a$a@ adalah per!andin#an
antara ke"epatan "aha(a di ruan# hampa atau di udara ? "@ den#an ke"epatan
"aha(a di dalam !ahan ?;@.

v
c
n
b
=

b
n
C inde9 !ia mutlak ?inde9 !ia@ !ahan.
" C ke"epatan "aha(a di ruan# hampa C 2 9
A
.: m B det
; C ke"epatan "aha(a di dalam !ahan.
Karena )
; C 4 . ; C ke"epatan "aha(a
4 C 4rekueni
C pan$an# #el&m!an#
maka )
b fb
u fu
n
b

=
edan#
u b
f f =
ehin##a
b
u
b
n

=

&leh karena itu, inde9 !ia ama den#an per!andin#an pan$an# #el&m!an# "aha(a di
udara den#an #el&m!an# "aha(a di dalam !ahan.
!. INDEN 'IA/ RELATI3.
Inde9 !ia relati4 !ahan . terhadap !ahan 0 dapat dituli )
0.
n
Adalah per!andin#an ke"epatan "aha(a didalam !ahan 0 den#an ke"epatan
"aha(a di dalam !ahan .. atau per!andin#an antara pan$an# #el&m!an# "aha(a di
dalam medium 0 den#an pan$an# #el&m!an# "aha(a di dalam medium ..
.
0
.
0
0.

= =
v
v
n

.
v
C ke"epatan "aha(a di dalam !ahan .

0
v
C ke"epatan "aha(a di dalam !ahan 0

.

C pan$an# #el&m!an# di dalam !ahan .0

C pan$an# #el&m!an# di dalam !ahan 0


A T A U
0
.
0.
n
n
n =
.
n C inde9 !ia mutlak !ahan .
0
n
C inde9 !ia mutlak !ahan 0
HUKU8 PE8'IA/AN
1ika e!erka "aha(a datan# pada !idan# !ata dua medium (an# tidak ama dan
tranparan, maka !erka "aha(a tere!ut )
.. /e!a#ian dierap.
0. /e!a#ian diterukan.
2. /e!a#ian di!iakan.
5. /e!a#ian dipantulkan.
22
1ika !erka "aha(a tere!ut e!a#ian menem!u !idan# !ata itu dan meram!at teru
den#an arah !erka "aha(a (an# menem!u itu tidak ama den#an arah !erka
"aha(a (an# datan#, periti-a tere!ut dinamakan PE8'IA/AN.
Den#an men##unakan "akra &ptik (an# dilen#kapi den#an kepin# ka"a eten#ah
lin#karan pada puatn(a dapat di!uktikan HUKU8 PE8'IA/AN e!a#ai !erikut.)
.. /inar datan#, #ari n&rmal dan inar !ia terletak pada e!uah !idan# datar.
0. Per!andin#an inu udut datan# ? i @ dan udut + udut !ia ? r @ merupakan
k&ntanta.
Hu!un#an antara inu udut datan# dan udut !ia )
n
.
in i C n
0
in r
dikenal den#an nama )H U K U 8 /NELLIU/.
'ila e!erka inar masuk dari medium yang index biasanya lebih besar
kedalam medium yang index biasnya lebih kecil, maka sudut biasnya lebih besar
daripada sudut datangnya. (sinar bias menjauhi garis normal).
8akin !ear udut datan#n(a makin !ear pula udut !ian(a hin##a pada uatu aat
udut !ian(a

H: dan udut datan#n(a die!ut * /UDUT 'ATA/,.


'ila udut datan#n(a diper!ear maka inar tidak akan di!iakan, akan tetapi
dipantulkan eluruhn(a.
C&nt&h ) % "aha(a mauk kedalam e!uah !erlian, ehin##a !erlian tampak mena-an,
karena "aha(a dipan"arkan ke e#ala arah.
% Lapian $alan apal pada ian# hari ehin##a kelihatan eperti !erair.
Keadaan tere!ut diata !iaa die!ut ) PE8ANTULAN TOTAL.
/(arat ter$adi pemantulan t&tal adalah )
.. /inar haru datan# dari medium (an# le!ih rapat ke medium (an# kuran# rapat.
0. udut datan# le!ih !ear daripada udut kriti.
C&nt&h !e!erapa udut kriti !erdaarkan per"&!aan )
25
udut kriti untuk air

5H
udut kriti untuk #ela

50
udut kriti untuk !erlian

05
"&nt&h pen##unaan pemantulan t&tal dalam dunia teknik (an# an#at p&puler adalah
4i!er &ptik (an# di#unakan dalam telek&munikai.
8ELUKI/ PE8'IA/AN
8et&de !antuan dua lin#karan.
Cara meluki pem!iaan den#an met&de ini e!a#ai !erikut )
.. Luki dua !uah lin#karan epuat ?k&nentri@ den#an per!andin#an $ari%$ari
euai den#an inde9 !ia relati4 antara kedua medium.
0. Luki inar datan# (an# udut datan#n(a diketahui terhadap #ari n&rmal.
2. a. 1ika inar datan# dari medium (an# kuran# rapat ke medium (an# le!ih rapat
@ ?
0 .
n n < terukan inar datan# ampai mem&t&n# lin#karan !ear ? titik A@,
kemudian dari titik A, tarik #ari e$a$ar den#an #ari n&rmal ampai mem&t&n#
lin#karan ke"il ?titik '@.
5. Hu!un#kan titik puat lin#karan ?titik 8@ den#an titik ' maka #ari 8'
merupakan inar !ia.
Lukian pem!iaan inar a@ inar datan# dari medium udara ke #ela ?medium kuran#
rapat ke medium le!ih rapat@. !@ inar datan# dari #ela ke udara ?medium le!ih rapat
ke medium kuran# rapat@. pad kedua kau, udut datan# C

