Anda di halaman 1dari 59

NOR SALAWATI BINTI JAMRI L20112008180

NORAZLINA BINTI MOKHTAR L20112008151


SITI HAJAR BINTI MASOD L20112008149
NORA AKMA BINTI AHMAD L20112008170
NUR HIDAYATUL ROHAINI BINTI OTHMAN
L20112008158
ZAINAB BINTI DAUD L20112008164
PEMIKIRAN
DARI
PERSPEKTIF
ISLAM
AHLI KUMPULAN :
Peta Konsep
Konsep Akal
Dari
Perspektif Islam
Pandangan DARIPADA
AB. LATIFF DAN
ROSMAWATI (1997):
Kamus dewan: Akal merupakan segala
kegiatan berfikir dan tahap kecerdasan
seseorang.

Akal merupakan kepintaran yang dimiliki
seseorang.
Akal adalah sifat semulajadi manusia dan
kemampuannya memahami sesuatu.
Pandangan daripada Imam
Ghazali :

Akal dapat menerima ilmu dalam bentuk teori dan


kemudian dapat menyusun idea idea tersebut.

Akal merupakan segala ilmu dan pengetahuan yang


dapat memastikan sesuatu kemungkinan berlaku dalam
satu masa, sama ada mungkin atau mustahil akan
berlaku.

Akal diperoleh dari pengalaman lepas atau


yang dialami.

Akal dapat mengenal dan mampu mengesan


akibat daripada segala perbuatan melalui
kekuatan pengalaman dan pengetahuannya.
SAMBUNGAN
KEMULIAAN AKAL
DALAM KONTEKS
ISLAM
Kepentingan berfikir

Mencapai tujuan asal kejadian manusia iaitu


untuk mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.

Satu ibadah yang tertinggi iaitu dengan akal


fikiran yang waras manusia berupaya
menjalankan ibadah-ibadah lain dengan
sempurna.

Selaras dengan firman Allah dalam surah Al-


Anfal ayat 22 yang bermaksud,
Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata

di sisi Allah ialah mereka (manusia yang tuli
dan bisu, yang tidak menggunakan akalnya!.
SAMBUNGAN

Menambahkan keyakinan dan keimanan kepada


Allah s.w.t.

Ingatan yang berterusan terhadap keagungan Allah


akan sentiasa mendorong manusia untuk melakukan
perkara yang makruf kebaikan! dan meninggalkan
perkara yang mungkar keburukan!.

"elaras dengan firman Allah dalam surah Al#Imran


ayat $%$ yang bermaksud,
&'rang yang menyebut dan mengingati Allah
semasa mereka berdiri, duduk dan tidur serta berfikir
pada kejadian langit dan bumi lalu berkata! (uhan
kami sesungguhnya )ngkau tidak jadikan semua ini
sebagai satu kebatilan, Maha "uci )ngkau, maka
peliharalah kami daripada a*ab api neraka+.
Peranan akal
,erdasarkan Al#-uran dan Al#"unnah, peranan
akal mestilah:

Mengkaji dan mendalami serta mempelajari


ilmu sama ada yang berkaitan dengan akliah
ataupun na.liah.

Membe*akan manusia dengan makhluk#


makhluk lain.

,erperanan positif bagi menilai antara


kebaikan dan keburukan dengan mengarahkan
akal fikirannya mencari atau bertanya kepada
orang#orang berpengetahuan.

/emikiran islam berteraskan penjelasan wahyu iaitu


Al#-uran dan 0adis manakala pemikiran sekular
,arat! wujud hasil daripada kegeniusan akal fikiran
manusia semata#mata.

Intipati wahyu dalam Al#-uran dan 0adis berfungsi


sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani
kehidupan di dunia di samping mencari bekalan
untuk kehidupan di akhirat kelak.

