Anda di halaman 1dari 76
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Tahun 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Tahun 5

Terbitan

Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2014

iii

Cetakan Pertama 2014

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4- 8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iv

KANDUNGAN

Muka Surat

RUKUN NEGARA

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

viii

KATA ALU-ALUAN

ix

PENDAHULUAN

x

OBJEKTIF

xi

ORGANISASI KANDUNGAN

xii

MODUL 1- MENGGAMBAR

Lukisan

1

Catan

4

Montaj

7

Cetakan

10

Stensilan

13

Poster

18

MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

Catan

21

Kolaj

24

Stensilan

27

Tiupan

30

Ikatan dan Celupan

33

MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Arca Timbul

37

Asemblaj

40

Stabail

43

MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL

Tekat

47

Tenunan

51

Alat Pertahanan Diri

55

Alat Perhiasan Diri

58

v

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk
mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh
masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan
dapat dinikmati bersama-sama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
 KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
 KELUHURAN PERLEMBAGAAN
 KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
 KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
Pendidikan di Malaysia adalah suatu
usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

viii

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), pendidikan seni visual (PSV) di

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), pendidikan seni visual (PSV) di

Tahap 2, murid diberikan peluang untuk menghasilkan karya seni visual melalui empat

bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat

binaan, serta mengenal kraf tradisional. Keempat-empat bidang tersebut disusun

berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi

kreatif, dan apresiasi seni.

Sehubungan dengan itu, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku

Panduan Pengajaran PSV sebagai panduan guru untuk mencapai matlamat kurikulum

PSV. Panduan Pengajaran ini memberikan gambaran yang jelas dan terperinci kepada

guru untuk membimbing murid menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam aspek pengajaran

dan pembelajaran.

Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang

mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang seni visual. BPK merakamkan

setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas

sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga yang diberikan dalam usaha menerbitkan

buku panduan ini demi mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Dr. Masnah Binti Ali Muda Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ix

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mengandungi empat bidang iaitu, menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mengandungi empat bidang iaitu, menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Setiap aktiviti ini, standard kandungan yang perlu dicapai oleh murid adalah persepsi estetik, aplikasi seni, ekpresi kreatif dan apresiasi seni.Oleh itu, Buku Panduan Pengajaran Seni Visual ini dihasilkan bagi membantu guru memahami kehendak KSSR Pendidikan Seni Visual dengan lebih mudah jelas, dan berkesan. Standard pembelajaran adalah sebagai perincian kepada standard kandungan bagi membolehkan guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih kreatif, inovatif dan berkesan. Melalui penerangan aktiviti dalam buku ini adalah diharapkan dapat melahirkan murid-murid yang kreatif dan juga inovatif.Transformasi kurikulum ini diharapkan dapat memberi penambahbaikan terhadap pembelajaran dan pengajaran dalam melahirkan modal insan yang menghargai sejarah seni visual serta memberi sumbangan kepada perkembangan seni dan memelihara warisan seni Negara.

Buku ini dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu, penerangan awal berhubung aktiviti yang hendak dijalankan.Standard kandungan yang dipaparkan dalam tajuk tertentu adalah untuk membolehkan guru menjadikan garis panduan standard yang perlu dicapai.Sejajar dengan itu, perincian standard pembelajaran dalam buku ini pula menjelaskan bahasa seni yang perlu dicapai dan dikusai oleh murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.Sementara itu, ilustrasi aktiviti pula memaparkan rupa sebenar aktiviti yang perlu dilaksanakan dengan berpandukan bahasa seni mengikut taju-tajuk tertentu. Diharapkan agar murid dapat memahami bahasa seni visual yang diterangkan serta melatih murid bercerita tentang karya seni visual yang dihasilkan. Pemahaman dan penerapan aspek-aspek ini, membolehkan murid menghayati karya seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian serta meningkatkan nilai hidup.

Buku Panduan Pengajaran Seni Visual ini menyediakan contoh modul bagi membolehkan guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik dan berkesan. Ini diharapkan dapat membantu guru memainkan peranan untuk memperkembangkan potensi murid khususnya dari segi pemikiran, penerokaan pengetahuan idea, ekpresi diri dan penghasilan karya.

x

Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru:  peka terhadap perkembangan pendidikan seni visual;

Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru:

peka terhadap perkembangan pendidikan seni visual;

mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan melalui aktiviti didik hibur sesuai dengan fitrah kanak-kanak;

meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif;

mengaplikasi pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual;

mengendalikan pentaksiran secara tepat dan jelas;

menghayati warisan budaya bangsa untuk meningkatkan semangat patriotik;

melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam situasi dan kehidupan harian

ke arah

pembentukan modal insan;

membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan mempunyai nilai estetika; dan

menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran.

xi

Kandungan buku ini diorganisasi berasaskan empat modul yang mempunyai 18 aktiviti (Jadual 1). Setiap modul

Kandungan buku ini diorganisasi berasaskan empat modul yang mempunyai 18 aktiviti

(Jadual 1). Setiap modul disusun berasaskan 3 komponen.

1. Komponen Satu

Butiran umum penyataan tentang modul, aktitviti, tema, tajuk, masa, media, bahan bantu

mengajar dan EMK.

2. Komponen Dua

Pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh

murid iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi seni.