2:
PE8'ENTUKAN CAHAYA KARENA PE8'IA/AN.
.. Pem!iaan "aha(a pada ka"a PLAN PARALEL.
Ka"a plan paralele ialah ) ka"a (an# di!atai &lh dua !idan# datar (an# e$a$ar
atu ama lain.
27
'ila "aha(a di$atuhkan pad titik A akan keluar di titik '. Aki!at indek (an#
!er!eda ?n nE@ maka ter$adi per#eeran inar.
@ in?
"&
r i
r
d
t =

0. Pem!iaan "aha(a pada prima.
0 .
i r + =

C udut pun"ak B udut pem!ia.


nE C inde9 !ia prima.
n C inde9 !ia media ekitar prima.
.
i C udut datan# dari inar udara ke prima.
.
r C udut !ia dari inar udara ke prima.
0
i C udut datan# dari inar prima ke udara.
0
r C udut !ia dari inar prima ke udara.
/inar (an# datan# pada alah atu ii prima, akan men#alami de;iai ? @
/udut de;iai ? @ adalah ) udut (an# di!entuk antara inar (an# mauk den#an
inar (an# keluar dari prima.
'earn(a udut de;iai ? @ adalah )

+ =
0 .
r i
2=
de;iai minimum ter$adi !ila )
.
i
C
0
r
dan dapat di"ari den#an rumu )


0
.
0
.
in
E
@ ? in
n
n
m
= +

'ila prima terdapat diudara ) n C .

0
.
0
.
Ein @ ? in n
m
= +
Untuk udut pem!ia (an# ke"il
@ .: ?

<
maka har#a inu akan mendekati
har#a udutn(a, $adi peramaann(a dapat dituli )
@ ?
E
@ ?
0
.
0
.

n
n
m
= +

n
n
m
E
@ ? = +
@ .
E
? =
n
n
m
!ila prima terdapat diudara )
@ . E ? = n
m
2. Pem!iaan pada permukaan pheri ?LEN/A@.
1ika e!uah titik A (an# terletak pad um!u utama meman"arkan inar dari
medium n ke medium nE mele-ati !idan# len#kun# pheri di titik ! den#an $ari%
$ari R, maka !a(an#ann(a !erada di titik AE.
!erada di titik AE.
Den#an peramaan hukum /nelliu ) n in I C nE in r
8aka di dapat uatu peramaan e!a#ai !erikut )
2>
R
n n
s
n
s
n @ E ?
E
E
= +
dan pem!earan ?m@ )
s n
ns
m
E
E
=
1ika !idan# len#kun# tere!ut merupakan uatu !enda !enin# B tranparan (an#
di!atai &leh !idan#%!idan# len#kun#, die!ut ) LEN/A.
Lena adalah uatu item &ptik (an# di !atai &leh dua permukaan !ia !aik itu
"ekun#, "em!un# maupun datar den#an um!u utama (an# !erimpit.
/E'UAH LEN/A DENDAN TE'AL t dan 1ARI%1ARI
.
R
dan
0
R
2A
n C inde9 !ia media ekitar lena.
nE C inde9 !ia !ahan lena.
t C te!al lena
A C titik pad um!u utama (an# meman"arkan "aha(a.
.
A C !a(an#an titik A &leh permukaan lena I
0
A C !a(an#an titik
.
A &leh permukaan lena II
.
R C puat kelen#kun#an permukaan I
0
R C puat kelen#kun#an &leh permukaan lena II
1ika e!uah !enda terletak pada $arak
.
S
dari !idan# len#kun# pertama ?titik A@,
hendakdi"ari !a(an#an akhirn(a aki!at lena te!al. 8aka lan#kah +lan#kah untuk
mendapatkan peramaan e!a#ai !erikut )
.. Di"ari !a(an#an (an# di!entuk &leh permukaan len#kun# I.
. . .
E
E
E
R
n n
s
n
s
n
= +
OOOOOOOOOOOOOOOOOO?Permukaan I@
.
R adalah $ari%$ari kelen#kun#an permukaan len#kun# I diper&leh E
.
s
0. 'a(an#an dari permukaan len#kun# I merupakan !enda untuk permukaan
len#kun# II.
1arak !enda untuk !idan# len#kun# II dapat di"ari den#an rumu )
E
. 0
S t S = OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.?peramaan II@
2. Kemudian di"ari !a(an#an akhirn(a
E@ ?
0
S
den#an rumu )
0 0 0
E
E
E
R
n n
S
n
S
n
= +
OOOOOOOOOOOOOOOOOO?peramaan III@
0
R adalah $ari%$ari kelen#kun#an permukaan II dapat dihitun# E
0
S ?!a(an#an
akhir@ pada lena te!al.
A...5 Lena tipi.
2H
Penurunan peramaan untuk lena tipi.
Lena tipi dapat dikatakan t ? te!al @ C :
.
S C / $arak !enda terhadap lena.
E
0
S C /E $arak !a(an#an.
Dari peramaan I, II dan III diata dapat diturunkan peramaan untuk len#kun# tipi
e!a#ai !erikut )

@
. .
@? .
E
?
E
. .
0 .
R R n
n
S S
= +
OOOOOOOOOOOO?peramaan IL@
'ila lena terdapat di udara ) n C .