"elaras dengan firman Allah dalam surah An#1ahl


ayat 2% yang bermaksud,
&Kami telah menurunkan kepadamu Al#Kitab
iaitu Al# -uran! sebagai penjelas segala sesuatu+.
Pemikiran Islam
SAMBUNGAN

"elaras dengan firman Allah dalam surah


A*#3umar ayat 4$ yang bermaksud,
&"esungguhnya kami menurunkan
kepadamu Al#Kitab Al#-uran! untuk
manusia dengan membawa kebenaran5
siapa yang mendapat petunjuk, maka
petunjuk itu! untuk dirinya sendiri, dan
siapa yang sesat maka sesungguhnya dia
semata#mata sesat buat kerugian! dirinya
sendiri dan kamu sekali#kali bukanlah
orang yang bertanggungjawab terhadap
mereka +.
SAMBUNGAN

"elaras dengan firman Allah dalam surah


Al#,a.arah ayat $26 yang bermaksud,
&,eberapa hari yang ditentukan itu ialah!
bulan 7amadhan, bulan yang di dalamnya
diturunkan permulaan! Al#-uran sebagai
petunjuk bagi manusia dan penjelasan#
penjelasan mengenai petunjuk itu dan
pembe*a antara yang hak dan yang batil!+.
SAMBUNGAN

/emikiran islam menggunakan dua kaedah


iaitu na.liah dan akliah.

/emikiran menggunakan kaedah na.liah


merupakan kaedah berfikir yang bersumberkan
wahyu dan lebih terarah kepada perihal#perihal
keimanan yang mana dalilnya adalah jelas dan
tidak dapat disangkal dengan logik akal.

/emikiran menggunakan kaedah akliah


merujuk kepada pemikiran yang berteraskan
wahyu dengan akal sebagai pembantu. Akal
berfungsi sebagai alat untuk memahami wahyu
Allah s.w.t yang disampaikan menerusi
perantaraan Al#-uran dan 0adis.
Kaedah Naqliah

Melihat kepada dua elemen utama iaitu fakta


benda8perbuatan! dan hukum.

9ika fakta itu adalah benda, hukumnya halal


atau haram. :ontohnya, anggur adalah halal
namun arak adalah haram.

0ukum ke atas fakta ini diambil dari dalil di


dalam Al#-uran dan hadis. Maka pemikiran
yang digunakan adalah bersifat na.liah.
SAMBUNGAN

9ika fakta itu adalah perbuatan, hukumnya


wajib, sunat, harus, makruh dan haram.
:ontohnya, berpuasa di bulan 7amadhan
hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunat,
makan nasi hukumnya harus, dan ber*ina
hukumnya haram.

0ukum ke atas fakta ini juga berpaksikan


kepada dalil Al#-uran dan hadis. Maka
pemikiran yang digunakan juga bersifat
na.liah.
Kaedah Akliah

Menghuraikan tentang sesuatu hukum seperti


perkara#perkara yang membatalkan wuduk, dan
pelaksanaan sesuatu ibadatsembahyang8puasa!.

/elbagai ma*hab dalam islam terbentuk seperti


Ma*hab "hafie, Ma*hab 0ambali, Ma*hab
Maliki dan Ma*hab 0anafi.

Memberikan justifikasi terhadap sesuatu syariat


Allah s.w.t seperti mengapa arak dan berjudi itu
haram dan memahami hakikat ciptaan Allah
yang terdapat pada diri dan alam sekeliling serta
mengambil manfaat daripadanya.
SAMBUNGAN

"elaras dengan firman Allah dalam surah Al#


9aasiyat ayat ;#6 yang bermaksud,
&"esungguhnya pada langit dan bumi benar#
benar terdapat kekuasaan Allah untuk orang#
orang yang beriman. <an pada penciptaan kamu
dan binatang#binatang melata bertebaran di
muka bumi! terdapat tanda#tanda kekuasaan
Allah! bagi kamu yang meyakini. <an perhatikan
malam dan siang dan apa yang diturunkan oleh
Allah dari langit air!, lalu dihidupkan1ya
dengan air itu bumi sesudah mati kering
kontang! dan pertiupan angin, adalah beberapa
ayat tanda bagi kaum yang berakal! +.
SAMBUNGAN

"elaras dengan firman Allah dalam surah Al#


1ahl ayat =2#=% yang bermaksud,
&(uhanmu telah menurunkan pengetahuan
mengilhamkan! kepada lebah: ,uatlah rumah
di atas bukit dan di atas pohon kayu dan di
atas apa#apa yang mereka jadikan atap.
Kemudian makanlah bermacam#macam
buah#buahan, keluarlah dari dalam perutnya
cecair madu! yang berlainan warnanya,
untuk menyembuhkan penyakit manusia.
"esungguhnya pada demikian itu menjadi
tanda bagi kaum yang memikirkannya +.
Rumusan

/emikiran Islam sangat mengutamakan Al#


-uran dan 0adis sebagai sumber hukum dan
pedoman kehidupan.

/enggunaan akal turut diperlukan bagi


perkara#perkara yang tidak ada nas yang jelas
dan nyata tentang kedudukan hukumnya.

>ntuk mendalami ilmu Al#-uran dan 0adis


yang boleh membawa manusia ke arah
keimanan yang lebih mantap.
PEMIKIRAN
IBNU
KHALDUN
SEJARAH
Abdul 7ahman bin Muhammad bin Abu
,akar Muhammad bin Al#0assan
<ilahirkan #$ 7amadhan ?;@ 0ijrah
$? Mei $;@@ M! di (unisiaKeluarga yang kaya dan mendapat
pendidikan yang terbaik
Meninggal # 7amadhan 2A2 0ijrah
Mac $4A= M! di Kaherah, Mesir
IBNU KHALDUN
SAMBUNGAN
,idang ilmu yang terkenal teori ekonomi,
sosiologi dan epistemologi
,eliau dianggap sebagai seorang ahli falsafah
sejarah dan sarjana teragung sepanjang
*aman
TEORI
EPISTEMOLOGI
IBNU KHALDUN
ILMU
PENGETAHUAN
1a.liah Ilmu#ilmu (radisional! Akliah Ilmu#ilmu Balsafah87asional!
"iper#leh dari rasulullah s.a.w
$erasaskan Al-%uran dan As-Sunnah
"iper#leh melalui akal
(kemampuan berfikir
&#nt#h '
(. )lmu *afsir yang menjelaskan lafa+-
lafa+ al-%uran
2. )lmu %iraah yang menyatakan bacaan
Al-%uran
,. -adith yang menjelaskan sanad dan
perkhabaran perawi-perawi tentang
Sunnah .asulullah,
/. 0sul 1i2h - mengeluar hukum-hukum
Allah
3. )lmu 4alam yang membahaskan a2idah
keimanan dan hujah-hujahnya,
5. )lmu $ahasa yang meliputi lughah,
nahu, bayan dan adab
&#nt#h '
(. )lmu Matematik - sukatan dan ukuran,
2. )lmu -andasah (6e#metri - pers#alan
ukuran dan timbangan,
,. )lmu -ay7ah (Astr#n#mi - pergerakan
cakerawala,
/. )lmu Mantik - cara menjaga akal dari
kesalahan,
3. )lmu *abie (8ature yang mengkaji hal
jisim dan pers#alan-pers#alan fi+ik,
5. )lmu )lahiyyat (Metafi+ik yang
membahaskan pers#alan ketuhanan
Kelompok ilmu
Ilmu Asas Ilmu Agama
- tafsir, hadis dan
fiqh
Ilmu Akliah
-Ilmu sains
-Ilmu Ketuhanan
(metafizik)
Ilmu yang perlu
dipelajari kerana
faedah ilmu itu sendiri
Ilmu Sokongan Memantu untuk
mempelajari agama
-!ahasa Ara
- Matematik
- ilmu-ilmu lain
Memantu untuk
mempelajari ilmu
falsafah
-Ilmu "ogik
#erlu dipelajari agi
memolehkan
seseorang untuk
menguasai ilmu asas$
KLASIFIKASI ILMU
TUJUAN PENDIDIKAN
Menyiapkan seseorang dengan = aspek :
(. 4eagamaan
2. Akhlak
,. 4emasyarakatan atau s#sial
/. 9#kasi#nal atau pekerjaan
3. :emikiran- melakukan pelbagai pekerjaan dan
memastikan keharm#nian hubungan dengan
masyarakat
5. 4esenian (mu+ik, khat, seni bina dan lain-
lain
C0idupnya jiwa manusia adalah kerana ilmu
pengetahuan dan gelapnya hati manusia adalah
kerana miskinnya ilmu pengetahuanD


5 PRINSIP ASAS
DALAM
MENYAMPAIKAN
ILMU YANG PERLU
DIPATUHI OLEH
PENDIDIK
$. Ilmu yang disampaikan sesuai dengan usia

dan kemampuan akal pelajar.
$. $ E 2! F @A G
@. %A 8 ; G
;. # $@ G ?
4. $F$ F$F$F$F$! E A G
6. @ #$6 G
=. "elepas pukul @ petang, pukul berapaH
?. Adakah bumi itu bulatH
2. Apa akan terjadi sekiranya tiada tarikan graIiti di bumiH
%. 1yatakan @ teori pembelajaran yang anda tahu.
$A. Anda dikehendaki menjawab ; soalan terakhir sahaja.
$$. Apakah nama ibu negeri /erakH
$@. <imanakah letaknya Jegoland MalaysiaH
$;. (uliskan no. matriks anda.
$4. "iapakah nama andaH
$6. <imanakah anda berada sekarangH
"ila teliti soalan berikut dan jawab dalam masa ;A saat sahaja.
"etelah selesai menjawab, anda dikehendaki bangun.
@. /endidikan dilakukan secara bertahap dan
melibatkan pengulangan.
)n. "ani membeli sebuah teleIisyen secara sewa
beli. 0arga tunai ialah 7M@AAA. ,ayaran deposit
ialah $AK. Kadar faedah satahun ialah 6K.
(empoh bayaran balik selama @ tahun.
,erapakah jumlah ansuran bulanan yang perlu
dibayar oleh )n. "aniH
;. Menggunakan satu buku untuk satu tajuk
pada satu masa.
4. "etiap sesi pembelajaran boleh diselangi
dengan masa rehat
6. Melaksanakan kaedah berdialog atau diskusi
2 kaedah pengajaran
$. Metod bertahap dan pengulangan
- sesuai untuk mereka yang baru belajar
- melibatkan 2 tahap
a 6uru menyampaikan ilmu secara ringkas
b 6uru menerangkan kembali pelajaran
dengan huraian yang lebih jelas dan
mantap
- kaedah ini tidak diselangi dengan waktu rehat

yang kerap atau lama serta tidak
mencampuradukkan 2 disiplin ilmu dalam satu
masa.
@. Metod <ialog dan <iskusi
- mengadakan pertanyaan dan jawapan
bertujuan untuk mencari kebenaran
atau fakta.
- Met#d dial#g melibatkan 2 #rang
- Met#d diskusi perbincangan berkisar kepada
sekel#mp#k manusia.
- kebaikan ' meningkatkan kemahiran berfikir,
mengh#rmati pendapat #rang lain, mend#r#ng
pelajar bersikap aktif dalam pembelajaran dan
dapat mempraktikkan ilmu yang diper#leh serta
mampu mengeluarkan hukum cabang (furu7
daripada hukum asal
SAMBUNGAN
Pemikiran
Imam Al- Ghazali
RIWAYAT HIDUP

Imam Al#Lha*ali dilahirkan pada tahun 46A 0ijrah


bersamaan dengan $A62 Masihi di at# (aabiran8Lha*alah di
bandar (us, Khurasan Iran!.

1ama sebenarnya ialah Abu 0amad Muhammad bin


Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al# Lha*ali at (usi.

,eliau digelar MAl#Lha*aliM bersempena dengan gelaran


bapanya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing al#
Lha**al! dan ada juga yang mengatakan gelaran bersempena
kampung kelahirannya, Lha*alah.
,eliau berasal dari keluarga yang miskin. ,apanya merupakan
seorang ahli "ufi yang sangat warak. ,apanya mempunyai cita#
cita yang tinggi iaitu ingin melihat anaknya menjadi orang alim
dan soleh.

,eliau mendapat pendidikan awal secara percuma kerana


keluarganya miskin.

/ada mulanya beliau mempelajari ilmu fi.ah dan seterusnya


mempelajari ilmu tauhid, manti., usul fi.h dan falsafah. ,eliau
juga menyelidik dan mengkaji segala pendapat empat ma*hab
hingga mahir dalam pelbagai bidang.
SAMBUNGAN
,eliau juga mendapat gelaran CHujjatul IslamD pembela Islam! kerana
beliau bijak berhujah dan berjasa mempertahankan prinsip#prinsip
kebenaran Islam dengan hujah#hujah yang sulit dipatahkan oleh
lawan serta mempunyai daya hafalan yang tinggi dan ingatan yang
kuat.

Kerana ketinggian ilmu dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai


bidang Imam al#Lha*ali pernah menjadi Imam Ira. dan juga
/rofesor di >niIersiti ,aghdad tetapi beliau meninggalkan segala
yang beliau ada untuk bermusafir demi mencari dan menambah ilmu
pengetahuan kerana beliau merasakan ilmu yang beliau ada masih
tidak mencukupi.
SAMBUNGAN

Imam al#Lha*ali banyak menulis buku yang mencakupi pebagai bidang ilmu
seperti ilmu al#-uran, akidah, kalam, usul fi.h, fi.h mantik dan tasawuf.
Antara karya beliau yang sangat berpengaruh ialah CTahafut al-Falasifah
/enghancuran Balsafah! dan CIhya Ulumuddin /enghidupan Ilmu
/engetahuan! yang memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat dan
pemikiran Islam.
Imam Al#Lha*ali adalah seorang ulama, ahli fikir dan ahli "ufi Islam yang
ulung dan hingga kini karya#karya pemikiran beliau masih lagi menjadi
rujukan.

,eliau meninggal dunia pada hari Isnin $4 9amadilakhir tahun 6A6 0ijrah
$$$$M! di (us dan jena*ahnya dikebumikan di tempat kelahirannya pada
usia 66 tahun.
SAMBUNGAN
Teori Epistemologi
Imam al-Ghazali

)pistemologi berasal daripada perkataan Nunani, iaitu CepistemeD dan


ClogosD. CEpistemeD bermaksud pengetahuan dan ClogosD pula
bermaksud teori. 9adinya )pistemologi bermaksud teori
pengetahuan. (eori )pistemologi Imam al#Lha*ali ataupun teori imu
pengetahuan Imam al#Lha*ali adalah berasaskan teori ilmu
pengetahuan Islam.

Imam al#Lha*ali telah banyak mengemukakan teori pengetahuan


dalam kitabnya &Ihya Ulumuddin berkaitan dengan falsafah ilmu
dan pendidikan yang merangkumi tujuan pendidikan, keutamaan
ilmu, keutamaan orang yang memiliki ilmu, kategori ilmu, etika
belajar dan juga etika mengajar.

/ada pendapat beliau tujuan utama


pendidikan ialah untuk mencapai keredhaan
Allah dan bukannya semata#mata untuk tujuan
duniawi kerana baginya kekuasaan dan
kekayaan boleh merosakkan proses dan tujuan
pendidikan.

<alam konteks menuntut ilmu pula, beliau


mengamalkan konsep keserataan dalam
pendidikan yang mewajibkan semua orang
menuntut ilmu.
SAMBUNGAN

"alah satu dalil yang digunakan beliau ialah 0adis


7asulullah s.a.w yang diriwayatkan Ibnu Abdul ,arr
yang bermaksud5
CMencari ilmu pengetahuan adalah waji !e atas
setiap orang MuslimD

Menurut beliau lagi, sesiapa yang memiliki ilmu, maka


akan ditinggikan darjatnya. Kenyataan beliau adalah
berasaskan firman Allah yang bermaksud5
C "llah a!an meninggi!an orang-orang yang eriman
antara dan orang-orang yang erilmu pengetahuan
eerapa darjat#
Al#Mujadallah:$$!
SAMBUNGAN

Menurut beliau lagi, martabat dan tahap ilmu seseorang boleh


ditentukan berdasarkan salah satu daripada tiga perkara
berikut5
$! Melihat kepada usaha yang digunakan untuk
menguasai sesuatu ilmu itu.
@! Melihat kepada manfaat yang diperoleh
daripada ilmu tersebut.
;! Melihat kepada tempat mempelajari ilmu
tersebut.

Imam al#Lha*ali juga turut mengklasifikasikan ilmu


pengetahuan kepada dua kategori iaitu5
$! Ilmu terpuji al-mahmud!
@! Ilmu terkutuk al-mad$mum!
SAMBUNGAN

Ilmu juga boleh dikelaskan mengikut hukum iaitu5


# Ilmu yang fardu ain seperti ilmu agama
# Ilmu yang fardu !ifayah seperti ilmu matematik

Ilmu#ilmu terkutuk pula adalah ilmu yang tidak digalakkan


kerana ia boleh menyesatkan seperti ilmu sihir dan ilmu nujum

Imam al#Lha*ali menekankan bahawa ilmu yang paling utama


untuk dipelajari ialah ilmu agama kerana ia berguna dan
menjamin keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.
SAMBUNGAN
ADAB-ADAB DALAM
PENDIDIKAN

Membersihkan jiwa daripada kejelikan


akhlak dan keburukan sifat.

