Anda di halaman 1dari 3

Khulafaur Rasyidin

Pada saat Nabi Muhammad meninggal, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa
yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik Islam setelah beliau wafat. Beliau
tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk
menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya
dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan anhsar berkumpul di Balai kota Bani a!idah,
Madinah. Mereka musyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu
berjalan "ukup alot karena masing#masing pihak, baik muhajirin maupun anshar, sama#sama
merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. namun semangat ukhuwah islamiyah yang tinggi,
akhirnya, $bu Bakar, terpilih. %upanya, semangat kegamaan $bu Bakar mendapat penghargaan
tinggi dari umat Islam. setelah $bu Bakar meninggal dia kemudian mengangkat &mar sebagai
penggantinya, setelah &mar meninggal dia, tidak menunjuk satu orang untuk menggantikannya
tetapi meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantara ' orang sahabatnya itu.
kemudian &tsman ditunjuk oleh masyarakat pada saat itu. &tsman dibunuh oleh kaum
pemberontak yang terdiri dari orang#orang yang ke"ewa kepada kepemimpiannya itu. setelah
&tsman wafat, masyarakat beramai#ramai membaikat. $li ibn $bi (halib sebagai khalifah pada
tanggal )* %amadhan +* ,. -''*.. $li terbunuh oleh salah seorang anggota khawarij. /engan
demikian berakhirla apa yang disebut dengan masa khulafaur %asyidin dan dimulailah kekuasaan
Bani &mayah dalam sejarah politik Islam.
Khulafaur Rasyidin adalah para kholifah yang arif bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat
yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslim setelah Nab Muhammad %asulullah saw. wafat.
Khilafah merupakan sebuah kedudukan yang sangat agung dan sebuah tanggung jawab yang
begitu besar. Karena dengan jabatan tersebut seorang khalifah berkewajiban untuk mengurusi
dan mengatur berbagai urusan kaum muslimin. Khalifah lah orang pertama yang paling
bertanggung jawab dalam hal ini. $danya khilafah ini merupakan kewajiban yang sifatnya
fardhu kifayah. ebab urusan umat manusia tidak akan terurusi dengan baik ke"uali dengannya.
Khilafah itu bisa didapatkan melalui salah satu dari tiga proses berikut ini 0
1. Keputusan tegas dari khalifah sebelumnya untuk menunjuk2mengangkat "alon
penggantinya. ebagaimana yang terjadi pada saat pergantian kepemimpinan sesudah
wafatnya $bu Bakar dengan ditunjuknya 3&mar bin $l Khaththab berdasarkan keputusan
$bu Bakar radhiyallahu!anhu sendiri.
). Berdasarkan kesepakatan ahlul halli wal 3a4di -badan permusyawaratan ulama umat..
Baik pemilihan anggota $hlul halli wal 3a4di itu bersumber dari penentuan yang sudah
ditetapkan oleh Khalifah terdahulu sebagaimana terpilihnya 3&tsman bin 3$ffan
radhiyallahu!anhu sebagai khalifah yang dipilih berdasarkan kesepakatan ahli halli wal
3a4di yang ditunjuk oleh 3&mar untuk bermusyawarah, ataupun pemilihan anggota ahlul
halli wal 3a4di itu bukan berdasarkan dari penentuan oleh Khalifah sebelumnya,
sebagaimana yang terjadi pada pengangkatan khalifah $bu Bakar radhiyallahu!anhu
menurut salah satu 5ersi pendapat ulama, dan juga sebagaimana pengangkatan khalifah
3$li bin $bi (halib radhiyallahu!anhu.
6. (erjadinya penggulingan kekuasaan sehingga mun"ul khalifah baru yang berhasil
menguasai pemerintahan, sebagaimana proses terangkatnya Khalifah $bdul Malik bin
Marwan ketika Ibnu 7ubair terbunuh sehingga berakhirlah kekhilafahan di tangannya.
-disadur dari yarah 8um!atul I!ti4ad yaikh Ibnu &tsaimin, hal. 19'#19:.
/alam sejarah Islam, sempat orang pengganti nabi yang pertama adalah para pemimpin yang adil
dan benar. Mereka menyelematkan dan mengembangkan dasar#dasar tradisi dari nabi bagi
kemajuan Islam dan umatnya. Karena itu gelar ;yang mendapat bimbingan di jalan lurus< (Al-
Khulafa Ar-Rasyidin) diberikan kepada mereka yaitu0
1. Abu Bakar Siddik
# Masa Pemerintahan 0 11 # 16 ,ijriah 2 '6) # '6+ Masehi
# $bu bakar sidik adalah orang yang pertama kali memeluk islam di luar keluarga 2 rumah tangga
%asulullah.