@
. .
@? . E ?
E
. .
0 .
R R
n
S S
= +
OOOOOOOOOOOO?peramaan L@
"atatan ) pemakaian peramaan%peramaan diata tetap haru memperhatikan
per$an$ian tanda (an# telah di!uat.
Untuk !enda (an# $auh ekali, $arak !enda ?@ dian##ap tak !erhin##a dan !a(an#an
$atuh di titik api kedua dari lena, dapat dituli )

@
. .
@? . E ?
.
0 .
R R
n
f
=
OOOOOOOOOOOOO?peramaan LI@
Rumu ini merupkan Rumu untuk $arak titik api lena tipi.
1ika )
0 .
. .
R R

J : maka 4 J :, lena die!ut lena ne#ati4 atau lena
"ekun#

0 .
. .
R R

K : maka 4 K :, lena die!ut lena p&itip atau lena
"em!un#.
1ika peramaan LI diu!tituikan kedalam peramaan L maka diper&leh peramaan
f S S
.
E
. .
= +
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO?peramaan LII@
Peramaan tere!ut diata die!ut ) peramaan lena tipi *DAU//,
1eni lena tipi )
a. Lena K&n;er#en B lena p&itip, (an# terdiri dari ) plan& k&n;ek, !ik&n;ek,
dan k&n;ekk&nka4.
D a m ! a r
!. Lena Di;er#en B lena ne#atip, (an# terdiri dari ) plan& k&nka4, !ik&nka4 dan
k&nka4k&n;ek.
5:
D a m ! a r
UNTUK 8ELUKI/ PE8'ENTUKAN 'AYANDAN PADA LEN/A DAPAT
DIDUNAKAN 8ETODE DRA3I/.
a. LEN/A PO/ITIP.
.. /inar (an# e$aar den#an um!u utam di!iakan melalui titik api kedua.
0. /inar (an# melalui titik api pertama akan di !iakan e$a$ar um!u utama.
2. /inar (an# datan# melalui puat &ptik lena tidak di!iakan tetapi diterukan.
!. LEN/A NEDATIP.
.. /inar (an# e$a$ar den#an um!u utama di!iakan e&lah%&lah !eraal dari titik
api pertama.
0. /inar (an# menu$u titik api kedua di!iakan e$a$ar um!u utama.
2. /inar (an# datan# melalui puat &ptik lena tidak di!iakan tetapi diterukan.
5.
KEKUATAN LEN/A ?DAYA LEN/A@
De4inii ) Kean##upan lena untuk meman"arkan atau men#umpulkan
inar + inar.
/atuan ) Di&ptri.
N&tai ) P
Rumu )
@
. .
@? . E ?
.
0 .
R R
n
f
P = =

50
Keteran#an ) . Di&ptri adalah kekuatan lena den#an $arak titik api . meter
LEN/A DA'UNDAN.
8erupakan #a!un#an !e!erapa !uah lena.
Ke#unan(a ) Untuk menam!ah kuat lena (an# !iaa di#unakan dalam alat%alat
&ptik.
Prinip pem!entukkan !a(an#an &leh lena pertama ama a$a eperti pada lena
tun##al, tetapi !a(an#an (an# di!entuk &leh lena pertama merupakan !enda
!a#i lena kedua.
Rumu lena #a!un#an.
n gab
n gab
P p p p
f f f f
+ + + =
+ + + =
....
.
....
. . .
0 .
0 .
Khuu untuk #a!un#an lena tipi (an# !er$arak d maka 4&ku #a!un#ann(a )
0 . 0 .
. . .
f f
d
f f f
gab
+ =
LATIHAN /OAL A....
PE8ANTULAN
.. Titik "aha(a A !erada 5 "m di muka "ermin datar. Lukikan !a(an#an titik A
tere!ut.
0. Lukilah !a(an#an !enda%!enda !erikut.
2. Lukikan !a(an#an titik "aha(a A diantara dua !uah "ermin (an# !erudut

2:
5. Hitun#lah !erapa $umlah !a(an#an (an# ter$adi pad dua !uah "ermin (an#
mem!entuk udut )
52
a.

7: !.

H: ". E 2: 0:

d. E 2: >

7. /e&ran# (an# tin##in(a .,= m dapat melihat tepat !a(an#ann(a dalam uatu
"ermin datar ;ertikal 2 meter $auhn(a. Tentukanlah tin##i dan p&ii "ermin
tere!ut.
=. /uatu !enda (an# tin##in(a 0 "m terletak .0 "m dimuka "ermin "ekun# (an#
!er4&ku 5 "m.
a. Lukikan dan e!utkan i4at !a(an#ann(a.
!. Hitun# $arak !a(an#an (an# ter$adi.
". Hitun# pem!earan (an# ter$adi.
d. Hitun# !ear !a(an#an (an# ter$adi.
>. uatu !enda (an# terletak = "m di muka uatu "ermin p&itip mem!uat !a(an#an
ma(a pada $arak 2= "m. Hitun#lah $arak 4&ku utama "ermin tere!ut dan
lukikan !ila tin##i !a(an#an = "m.
A. Di!elakan# "ermin "em!un# (an# !er4&ku %5 "m terdapat e!uah !a(an#an
(an# tin##in(a 2B.= "m pad $arak
2
0
0
"m "arilah dimana letak !endan(a dan
!erap tin##in(a. Lukikan periti-a tere!ut.
H. dua !uah "ermin "ekun# (an# mempun(ai atu um!u utama dan epuat !&la
"erminn(a diletakkan !ehadapan. 1arak 4&ku utama "ermin I = "m dan "ermin
II 5 "m. /uatu !enda diletakkan .: "m didepan "ermin I. Hitun#lah $arak kedua
!a(an#an dari kedua "ermin itu untuk !enda tere!ut diata.
.:. 1arak titik%titik puat !&la "ermin "ekun# dan "ermin "em!un# e$auh 0. "m.
/uatu !enda !erada .7 "m dimuka "ermin "ekun# (an# !er4&ku = "m. Hitun#lah
$arak kedua !a(an#an pertama (an# ter$adi !ila 4&ku "ermin "em!un# 5 "m.
... /e!uah "ermin "ekun# den#an $ari%$ari kelen#kun#an A: "m diletakkan
!erhadapan den#ane!uah "ermin datar den#an $arak =: "m. /e!uah !enda
diletakkan diten#ah%ten#ah diantara kedua "ermin tere!ut. Tentukanlah letak
!a(an#an dan per!earann(a, !ila pemantulan pertama )
a. &leh "ermin datar. !. &leh "ermin "ekun#.
.0. dua !uah "ermin "ekun# A dan ' (an# identik, main#%main# !er$ari%$ari 0:
"m diletakkan !erhadapan den#an um!u utaman(a !erimpit. /e!uah !enda
diletakkan .7 "m didepan "ermin A te#ak luru um!u utama. 'ila pan$an#
!a(an#an e$ati (an# ter$adi karena pemantulan &leh A dulu kemudian &leh '
!earn(a 5 kaki pan$an# !enda mula%mula, !erapa $arak antara kedua "ermin
tere!ut.
.2. /e!uah !enda !er"aha(a diletakkan pad $arak 2: "m te#ak luru &ada um!u
utama didepan "ermin "ekun# (an# !er$ari%$ari 5: "m. /inar%inar (an# di
pantulkan &leh "ermin ini kemudian dipantulakan &leh "ermin "em!un# (an#
!er$ari%$ari 2: "m dan !erada pad $arak 7: "m didepan "ermin "ekun# tadi.
55
/um!u utama kedua "ermin !erimpit. 'erapa $arak !a(an#an terakhir den#an
!enda emulaP
LATIHAN /OAL
Pem!iaan.
.. /e!uah #ela dimaukkan dalam air, !erap inde9 !ia air #ela $ika n air C 0B2
dan n #ela C 5B2
0. Inde9 !ia uatu ka"a adalah .,7. 'erapa ke"epatan "aha(a dalam ka"a tere!ut.
2. /atu !ahan I mempun(ai inde9 !ia 5B2 dan !ahan II mempun(ai inde9 !ia 0.
1ika "aha(a mauk kedalam kedua !ahan tere!ut manakah ke"epatan "aha(a dan
pan$an# #el&m!an# (an# palin# !ear dalam !ahan%!ahan tere!ut.
5. e!erka "aha(a den#an pan$an# #el&m!an# .0:::

A mauk dari udara ke


dalam ka"a (an# inde9 !ian(a .,7. Tentukanlah pan$an# #el&m!an# dalam ka"a.
7. uatu "aha(a mauk kedalam medium I mempun(ai ke"epatan
A
.: . 0 mBdet $ika
mauk kemedium II ke"epatann(a
>
.: . 7 , >
mBdet. Carilah !ear inde9 !ia
relati4 medium I terhadap medium II dan inde9 !ia relati4 medium II terhadap
medium I.
=. Inde9 !ia mutlak intan dan ka"a k&r&na adalah 7B0 dan 2B0 hitun#lah )
a. inde9 !ia relati4 intan terhadap k&r&na.
!. /udut kriti antara intan dan ka"a k&r&na.
>. udut $riti uatu "aha( dalam #aram dapur diketahui

57 tentukanlah inde9 !ia


#aram dapur.
A. Lukikan $alann(a inar !ia den#an met&de 0 !uah lin#karan untuk udut datan#

2: den#an met&de 0 !uah lin#karan untuk udut datan#

2: $ika inar datan#


dari )
a. medium den#an n C 0 menu$u medium den#an n C 5
!. medium den#an n C 7 menu$u medium den#an n C 2
". medium den#an n C 2B0 menu$u medium den#an n C 0
d. medium den#an n C 5B2 menu$u medium den#an n C .,7
H. /e!erka inar datan# dari udara menu$u air den#an udut datan#

57 edan#kan
inde9 !ia air 5B2 hitun#lah udut !ian(a.
.:. /e!erka inar datan# dari #ela ke air den#an udut datan#

2: , !ila inde9 !ia


#ela 2B0 dan inde9 !ia air 5B2 tentukanlah udut !ia inar dalam air.
... inde9 !ia air 5B2 dan inde9 !ia ka"a 2B0. tentukanlah udut !atan(a !ila "aha(a
meram!at dari ka"a ke air.
.0. /eek&r itik !erenan# pad permukaan e!uah k&lam (an# airn(a tenan# ?
air
n
C
.,22@ k&lam tere!ut dalaman(a .=: "m. Dimana letak !a(an#an dari itik pada
daar k&lam !ila matahari tepat !erada )
a. Timur Laut.
!. Hampir ten##elam.
57
.2. e!erka inar $atuh pada !idan# ka"a plan paralel den#an udut datan#

=: .
1ika te!al ka"a 0 "m dan inde9 !ia "aha(a 2B0 Hitun#lah )
a. De;iai inar
!. Per#eeran inar
.5. 'erapa !ear udut de;iai minimum dari prima ama ii (an# inde9 !ian(a
.,5P
.7. prima den#an udut pem!ia

.: dan inde9 !ian(a .,7, hitun#lah de;iai


minimumn(a, diudara. Dan hitun# pula de;iai minimum prima itu $ika dalam
air (an# !erinde9 !ia 5B2.
.=. u$un# kiri dari e!atan# #ela (an# diametern(a .: "m, inde9 !ian(a .,7 diaah
ehin##a men$adi permukaan "em!un#. Den#an $ari%$ari 7 "m. /e!uah !enda
tin##i . mm, !erdiri te#ak luru pad um!u dari e!atan# #ela tadi dan !er$arak
0: "m di e!elah kiri ;erte9. Hitun#lah )
a. letak !a(an#an !. pem!earan.
.>. 'ila !enda terletak 7: "m didepan lena"ekun#% "em!un# den#an $ari%$ari
kelen#kunan R. C 7: "m dan R0 C .:: "m. Dan inde9 !ian(a .,7 tentukan letak
!a(an#ann(a.
.A. /e!uah !enda terletak 20 "m didepan e!uah lena tipi mem!entuk uatu
!a(an#an pada la(ar A "m di!elakan# lena.
a. Tentukanlah pan$an# 4&ku dari lena
!. Tentukanlah pem!earann(a.
". /e!ut i4at !a(an#ann(a.
d. Apakah lena k&n;er#en atau di;er#en.
.H. 'a#ian kiri dari uatu lena !ik&n;e9 memiliki $ari%$ari .0 "m, dan !a#ian
kanann(a .A "m. Inde9 !ia #ela ialah .,7.
a. hitun# pan$an# 4&ku lena.
!. Hitun# pan$an# 4&ku $ika $ari%$ari kelen#kun#an dari dua permukaan
itu ditukar.
0:. e!atan# #ela den#an inde9 !ia 7B2 alah atu u$un#n(a merupakan permukaan
"em!un# den#an $ari%$ari kelen#kun#an e!ear 2 "m !erada di udara. /e!uah
!enda ke"il terletak .: "m dari permukaan itu. Tentukanlah p&ii !a(an#an
(an# ter$adi karena pem!iaan &leh !atan# #ela itu, !ila)
a. 'enda !erada di udara.
!. 'enda !erada di dalam #ela.
0.. e!uah lena 4&kun(a 7: "m. Tentukanlah kekuatan lena itu.
00. /uatu lena tipi di udara kekuatann(a 7 di&ptri dimaukkan ke dalam air. 1ika
inde9 !ia udara . dan inde9 !ia air !earn(a 5B2 edan#kan inde9 !ia lena 2B0
tentukanlah kekuatan lena tere!ut dalam air.
02. Dua lena tipi, main#%main# pan$an# 4&kun(a .: "m, (an# pertama lena
k&n;er#en dan (an# atun(a lena di;er#en letakn(a terpiah &leh $arak 7 "m.
5=
/e!uah !enda letakkan 0: "m di muka lena k&n;er#en. 'erapa $auh dari lena
ini !a(an#an ter!entuk dan !a(an#ann(a n(ata atau emuP
.0.. ALAT + ALAT OPTIK.
A.5.. 8ATA DAN KACA 8ATA.
8 A T A
Ke#unaan dari peralatan &ptik adalah untuk memper&leh pen#lihatan le!ih !aik,
karena mata dapat dipandan# e!a#ai alat &ptik maka pem!ahaan kita tentan# alat
&ptik kita mulai dari 8ATA e!a#ai ALAT OPTIK
D a m ! a r.
'a#ian%!a#ian mata)
'a#ian depan mata diliputi &leh mem!ran tranparan ? " @, (an# die!ut ) C O R
N E A.
Daerah die!elah "&rnea men#andun# "airan A, (an# die!ut ) AQue& hum&r.
Le!ih kedalam la#i adalah lena krital ?"r(tallinelena @ L, (an# terdiri dari
erat erat (an# "ukup kera dipuat dan a#ak lunak di e!elah luar.
Lena krital ini terletak pad tempatn(a, diikat den#an tali pad "iliar( mu"le.
?8@.
Diampin# lena ini mata dipenuhi "airan tipi ?;@, (an# e!a#ian !ear terdiri
dari air, (an# die!ut ) ;itre& hum&r.
Inde9 !ia daripada aQue& hum&r dan ;itre& hum&r, keduan(a hampir ama
den#an inde9 !ia air, (aitu kira%kira .,2==.
Lena krital tidak h&m&#en, mempun(ai inde9 !ia *rata%rata, .,52>. Har#a ini
hampir tidak !er!eda den#an inde9 !ia aQue& hum&r dan ;itre& hum&r, ehin##a
pem!iaan "aha(a (an# mauk kedalam mata hana(a ter$adi pad "&rnea.
/e!a#ian !ear daripada !a#ian dalam mata, diliputi &leh ara4%ara4 halu. Urat ara4
pen#lihatan mauk ke dalam !&la mata dalam atu !erka, kemudia mem!el&k dan
men(e!ar ke retina.
Di retina (an# terletak pad um!u lena mata, terdapat "ekun#an (an# palin# !an(ak
men#andun# u$un# ara4 mata ehin##a merupakan tempat palin# peka untuk
menerima ran#an# inar, die!ut !intik kunin# ?Y@.
5>
/e!alikn(a ditempat mauk dan mem!el&k, !erka a4a4 tidak memiliki u$un# ara4
pen#lihatan, die!ut ) !intik !uta.
'a(an#an (an# di!entuk &leh mata terletak di Retina, (aitu pad !a#ian (an# die!ut )
3&;ea "entraliM urat%urat mata akan men#atur mata edemikian rupa ehin##a
!a(an#an enantiaa $atuh pad 4&;ea.
Di depan lena krital, ada iri, terdapat *pem!uka, ?P@, (an# die!ut pupil. 3un#i
pupil adalah untuk men#atur kuantita "aha(a ?intenita "aha(a@ (an# mauk
kemata, pupil akan e"ara &t&mati mem!ear $ika "aha(a renah, e!alikn(a akan
!erk&ntraki $ika intenita "aha(a !ertam!ah.
Pr&e ema"am ini dikenal den#an ) Adaptai.
Tetapi, e"ara relati4 *!earn(a, ;ariai daripada "aha(a (an# mauk kedalam mata,
tidak han(a !ia dik&mpenai &leh peri!ahan ukuran pupil, &leh e!a! itu adaptai
dalam retina endiri (an# !ia men#atai per!edaan (an# !ear dalam kuantita
"aha(a tere!ut.
'e!erapa itilah (an# perlu diketahui pada mata )
.. Da(a Ak&m&dai ) Da(a mene!al dan menipin(a lena mata, lena palin#
tipi pad aat mata tidak !erak&m&dai.
0. Titik $auh ?pun"tum rem&tum@ ) Titik ter$auh (an# maih terlihat $ela &leh mata
?tidak !erak&m&dai@.
Untuk mata n&rmal ) titik $auh letakn(a di $auh tak !erhin##a.
2. Titik dekat ?pun"tium pr&9imum@ ) titik terdekat (an# maih terlihat $ela &leh
mata. ?!erak&m&dai ma9@.
Untuk mata n&rmal ) titik dekat 07 "m.
Ca"at%"a"at mata .
8ata din(atakan "a"at !iaan(a karena )
% 'erkuran#n(a da(a ak&m&dai mata.
% Kelainan !entuk !&la mata.
.. 8ata n&rmal ?Emetr&pi@.
G. Dalam keadaan itirahat tidak !erak&m&dai maka !a(an#an $atuh tepat pada
retina.
G. Titik dekat 07 "m.
G. Titik $auh tak !erhin##a.
Dam!ar )
0. 8ata ra!un $auh ?8(&pi@.
5A
G. 8ata tidak mampu melihat !enda%!enda $auh.
G. Titik $auh mata le!ih dekat dari tak !erhin##a.
G. 'a(an#an $atuh di depan retina, die!a!kan karena )
% Lena mata terlalu "em!un#.
% Lena mata tidak dapat !erak&m&dai ma9imum.
% A mata ?um!u mata terlalu pan$an#@.
Dam!ar.
/upa(a dapat melihat eperti &ran# n&rmal maka &ran# itu perlu !antuan
ka"amata !erlena ne#atip ?upa(a inar%inar le!ih di;er#en@.
2. 8ata ra!un dekat ?H(permetr&pi@.
G. 8ata tidak mampu melihat !enda%!enda dekat.
G. Titik dekat le!ih $auh dari 07 "m.
G. Titik $auh tetap dian##ap tak !erhin##a.
G. 'a(an#an $atuh di!elakan# retina, die!a!kan karena )
% Lena mata terlalu tipi.
% Lena mata tak !erak&m&dai ma9imum.
% A mata terlalu pendek.
Dam!ar.
/upa(a dapat melihat eperti n&rmal, maka &ran# ini perlu !antuan ka"a mata lena
p&itip ? upa(a inar%inar le!ih k&n;er#en@.
.. Pre!i&pi.
Adalah kelainan mata pad &ran# tua, hal ini die!a!kan )
Da(a ak&m&dai mata !erkuran#.
Dapat dit&l&n# den#an ka"amata lena ran#kap.
K A C A 8 A T A .
5H
Ka"amata pada daan(a e!uah lena (an# dipakai untuk men#atai "a"at mata,
upa(a diper&leh !a(an#an (an# tepat dan $ela di retina.
Ada 0 ma"am )
a. ka"amata lena p&itip.
!. Ka"amata lena ne#atip.
'a(an#an (an# di!entuk &leh ka"amata enantiaa ma(a.
?E dalam peramaan lena tipu atau peramaan Dau, enantiaa ne#at&p@.
Ka"amata lena p&itip.
Ka"amata ini di#unakan untuk men#atai "a"at mata ra!un dekat?h(permetr&pi@
C&nt&h ) /ee&ran# (an# titik dekat matan(a >7 "m ?ra!un dekat@ in#in melihat
e!uah !enda (an# letakn(a 07 "m di depan mata ? eperti mata n&rmal@, maka dia
haru di!antu den#an ka"amata lena p&itip.
3un#i dari ka"amata ini untuk mem!entuk !a(an#an dari e!uah !enda ?dalam
"&nt&h diata C 07 "m@
/upa(a terletak pad titik dekatn(a ?dalam "&nt&h diata C >7 "m@
1adi dalam hal ini untuk ka"amata !erlaku )
f s s
.
E
. .
= +
untuk ) C 07 E C %>7 ?elalu ma(a@
ehin##a diper&leh kekuatan lena (an# euai.
Ka"amata lena ne#atip.
Ka"amata ini di#unakan untuk men#atai "a"at mata ra!un $auh ?8(&pi@ e&ran#
(an# ra!un $auh, kein#inan untuk mempun(ai kemampuan eperti mata n&rmal ?titik
$auhn(a tak !erhin##a@. 3un#i dari ka"amata ini adalah untuk mem!entuk !a(an#an
dari !enda (an# letakn(a $auh tak !erhin##a, upa(a terletak di titik $auhn(a.
1adi dalam hal ini !erlaku peramaan )
f s s
.
E
. .
= +
untuk ) C . E C %9.
9 adalah titik $auh dari e&ran# m(&pi.
3 C E C %9.
LOUPE ? L U P @
Adalah merupakan alat &ptik (an# palin# ederhana, han(a memper#unakan e!uah
lena "em!un# ?p&itip@.
Letak ) antara mata dan !enda.
G. 'a(an#an (an# ter!entuk )
% 8a(a % Diper!ear. + Te#ak.
G D u n a ) Untuk melihat !enda%!enda ke"il ehin##a tampak le!ih !ear dan le!ih
$ela.
Dam!ar untuk mata !erak&m&dai.
7:
Dam!ar untuk mata tak !erak&m&dai.
Per!earan an#uler ?R@
De4inii ) per!andin#an antara udut !uka mata tanpa l&upe den#an udut mata
den#an memakai l&upe.
R u m u )

=
Keteran#an R C per!earan an#uler.

C udut pen#liahatan den#an l&upe.

C udut pen#liahatan tanpa l&upe.


Per!earan linier.
.. Untuk mata tak !erak&m&dai )
f
sd
P =
0. Untuk mata !erak&m&dai )
. + =
f
sd
P

2. 1ika mata !er$arak d dari lena )
D
sd
x
s
s
P
E
=
7.
Per!earan an#ulern(a )
f D
d sd
D
sd
f
sd
.
.
+ =
Dimana ) D C %E S d.
Catatan ) kalau di adalam &al tentan# l&upe, tidak dikatakan apa%apa maka (an#
dimakud adalah untuk mata tak !erak&m&dai.
8 I K R O / K O P.
Adalah ) alat &ptik (an# terdiri dari dua !uah lena (aitu )
Lena p&itip ?&!(ekti4@ (an# diletakan dekat den#a lena p&itip ?&kuler@
(an# dipiahkan den#an $arak tertentu ?d@.
D u n a ) 8en#amati !enda%!enda renik a#ar tampak le!ih !ear dan $ela.
/i4at !a(an#an akhir ) % ma(a % diper!ear % ter!alik.
Untuk mata tak !erak&m&dai.
'a(an#an $atuh tepat pada 4&ku &kuler, ehin##a !a(an#an (an# di !entuk &leh
lena &kuler di $auh tak terhin##a.
Dam!ar.
ok
ok
ok ok
f
sd
P
f s
=
=
1ika d adalah $arak antara lena &!(ekti4 dan &kuler, maka )
Per!earann(a )
ok oby
oby
ok oby
ok oby
f
sd
s
s
P
xP P P
f s d
.
E
E
=
=
+ =
0. Untuk mata !erak&m&dai ma9imum.
'a(an#an $atuh pada titik dekat dari pen#amat.
70
Per!earann(a )
ok oby
oby
s
sd
s
s
P .
E
=
atau
T . .U
E
+ =
ok oby
oby
f
sd
s
s
P

