Anda di halaman 1dari 35

MOHD ANWAR SYAMIN B.

RIDZUAN (A144786)
NOR AFIFAH BT. ABD RAHMAN (A144789)
SITI FAIRUZ BT. MAT DESA (A144910)
NUR SALWATI BT. IBRAHIM (A144769)
NUR NABIHAH BT. HASSAN ( A 144791)
Pemilihan tajuk berdasarkan :
1. Jumlah pelajar yang berkahwin semasa belajar atau ketika usia
muda semakin meningkat.

2. Kadar pendaftaran perkahwinan dan perceraian dalam kalangan
pasangan berusia muda semakin bertambah

3. Wujud pelbagai persepsi yang berbeza terhadap perkahwinan
semasa belajar

Objektif kajian :
1. mengetahui persepsi mahasiswa UKM terhadap
perkahwinan semasa belajar

2.Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi
seseorang untuk berkahwin semasa usia muda.

3.Mengenal pasti perancangan dan tindakan mahasiswa jika
berkahwin semasa belajar.

Kajian Literatur
1. Mohd Abbas B. Abdul Lat i f & Si t i Mi zat i Bt Mohd
Basar ( 2009) ; pers eps i mahas i s i wa tahun akhi r di
UTM Skudai terhadap perkahwi nan keti ka bel aj ar.

Penyel i di k mendapat i r amai yang ber anggapan
bahawa ber kahwi n ket i ka masi h bel aj ar akan
meni mbul kan masal ah.

Kaj i an i ni di j al ankan mel al ui met od soal sel i di k yg
kemudi annya di anal i si s scar a deskr i pt i f

Hasi l dar i pada soal sel i di k, pengkaj i t ur ut member i kan
cadangan l anj ut an bagi mengat asi masal ah yang
t i mbul i ai t u dengan mendapat kan r est u i bu bapa dan
membuat per si apan awal sebel um ber kahwi n.
2. Muhammad Fizree Asyraf (2009); pandangan
mahasiswa terhadap perkahwinan ketika berada di
alam universiti

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan tahap
persediaan yang dilakukan oleh mahasiswa sbelum berkahwin
bagi mengatasi masalah yang timbul.

Melalui soal selidik yg dijalankan ke atas 20 org responden
yang telah berkahwin, pengkaji berhasil mendapatkan respon
yang positif terhadap isu & kesan terhadap sejauh mana
penglibatan mahasiswa terlibat dalam pengajiannya.

Pengkaji turut menekankan kepentingan aspek pengetahuan
tentang institusi perkahwinan kepada mahasiswa sebelum
berkahwin.

3. Siti Aisyah (2013); faktor & cabaran berkahwin pada
usia muda.

Dalam kajian ini, pengkaji mendapati bahawa kadar
perceraian yang berlaku dalam kalangan pasangan yang
berumur 25 thun ke bawah adalah lebih tinggi berikutan
kurangnya pengetahuan dan kurang matang serta campur
tangan keluarga.

Pengkaji turut menggariskan beberapa faktor yang
mendorong serta cabarannya seperti masalah kewangan
dan kekurangan masa untuk menelaah pelajaran

4. Mohd Ismail Musytari (2001); pernikahan pada usia
muda & pengaruhnya terhadap kehidupan berumah
tangga


pengkaji menyenaraikan beberapa masalah yang timbul
rentetan daripada kahwin muda seperti masalah tekanan
emosi dan perceraian.

menurut pengkaji juga, semua ini berlaku kerana kurangnya
pengetahuan tentang perkahwinan dan juga tiada restu ibu
bapa ketika berkahwin

kelemahan inilah yang akan membahayakan kelestarian
rumah tangga yang terbina. Ditambah pula dengan faktor si
isteri yang tidak mampu memainkan peranan sebagai ibu
dan isteri


5. Zawiyah Hassan, Che Hasyim Mat Sia &
Salahudin Suyurno (2005); perkahwinan awal &
cabarannya.


Penulis ingin tahu tentang perkahwinan awal dan cabaran
untuk melaksanakannya dalam konteks masa kini.