3. Komponen Tiga

Cadangan pelaksanaan PdP dan ilustrasi.

Jadual 1: Modul dan Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 5

MODUL

AKTIVITI

 

1. Lukisan

2. Catan

MENGGAMBAR

3. Montaj

4. Cetakan

5. Stensilan

6. Poster

 

Terancang

1. Catan

2. Kolaj

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

3. Stensilan

Tidak Terancang

1. Tiupan

2. Ikatan dan Celupan

 

1. Arca Timbul

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

2. Asemblaj

3. Stabail

 

1. Tekat

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

2. Tenunan

3. Alat Pertahanan Diri

4. Alat Perhiasan Diri

xii

KOMPONEN SATU Aktiviti 1 : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Bunga Masa

KOMPONEN SATU Aktiviti 1

:

Lukisan

Tema

:

Alam Semula Jadi

Tajuk

:

Bunga

Masa

:

120 minit

Media

:

Alat - Tiada

 

Bahan - kertas lukisan dan pensel, pen marker atau pen gel

atau pen teknikal

Bahan Bantu Mengajar

:

Contoh lukisan, bahan maujud, gambar bunga

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan, bentuk, ruang, kepelbagaian dan

kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam

penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik

dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

budaya.

1

lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

B. STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik

1.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.

1.1.1.1 Jalinan - tampak

1.1.1.2 Bentuk -ilusi

1.1.1.3 Ruang - ruang cetek

1.1.2 Prinsip rekaan

1.1.2.1 Kepelbagaian - hal benda (subject matter)

1.1.2.2 Kesatuan - komposisi

1.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

1.2.1.1 Alat - tiada

1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel, pen marker atau pen gel atau pen teknikal

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan

1.2.2.1 Teknik - titik

1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan

1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan.

2

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menyatakan definisi lukisan.

Guru menunjukkan contoh lukisan teknik titik.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan teknik titik.

Aplikasi seni

Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan.

Guru menunjuk cara melakar gambar gubahan bunga dengan memberikan penekanan pada komposisi.

Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan dengan teknik titik.

Ekspresi kreatif

Ekspresi kreatif
Ekspresi kreatif

Murid melakar dan menghasilkan karya dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan karya mengikut kreativiti.

Apresiasi seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

3

Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 3
KOMPONEN SATU Aktiviti 2 : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Masa

KOMPONEN SATU Aktiviti 2

:

Catan

Tema

:

Alam Semula Jadi

Tajuk

:

Pemandangan

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - berus lukisan dan palet

:

Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Gambar pemandangan atau contoh catan

Bahan Bantu Mengajar EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan, bentuk, warna, ruang, kepelbagaian dan kesatuanyang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

4

catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

B. STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik

1.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.

1.1.1.1 Jalinan - tampak

1.1.1.2 Bentuk - ilusi

1.1.1.3 Warna - warna panas atau warna sejuk

1.1.1.4 Ruang - ruang dalam

1.1.2 Prinsip rekaan

1.1.2.1 Kepelbagaian - hal benda (subject matter)

1.1.2.2 Kesatuan - komposisi

1.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses, dan teknik dalam penghasilan catan.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

1.2.1.1 Alat - berus lukisan dan palet

1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat

tempera

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, serta proses dan teknik dalam penghasilan catan

1.2.2.1 Teknik - basah atas kering

1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan

1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

5

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 5

KOMPONEN TIGA

 

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menunjukkan gambar dan contoh catan pemandangan.

Guru menyatakan definisi catan.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan.

Aplikasi seni

Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan.

Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberikan penekanan pada komposisi dan ruang dalam.

Guru menunjuk cara mewarna lakaran menggunakan teknik basah atas kering.

 Guru menunjuk cara mewarna lakaran menggunakan teknik basah atas kering.

Ekspresi kreatif

Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

Apresiasi seni

Apresiasi seni
 

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

6

Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 6
KOMPONEN SATU Aktiviti 3 : Montaj Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Dasar

KOMPONEN SATU Aktiviti 3

:

Montaj

Tema

:

Alam Semula Jadi

Tajuk

:

Pemandangan Dasar Laut

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - gunting

Bahan Bantu Mengajar

:

Bahan - Kertas lukisan, gam dan gambar daripada bahan bercetak Contoh montaj

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, warna, ruang, kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia, dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik montaj.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik montaj.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik montaj.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

7

teknik montaj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

B. STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik

1.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj.

1.1.1.1 Bentuk - ilusi

1.1.1.2 Warna - sekunder dan tertier

1.1.1.3 Ruang -ruang dalam

1.1.2 Prinsip rekaan

1.1.2.1 Kepelbagaian - imej

1.1.2.2 Kesatuan - komposisi

1.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media,serta proses, dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

1.2.1.1 Alat - gunting

1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, gam dan gambar daripada bahan bercetak

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik - montaj

1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik montaj

1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

8

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 8

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

KOMPONEN TIGA CADANGAN PELAKSANAAN PdP ILUSTRASI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh montaj.  Guru
KOMPONEN TIGA CADANGAN PELAKSANAAN PdP ILUSTRASI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh montaj.  Guru
KOMPONEN TIGA CADANGAN PELAKSANAAN PdP ILUSTRASI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh montaj.  Guru
KOMPONEN TIGA CADANGAN PELAKSANAAN PdP ILUSTRASI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh montaj.  Guru

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh montaj.

