Anda di halaman 1dari 32

MEMBERI KESEDARAN TENTANG

KEPENTINGAN PENGURUSAN DAN


PEMBELAJARAN
MEMAHAMI KONSEP MENGURUS
PEMBELAJARAN
PERSPEKTIF MULTIDISIPLIN PENGURUSAN
PEMBELAJARAN
KAJIAN PENGURUSAN PEMBELAJARAN
PELAJAR

Mengapakah pengurusan dan pembelajaran itu
penting dalam bidang/profesion anda?
Apakah maksud konsep mengurus
pembelajaran yang biasa dipakai dalam bidang
anda?
Implikasi terhadap pelajar, guru, sekolah,
masyarakat dan negara
Faktor mempengaruhi
Langkah mengatasi
Cabaran, kekangan dan halangan

Mengapakah pengurusan dan
pembelajaran itu penting dalam
bidang/profesion anda?
Pengurusan menambah pengetahuan
Pengurusan meningkatkan mutu amalan
kerja guru
Pengurusan yang cekap menambahkan
produktiviti
Mendapatkan keredaan Allah

Pengurusan boleh didefinisikan sebagai:
aktiviti yang teratur (sistematis) bagi mencari jawapan kepada
beberapa soalan khusus yang dikemukakan tentang sesuatu
masalah yang hakikatnya (atau tabiinya) sudah dikenalpasti
(Ahmad Mahdzan, 2004)
Pengurusan ialah satu proses merancang, mengelola, memimpin
dan mengawal daya usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan
sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan
(Stoner,1984).
Pengurusan merupakan satu proses mendapatkan kerjasama
kakitangan secara berkesan untuk mencapai matlamat
(Robbins,1984).
Pengurusan mencakupi bagaimana sumber-sumber seperti
kewangan, manusia dan alat-alat digembleng dan digunakan
untuk mencapai matlamat organisasi (Shukur,1988).


Apakah kaedah pengurusan yang
biasa dipakai dalam bidang anda?
Pendekatan dan Kaedah Pengurusan:
i. Berpusatkan Pelajar
ii. Berpusatkan Bahan
iii. Berpusatkan Guru
iv. Berpusat Pelajar, Bahan dan Guru
Pendekatan dan Kaedah Khusus
i. Pengurusan Bahan Pembelajaran
ii. Pengurusan Tempat
iii. Pengurusan Masa
iv. Pengurusan Siapa Yang Mengajar
Konsep Guru dan Profesional

Guru yang profesional haruslah mampu
menguasai dan mengurus 7 jenis pengetahuan
berikut :
Pelajar
Pedagogi
Kurikulum
Konten-pedagogi
Kandungan mata pelajaran
Konteks pendidikan di Malaysia
Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia
(Pedagogical Content Knowledge Shulman, L.S. )
Tradisional
Moden
Barat
Islam
Cina
India
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Menurut Sharpe (1989), sekolah
merupakan organisasi yang unik dan
tidak terdapat pada mana-mana
organisasi di dunia.
Keunikan ini memerlukan pengurus yang
berpengetahuan dan berkemahiran yang
tidak dipunyai oleh pengurus organisasi
lain.
Tiga ciri yang menjadikan organisasi
sekolah kini paling sukar ditadbir:
i) Sekolah dan sistemnya adalah organisasi
manusia. Klien dan bahan mentahnya
manusia, sumbernya manusia dan
matlamatnya berkait dengan manusia
ii) Kumpulan sasaran manusia- kanak-kanak
dan remaja yang kompleks dalam period
perkembangan mental, fizikal, emosi dan
sosial.
iii) Matlamat utama sekolah berkait dengan
pendidikan. Pendidikan berkait dengan
pembelajaran, perkembangan dan
pembangunan diri manusia.
iv) Manusia adalah modal insan atau aset
utama sesebuah negara.
Menurut Abd Rahim Abd Rashid (2001),
pengurusan organisasi sekolah perlu kreatif dan
inovatif bagi membentuk sesebuah sekolah
organisasi yang dinamis- pengetahuan baru,
budaya saintifik, penyebaran teknologi maklumat
dan pembangunan potensi manusia.
Namun,menurut Senge (2000), sekolah
merupakan institusi yang paling lambat berubah,
masih konservatif dan mengekalkan amalan
tradisional yang tidak sesuai dengan kehendak
semasa.