Hasil daripada kajian, penulis berjaya mengumpulkan
faktor faktor yang menyebabkan tertangguhnya sebuah
perkahwinan. Contohnya revolusi pendidikan dan peluang
kerja yang banyak untuk wanita.6. Norihan (2001), Implikasi Kahwin Muda.

Dalam kajian ini, pengkaji menyatakan beberapa faktor
yang mendesak untuk berkahwin pada usia muda.
Antaranya ialah kebimbangan daripada menjadi andartu
dan kepercayaan masyarakat sendiri yang menyatakan
bahawa anak gadis tidak memerlukan pendidikan tinggi.

Selain itu, kesan kahwin muda dari sudut positif turut
dijelaskan. Antaranya meramaikan keturunan, menjauhi
zina dan mengurangkan gejala sosial.
7. Safinah (2003); Pernikahan Semasa Belajar

Pengkaji membincangkan tentang makna perkahwinan
serta tuntutan terhadapnya dan faktor yang dilihat
menghalang pernikahan semasa belajar; golongan
dewasa yang terlalu berfikiran negatif dan sikap golongan
pemuda sendiri.

Pada akhir kajiannya, pengkaji menyarankan beberapa
jalan penyelesaian bagi membantu pelajar yang ingin
berkahwin awal. Antaranya dengan memudahkan proses
perkahwinan dan pemberian intensif khusus kepada
golongan yang ingin berkahwin.

JUMLAH RESPONDEN MENGIKUT FAKULTI
FAKULTI BILANGAN %
FPI 31 38.75
FKAB 15 18.75
FSSK 10 12.5
FTSM 8 10
FEP 7 8.75
F.PEN 4 5
FST 3 3.75
FUU 2 2.5
JUMLAH 80 100
38.75
18.75
12.5
10
8.75
5
FPI
FKAB
FSSK
FTSM
FEP
F.PEN
ASPEK KELUARGA : 1) MENYERAHKAN PEMILIHAN JODOH KEPADA IBU BAPA
ITEM BILANGAN %
SANGAT TIDAK
SETUJU
12 15
TIDAK SETUJU 30 37.5
SETUJU 33 41.3
SANGAT
SETUJU
5 6.2
JUMLAH 80 100
15
37.5
41.3
6.2
sangat
tidak
setuju
tidak
setuju
setuju
sangat
setuju
Peratusan mengikut jantina
ITEM BIL.
(L)
% BIL.
(P)
%
SANGAT
TIDAK
SETUJU

5 12.5 7 17.5
TIDAK
SETUJU

17 42.5 13 32.5
SETUJU

16 40 17 42.5
SANGAT
TIDAK
SETUJU

2 5 3 7.5
JUMLA
H
40 100 40 100
2) TIDAK AKAN BERKAHWIN TANPA IZIN IBU BAPA
ITEM KEKERAPAN %
SANGAT
TIDAK
SETUJU
3 3.75
TIDAK
SETUJU
8 10
SETUJU
24 30
SANGAT
SETUJU
45 56.3
JUMLAH
80 100
3.75
10
30
56.3
Sales
sangat
tidak
setuju
tidak
setuju
setuju
sangat
setuju
3) KEUTAMAAN KEPADA RUMAH TANGGA BERBANDING PELAJARAN.
ITEM KEKERAPAN %
SANGAT
TIDAK
SETUJU
10 12.5
TIDAK
SETUJU
38 47.5
SETUJU 32 40
SANGAT
SETUJU
0 0
JUMLAH 80 100
12.5
47.5
40
0
sangat
tidak
setuju
tidak
setuju
setuju
sangat
setuju
KEUTAMAAN KEPADA RUMAH TANGGA BERBANDING PELAJARAN
(MENGIKUT JANTINA)
FAKTOR: SUKAR MENCARI JODOH APABILA USIA MENINGKAT
ITEM KEKERAPAN %
SANGAT
TIDAK
SETUJU
13 16.25
TIDAK
SETUJU
26 32.5
SETUJU 32 40
SANGAT
SETUJU
9 11.25
JUMLAH 80 100
16.25
32.5
40
11.25