Guru menyatakan definisi montaj.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh montaj.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan.

Guru menunjukcara menghasilkan latar belakang bagi menunjukkan unsur ruang.

Guru menunjuk cara menghasilkan montaj

pemandangan dasar laut.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

9

pemandangan dasar laut. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti dengan bimbingan guru. 9
Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi
Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses
penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya.

10

 Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 10
KOMPONEN SATU Aktiviti 4 : Cetakan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kapal Layar

KOMPONEN SATU Aktiviti 4

:

Cetakan

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Kapal Layar

Masa

:

120 minit

Media

:

Alat - berus lukisan, palet, tali parcel, strawboard atau

Bahan Bantu Mengajar

:

box board, gunting, dan alatan lain yang sesuai Bahan - kertas lukisan, gam dan cat poster atau cat tempera Contoh cetakan

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovas

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna, jalinan, kontra dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik cetakan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik cetakan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik cetakan

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

budaya.

11

teknik cetakan 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

B. STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni

visual yang ada pada gambar teknik cetakan.

1.1.1 Unsur seni

1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik

1.1.1.2 Warna - primer dan sekunder

1.1.1.3 Jalinan - tampak

1.1.2 Prinsip rekaan

1.1.2.1 Kontra -warna

1.1.2.2 Imbangan - tidak simetri

1.2 Aplikasi seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik cetakan.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, tali parcel, strawboard atau box board, gunting, dan alatan lain yang sesuai

1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, gam dan cat poster atau tempera

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, serta proses dan teknik dalam penghasilan cetakan

1.2.2.1 Teknik - kolograf

1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambarteknik cetakan

1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

12

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 12

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh cetakan.

Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh cetakan.

Guru menyatakan definisi cetakan.

Aplikasi seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan.

Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknikcetakan.

Guru menunjuk cara membuat blok cetakan kapal layar dengan menggunakan tali parcel.

Guru menunjuk cara membuat cetakan dengan menggunakan blok yang telah dihasilkan.

Ekspresi kreatif

Murid menghasilkan blok cetakan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

 Murid menghasilkan blok cetakan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan cetakan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

13

kreativiti dengan bimbingan guru.  Murid menghasilkan cetakan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru. 13
Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi
Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

14

 Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 14
KOMPONEN SATU Aktiviti 5 : Stensilan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kartun Masa

KOMPONEN SATU Aktiviti 5

:

Stensilan

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Kartun

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat- gunting, kad manila, span atau berus lukisan dan

:

alatan lain yang sesuai. Bahan - kertas lukisan, oil pastel, atau cat air atau cat poster Contoh stensilan

Bahan Bantu Mengajar EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, warna, kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik stensil.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik stensil.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik stensil

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

budaya.

15

teknik stensil 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

B.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambarteknik stensilan.

1.1.1 Unsur seni

1.1.1.1 Rupa -geometri dan organik

1.1.1.2 Jalinan -tampak

1.1.1.3 Warna - sekunder dan tertier

1.1.2 Prinsip rekaan

1.1.2.1 Kepelbagaian -warna

1.1.2.2 Kesatuan - komposisi

1.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik stensilan.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

1.2.1.1 Alat - gunting, kad manila, span atau berus lukisan dan alatan lain yang sesuai

1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, oil pastel atau cat air atau cat poster

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik - stensilan

1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik stensilan.

1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan.

16

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan. 16

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik
Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menunjukkan gambar kartun.

Guru menunjukkan contoh karya yang menggunakan teknik stensil.

Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik stensil.

Guru menyatakan definisi stensilan.

Aplikasi seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan.

Guru menunjuk cara membuat stensil.

Guru meminta murid menyatakan media yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknikstensilan.

Ekspresi kreatif

Murid menghasilkan stensil mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan karya dengan menggunakan teknik stensilan.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

17

mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 17
KOMPONEN SATU Aktiviti 5 : Poster Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Malaysia Maju

KOMPONEN SATU

Aktiviti 5

:

Poster

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Malaysia Maju

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - berus lukisan paletdan alatan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar

:

Bahan - kertas lukisan, oil pastel, atau cat air atau cat poster atau cat tempera dan bahan lain yang sesuai Contoh poster

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu

rupa, warna, ruang, imbangan, kontra dan

penegasan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan poster.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan poster.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan poster.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

18

poster. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

B. STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik

1.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.

1.1.1.1 Rupa - muka taip

1.1.1.2 Warna - primer, sekunder dan tertier

1.1.1.3 Ruang - ilusi

1.1.2 Prinsip rekaan

1.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri

1.1.2.2 Kontra - warna

1.1.2.3 Penegasan - muka taip

1.2 Aplikasi seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan poster.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media

1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, dan alatan lain yang sesuai

1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, oil pastel atau cat air atau cat poster atau cat

tempera dan bahan lain yang sesuai.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, serta proses dan teknik dalam penghasilan poster

1.2.2.1 Teknik - campuran

1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

19

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 19

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkancontoh poster.

Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.

Guru menyatakan definisi poster.

Aplikasi seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan.

Guru menunjuk cara menghasilkan poster.