# Prestasi $bu bakar sidik 0
###= Memperluas daerah islam
###= Menghadapi orang murtad dan orang yang tidak membayar zakat
###= Memberantas orang#orang yang menganggapnya beliau sebagai nabi
###= Mengumpulkan ayat#ayat su"i al4uran yang disalin menjadi mushaf
Ibnu >udamah $l Ma4disi rahimahullah berkata, ;&mat beliau yang paling utama adalah $bu
Bakar $sh hiddi4, kemudian 3&mar $l ?aru4, kemudian 3&tsman /zu Nurain, kemudian 3$li
$l Murtadha, semoga $llah meridhai mereka semuanya@< -lihat yarah 8um!atul I!ti4ad
yaikh Ibnu &tsaimin, hal. 16A.
Nama aslinya adalah $bdullah bin 3&tsman bin 3$amir dari suku (aim bin Murrah bin Ka!ab.
Beliau adalah orang pertama yang beriman kepada %asul shallallahu 3alaihi wa sallam dari
kalangan lelaki dewasa. Beliau adalah sahabat yang menemani hijrah beliau. Beliau jugalah
orang yang menggantikan Nabi untuk menjadi imam shalat serta amir jama!ah haji. $da lima
orang sahabat yang termasuk orang#orang yang dijanjikan surga yang masuk Islam melalui
perantara dakwahnya, mereka itu adalah B 3&tsman, 7ubair, (halhah, $bdurrahman bin 3$uf dan
a!ad bin $bi Ca44ash. Beliau wafat pada bulan Dumadil akhir tahun 16 hijriyah dalam usia '6
tahun. -lihat yarah 8um!atul I!ti4ad syaikh &tsaimin , hal. 1+1.
Para ulama berbeda pendapat tentang proses terpilihnya beliau sebagai khalifah. $pakah beliau
terpilih berdasarkan nash Edalil tegasF dari Nabi ataukah berdasarkan bai!at -janji setia. seluruh
para sahabat kepada beliau. ebagian ulama sejarah yang pakar di bidang hadits berpendapat
bahwa pengangkatan $bu Bakar sebagai khilafah itu berdasarkan nash yang khafi2samar.
edangkan ulama yang lain dari kalangan mutakallimin berpendapat bahwa beliau terpilih
dengan proses pemilihan. Para ulama golongan pertama berdalil dengan hadits yang terdapat di
dalam shahih Bukhari dari Dubair bin Muth!im tentang kisah seorang perempuan yang datang
menemui Nabi shallallahu 3alaihi wa sallam, kemudian beliau menyuruhnya untuk pulang. Maka
perempuan itu pun mengatakan kepada beliau, ;Bagaimana kalau saya tidak dapat berjumpa
dengan anda lagi G< eolah#olah yang dimaksudkannya adalah wafatnya beliau. Maka beliau
shallallahu 3alaihi wa sallam pun menjawab, ;$pabila engkau tidak menemuiku maka temuilah
$bu Bakar.< Begitu pula dalil lainnya yang terdapat di dalam hahihain dari hadits 3$isyah
radhiyallahu!anha yang mengisahkan bahwa Nabi shallallahu 3alaihi wa sallam pernah bersabda,
;Panggilkan $bdurrahman bin $bu Bakar untukku, aku akan suruh dia untuk menulis sebuah
ketetapan, nis"aya tidak akan ada perselisihan terhadap ketetapanku.< Kemudian beliau
mengatakan, ;$llah lah tempat berlindung, jangan sampai umat Islam menyelisihi $bu Bakar.<
elain itu terdapat juga dalil lainnya seperti pengutamaan beliau sebagai imam apabila
%asulullah tidak bisa menjadi imam, dsb. -lihat $l Is!aad, hal. :1.