1abi Muhammad saw bersabda:

& "esungguhnya dalam diri manusia itu


ada seketul daging. 9ika daging itu baik,
maka baiklah seluruh anggota badannya,
tetapi seandainya daging itu rosak dan
kotor maka kotor dan rosaklah seluruh
anggota badannya. <aging yang
dimaksudkan ini adalah 0A(I+,
7iwayat ,ukhari dan Muslim daripada
1uDman bin ,asyir!

Memberikan tumpuan sepenuhnya dalam pembelajaran


#meminimalkan pengaruh luar dan kesibukan dunia
#terlalu banyak mengerjakan urusan lain di
luar pelajaran membuatkan murid
terpecah pikirannya.

Menghormati ilmu dan guru


#harus mempercayai guru umpama
percayanya pesakit kepada doktor
#menurut al#Lha*ali pengalaman
guru lebih tinggi darjatnya dari
kepintaran murid
SAMBUNGAN

Mengelak daripada mendengar perselisihan


manusia.
# berpegang pada pendapat gurunya sahaja
# mengambil sesuatu ilmu daripada beberapa orang
yang berlainan akan membingungkan murid.

Mempelajari sesuatu ilmu sehingga


menguasainya
# dimulai dari yang paling mudah
# Al#Lha*ali melarang seorang guru memaksa satu
pelajaran sekiranya murid belum bersedia menerima
SAMBUNGAN

Menetapkan tujuan pendidikan hanya kerana


Allah
;<=> '?@A (BCD EF GHI J@KLMF NO P=D QRS GOT NUCVW=MF PUVT ND
XYM @=Z[ \ ]@UCM@O ?@=D^F @=Z[_ '?`ab (cd>\ BUdD EF edf EF ?`>I
BgPhij kBM`>I\ EF eM[ BgPhl ;Z@m N=j kn`Z @V oPVF

k@ipYCb qTPVF \T @irUsb @UZtM BgPhl ;Z@m NV\ kBM`>I\ EF eM[


BUM[ Puv@l @V eM[ BgPhij_.

- "aripada Amirul Mukminin Abu -afs w0mar ibn al-4atthab .adhiallahu xanhu
beliau berkata' Aku mendengar .asulullah Sallallahu7alaihiwasallam bersabda'
$ahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa
sesungguhnya bagi setiap #rang apa yang dia niatkan. $arangsiapa yang hijrahnya
menuju kepada Allah dan .asul-8ya, maka hijrahnya kepada Allah dan .asul-
8ya. $arangsiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya,
atau kerana se#rang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke
arah perkara yang ditujuinya itu.

SAMBUNGAN
PENDEKATAN
PENGAJARAN

Mewujudkan hubungan positif di antara guru


dengan pelajar
- melalui hubungan ini pr#ses penyampaian dan
penerimaan ilmu dapat dijalankan

Meneladani 7asul
-kaedah s#al jawab
-kaedah pengulangan s#alan
-kaedah melewatkan jawapan
-kaedah sentuhan

"entiasa menasihati pelajar


-jangan lupa menasihati murid dan mencegahnya dari
akhlak tercela, tidak secara terang-terangan tapi
hendaknya gunakan sindiran.
-yangan lupa untuk mengerjakannya terlebih dahulu
kerana pendidikan dengan sikap dan perbuatan jauh
lebih efektif daripada perkataan

Menyampaikan ilmu mengikut keupayaan


pelajar
-terangkanlah dengan kadar kemampuan akal murid
SAMBUNGAN
5 KAEDAH PENGAJARAN

Metod perbandingan
- perbincangan untuk membuktikan kebenaran
fikiran dan kepercayaan mereka kepada karya-
karyanya.

Metod halakah
- bermulanya dakwah )slamiah,
para pelajar mengelilingi gurunya
dalam separa bulatan untuk
mendengar syarahannya

Metod petunjuk dan bimbingan


# digunakan semasa menanamkan dasar#dasar
agama kepada anak#anak.

Metod dialog dan perbincangan


# Imam Al#Lha*ali pernah menggunakan kaedah ini
bagi mendalamkan lagi kefahaman seseorang terhadap

ilmu pengetahuan.
# mengasah otak dan memperkuatkan pendapat di
samping kepercayaan kepada diri sendiri dan
berkemampuan berbicara tanpa teks.
SAMBUNGAN

Metod keteladanan
# >ntuk mental anak#anak, pembinaan budi
pekerti, dan penanaman sifat#sifat keutamaan
pada diri mereka
SAMBUNGAN