Ekspresi kreatif

Murid menghasilkan poster menggunakan teknik campuran mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

 Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 20
 Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 20
 Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 20

20

 Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 20
KOMPONEN SATU Aktiviti 1 -Corak Terancang : Catan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :

KOMPONEN SATU

Aktiviti 1 -Corak Terancang :

Catan

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Pembalut Kotak Tisu

Masa

:

120 minit

Media

:

Alat - berus lukisan, palet, dan acuan berbentuk geometri

:

atau organik dan alatan lain yang sesuai Bahan - kertas lukisan dan catair atau cat poster atau cat tempera Contoh corak terancang

Bahan Bantu Mengajar EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna, kontra,imbangan, dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik catan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak menggunakan teknik catan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak menggunakan teknik catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

21

teknik catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

B.

STANDARD PEMBELAJARAN

 

2.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni

 

visual yang ada pada corak terancang dengan menggunakan teknik

catan.

 

2.1.1 Unsur seni

2.1.1.1

Rupa - geometri atau organik

2.1.1.2

Warna - harmoni

2.1.2 Prinsip Rekaan

2.1.2.1 Kontra - rupa motif

2.1.2.2 Imbangan - simetri

2.1.2.3 Kesatuan - susunan motif

2.2

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media,

serta proses dan teknik dalam penghasilan corak terancang dengan

menggunakan teknik catan.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet dan dan acuan berbentuk geometri atau

organik dan alatan lain yang sesuai

2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

2.2.2.1 Teknik - basah atas kering

2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak

terancang dengan menggunakan teknik catan secara kreatif.

.

2.3.1

Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

2.3.2

Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

2.3.3

Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan pada corak

 

terancang dengan menggunakan teknik catan.

 

2.3.4

Menggunakan hasil corak sebagai hiasan pada rekaan

2.4

Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

22

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 22

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

 

Guru menunjukkan contoh corak terancang.

 Guru menunjukkan contoh corak terancang.
 Guru menunjukkan contoh corak terancang.
 Guru menunjukkan contoh corak terancang.

Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak terancang.

Guru menyatakan definisi corak dan perbezaan antara corak terancang dengan corak tidak terancang.

Aplikasi seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan.

Guru menunjuk cara melakar rupa geometri untuk dijadikan motif corak menggunakan acuan.

Guru menunjuk cara menyusun motif secara ulangan.

Guru menunjuk cara mewarna corak dengan menggunakan teknik catan.

Ekspresi kreatif

Murid menghasilkan corak terancang

menggunakan teknik catan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.

Murid menggunakanhasil corak sebagai pembalut buku.

 Murid menggunakanhasil corak sebagai pembalut buku.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

23

mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 23
KOMPONEN SATU Aktiviti 2 -Corak Terancang : Kolaj Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :

KOMPONEN SATU

Aktiviti 2 -Corak Terancang :

Kolaj

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Balang Kuih

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - gunting

Bahan Bantu Mengajar

:

Bahan - bekas makanan, gam, kertas warna atau perca kain, manik, dan bahan lain yang sesuai Contoh corak terancang

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, warna, harmoni, dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik kolaj.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik kolaj.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik kolaj.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya

24

teknik kolaj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan

B. STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik

2.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni

visual yang ada pada corak terancang dengan menggunakan teknik

kolaj.

2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik

2.1.1.2 Jalinan - sentuh

2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertiar

2.1.2 Prinsip rekaan

2.1.2.1 Harmoni - rupa

2.1.2.2 Kesatuan - susunan motif

2.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media

serta proses dan teknik penghasilan corak terancang dengan

menggunakan teknik kolaj.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

2.2.1.1 Alat - gunting

2.2.1.2 Bahan - bekas makanan, gam, kertas warna atau perca kain, manik

dan bahan-bahan yang sesuai

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

2.2.2.1 Teknik - kolaj

2.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak

terancang dengan menggunakan teknik kolaj secara kreatif.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak terancang

dengan menggunakan teknik kolaj.

2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk dijadikan hiasan pada rekaan

2.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

25

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 25

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh corak terancang.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual

yang ada pada contoh corak.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan.

Guru menunjuk cara menggunting beberapa motif daripada perca kain dan menampalkannya pada balang kuih.

Ekspresi Kreatif

Murid menggunting beberapa motif daripada

 Murid menggunting beberapa motif daripada
 Murid menggunting beberapa motif daripada

perca kain dan menampalkannya pada balang kuih.

Murid menghias balang kuih secara kreatif menggunakan teknik kolaj.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

26

mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 26
KOMPONEN SATU Aktiviti 3 -Corak Terancang : Stensilan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :

KOMPONEN SATU

Aktiviti 3 -Corak Terancang :

Stensilan

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Beg Hadiah

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - gunting, kad manila atau alatan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar

:

Bahan - kertas lukisan, cat poster atau cat air atau, oil pastel atau pensel warna. Contoh corak terancang

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna, imbangan dan kontra yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik stensilan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaanmedia dan teknik dalam penghasilan corak teknik stensilan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak teknik stensilan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

27

stensilan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

B.

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak terancang dengan menggunakan teknik stensilan.