Lantaran itu, pengurusan strategik di kalangan
pengurus di sekolah-sekolah amat penting
bagi wujudkan sekolah yang berkesan.
DIDIK
(educere)
LATIH
(educare)
B
e
l
a
j
a
r

u
n
t
u
k

b
e
l
a
j
a
r

B
e
l
a
j
a
r

u
n
t
u
k

k
e
t
e
r
a
m
p
i
l
a
n

PENDIDIKAN
(education)
MASYARAKAT INDIVIDU
Warisan
Kebudayaan
Pengembangan
Potensi
Potensi
+
Sejahtera
+
Warisan
Pendidikan ialah.
NEGARA
KELUARGA
keselamatan alam sekitar
Keamanan
Kebebasan
ilmu
Sejahtera
iii. Pendidikan ialah sistem
Pendidikan ialah satu sistem perkembangan
intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi.
(Aristotle: 384 S.M. 322
S.M.)

iv. Pendidikan ialah proses
Pendidikan sebagai proses membentuk
kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan
dan perasaan terhadap alam sejagat dan
sesama manusia. Pendidikan juga suatu proses
bagi mengatur dan menambah pengetahuan
yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih
selamat. (John Dewey: 1933)
v. Pendidikan ialah penambahan ilmu
Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu
untuk menghampirkan diri dengan
kesempurnaan fitrah dan memahami daya
usaha yang terdapat pada bakat dan watak
seseorang. (Stuart Mill)

vi. Pendidikan ialah mendidik
Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin
keluar. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar,
latihan dan indoktrinasi. (Ducasse)
2.2.3 Konsep & Pengertian
Pendidikan Dalam Islam
Tarbiah
(Mengasuh/
Memelihara/
membaiki)
Tadib
(Mendidik/
membentuk
adab & akhlak
Talim
(Pengajaran)
MAKHLUK
Dalam Islam, tarbiah, tadib dan talim
bergabung untuk melahirkan insan terdidik:
i. Berilmu
ii. Mempunyai kesedaran
iii. Menghayati
iv.Menginsafi
v. Beramal
Hanya yang takut kepada Allah dari hamba-
hamba-Nya ialah ulama. (Surah Fatir:28)
Dimensi
Interinksik
Dimensi
Instrumental
WARGANEGARA
YANG BAIK
KESAN
PENDIDIKAN:
M
A
L
A
Y
S
I
A
Percaya & patuh
kepada Tuhan
Berilmu
Berketerampilan
Berakhlak
Bertanggungjawab
Sejahtera diri
Berupaya memberi
sumbangan kepada
kesejahteraan &
kemakmuran
keluarga
masyarakat
negara
Tahap Pengurusan Kurikulum
Bilik Darjah
TAHAP PERKARA

1. Perancangan

2. Implementasi

3. Penilaian


1. Analisis keperluan dan persiapan
dokumen kurikulum
2. Pelaksanaan sebenar kurikulum di bilik
darjah.
3. Penilaian bagi keperluan pembaikan
atau perubahan kurikulum
Theory
Practice
Who will bridge the gap between theory and practice ?
TEACHERS !!
BUT HOW?????
KNOW IT UNDERSTAND IT APPRECIATE IT
BE SERIOUS ABOUT IT ACTIVELY INVOLVED
BE PROACTIVE
THINGS WILL CHANGE
FOR THE BETTER
Teachers Might
Contribute And Influence
Policy Making !!!
Merancang : pengajaran perlu dirancang
mengikut fasa dan turutan
Set induksi: aktiviti ringkas bagi menarik
minat dan perhatian
Penyampaian: Apakah langkah guru dan
pelajar (aktiviti) sesuai dengan masa, bahan,
aras pencapaian
Penutup: mengukuh isi, penilaian, merumus
Kepelbagaian teknik:
-Memerlukan kreativiti guru.
-Mengekalkan tumpuan pelajar
-Unsur kepelbagaian
-(ambil kira faktor masa, jumlah murid,
bahan, kesukaran dll)