Kekhalifahan $bu Bakar berlangsung selama dua tahun tiga bulan dan sembilan hari. emenjak
16 %abi!ul $wwal 11 hijriyah hingga )) Dumadil akhir tahun 16 hijriyah. yaikh Muhammad bin
halih $l 3&tsaimin rahimahullah berkata, ;ahabat yang paling berhak menjadi khilafah
sesudah Nabi shallallahu 3alaihi wa sallam adalah $bu Bakar radhiyallahu!anhu karena beliau
adalah sahabat paling utama dan paling terdepan dalam hal jasanya kepada Islam. /an juga
karena Nabi shallallahu 3alaihi wa sallam telah mengutamakan beliau sebagai imam shalat
-apabila beliau berhalangan.. /an juga karena para sahabat radhiyallahu!anhum telah sepakat
untuk mendahulukannya dan memba!iatnya, sedangkan $llah tidak akan pernah mengumpulkan
mereka dalam kesesatan. Kemudian orang yang paling berhak sesudah beliau adalah 3&mar
radhiyallahu!anhu, karena dia adalah orang paling utama sesudah $bu Bakar, dan juga karena
$bu Bakar telah berjanji untuk melimpahkan kekhilafahan kepadanya. Kemudian diikuti oleh
3&tsman radhiyallahu!anhu dengan dasar keutamannya dan keputusan ahlu syura untuk
mendahulukan beliau, yaitu orang#orang yang disebutkan dalam sebuah bait sya!ir 0
3$li, 3&tsman, a!ad dan (halhah
7ubair dan /zu 3$uf, mereka itulah para tokoh yang bermusawarah
Kemudian diikuti oleh $li radhiyallahu!anhu karena keutamaan yang beliau miliki dan
kesepakatan para sahabat yang ada di masanya. Keempat orang itulah khulafaur rasyidun yang
telah mendapatkan anugerah hidayah yang Nabi shallallahu 3alaihi wa sallam telah bersabda
tentang mereka, ;Cajib bagi kalian untuk mengikuti unnahku dan sunnah Khulafaur %asyidin
yang mendapatkan hidayah sesudahku, gigitlah ia dengan gigi#gigi geraham kalian.< -yarah
8um!atul I!ti4ad, hal. 1+)#1+6.
2. Umar Bin Khattab
# Masa Pemerintahan 0 16 # )6 , 2 '6+ # '++ M
# (ermasuk orang yang pertama masuk islam 2 $ssabi4uunal $wwaluun
# Meninggal dibunuh $bu 8uk#luk dan Persia dan Hahudi
# Prestasi &mar bin Khatab
###= Perluasan daerah kekuasaan islam
###= Membangun pemerintahan islam
###= Mengumpulkan tulisan#tulisan ayat su"i $l#>urIan yang tersebar
3. Utsman bin Affan
# Masa Pemerintahan 0 )6 # 69 , 2 '++ # '9' M
# Dulukan 0 /zunnurain Calhijratain J Memiliki dua "ahaya dan dua kali hijrah ke ,absy dan
Madinah.
# Prestasi &sman bin $fan 0
###= Memperluas daerah kekuasaan islam
###= Membangun angkatan laut
###= Penulisan ayat#ayat su"i $l#>uran
4. Ali bin Abi Thalib
# Masa Pemerintahan 0 6' # +1 , 2 '9' # ''1 M
# ebutan lainnya adalah ayyidina $li
# audara epupu Nabi Muhammad $C
# Prestasi $li bin $bi (holib 0
###= Membasmi pembangkang kekhalifahan
###= Meme"at gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya
Ia adalah putra $bu (holib, paman Nabi Muhammad saw. ebagai sepupu yang usianya 6)
tahun lebih muda, memungkinkan $li diasuh langsung oleh Nabi Muhammad saw. (idaklah
megherankan jika dari golongan anak#anak yang pertama memeluk Islam adalah $li. Pantaslah
jika pengetahuan $li tentang Islam sangat luas, dan sangat teguh memegang ajaran Islam.
ejak masa pemerintahan Khalifah $li inilah, Islam mulai mengalami kemunduran. Bermula dari
banyaknya pihak yang menuntut dendam atas terbunuhnya &tsman bin $ffan ra., terutama dari
golongan Bani &maiyyah dari kelompok 3$isyah ra., janda Nabi Muhammad saw. uasana
tersebut semakin memanas dengan adanya kebijaksanaan Khalifah $li mengganti sebagian besar
pejabat pemerintah yang telah diangkat oleh &tsman.
etelah usaha menenangkan banyak golongan yang menuntut balas atas kematian &tsman
dengan jalan damai tidak berhasil, maka ditempuhlah dengan peperangan. Pertama terjadilah
Perang Ca4!atul Damali -penamaan tersebut karena 3$isyah bersama pasukannya mengendarai
unta. atau peperangan unta. Kedua, Perang hiffin atau peperangan unta antara pasukan Khalifah
$li dan pasukan 3$isyah. Perang saudara ini terjadi pada tahun 6' ,2'9: M, akibat hasutan
$bdullah bin aba. Perang ini dimenangkan oleh pasukan $li. etelah diberi penjelasan tentang
duduk perkara yang sebenarnya, 3$isyah dikembalikan ke Madinah dengan hormat dan
dimuliakan.