2.1.1 Unsur seni

2.1.1.1 Rupa - positif atau negatif

2.1.1.2 Warna - penggenap

2.1.2 Prinsip Rekaan

2.1.2.1 Imbangan - simetri

2.1.2.2 Kontra - warna

2.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik penghasilan corak terancang dengan menggunakan teknik stensilan.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

2.2.1.1 Alat - gunting, kad manila atau alatan lain yang sesuai

2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat poster atau cat air atau, oil pastel atau

pensel warna.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

2.2.2.1 Teknik - stensilan

2.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak terancang dengan menggunakan teknik stensilan secara kreatif.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

2.3.1.1 Menggunakan bahasa seni visualdalam penghasilan karya

2.3.1.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak terancang dengan menggunakan teknik stensilan

2.3.2 Menggunakan hasil corak untuk membuat rekaan

2.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

28

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 28

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh corak terancang yang terhasil daripada teknik stensilan.

Guru menerangkan definisi teknik stensilan dalam membuat corak terancang.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik stensilan.

Guru menunjuk cara membuat stensil untuk menghasilkan corak terancang.

Guru menunjuk cara membuat corak terancang teknik stensilan.

Ekspresi kreatif

Murid menghasilkan stensil mengikut langkah

yang ditunjukkan oleh guru.

Murid membuat corak terancang dengan menggunakan teknik stensilan.

Murid menghasilkan beg hadiah daripada hasil rekaan corak terancang.

 Murid menghasilkan beg hadiah daripada hasil rekaan corak terancang.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

29

mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 29
KOMPONEN SATU Aktiviti 4 - Corak Tidak Terancang : Tiupan Tema : Objek Buatan Manusia

KOMPONEN SATU

Aktiviti 4 - Corak Tidak Terancang

:

Tiupan

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Tanglung Hiasan

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - penyedut minuman, berus lukisan, palet dan

 

alatan lain yang sesuai

Bahan - kertas lukisan, cat air, atau cat poster, atau

cat tempera dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar

:

Contoh corak tiupan

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, jalinan, warna, ritma dan pergerakan,

serta kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan

corak menggunakan teknik tiupan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaanmedia dan

teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak teknik

tiupan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan

budaya.

30

teknik tiupan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan

B. STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni

visual yang ada pada corak tidak terancang dengan menggunakan

teknik tiupan.

2.1.1 Unsur seni

2.1.1.1 Garisan - beralun atau pancaran atau berserabut

2.1.1.2 Jalinan - tampak

2.1.1.3 Warna - primer, sekunder dan tertier

2.1.2 Prinsip Rekaan

2.1.2.1 Ritma dan pergerakan - rawak

2.1.2.2 Kepelbagaian - warna dan garisan

2.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media,

serta proses dan teknik dalam penghasilan corak tidak terancang

dengan menggunakan teknik tiupan.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

2.2.1.1 Alat - penyedut minuman, berus lukisan, palet dan alatan lain yang

sesuai

2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera dan

bahan lain sesuai

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

2.2.2.1 Teknik - tiupan

2.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak

tidak terancang dengan menggunakan teknik tiupan secara kreatif

2.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

2.3.2 Menggunakan bahasa seni visualdalam penghasilan karya

2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak tidak

terancang dengan menggunakan teknik tiupan.

2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk membuat rekaan

2.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

31

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 31

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh corak tidak terancang yang terhasil daripada teknik tiupan.

Guru menerangkan definisi teknik tiupan dalam membuat corak tidak terancang.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.

Aplikasi seni

Aplikasi seni
Aplikasi seni
Aplikasi seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik tiupan.

Guru menunjuk cara membuat corak tidak terancang dengan teknik tiupan.

Ekspresi kreatif

Murid menghasilkan corak tidak terancang

mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru.

Murid membentuk tanglung menggunakan hasil corak teknik tiupan.

Apresiasi seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya

32

Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya 32
KOMPONEN SATU Aktiviti 5 - Corak Tidak Terancang : Ikatan dan Celupan Tema : Objek

KOMPONEN SATU

Aktiviti 5 - Corak Tidak Terancang

:

Ikatan dan Celupan

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Tali Leher

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - gelang getah, tali rafia, batu, guli, dan alatan yang

 

sesuai

Bahan - kain putih, pewarna dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar

:

Contoh corak ikatan dan celupan, contoh napkin meja

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, jalinan, warna, imbangan, ritma dan

pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak

menggunakan teknik ikatan dan celupan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaanmedia dan

teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak teknik

ikatan dan celupan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan

budaya.

33

dan celupan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan

B.

STANDARD PEMBELAJARAN

 

2.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni

 

visual yang ada pada corak tidak terancang dengan menggunakan

teknik ikatan dan celupan.

 

2.1.1

Unsur seni

 

2.1.1.1 Garisan - pancaran atau tebal atau nipis

2.1.1.2 Jalinan - tampak

2.1.1.3 Warna - primer dan sekunder

 

2.1.2

Prinsip Rekaan

 

2.1.2.1

Imbangan - simetri atau tidak simetri

2.1.2.2

Ritma dan pergerakan - garisan

2.2

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media,

 

serta proses dan teknik dalam penghasilan corak tidak terancang

dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan.