Dam!ar.
T E R O P O N D
Adalah ) alat &ptik (an# dipakai untuk melihat !enda%!enda $auh a#ar kelihatan le!ih
dekat dan $ela.
8a"am%ma"amn(a )
a. Ter&p&n# !intan# atr&n&mi.
8emper#unakan dua lena p&iti4 (aitu )
% lena &!(ekti4
% lena &kuler.
'enda letak $auh tak !erhin##a, ehin##a !a(an#an $atuh pad 4&ku &!(ekti4.
3&ku &!(ekti4 !erimpit den#an 4&ku &kuler.
Per!earan Linier.
Untuk mata tak !erak&m&dai.
ok
oby
f
f
P =
atau
ok
oby
s
s
P
E
=
3&ku &kuler le!ih ke"il daripada 4&ku &!(ekti4.
DA8'AR.
72
Untuk mata !erak&m&dai.
T U
sd
f sd
f
f
P
ok
ok
oby
+
=
C
ok
oby
s
f
atau
ok oby
oby
s
sd
x
s
s
P
E
=
!. Ter&p&n# !umi ?(&$ana@.
Prinip dari ter&p&n# ini ama den#an ter&p&n# !intan#, per!edaann(a terletak pad
!a(an#an terakhir ?(aitu te#ak@ Untuk itu haru dipaan# lena pem!alik.
Oleh karena itu ter&p&n# ini terdiri dari 2 !uah lena (aitu )
Lena &!(ekti4 ) terdiri dari lena p&itip.
Lena "em!un# ) !er4un#i e!a#ai lena pem!alik.
?terletak antara &!(ekti4 dan &kuler@
Lena &kuler ) terdiri dari lena p&itip dan !er4un#i e!a#ai l&upe.
1arak &!(ekti4 &kuler.
Untuk mata tak !erak&m&dai
ok p oby
f f s d + + =
.
5 E
p
f
.
C 4&ku lena pem!alik.
pem!earann(a )
ok
oby
f
f
p =
Untuk mata !erak&m&dai
ok p oby
s f f d + + =
.
5
pem!earann(a )
ok
oby
s
f
p =
Dam!ar.
75
". Ter&p&n# pan##un# ?ter&p&n# !elanda C ter&p&n# t&nil die!ut $u#a ter&p&n#
DALILEI@
Ter&p&n# pan##un# di!uat e!a#ai pem!aharuan dari ter&p&n# !umi ?karena terlalu
pan$an#@. Untuk ini dipakai lena ne#atip ?%@ !er4un#i e!a#ai lena pem!alik
ekali#u e!a#ai &kuler.
Oleh karena itu ter&p&n# ini terdiri dari )
O!(ekti4 ) lena p&itip.
Okuler ) lena ne#atip.
Dam!ar
Tidak !erak&m&dai.
Pem!earann(a )
ok
oby
ok ok
oby
f
f
P
f s
s
=
=
=
77
1arak antara lena &!(ekti4 dan lena &kuler.
ok oby
f f d + =
den#an
ok
f
dimaukkan !ertanda + ?ne#atip@
den#an ak&m&dai ?!erak&m&dai@
ok
oby
ok
ok
s
f
P
sd s
=
= E
pem!earann(a )
ok oby
oby
s
sd
x
s
s
P
E
=
TE/T 3OR8ATI3.
.. Untuk men#amati !enda%!enda renik di#unakan OOO..
0. Untuk men#amati !enda%!enda (an# $auh letakn(a di#unakan OOOOO..
2. Untuk men#amati !enda%!enda ke"il a#ar tampak le!ih !ear dan le!ih $ela
di#unakan OOOOOOOO.
5. /e!uah lup mem!entuk !a(an#an OOOO (an# $arakn(a dari mata palin#
edikit OOOO.. dan palin# !ear OOOOOOO..
7. Per!earan e!uah lup terletak antara OOOOO dan OOOOO
=. 'enda (an# diamati den#an lup untuk mata (an# !erak&m&dai diletakkan
diantara OOOOOO.. dan OOOOOOOO..untuk mata (an# tidak
!erak&m&dai, !enda diletakkan di OOOO..
>. Pada mikr&k&p, !a(an#an e$ati (an# di!entuk &leh &!(ekti4n(a le!ih daripada
!endan(a edan#kan pada telek&p !a(an#an e$ati
A. /e&ran# emetr&p den#an titik dekat 07 "m men#amati e!uah !enda den#an lup
dari .: di&ptri (an# diletakkan .: "m di depan mata. 'ila ia !erak&m&dai
ma9imum, !erapa per!earann(a OOOO..
1ika tidak !erak&m&dai !erapa per!earann(a OOOOOO.
LATIHAN ALAT%ALAT OPTIK.
.. /e!uah lup $an# !er$arak titik api 7 "m men#hailakan !a(an#an ma(a 07 "m
dari mata. 'erapakah $arak !endaP 'erapakah per!earan pan$an#n(aP
0. /e!uah !enda (an# pan$an#n(a 0 mm diamati &leh &ran# !ermata n&rmal dena#n
memakai lup (an# !er$arak titik api 0 "m.
a. !erapakah per!earan udutn(a $ika lup men#hailkan per!earan
ma9imumP
!. 'erapakah per!earan udutn(a $ika !a(an#an ma(a !erada 7: "m dari
lenaP
". 'erapakah per!earan udutn(a $ika !a(an#an ma(a itu !erada di tempat
(an# $auh tak !erhin##aP
7=
2. /e&ran# !ermata n&rmal ? titik dekat 07 "m@ men#amati e!uah !enda dena#n
men##unakan e!uah lup (an# $arak titik apin(a .0,7 "m. 1arak antara !enda
den#an lup .: "m. 1arak antara mata den#an lup 7: "m. 'erapakah per!earan
udutn(aP
5. 'erapakah pan$an# 4&ku e!uah ka"amata mem!a"a (an# dipakai ee&ran#,
kalau &ran# tere!ut mempun(ai titik dekat 0: dm.
7. Titik $auh e!uah mata m(&p adalah 2: "m. 'erapakah pan$an# 4&ku ka"amata
(an# haru dipakai upa(a dapat melihat !enda%!enda (an# an#at $auhP
=. a. Dimana titik dekat e!uah mata (an# memakai ka"amata !a"a dari 0 di&ptri.
!. Dimana titik $auh e!uah mata (an# memakai ka"amata %:,7 di&ptri untuk
melihat $auh.
>. /e!uah mikr&k&p mempun(ai &!(ekti4 (an# !er$arak titik api .: mm dan &kuler
(an# !er$arak titik api 07 mm. 'erapakah $arak antara kedua lena itu dan
!erapakah per!earann(a apa!ila !endan(a !erada pad $arak .:,7 mm dar&
&!(ekti4 dan mata !erak&m&dai ma9imum.
A. O!(ekti4 dan Okuler e!uah mikr&k&p main#%main# mempun(ai $arak titik
api 0 "m. 1ika e!uah $eni !enda diletakkan pad $arak 0,7 "m dari &!(ekti4,
!erapakah $arak antara &!(ekti4 dan &kuler untuk mata (an# tidak !erak&m&dai
dan !erapakah per!earann(aP
H. /e!uah ter&p&n# !umi mempun(ai &!(ekti4 (an# !er$arakm $itik api . meter.
'ila &ran# den#an mata n&rmal (an# tidak !erak&m&dai melihat kee!uah
!enda di tempat (an# $auh tak !erhin##a den#an men##unakan ter&p&n#
tere!ut, maka akan memper&leh da(a per!earan 0: kali. Lena pem!alikn(a
!er$arak titik api 07 "m. 'erapakah pan$an# ter&p&n# itu. 'erapakah
per!earann(a !ila &ran# itu !erak&m&dai pad 07 "m dan !erapakah pan$an#
ter&p&n#n(aP
7>