sangat
tidak setuju
tidak setuju
setuju
sangat
setuju
FAKTOR: SUKAR MENCARI JODOH APABILA USIA MENINGKAT
(MENGIKUT JANTINA)
2) BERSEDIA MEMASUKI ALAM PERKAHWINAN
ITEM KEKERAPAN %
SANGAT
TIDAK
BERSETUJU
6 7.5
TIDAK
BERSETUJU
32 40
SETUJU 33 41.25
SANGAT
SETUJU
9 11.25
JUMLAH 80 100
7.5
40
41.25
11.25
sangat
tidak
setuju
tidak
setuju
setuju
sangat
setuju
BERSEDIA MEMASUKI ALAM PERKAHWINAN
EKONOMI: BERKAHWIN JIKA PASANGAN MEMILIKI KEWANGAN KUKUH
ITEM KEKERAPAN %
SANGAT
TIDAK
SETUJU
6 7.5
TIDAK
SETUJU
13 16.25
SETUJU 43 53.75
SANGAT
SETUJU
18 22.5
JUMLAH 80 100
7.5
16.25
53.75
22.5
sangat
tidak
setuju
tidak
setuju
setuju
sangat
setuju
EKONOMI: BERKAHWIN JIKA PASANGAN MEMILIKI KEWANGAN KUKUH
(MENGIKUT JANTINA)
KEWANGAN TIDAK MENGHALANG PERKAHWINAN
ITEM KEKERAPAN %
SANGAT
TIDAK
BERSETUJU
9 11.25
TIDAK
BERSETUJU
29 36.25
SETUJU 36 45
SANGAT
SETUJU
6 7.5
JUMLAH 80 100
11.25
36.25
45
7.5

sngat
tidak
setuju
tidak
setuju
setuju
sangat
setuju
KEWANGAN TIDAK MENGHALANG PERKAHWINAN
(MENGIKUT JANTINA)
PEMBELAJARAN: PERKAHWINAN TIDAK MENGANGGU PEMBELAJARAN
13.75
26.25
45
15
sangat
tidak
setuju
tidak
setuju
setuju
sangat
setuju
PEMBELAJARAN: PERKAHWINAN TIDAK MENGANGGU PEMBELAJARAN
( MENGIKUT JANTINA)
ITEM BIL
(L)
% BIL
(P)
%
SANGAT
TIDAK
SETUJU
8 20 3 7.5
TIDAK
SETUJU
9 22.5 12 30
SETUJU 16 40 20 50
SANGAT
SETUJU
7 17.5 5 12.5
JUMLAH 40 100 40 100
e) MASA HADAPAN: BERSEDIA MEMILIKI ANAK WALAUPUN MASIH BELAJAR
16.25
32.5
47.5
3.75
sangat tidak
ssetuju
tidak setuju
setuju
sangat
setuju
e) MASA HADAPAN: BERSEDIA MEMILIKI ANAK WALAUPUN MASIH BELAJAR
( MENGIKUT JANTINA)
ITEM BIL
(L)
% BIL
(P)
%
SANGAT
TIDAK
SETUJU
6 15 7 17.5
TIDAK
SETUJU
12 30 14 35
SETUJU 19 47.5 19 47.5
SANGAT
SETUJU
3 7.5 0 0
JUMLAH 40 100 40 100
TAMATKAN PENGAJIAN DEMI RUMAH TANGGA
ITEM KEKERAPAN
KESELURUHAN
%
SANGAT
TIDAK
SETUJU
14 17.5
TIDAK
SETUJU
51 63.75
SETUJU 12 15
SANGAT
SETUJU
3 3.75
JUMLAH 80 100
17.5
63.75
15
3.75
sangat
tidak
setuju
tidak
setuju
ssetuju
sangat
setuju
TAMATKAN PENGAJIAN DEMI RUMAH TANGGA
Perbincangan
Majoriti responden bersetuju bahawa mereka bersedia untuk
berkahwin ketika belajar
Nilai peratusan sebanyak 52.5
Kebanyakan responden mengatakan bahawa kahwin ketika belajar
tidak mengganggu prestasi pelajaran mereka
Segelintir responden pula mengatakan bahawa kahwin ketika
belajar akan menghadapi masalah
Kahwin ketika belajar dapat mengawal gejala sosial di universiti
Namun merujuk kepada kajian soal selidik, kebanyakan responden
mengatakan mereka perlu bersedia dari segi kewangan dan perlu
mendapat keizinan ibu bapa


KESAN KEPADA RESPONDEN
Mahasiswa sedar akan kesan perkahwinan semasa
belajar.
Membantu mahasiswa membuat pertimbangan sama
ada memilih untuk berkahwin semasa belajar atau
pun tidak.
Memberi kesedaran kepada mahasiswa tentang
perkahwinan semasa belajar bukanlah sesuatu yang
mudah.
KEKURANGAN ATAU KELEMAHAN KAJIAN
Kesuntukan Masa =
Pengkaji tidak dapat melakukan kajian secara meluas dan teliti

Borang kaji selidik =
Pada peringkat awal, borang kaji selidik yang disediakan adalah kurang
lengkap. Setelah disemak oleh penyelia kajian, pengkaji membuat
keputusan untuk menambahbaik borang kaji selidik menurut garis panduan
yang diberikan.
Soalan yang dikemukakan dalam borang soal
selidik kurang spesifik.
Terdapat sedikit kesalahan ejaan pada borang soal
selidik.


Cadangan Kepada Pengkaji Akan Datang
penggunaan Medium yang lebih luas = Menggunakan medium
yang lebih luas untuk menjalankan kajian. Contoh : facebook, google
drive, dll.

Temuramah = Menemuramah responden dengan cara membuat
rakaman untuk memudahkan rujukan semula dan melalui temu bual
responden dapat lebih menyuarakan pandangannya

Kajian Kes = Merujuk pusat atau agensi kaunseling bagi
mengetahui aduan kes yang berkaitan dan cara mengatasinya
PENUTUP
Perkahwinan merupakan pelengkap fitrah seorang manusia .
Pelbagai jawapan dan pandangan dilontarkan lebih-lebih lagi
berkenaan perihal berkahwin semasa belajar. Melalui
pemerhatian di kalangan rakan-rakan mahasiswa dan juga
mahasiswi, bolehlah disimpulkan bahawa ramai yang
menyokong dan mempunyai cita-cita untuk berkahwin awal
atau ketika masih belajar. Tetapi tidak kurang juga yang tidak
bersetuju dan menentang perkahwinan semasa masih
belajar. Masing-masing dengan pendapat yang tersendiri dan
sudah pasti mereka mempunyai hujah untuk menyokong atau
tidak menyokongnya.

Tiada salahnya berkahwin semasa masih belajar cuma
sebagai pelajar, sebelum berkahwin kajilah terlebih dahulu
akan keadaan dan zuruf yang sesuai supaya ianya tidak
membawa kepada fitnah selepas berkahwin. Kita perlu
mengambil kira semua aspek dan faktor dan carilah alternatif
yang terbaik supaya perkahwinan yang dijalankan itu dalam
keadaan yang benar-benar tidak membebankan kita sebagai
seorang pelajar. Sesungguhnya perkahwinan itu bukanlah
sesuatu yang mudah lebih-lebih lagi kepada para pelajar
yang masih kurang pengalaman serta pengetahuan.