 

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

 

2.2.1.1 Alat - gelang getah atau tali rafia, batu atau guli atau alatan lain

 

yang sesuai

 

2.2.1.2 Bahan - kain kapas dan pewarna bahan lain yang sesuai

 

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

 

2.2.2.1

Teknik - ikatan dan celupan

2.3

Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak

tidak terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan

secara kreatif.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif.

2.3.2 Menggunakan bahasa seni visualdalam penghasilan karya

2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak tidak

terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan

2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk membuat rekaan

2.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

2.4.3 Memberikan ulasan karya rakan secara lisan

34

2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.4.3 Memberikan ulasan karya rakan secara lisan 34

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

 

Guru menunjukkan contoh corak tidak terancang yang terhasil daripada teknik ikatan dan celupan.

 Guru menunjukkan contoh corak tidak terancang yang terhasil daripada teknik ikatan dan celupan.

Guru menerangkan definisi teknik ikatan dan celupan dalam membuat corak tidak terancang.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.

Aplikasi Seni

 Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya. Aplikasi Seni
 Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya. Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.

Guru menunjuk cara mengikat dan mencelup kain bagi menghasilkan corak tidak terancang.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan corak ikatan dan celupan

 Murid menghasilkan corak ikatan dan celupan

mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru.

Murid mengeringkan kain yang telah dicelup.

Murid melipat kain tersebut untuk menghasilkan tali leher.

35

Murid mengeringkan kain yang telah dicelup.  Murid melipat kain tersebut untuk menghasilkan tali leher. 35

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

Seni  Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya.
Seni  Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya.
Seni  Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya.
Seni  Murid mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya.

36

mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 36
KOMPONEN SATU Aktiviti 1 : Arca timbul Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Magnet

KOMPONEN SATU

Aktiviti 1

:

Arca timbul

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Magnet Hiasan (FridgeMagnet)

Masa

:

120 minit

Media

:

Alat - kotak, model 3D dan alatan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar

:

Bahan - Plaster of Paris atau tanah liat, cat poster atau cat tempera dan bahan lain yang sesuai. Contoh arca timbul, contoh magnet peti sejuk

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan arca timbul.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaanmedia teknik dalam penghasilan arca timbul.

dan

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan arca timbul.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni

budaya.

37

dan

arca timbul. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni budaya.

B.

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni

visual yang ada pada arca timbul.

3.1.1 Unsur seni

3.1.1.1 Jalinan - sentuh atau tampak

3.1.1.2 Bentuk - konkrit

3.1.1.3 Warna - sekunder atau tertier

3.1.2 Prinsip rekaan

3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri

3.1.2.2 Kepelbagaian - rupa

3.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan arca timbul.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

3.2.1.1 Alat - kotak, model 3D dan alatan lain yang sesuai

3.2.1.2 Bahan - Plaster of Paris atau tanah liat, cat poster atau cat tempera dan bahan lain yang sesuai

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan arca timbul.

3.2.2.1 Teknik acuan

3.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan arca timbul secara kreatif.

3.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca timbul

3.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

38

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 38

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik
Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru Mempamerkan contoh arca timbul dan contoh magnet hiasan.

Guru menyatakan definisi arca timbul.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada arca timbul.

Aplikasi Seni

Guru menunjukkan acuan yang akan digunakan dalam penghasilan arca timbul.

Guru menunjuk cara menghasilkan acuan arca timbul.

Guru menunjuk cara menghasilkan arca timbul magnet hiasan.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan arca timbul magnet hiasan berpandukan cara yang ditunjukkan oleh guru.

Murid menggunakan kreativiti dalam menghasilkan arca timbul.

Murid mewarna arca timbul mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses

penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

39

mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 39
KOMPONEN SATU Aktiviti 2 : Asemblaj Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Lampu Meja

KOMPONEN SATU Aktiviti 2

:

Asemblaj

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Lampu Meja

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - gunting dan alatan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar

:

Bahan - gam, bahan kutipan, dan bahan lain yang sesuai Contoh asemblaj

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,ruang, imbangan dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan asemblaj.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan asemblaj.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan asemblaj.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

40

asemblaj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

B. STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi Estetik

3.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada asemblaj.

3.1.1.1

Bentuk -konkrit

3.1.1.2

Jalinan - sentuh

3.1.1.3

Ruang - ruang nyata

3.1.2 Prinsip rekaan

3.1.2.1 Imbangan - tidak simetri

3.1.2.2 Kepelbagaian - bentuk dan bahan

3.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan asemblaj.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

3.2.1.1 Alat - gunting dan alatan lain yang sesuai

3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan, dan bahan lain yang sesuai

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya

3.2.2.1 Teknik binaan

3.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan asemblaj secara kreatif.

3.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya

3.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

41

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 41

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh asemblaj.

Guru menyatakan definisi asemblaj.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual

yang ada pada asemblaj.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang akan digunakan

dalam penghasilan asemblaj.

Guru menunjuk cara membuat asemblaj.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan asemblaj berpandukan langkah-

 Murid menghasilkan asemblaj berpandukan langkah-
 Murid menghasilkan asemblaj berpandukan langkah-

langkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan asemblaj mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan

karya.

Memberi ulasan karya.