Penglibatan pelajar:
-Bersifat dua hala, mesra, kondusif, aktif
-Semua terlibat/ tiada yang tersisih
-Interaksi lebih membina
-Ch. Menyoal, beri pandangan, pendapat,
masalah, melakun, berhujah,dll

Ambil kira perbezaan Individu: Murid
mempunyai keupayaan, minat dan bakat
berbeza. Perhatian perlu diberi di atas
kewujudan uinsur kepelbagaian tersebut.
Langkah: beri perhatian, ulang-ulang isi, latih
tubi, darjah kesukaran kurikulum perlu diambil
kira.
Guru perlu peka kepada reaksi pelajar seperti
bising, resah, murung, tiada reaksi, lesu dll
keran ini mencerminkan reaksi terhadap
pengajaran guru
Guru perlu sentiasa muhasabah sepanjang
proses mengajar dengan kecerdikan akal
budinya.

Pengalaman sedia:
kaitkan p&p dengan pengalaman sedia pelajar
contoh: ulang pelajaran lepas, soal jawab
pengalaman lalu, ceritakan pengalaman,
kata kunci ini penting sebelum guru memulakan
pengajaran kerana murid sukar menerima
pelajaran secara mengejut dalam keadaan
vakum
Merangsang fikiran murid melalui soalan,
cabar minda, ramalan,fikir bersama
kata kunci: Jangan terus puas hati dengan
jawapan pertama pelajar. Berikan provokasi
Gagne (1974) menyatakan pembelajaran
adalah:
Perubahan pemikiran
Perubahan kebolehan
Perubahan tingkah laku
- Berkaitan dengan minat, sikap dan nilai
yang dipegang dan diamalkan
- Pembelajaran memerlukan rangsangan
supaya meninggalkan kesan lebih
bermakna
Latihan murid dapat mengaplikasi apa
dipelajari dan dapat mengukuhkan
pengetahuan yang diterima dari guru
Kondusif: suasa pembelajaran yang selesa
dari segi minda, fizikal, emosi, rohani
Bermatlamat: pengajaran berfokus akan
memudahkan murid mengikuti secara
teratur dan sisitematik dari senang ke
susah, maujud ke abstrak dekat kepada
jauh dll
Penglibatan aktif: pelajar perlu dilibatkan dalam
proses p&p. supaya pengajaran lebih hidup,
ceria dan bermakna
Persediaan awal: Persediaan guru dari segi
memahami kandungan, persediaan bahan, latar
belakang murid
Mengkaji murid: analisis terhadap minat,
kecenderungan, bakat, keperluan
Unsur dorongan: Suasana pengajaran
berbentuk dorongan dan meyakinkan murid.
Elakkan merendahkan keupayaan. Banyakkan
pujian, sokongan, penghargaan guru.

Faktor mempengaruhi
kesediaan belajar
Kematangan fizikal- berupaya dari segi
kognitif, afaktif dan kemahiran
Mengekalkan perhatian beri tumpuan
pengajaran guru, tumpuan mendengar,
tumpuan minat
Dorongan: penggerak untuk menimbul dan
mengekalkan minat
Sosial dan persekitaran: ajar murid sedia
menerima orang lain, prihatin terhadap
sekitar, tidak egosentrik, sedia terima
pendapat
Pengalaman sedia: murid lebih sedia dan
yakin belajar sekiranya bahan pembelajaran
berkaitan dengan pengalaman mereka
Kajian-Kajian Untuk
Mengkatkan Standard Kualiti
Apakah yang patut dikaji
- Kaedah pembelajaran semasa
- Teknik pengajaran yang sesuai dengan
keadaan semasa
- Isu-isu dan perubahan sistem
pembelajaran kini
- Buku teks
- Perbandingan sosiologi murid zaman kini
Mengapa mengajar dikatakan sebagai
satu seni?
Apakah matlamat pengajaran yang agak
sukar untuk dicapai:
menyampaikan maklumat?
menguasai kemahiran?
membentuk nilai dan sikap?
berfikir secara kritis dan kreatif?
menjadikan murid berdikari?