Anda di halaman 1dari 3

1. (a) Terangkan masalah asas ekonomi.

( 8 markah )
(b) Petikan berikut adalah berkaitan dengan firma Al Hijrah.
Firma Al Hijrah merancang untuk mengeluarkan suatu produk halal ang
berasaskan prinsip dan hukum !slam. "etelah kajian dibuat ke atas keperluan
semasa penduduk# firma Al Hijrah mengambil keputusan untuk mengeluarkan
produk makanan.
$atakan tiga masalah asas ekonomi ang belum diselesaikan oleh firma Al
Hijrah.
( % markah )
(c ) &ambar 1 dan &ambar ' menunjukkan dua jenis barang.

&ambar A &ambar (
(i) $atakan jenis barang pada &ambar A dan &ambar (. ) ' markah *
(ii) $atakan + perbe,aan jenis barang pada &ambar A dengan barang
pada &ambar (. ) - markah *
'. (a) (erikut adalah maklumat tentang $egara A dan $egara (.
(i) $atakan sistem ekonomi $egara A dan $egara (. ( ' markah
)
(ii) (e,akan . ciri/ciri sistem ekonomi tersebut# (10 markah )
$egara A
1erajaan tidak campur tangan
dalam membuat keputusan
ekonomi.
$egara (
1erajaan berkuasa penuh dalam
membuat keputusan ekonomi.
(b) &ambar di ba2ah menunjukkan satu contoh barang dalam ekonomi.

(i) Apakah jenis barang tersebut3 (1 markah )
(ii) 4elaskan . ciri barang tersebut ( . markah )
(c ) 5aklumat berikut berkaitan dengan satu ciri sistem ekonomi $egara 6.
Harga barangan ditentukan oleh mekanisme harga.
1erajaan menga2al melalui cukai dan subsidi.
(i) Apakah sistem ekonomi $egara 63 ( 1 markah )
(ii) $atakan + ciri lain sistem ekonomi tersebut ( - markah )
+. (a) Terangkan 7 sumber ekonomi ang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu
barang.
( 8 markah )
(b) Terangkan jenis/jenis pendapatan ang diterima oleh indi8idu. ( 10
markah )
( c) $atakan maksud perkara berikut.
(i) 9pah benar ( 1 markah )
(ii) (aaran pindahan ( ' markah )
(iii) Tabungan ( ' markah )
(i8) Pendapatan boleh guna ( ' markah )
7. (a) $atakan jenis/jenis pekerjaan mengikut sektor:
(i) "ektor utama ( ' markah )
(ii) "ektor kedua ( ' markah )
(iii) "ektor ketiga ( ' markah )
(b) $atakan . faktor utama pemilihan pekerjaan oleh seseorang indi8idu#
( 10
markah )
(c ) 4adual berikut berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan ;ncik 5ustafa
pada suatu bulan tertentu.
(utiran <5
&aji
Pendapatan se2a rumah
1="P
>ukai pendapatan
P;<1;"?
!nsurans $a2a
7 000
.00
770
11.
'0
+00

Hitungkan: ( tunjukkan cara mengira )
(!) 4umlah pendapatan ;ncik 5ustafa. ( ' markah )
(ii) 4umlah potongan 2ajib ;ncik 5ustafa. ( 7 markah )
(iii) Pendapatan boleh guna ;ncik 5ustafa. ( + markah )
KERTAS SOALAN TAMAT
@isediakan oleh: @isemak oleh: @isahkan oleh:
AAAAAAAAA.. AAAAAAAAAAAAAAA..
AAAAAAAAAAAAAAAA.
MAHANI BT SAAD SYAMALA A/P VELAYUTHAM PN ROHAIDA BT SHAHARUM
GURU EKONOMI ASAS GURU KANAN BIDANG KEMANUSIAAN PEN KANAN AKADEMIK

Anda mungkin juga menyukai