42

mempamerkan karya.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.  Memberi ulasan karya. 42
KOMPONEN SATU Aktiviti 3 : Stabail Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Bunga Masa

KOMPONEN SATU

Aktiviti 3

:

Stabail

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Bunga

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - gunting dan alatan lain yang sesuai

:

Bahan - mounting board, straw board, gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh Stabail

Bahan Bantu Mengajar EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, imbangan dankepelbagaianyang ada pada objek alam semula jadi atau objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan stabail.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya.

43

stabail. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya.

B. STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi Estetik

3.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada stabail.

3.1.1.1 Bentuk - konkrit

3.1.1.2 Ruang - ruang nyata

3.1.2 Prinsip rekaan

3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri

3.1.1.2 Kepelbagaian - bahan

3.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

3.2.1.1 Alat -gunting dan alatan lain yang sesuai.

3.2.1.2 Bahan -mounting boar atau straw board, gam, bahan kutipan dan

bahan lain yang sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya

3.2.2.1 Teknik - binaan

3.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dankefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail secara kreatif.

3.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan stabail

3.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 44

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menunjukkan beberapa contoh stabail.

Guru menyatakan definisi stabail.

Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada padastabail .

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang akan digunakan dalam penghasilan stabail.

Guru menunjuk cara membuat stabail.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan stabail mengikut kreativiti masing-masing.

Murid mengaplikasikan bahasa seni visual dalam penghasilan stabail.

Murid membuat kemasan pada stabail yang telah siap.

mengaplikasikan bahasa seni visual dalam penghasilan stabail.  Murid membuat kemasan pada stabail yang telah siap.

45

bahasa seni visual dalam penghasilan stabail.  Murid membuat kemasan pada stabail yang telah siap. 45

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan stabail yang dihasilkan.

Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.

Seni  Murid mempamerkan stabail yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya. 46
Seni  Murid mempamerkan stabail yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya. 46

46

Seni  Murid mempamerkan stabail yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya. 46
KOMPONEN SATU Aktiviti 1 : Tekat - motif flora Tema : Alam Semula jadi Tajuk

KOMPONEN SATU

Aktiviti 1

:

Tekat - motif flora

Tema

:

Alam Semula jadi

Tajuk

:

Kipas Hiasan

Masa

:

120 minit

Media

:

Alat - gunting, jarum, ram dan alatan lain yang

Bahan Bantu Mengajar

:

Sesuai Bahan - box board atau mounting board, kain baldu atau kain yang sesuai, benang dan bahan lain yang sesuai Contoh tekat, contoh motif tekat dan mempulur

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, kontra, ritma dan pergerakanyang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan tekat mudah.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan tekat mudah.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

47

karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.
karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

B.

STANDARD PEMBELAJARAN

 

4.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tekat mudah.

4.1.1 Unsur seni

 

4.1.1.1

Rupa - organik atau geometri

4.1.1.2

Jalinan - sentuh

 

4.1.2 Prinsip rekaan

 

4.1.2.1

Kontra - warna

4.1.2.2

Ritma dan pergerakan - susunan corak

4.2

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan tekat mudah.

4.2.1

Mengenal dan menyatakan jenis media

 

4.2.1.1 Alat - gunting, jarum, ram dan alatan lain yang sesuai.

4.2.1.2 Bahan - box board atau mounting board, kain baldu atau kain

 

yang sesuai, benang dan bahan lain yang sesuai.

 

4.2.1

Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

 

4.2.2.1

Teknik - tekat

4.3

Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan tekat mudah secara kreatif.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tekat mudah.

4.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

4.4.3 Menyatakan tokoh atau adi guru seni kraf tekat

48

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh tekat.

Guru menerangkan kepada muridbahan sebenar

untuk menghasilkan tekat.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang akan digunakan dalam penghasilan tekat.

Guru menunjuk cara membuat mempulur berdasarkan motif flora.

Guru menunjuk cara menekat.

berdasarkan motif flora.  Guru menunjuk cara menekat. Ekspresi Kreatif Murid menghasilkan tekat berpandukan

Ekspresi Kreatif Murid menghasilkan tekat berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru



Ekspresi Kreatif Murid menghasilkan tekat berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru 

49

Ekspresi Kreatif Murid menghasilkan tekat berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru  49

Apresiasi Seni

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan tekat yang dihasilkan.

Murid menceritakan karya sendiri dan rakan- rakan.

Murid menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf tekat.

50

 Murid menceritakan karya sendiri dan rakan- rakan.  Murid menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf
KOMPONEN SATU Aktiviti 2 : Tenunan – corak mata bilis Tema : Objek Buatan Manusia

KOMPONEN SATU

Aktiviti 2

:

Tenunan corak mata bilis

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Alas Pinggan

Masa

:

120 minit

Media

:

Alat - gunting, set gantian (pemidang kayu, pembaris,

:

jarum kait, dan sikat) dan alatan lain yang sesuai Bahan - benang bulu kambing (benang kait) atau tali rafia atau bahan lain yang sesuai Contoh tenunan, contoh motif

Bahan Bantu Mengajar EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, jalinan, kontra, ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan tenunan mudah.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

51

karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

B. STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Persepsi Estetik

4.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tenunan mudah.

4.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis

4.1.1.2 Jalinan - sentuh

4.1.2 Prinsip rekaan

4.1.2.1 Kontra - warna

4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - berselang-seli

4.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media

4.2.1.1 Alat - gunting, set gantian (pemidang kayu, pembaris, jarum kait dan

sikat dan alatan lain yang sesuai

4.2.1.2 Bahan - benang bulu kambing (benang kait) atau tali rafia atau bahan lain yang sesuai

4.2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan tenunan mudah

4.2.2.1 Teknik - Tenunan

4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif tenunan mudah.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tenunan mudah.

4.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

4.4.3 Menyatakan tokoh atau adi guru seni kraf tenunan

52

4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.4.3 Menyatakan tokoh atau adi guru seni

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik
Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh motif dan hasil tenunan.

Guru menyatakanfungsi tenunan.

Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh tenunan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang akan digunakan dalam penghasilan tenunan.

Guru menunjuk cara menenun motif mata bilis.

Ekspresi Kreatif

Ekspresi Kreatif
Ekspresi Kreatif
Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan tenunan berpandukan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh guru.

Murid menenun motif mata bilis dengan bimbingan guru.

Apresiasi Seni Visual

Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenai tenunan.

Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.

Murid menyatakan tokoh atau adi guru seni kraf tenunan.

53

tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menyatakan tokoh atau adi guru seni kraf

Apresiasi Seni Visual

Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenai tenunan.

Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.

Murid menyatakan tokoh atau adi guru seni kraf tenunan.

Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menyatakan tokoh atau adi guru
Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menyatakan tokoh atau adi guru
Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menyatakan tokoh atau adi guru

54

tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menyatakan tokoh atau adi guru seni kraf
KOMPONEN SATU Aktiviti 3 : Alat Pertahanan Diri Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :

KOMPONEN SATU

Aktiviti 3

:

Alat Pertahanan Diri

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Keris

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - gunting dan alatan yang sesuai Bahan - mounting board atau kad manila atau kertas lukisan,gam,taliparcel, cat air atau cat poster

 

dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar

:

Contoh gambar keris

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, jalinan, bentuk, imbangan, ritma dan

pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan model alat permainan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik

dalam penghasilan model alat permainan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

budaya.

55

karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

B.

STANDARD PEMBELAJARAN

 

4.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada model alat permainan.

4.1.1 Unsur seni

4.1.1.1

Garisan - beralun atau lurus atau melengkung

4.1.1.2

Jalinan - sentuh atau tampak

4.1.1.3

Bentuk - konkrit

4.1.2 Prinsip rekaan

4.1.2.1

Imbangan - tidak simetri

4.1.2.1

Penegasan - bentuk

4.2

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilanmodel alat permainan.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media

4.2.1.1 Alat - guntingdan alatan yang sesuai

4.2.1.2 Bahan - mounting board atau kad manila atau kertas lukisan, gam, tali parcel, marker pen, cat air atau cat poster dan bahan lain

yang sesuai.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya

4.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman

bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan model alat pertahanan dirisecara kreatif.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya

4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

4.4.3 Menyatakan fungsi alat permainan

56

yang dihasilkan 4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.4.3 Menyatakan fungsi alat permainan

KOMPONEN TIGA

CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Persepsi Estetik

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh gambar keris.

Guru menyatakan kegunaan keris.

Guru menerangkan bahasa seni visual yang

ada pada keris.

ada pada keris.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang akan

digunakan dalam penghasilan keris.

Guru menunjuk cara membuat lok keris.

 Guru menunjuk cara membuat lok keris.
 Guru menunjuk cara membuat lok keris.
 Guru menunjuk cara membuat lok keris.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan keris berpandukan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh guru.

Murid membuat kemasan mengikut kreativiti masing-masing.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan keris berpandukan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh guru.

Murid membuat kemasan mengikut kreativiti masing-masing.

57

langkah-langkah yang ditunjukkan oleh guru.  Murid membuat kemasan mengikut kreativiti masing-masing. 57
KOMPONEN SATU Aktiviti 4 : Alat Perhiasan Diri Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk :

KOMPONEN SATU

Aktiviti 4

:

Alat Perhiasan Diri

Tema

:

Objek Buatan Manusia

Tajuk

:

Cucuk Sanggul

Masa

:

60 minit

Media

:

Alat - gunting Bahan - box board atau kad manila, kertas warna,

 

gam atau pita perekat, labuci atau manik

atau bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar

:

Contoh gambar mahkota

EMK

:

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA

A. STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan, bentuk, warna, imbangan, dan

penegasan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan alat perhiasan diri.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik

dalam penghasilan alat perhiasan diri.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan

budaya.

58

karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

B. STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Persepsi Estetik

4.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri.

4.1.1.1 Jalinan - sentuh

4.1.1.2 Bentuk - konkrit

4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier

4.1.2 Prinsip rekaan

4.1.2.1 Imbangan - simetri

4.1.2.3 Penegasan - hiasan pada rekaan

4.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan alat perhiasan diri.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

4.2.1.1 Alat - gunting

4.2.1.2 Bahan - box board atau kad manila, kertas warna gam ataupita

perekat, labuciataumanik atau bahan lain yang sesuai

4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan, teknik dan proses dalam penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman

bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya alat perhiasan dirisecara kreatif.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

4.3.2 Menghasilkan alat perhiasan diri secara kreatif

4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan alat perhiasan diri

4.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan