Anda di halaman 1dari 42

1

SK TAMAN MEGAH PETALING JAYA


JALAN 26/2, 47301 PETALING JAYAPELAN STRATEGIK, TAKTIKAL DAN OPERASI
HAL EHWAL MURID
(2011 HINGGA 2015)

2ANALISIS PERSEKITARAN BIDANG HAL EHWAL MURID


Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

S1 - Pengurusan HEM berjalan lancar.
S2 - Tiada masalah disiplin yang berat.
S3 - Prasarana dan kemudahan sekolah yang lengkap
S4 - Kerjasama berpasukan antara guru-guru


W1 - Segelintir murid kurang kesedaran sivik.
W2 - Ibu bapa kurang motivasi dalam mendidik anak.
W3 - Ibu bapa kurang memantau perkembangan anak mereka
kerana kesibukan.
W4 - Masalah perlaksanaan pengurusan disebabkan oleh kekangan
masa.Peluang (O)

Cabaran (C)

O1 - Kerjasama yang baik antara sekolah dan PIBG.
O2 - Mudah untuk mengendalikan program berkaitan motivasi
dan lain-lain kerana sekolah berhampiran dengan tempat
tinggal murid.
O3 - Lokasi sekolah berdekatan dengan pihak berkuasa
tempatan memudahkan kawalan murid.
O4 - Hubungan ibu bapa dengan orang berpengaruh
memudahkan perjalanan aktiviti sekolah dalam
meningkatkan kecemerlangan.


C1 - Wujud pusat siber yang membawa gejala kurang sihat di
kalangan murid.
C2 - Segelintir ibu bapa kurang menyokong program sekolah
dengan tidak memberikan kerjasama dalam membentuk
sahsiah anak mereka.
C3 - Kurang dana untuk menjalankan aktiviti..
C4 - Kekurangan ruangan untuk memberi perkhidmatan
kepada murid seperti bilik rawatan.

3
PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS BIDANG HEM


DALAMANLUARAN

KEKUATAN (S)

S1 - Pengurusan HEM berjalan lancar.
S2 - Tiada masalah disiplin yang berat.
S3 - Prasarana dan kemudahan sekolah
yang lengkap
S4 - Kerjasama berpasukan antara guru-
guru


KELEMAHAN (W)

W1 - Segelintir murid kurang kesedaran
sivik.
W2 - Ibu bapa kurang motivasi dalam
mendidik anak.
W3 - Ibu bapa kurang memantau
perkembangan anak mereka
kerana kesibukan.
W4 - Masalah perlaksanaan pengurusan
disebabkan oleh kekangan masa

PELUANG (O)

O1 - Kerjasama yang baik antara sekolah dan
PIBG.
O2 - Mudah untuk mengendalikan program
berkaitan motivasi dan lain kerana
sekolah berhampiran dengan tempat
tinggal murid.
O3 - Lokasi sekolah berdekatan dengan
pihak berkuasa tempatan
memudahkan perlaksanaan program.
O4 - Hubungan ibu bapa dengan orang
berpengaruh memudahkan
perjalanan aktiviti sekolah dalam
meningkatkan kecemerlangan.

S+O
1. S1 +S4 +O1
Pihak sekolah dan ibu bapa bekerjasama
dalam meningkatkan sahsiah murid melalui
penerapan nilai-nilai murni di sekolah dan di
rumah dalam budaya yang berterusan.W+O
1. W4 +O3
J awatankuasa HEM bekerjasama dengan
pihak berkuasa tempatan untuk
menjayakan program-program yang
dirancang.

4CABARAN (C)

C1 - Wujud pusat siber yang membawa
gejala kurang sihat di kalangan
murid.
C2 - Segelintir ibu bapa kurang
menyokong program sekolah
dengan tidak memberikan
kerjasama dalam membentuk
sahsiah anak mereka.
C3 - Kurang dana untuk menjalankan
aktiviti..
C4 - Kekurangan ruangan untuk
memberi kemudahan kepada
murid-murid seperti bilik rawatan.


S + C
1. S3 +C1

Memanipulasi kemudahan yang ada di
sekolah dengan sebaik-baiknya dengan
mengadakan pelbagai program bagi
mengisi masa lapang murid dan
mengurangkan masa lapang mereka untuk
perkara yang tidak berfaedah.

W + C
1. W2 +C2

Pihak sekolah mengadakan Seminar
Keibubapaan bagi memberi motivasi
kepada ibu bapa dalam membentuk
sahsiah anak mereka.

5


SENARAI STRATEGI BIDANG HAL EHWAL MURID
BIL KOD STRATEGI STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DIJANA
1
Strategi SO
ST1 Pihak sekolah dan ibu bapa bekerjasama dalam meningkatkan sahsiah murid melalui penerapan nilai-nilai
murni di sekolah dan di rumah dalam budaya yang berterusan.
S1 +S4 +O1
2
Strategi WO
ST2 J awatankuasa HEM bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk menjayakan program-program
yang dirancang.
W4 +O3
3
Strategi SC
ST3 Memanipulasi kemudahan yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya dengan mengadakan pelbagai
program bagi mengisi masa lapang murid dan mengurangkan masa lapang mereka untuk perkara yang tidak
berfaedah.
S3 +C1
4
Strategi WC
ST4 Pihak sekolah mengadakan Seminar Keibubapaan bagi memberi motivasi kepada ibu bapa dalam
membentuk sahsiah anak mereka.
W2 +C2
6


ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BIDANG HAL EHWAL MURID


KRITERIA PEMILIHAN

ST1 ST2 ST3 ST4
S1+S4+O1 W4+O3 S3+C1 W2+C2
a. Tahap kesukaran proses kerja 4 4 4 3
b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 4 4 2
c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat. 4 4 3 2
d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan. 4 4 3 4
e. Andaian keupayaan mengatasi halangan. 4 4 3 3
f. Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai
objektif, matlamat/isu, misi dan visi.
3 3 3 3
g. Akur/Kepatuhan dengan mandate/arahan. 4 4 4 3
h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. 3 3 3 2
i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. 4 3 4 3
JUMLAH SKOR 33 36 28 26
KEPUTUSAN 2 1 3 4
Skala Likert:
1- Paling sukar

2- Sukar

3- Sederhana

4- Mudah

5- Amat mudah
7ANALISIS PERSEKITARAN (PENGURUSAN DISIPLIN) HAL EHWAL MURID

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

S1 - AJ K yang berpengalaman dan berkemahiran
S2 - Kebanyakan murid mempunyai latarbelakang
keluarga yang berprihatin.
S3 - Program SSDM memudahkan guru
disiplin mengesan murid yang
membuat salahlaku.
S4 - Guru-guru bekerjasama dan
mempunyai semangat pasukan yang
kuat.
S5 Laman web sekolah memudahkan
pihak sekolah dan ibu bapa
berhubung untuk urusan-urusan yang
perlu diberi perhatian.


W1 - Segelintir ibu bapa tidak bekerjasama meningkatkan disiplin
anak-anak.
W2 - Ada guru yang tidak cekap menangani masalah disiplin.
W3 - Tidak ada sumber kewangan tetap untuk mengurus dan
meningkatkan motivasi pengawas.
W4 - Penyebaran surat layang mengenai tingkah laku guru
sehingga menjejaskan P&P
W5 - Ibu bapa yang memberi kasih sayang yang keterlaluan
sehingga menjejaskan keyakinan diri murid-murid dan
mengakibatkan masalah disiplin.
W6 - Pengawas kurang cekap menjalankan tanggungjawab.

Peluang (O)

Ancaman (T)

O1 - Dana PIBG yang kukuh
O2 - Sokongan daripada PIBG
O3 - Sumbangan peribadi ibu bapa.
O4 - Sentiasa dibantu oleh jawatankuasa
bimbingan dan kaunseling.
O5 - Mendapat sokongan daripada ibu
bapa dan mudah diajak berbincang.T1 - Ancaman tindakan disiplin daripada pihak atasan
T2 - Ibu bapa yang tidak memahami dan menyokong peraturan
sekolah.
T3 - Masalah disiplin yang gagal ditangani akibat sokongan
daripada ibu bapa terhadap anak mereka.
T4 - Ugutan daripada ibu bapa kepada guru sehingga menganggu
kedudukan guru di sekolah.
T5 - Pengaruh rakan sangat kuat.8PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS BIDANG HEM (PENGURUSAN DISIPLIN)DALAMAN


LUARAN

KEKUATAN (S)

S1 - AJ K yang berpengalaman dan
berkemahiran
S2 - Kebanyakan murid mempunyai
latarbelakang keluarga yang
berprihatin.
S3 - Program SSDM memudahkan
guru disiplin mengesan murid
yang membuat salahlaku.
S4 - Guru-guru bekerjasama dan
mempunyai semangat pasukan
yang kuat.
S5 Laman web sekolah
memudahkan pihak sekolah dan
ibu bapa berhubung untuk
urusan-urusan yang perlu diberi
perhatian.


KELEMAHAN (W)

W1 - Segelintir ibu bapa tidak
bekerjasama meningkatkan disiplin
anak-anak.
W2 - Ada guru yang tidak cekap
menangani masalah disiplin.
W3 - Tidak ada sumber kewangan tetap
untuk mengurus dan meningkatkan
motivasi pengawas.
W4 - Penyebaran surat layang mengenai
tingkah laku guru sehingga
menjejaskan P&P
W5 - Ibu bapa yang memberi kasih
sayang yang keterlaluan sehingga
menjejaskan keyakinan diri murid-
murid dan mengakibatkan masalah
disiplin.
W6 - Pengawas kurang cekap
menjalankan tanggungjawab.

9PELUANG (O)


O1 - Dana PIBG yang kukuh
O2 - Sokongan daripada PIBG
O3 - Sumbangan peribadi ibu bapa.
O4 - Pihak pengurusan sentiasa bersedia
untuk memberi sokongan dan bimbingan.
O5 - Mendapat sokongan daripada ibu
bapa dan mudah diajak
berbincang.

S+O
2. S1 +O5
Pengurusan untuk meningkatkan disiplin dan
prestasi kerja lebih mudah dan mantap.


W+O
2. W2 +O4
Guru-guru lebih berkeyakinan untuk
menghadapi dan menyelesaikan masalah
disiplin di sekolah.
2. W3 +O1
PIBG memberi sumbangan kewangan
bagi memenuhi program untuk
memantapkan disiplin.


CABARAN (T)

T1 - Ancaman tindakan disiplin daripada
pihak atasan
T2 - Ibu bapa yang tidak memahami dan
menyokong peraturan sekolah.
T3 - Masalah disiplin yang gagal ditangani
akibat sokongan daripada ibu
bapa terhadap anak mereka.
T4 - Ugutan daripada ibu bapa kepada
guru sehingga menganggu
kedudukan guru di sekolah.
T5 - Pengaruh rakan sangat kuat.


S + T
1. S5 T2-T3-T4
Laman Web PIBG digunakan sebagai wadah
untuk menjelaskan peranan penjaga/ibubapa
meningkatkan disiplin anak-anakW+T
2. W4 - T2
Tidak melayan sebarang surat layang
kecuali dibuat secara rasmi (bersemuka)
10


ANALISIS PERSEKITARAN (PENGURUSAN 3K) HAL EHWAL MURID

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

S1 - Keprihatinan pihak pentadbir
terhadap isu kebersihan dan
keceriaan sekolah.
S2 - Pertandingan Kebersihan dan
Keceriaan diadakan setiap bulan.
S3 - J awatankuasa Kebersihan dan
Keceriaan didirikan
S4 - Bilangan Staf Sokongan mencukupi
S5 - Prasarana dan kemudahan awam
(pondok, kolam ikan) disediakan
S6 - Laman web sekolah memudahkan pihak sekolah dan ibu
bapa berhubung untuk urusan-urusan yang perlu diberi
perhatian.


W1 - Kebersihan dan keceriaan kantin kurang memuaskan.
W2 - Kekurangan inisiatif guru untuk meningkatkan keceriaan
bilik darjah.
W3 - Murid-murid kurang kesedaran terhadap tanggung jawab
mereka terhadap penjagaan kebersihan sekolah.
W4 - Penyediaan tong sampah di kawasan sekolah tidak
mencukupi
W5 - Kekurangan kawasan penanaman pokok bunga di
kawasan persekitaran.
W6 - Murid kurang kesedaran tentang keselamatan diri di
jalan raya dan di sekolah.
Peluang (O)

Ancaman (T)

O1 - PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia
membantu program 3K sekolah.
O2 - Kemudahan Balai Bomba, Balai Polis
dan Hospital untuk program
keselamatan.
O3 - Sumbangan daripada PIBG & NGO
O4 - Kempen Kebersihan dan Keceriaan
yang dianjurkan oleh sekolah/ PPD/J PS/KementerianT1 - Mendapat aduan daripada ibu bapa tentang kebersihan
sekolah
T2 - Penjagaan kebersihan longkang di belakang kantin
adalah tanggungjawab MPPJ
T3 - Sebilangan besar ibu bapa kurang berminat untuk
bekerjasama bagi menjayakan program 3K sekolah.
T4 - Kesedaran sebilangan ibu bapa masih lagi rendah
terhadap kesihatan anak-anak.11PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS BIDANG HEM (PENGURUSAN 3K)DALAMAN


LUARAN

KEKUATAN (S)
S1 - Keprihatinan pihak pentadbir
terhadap isu kebersihan dan
keceriaan sekolah.
S2 - Pertandingan Kebersihan dan
Keceriaan diadakan setiap bulan.
S3 - J awatankuasa Kebersihan dan
Keceriaan didirikan
S4 - Bilangan Staf Sokongan
mencukupi
S5 - Prasarana dan kemudahan awam
(pondok, kolam ikan) disediakan.
S6 - Laman web sekolah memudahkan
pihak sekolah dan ibu bapa
berhubung untuk urusan-urusan yang
perlu diberi perhatian.


KELEMAHAN (W)
W1 - Kebersihan dan keceriaan kantin
kurang memuaskan.
W2 - Kekurangan inisiatif guru untuk
meningkatkan keceriaan bilik darjah.
W3 - Murid-murid kurang kesedaran
terhadap tanggung jawab mereka
atas penjagaan kebersihan sekolah.
W4 - Penyediaan tong sampah di
kawasan sekolah tidak mencukupi
W5 - Kekurangan kawasan penanaman
pokok bunga di kawasan
persekitaran.
W6 - Murid kurang kesedaran tentang
keselamatan diri di jalan raya dan di
sekolah.

12PELUANG (O)

O1 - PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia
membantu program 3K sekolah.
O2 - Kemudahan balai bomba, balai
polis dan hospital untuk program
keselamatan.
O3 - Sumbangan daripada PIBG & NGO
O4 - Kempen Kebersihan dan Keceriaan
yang dianjurkan oleh sekolah/
PPD/J PS/Kementerian.S+O
S1 +S 2+O1 + O2
Kebersihan dan keceriaan sekolah
ditingkatkan.

Penjagaan kesihatan dan
keselamatan murid diamalkan.

W+O
W3 - O1 +O4
Pelaksanaan program kebersihan
dapat memupuk tabiat menjaga
kebersihan.

W5 - O1+O2
PIBG memberikan kerjasama dan
sokongan kewangan untuk
menyediakan kawasan sekolah yang
bersih dan ceria.


CABARAN (T)

.
T1 - Mendapat aduan daripada ibu bapa
tentang kebersihan sekolah
T2 - Penjagaan kebersihan longkang di
belakang kantin adalah
tanggungjawab MPPJ
T3 - Sebilangan besar ibu bapa kurang
berminat untuk bekerjasama bagi
menjayakan program 3K sekolah.
T4 - Kesedaran sebilangan ibu bapa
masih lagi rendah terhadap
kesihatan anak-anak.S+T

1. S1 +S 2 +S6 T3
Laman Web PIBG digunakan
sebagai wadah untuk menjelaskan
peranan ibu bapa meningkatkan
taraf kebersihan, kesihatan dan
keselamatan anak-anak.

W+T

1. W2 +W3 +O4
PIBG memberikan kerjasama dan
sokongan kewangan untuk
menyediakan kawasan sekolah yang
bersih dan ceria.

13


PELAN STRATEGIK (TAHUN 2011 HINGGA 2015)
BIDANG HAL EHWAL MURIDISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR PENCAPAIAN

Murid-murid
kurang
motivasi diri
sehingga
melakukan
kes salahlaku
di sekolah.

1. Peratus murid sekolah
yang terlibat dalam kes
salah laku ringan
meningkat kepada 15%
dalam tempoh dua tahun
kebelakangan.


2. Peratus murid sekolah
yang terlibat dalam kes
salah laku berat
meningkat 5% dalam
tempoh dua tahun
kebelakangan.


1. Mengurangkan peratus
murid sekolah yang
terlibat dalam kes salah
laku ringan kepada 5%
menjelang tahun 2015.

2. Mengurangkan peratus
murid sekolah yang
terlibat dalam kes salah
laku berat kepada sifar
menjelang tahun 2015.

1. Memantapkan sistem
pengurusan disiplin murid.


2. Memberi kefahaman dan
kesedaran kepada murid-
murid tentang kesan salah
laku kepada diri sendiri,
keluarga dan masyarakat
melalui pelbagai
aktiviti/program.


Peratus kes disiplin salah
laku ringan dan berat di
sekolah.14


PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID


BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

T/JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

1

Program Sekolah
Penyayang
Hari
Pengikhtirafan
(Award Day)

Meningkatkan
bilangan murid yang
bersikap positif dan
menonjolkan akhlak
yang mulia.

1. PK HEM
2. J K Disiplin
& Pengawas
3. J K B&K
4. Semua
guru


J anuari
hingga
November

Tiada

Peratus murid
yang bersikap
cemerlang
75%Peratus murid
yang bersikap
cemerlang 80%


Peratus murid yang
mendapat
pengikhtirafan atau
bersikap cemerlang


2

Program Sekolah
Penyayang J om
Datang Awal

Mengurangkan
bilangan murid yang
datang lewat ke
sekolah

1. PK HEM
2. J K Disiplin
& Pengawas
3. J K B&K
4. Guru
Bertugas
Harian


J anuari
hingga
November

Tiada

Peratus murid
yang datang
lewat ke
sekolah 2%

Peratus murid
yang datang
lewat ke sekolah
1%

Peratus murid yang
datang lewat ke
sekolah

3

Program Sekolah
Penyayang
Program
Selamat Pagi

Mengurangkan
bilangan murid yang
terlibat dalam kes
salahlaku

1. PK HEM
2. J K Disiplin
3. J K B&K
4. Semua
guruJ anuari
hingga
November

Tiada

Peratus kes
salahlaku murid
8%

Peratus kes
salahlaku murid
3%

Peratus murid yang
terlibat dalam kes
salahlaku
15BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

T/JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

4

Program Sekolah
Penyayang -
Syabas!

Mengurangkan
bilangan murid yang
tidak menyiapkan
kerja sekolah

1. PK HEM
2. J K Disiplin
3. Semua
guruJ anuari
hingga
Oktober

RM100 /
Sumbangan
daripada
PIBG / pihak
penaja

Peratus murid
yang tidak
menyiapkan
kerja sekolah
3%

Peratus murid
yang tidak
menyiapkan kerja
sekolah 2%

Peratus murid yang
tidak menyiapkan
kerja sekolah

5

Program Sekolah
Penyayang -
Pertandingan
Kelas Terindah &
Kantin
Cemerlang

1.Meningkatkan
tahap kebersihan
kelas dan kantin
sekolah.
2.Memupuk sikap
penyayang dan
bertanggungjawab di
kalangan warga
sekolah.


1. PK HEM
2. J K 3K /
Kebersihan &
Keceriaan
3. J K Kantin
& Kedai Buku
4. Guru kelas


J anuari
hingga
November

RM200 /
Sumbangan
daripada
PIBG/ pihak
penaja

Kebersihan
bilik darjah dan
kantin berada
dalam tahap
sederhana
bersih (75% -
B)

Kebersihan bilik
darjah dan kantin
berada dalam
tahap bersih
(85% - A)

Tahap kebersihan
kelas dan kantin
mengikut rekod
markah pertandingan
kebersihan yang
dijalankan.

Pencapaian dalam
Pertandingan Kantin
Cemerlang anjuran
PPDPU.


6

Program Sekolah
Penyayang
Pertandingan
Kempen Tandas
Terbersih


1.Meningkatkan
tahap kebersihan
tandas.
2.Memupuk sikap
penyayang dan
bertanggungjawab di
kalangan warga
sekolah.

1. PK HEM
2. J K 3K /
Kebersihan &
Keceriaan
J anuari
hingga
November

RM100 /
Sumbangan
daripada
PIBG / pihak
penaja

Kebersihan
tandas berada
dalam tahap
sederhana
bersih (75% -
B)

Kebersihan
tandas berada
dalam tahap
bersih (85% - A)

Tahap kebersihan
tandas.

Pencapaian dalam
Pertandingan Kempen
Tandas Terbersih
anjuran PPDPU.
16BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

T/JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

7

Program Sekolah
Penyayang
Program
Pemeriksaan
Kesihatan & Gigi
Murid


Memupuk tabiat
penjagaan kesihatan
diri untuk
meningkatkan taraf
kesihatan diri.

1. PK HEM
2. J K 3K/
Kesihatan
3. Guru Kelas
4. Pusat
Kesihatan
Kelana J aya

April &
Sept 2013

Tiada

Peratus murid
yang menjalani
pemeriksaan
kesihatan &
pergigian
98%

Peratus murid
yang menjalani
pemeriksaan
kesihatan &
pergigian 100%

Kejayaan pengurusan
program-program
yang dijalankan

8

Program Sekolah
Penyayang
Program
Pemakanan
Sihat


Memupuk tabiat
pemakanan sihat
untuk meningkatkan
taraf kesihatan diri.

1. PK HEM
2. J K 3K/
Kesihatan
3. J K B&K
4. Pihak
swasta
5. Guru
Bertugas


3 kali
setahun

Tiada

Peratus murid
yang
mengamalkan
pemakanan
yang sihat dan
seimbang
90%


Peratus murid
yang
mengamalkan
pemakanan yang
sihat & seimbang
93%

Peratus murid yang
mengamalkan
pemakanan sihat dan
seimbang

Kejayaan pengurusan
program-program
yang dijalankan

9

Program Sekolah
Penyayang
Anti-Denggi


Memberi kesedaran
kepada murid dan
warga sekolah
tentang bahaya
Aedes dan langkah-
langkah pencegahan.1. PK HEM
2. J K B&K
3. J K 3K/
Kesihatan
4. Pihak KKM

2 kali
setahun

RM50 / B&K

Bilangan murid
yang dijangkiti
demam denggi
4 kesBilangan murid
yang dijangkiti
demam denggi
1 kesKejayaan pengurusan
program-program
yang dijalankan


17BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

T/JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

10

Program Sekolah
Penyayang We
Care


Mengurangkan kes
kemalangan di luar
kelas sebelum waktu
belajar dan waktu
rehat.


1. PK HEM
2.J K Disiplin
& Pengawas
3. J K 3K /
Kesihatan
4. Guru
Bertugas


J anuari -
November

RM200 /
PIBG atau
pihak
penaja

Peratus murid
yang
mengalami
kecederaan di
luar bilik darjah
0.06%

Peratus murid
yang mengalami
kecederaan di
luar bilik darjah
0.03%

Peratus murid yang di
rawat oleh guru
bertugas harian di
kantin.

11

Program Sekolah
Penyayang
Merdeka 1
Malaysia

Memupuk semangat
patriotisme kepada
murid-murid

1. PK HEM
2. J K B&K
3. J K 3K /
Kebersihan &
Keceriaan
4. Guru
Bertugas


1 bulan /
16 Ogos
16 Sept

RM200 /
PIBG atau
pihak
penaja /B&K

Pelaksanaan
rancangan
sambutan
berjalan
dengan
memuaskan
(75% - B)

Pelaksanaan
rancangan
sambutan
berjalan dengan
baik (85% - A)

Kejayaan pelaksanaan
rancangan sambutan
Bulan Kemerdekaan
peringkat sekolah

12

Program Sekolah
Selamat -
Firedrill (Latihan
Kawad
Kebakaran)

Meningkatkan
kefahaman dan
kesedaran tentang
langkah-langkah
keselamatan sewaktu
kejadian kebakaran


1. PK HEM
2. J K 3K /
Keselamatan
3. J K B&K
4. Semua
guru
5. Pihak
Bomba
2 kali /
18 Feb &
24 J un

RM100 /
B&K

Pelaksanaan
latihan
kecemasan
dijalankan
dengan
memuaskan
(75% - B)

Pelaksanaan
latihan
kecemasan
dijalankan
dengan lancar
dan baik (85% -
A)
Pergerakan murid,
disiplin dan
pematuhan arahan
sewaktu latihan
dijalankan
18BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

T/JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

13

Program
Sekolah Selamat

Keselamatan di
J alan Raya

Meningkatkan
kefahaman dan
kesedaran tentang
langkah-langkah
keselamatan di jalan
1. PK HEM
2. J K 3K /
Keselamatan
3. J K B&K
4. Pihak
PDRM


Mac

RM100 /
B&K

99.5% daripada
murid-murid
memahami
langkah-
langkah
keselamatan
jalan raya


100% daripada
murid-murid
memahami
langkah-langkah
keselamatan
jalan rayaPeratus murid lulus
dalam ujian soal
selidik


14

Program Sekolah
Selamat
Pencegahan
J enayah

Meningkatkan
kesedaran dan
mempelajari langkah-
langkah pencegahan
jenayah.

1.PK HEM
2. J K 3K /
Keselamatan
3. J K B&K
4. Pihak
NGO


20 Mei

RM50 / B&K

Pelaksanaan
rancangan
berjalan
dengan
sederhana baik
75%

Perlaksanaan
rancangan
berjalan dengan
baik 85%

Kelancaran
pelaksanaan program
dan impak yang
diberikan kepada
murid-murid.

15

Program
Pembina Insan
Program
Kepimpinan Unit-
unit Pasukan
Murid HEM


Memantapkan daya
kepimpinan dan
keyakinan murid
untuk melaksanakan
tanggungjawab bagi
jawatan yang
dipegang.

1. PK HEM
2. J K Disiplin
& Pengawas
3. J K B&K
4. J K 3K/
Kebersihan &
Keceriaan
5. J K 3K /
Kesihatan
6. J K SPBT

3-4 kali
J an - J ulai

Tiada

80% murid
menjalankan
tugas dengan
baik.

90% murid
menjalankan
tugas dengan
baik.

Tahap pencapaian
murid dalam
menjalankan
tanggungjawab yang
diberi.
19BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

T/JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

16

Program
Pembina Insan
Program Yakin
Diri

Memupuk semangat
melalui rangsangan
positif untuk
membina keyakinan
diri dan semangat
jaya diri.

1. PK HEM
2. J K B&K
3. Pihak
NGO / Talent
Corp

J an Nov

Ceramah:
J un

Tiada

Pelaksanaan
rancangan
berjalan
dengan
sederhana baik
75%

Perlaksanaan
rancangan
berjalan dengan
baik 85%

Kelancaran
pelaksanaan program
dan impak yang
diberikan kepada
murid-murid

17

Program
Kemasyarakatan
& Sekolah
Penyayang
Tahun Baru Cina
A Gift of Love


Memupuk semangat
perpaduan dan kasih
sayang antara warga
sekolah berbilang
kaum

1. PK HEM
2. J K 3K /
Kebajikan
3. Guru
Bertugas


22 Feb

PIBG / Ibu
bapa

Pelaksanaan
rancangan
berjalan
dengan baik
80%


Perlaksanaan
rancangan
berjalan dengan
baik 90%

Kelancaran
pelaksanaan program
dan impak yang
diberikan kepada
murid-murid

18

Program Sekolah
Penyayang
Sambutan Hari
Kanak-kanak
Muridku Sayang


Memupuk semangat
kasih sayang dan
tanggungjawab diri
sebagai seorang
pelajar.

PK HEM
2. J K 3K /
Kebajikan
3. J K B&K
4. Guru
Bertugas


6 Nov

RM3.50
setiap murid
/ PIBG

Pelaksanaan
rancangan
berjalan
dengan baik
80%


Perlaksanaan
rancangan
berjalan dengan
baik 90%

Kelancaran
pelaksanaan program
dan impak yang
diberikan kepada
murid-murid

19

Program
Kemasyarakatan
(RIMUP) -
Sambutan Raya
Tanglung

Memupuk semangat
perpaduan antara
warga sekolah dan
ibu bapa yang terdiri
daripada berbilang
bangsa

1. PK HEM
2. J K 3K -
Kebajikan
3. Guru
Bertugas
4. Kelab
Guru

13 Sep

RM500 /
PIBG

Pelaksanaan
rancangan
berjalan
dengan
sederhana baik
75%


Perlaksanaan
rancangan
berjalan dengan
baik 80%

Kelancaran
pelaksanaan program
dan impak yang
diberikan kepada
murid-murid
20BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

T/JAWAB

TEMPOH/
HARI

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

20

Program Sekolah
Penyayang
Pertandingan
Bilik B&K dan
Sudut Anti-
Dadah


Mengindahkan bilik
B&K dan sudut Anti-
Dadah serta
memantapkan
pengurusan
perkhidmatan B&K di
SK Taman Megah1. PK HEM
2. J K B&K

J an - J ulai

RM100 /
B&K

Keceriaan &
pengurusan
perkhidmatan
B&K dalam
tahap
sederhana
75%


Keceriaan &
pengurusan
perkhidmatan
B&K pada tahap
baik 80%

Keceriaan bilik B&K
dan sudut PPDa serta
taraf pengurusan fail
dan perkhidmatan
B&K di sekolah

21

Program Sekolah
Penyayang
Pertandingan
Bilik BOSS


Mengindahkan bilik
BOSS serta
memantapkan
pengurusan SPBT di
SK Taman Megah1. PK HEM
2. J K SPBT

J an - J ulai

RM100 /
PIBG

Keceriaan &
pengurusan
perkhidmatan
B&K dalam
tahap
sederhana
75%


Keceriaan &
pengurusan
perkhidmatan
B&K pada tahap
baik 80%

Keceriaan bilik BOSS
dan taraf pengurusan
fail dan proses
pengurusan SPBT di
sekolah

22

Program
Kemasyarakatan
(RIMUP)
Gotong-Royong


Memupuk semangat
permuafakatan,
perpaduan dan
kerjasama antara
warga sekolah untuk
mengindahkan
sekolah.


1. PK HEM
2. J K 3K
Kebersihan &
Keceriaan
3. Semua
guru

2 kali
setahun

RM100 /
PIBG

Pelaksanaan
rancangan
berjalan
dengan
sederhana -
70%


Perlaksanaan
rancangan
berjalan dengan
baik 80%

Kejayaan
perlaksanaan program
dan penglibatan warga
sekolah dan ibu bapa


21


PELAN OPERASI 1 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA DISIPLIN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang - Hari Pengikhtirafan (Award Day)

Objektif:

Meningkatkan bilangan murid yang bersikap positif dan menonjolkan akhlak yang mulia.

Tempoh:

J anuari hingga November

Kumpulan Sasaran:

Semua murid

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa Disiplin (Ketua) dan Lembaga Pengawas
3. J awatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
4. Semua guru

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Hari Pengikhtirafan (Award Day).
1.1 Ucapan Ketua J awatankuasa Disiplin
1.2 Penerangan tentang program
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenalpasti jenis-jenis pengikhtirafan (contoh: 100% kehadiran / Murid J ujur / Murid Rajin / Murid Peramah )yang akan
diberikan kepada murid-murid dan kekerapan program dijalankan.
3. Proses pelaksanaan : penyediaan borang / pencalonan / pemilihan / penyediaan sijil / penyampaian sijil /
dokumentasi - rekod nama murid dan jenis pengikhtirafan yang diberi.
4. Post mortem dari semasa ke semasa
5. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

1. Penyelarasan proses memerlukan kerjasama semua guru dan memakan masa.
2. Pendapat berbeza antara guru-guru tentang calon-calon yang disenaraikan untuk menerima pengikhtirafan.
3. Campur tangan dan aduan ibu bapa.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Disiplin dengan merujuk kepada rekod-rekod kes murid
dari semasa ke semasa.

Penilaian:

Peratus murid yang mendapat pengikhtirafan atau bersikap cemerlang

Penambahbaikan:

Perubahan akan dibuat berdasarkan post-mortem bagi memperbaiki keberkesanan program setiap masa.

22


PELAN OPERASI 2 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA DISIPLIN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang - Jom Datang Awal

Objektif:

Mengurangkan bilangan murid yang datang lewat ke sekolah

Tempoh:

J anuari hingga November

Kumpulan Sasaran:

Semua murid

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa Disiplin dan Lembaga Pengawas
3. J awatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
4. Guru Bertugas Harian

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Jom Datang Awal
1.1 Ucapan Ketua J awatankuasa Disiplin
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenalpasti kumpulan sasaran melalui pemantauan harian dan rekod murid lewat yang dicatat oleh guru bertugas harian di
dalam Buku Laporan Kawalan Pintu Pagar Utama/Kantin.
3. Sediakan analisa statistik bulanan bagi pemantauan kes Murid Lewat Ke Sekolah untuk dipaparkan pada papan
kenyataan disiplin.
4. Cadangan langkah penyelesaian (a) rangsangan (b) denda (c) peringatan
5. Post mortem dari semasa ke semasa.
6. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM.


Kekangan:

Kurang kerjasama/inisiatif daripada pihak ibu bapa / penjaga dan murid sendiri untuk mengatasi isu kelewatan.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Disiplin dengan merujuk kepada rekod-rekod kes murid
dari semasa ke semasa.

Penilaian:

Peratus murid yang datang lewat ke sekolah.

Penambahbaikan:

Perubahan akan dibuat berdasarkan post-mortem bagi memperbaiki keberkesanan program setiap masa.

23


PELAN OPERASI 3 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA DISIPLIN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Selamat Pagi

Objektif:

Mengurangkan bilangan murid yang terlibat dalam kes salahlaku.

Tempoh:

J anuari hingga November

Kumpulan Sasaran:

Semua murid

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa Disiplin
3. J awatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
4. Semua guru

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Selamat Pagi
1.1 Ucapan Ketua Disiplin
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Proses:
a) Guru mata pelajaran waktu pertama mengawasi murid-murid ketika mereka beratur di luar kelas pada pukul 7.40 pagi.
(Hari Selasa J umaat)
b) Pengawas mengambil alih tugas sekiranya guru tidak hadir / guru ganti masih belum dikenalpasti.
c) 2 minit pertama : Aktiviti Melafaz ikrar murid / membaca Buku Peraturan / menjalankan spot-check / nasihat guru dsb.
d) Ketua kelas merekodkan aktiviti yang dijalankan setiap hari.
3. Post mortem dari semasa ke semasa.
4. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

1. Guru lewat ke kelas/tidak hadir kerana urusan rasmi yang lain atau hal-hal peribadi.
2. Kelas kurang berdisiplin dan tidak mematuhi arahan pengawas.


Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Disiplin dengan merujuk kepada rekod-rekod kes murid
dari semasa ke semasa.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program setiap masa.

24


PELAN OPERASI 4 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA DISIPLIN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Syabas

Objektif:

Mengurangkan bilangan murid yang tidak menyiapkan kerja sekolah.

Tempoh:

J anuari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran:

Semua murid

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa Disiplin
3. Semua guru

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Syabas
1.1 Ucapan Ketua Disiplin
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Guru mata pelajaran / ketua kelas akan menuliskan nama murid tidak siap kerja sekolah di dalam Buku Kawalan Disiplin
Pelajar.
3. Analisis dilakukan untuk menentukan kelas yang mencapai tahap 100% dalam penyiapan kerja sekolah setiap bulan.
(Sijil Pencapaian Program Syabas diberikan kepada kelas-kelas tersebut.)
4. Post mortem dijalankan dari semasa ke semasa.
5. Laporan program didokumentasikan.


Kekangan:

Ketua darjah kurang mahir mengurus data data kurang tepat.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Disiplin.

Penilaian:

Peratus murid yang tidak menyiapkan kerja

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program setiap masa.25


PELAN OPERASI 5 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KEBERSIHAN & KECERIAAN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Pertandingan Kelas Terindah & Kantin Cemerlang

Objektif:

1. Meningkatkan tahap kebersihan kelas dan kantin sekolah.
2. Memupuk sikap penyayang dan bertanggungjawab di kalangan warga sekolah.


Tempoh:

J anuari hingga November

Kumpulan Sasaran:

Semua murid

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa 3K Kebersihan dan Keceriaan
3. J awatankuasa Kantin & Kedai Buku
4. Guru Kelas

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Kelas Terindah & Kantin Cemerlang
1.1 Ucapan Ketua J K Kebersihan & Keceriaan
1.2 Penerangan tentang program khas dan mingguan.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Pengagihan tugas dan perbincangan tentang proses pemarkahan pertandingan (rujuk kepada Buku Rekod Pertandingan
Kebersihan Kelas & Kantin), kekerapan pengumuman kelas pemenang (rujuk kepada Megah Infoline)
3. Rancangan dan persediaan untuk menyertai Pertandingan Kantin Cemerlang anjuran PPDPU.
4. Post mortem dari semasa ke semasa
5. Laporan program didokumentasikan.


Kekangan:

Segelintir murid tidak bertanggungjawab dan tidak mematuhi peraturan tentang kebersihan diri dan persekitaran.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K Kebersihan dan Keceriaan dari semasa ke
semasa.

Penilaian:

Kebersihan kelas dan kantin sekolah.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pertandingan pada masa hadapan.

26


PELAN OPERASI 6 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KEBERSIHAN & KECERIAAN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Pertandingan Kempen Tandas Terbersih

Objektif:

1. Meningkatkan tahap kebersihan tandas.
2. Memupuk sikap penyayang dan bertanggungjawab di kalangan warga sekolah.


Tempoh:

J anuari hingga November

Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa 3K Kebersihan dan Keceriaan


Proses Kerja:

1. Taklimat Program Pertandingan Kempen Tandas Terbersih.
1.1 Ucapan Ketua J K Kebersihan & Keceriaan
1.2 Penerangan tentang program khas dan mingguan.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Post mortem pengurusan Kempen Tandas Terbersih 2012 dan pencapaian sekolah. (Rujuk kepada En. Norhisham Guru
penyelaras)
3. Perbincangan dan persiapan untuk bertanding dalam Kempen Tandas Terbersih 2013.
4. Pemantauan kebersihan tandas (Rujuk kepada Buku Laporan Pemeriksaan Tandas 2013)
5. Post mortem tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.
6. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

Segelintir murid tidak bertanggungjawab dan tidak mematuhi peraturan tentang tatacara penggunaan tandas dan penjagaan
kebersihan.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua J awatankuasa 3K Kebersihan & Keceriaan dari
semasa ke semasa.

Penilaian:

Kebersihan tandas dan kerja-kerja pembersihan.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memantapkan pengurusan hal ehwal berkenaan tandas sekolah setiap masa.

27


PELAN OPERASI 7 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KESIHATAN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Pemeriksaan Kesihatan & Gigi Murid

Objektif:

Memupuk tabiat penjagaan kesihatan diri untuk meningkatkan taraf kesihatan diri.

Tempoh:

April & September

Kumpulan Sasaran:

Semua murid

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa 3K Kesihatan
3. Guru Kelas


Proses Kerja:

1. Taklimat Program Pemeriksaan Kesihatan & Gigi Murid
1.1 Ucapan Ketua J awatankuasa Kesihatan.
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Penetapan hari-hari pelaksanaan program dengan Pusat Kesihatan Kelana J aya.
3. Post mortem tentang kelemahan program pada tahun lepas. Langkah-langkah penambahbaikan yang perlu diambil.
4. Persediaan dokumen lengkap murid dan makluman kepada ibu bapa sebelum pemeriksaan dijalankan melalui laman web
atau e-mel.
5. Post mortem tentang program tahun 2013.
6. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

Dokumen murid tidak lengkap.


Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K - Kesihatan dari semasa ke semasa.

Penilaian:

Kelancaran pelaksanaan program dan pengurusan dokumentasi dan kawalan murid oleh guru-guru kelas.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memantapkan proses pengurusan program pada masa hadapan.


28


PELAN OPERASI 8 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KESIHATAN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Program Pemakanan Berkhasiat

Objektif:

1. Memberi input tentang kepentingan pemakanan berkhasiat.
2. Memberi kesedaran untuk menjaga kesihatan diri melalui pemilihan pemakanan berkhasiat.

Tempoh:

3 kali setahun

Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan warga sekolah.

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
2. J awatankuasa 3K - Kesihatan
3. J awatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
4. Guru Bertugas

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Pemakanan Berkhasiat.
1.1 Ucapan Ketua J awatankuasa 3K - Kesihatan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan AJ K Penyelaras Program.
2. Penetapan hari program dan pihak swasta yang dijemput untuk penyampaian ceramah. (Rujuk kepada PK HEM).
3. Post mortem Kesulitan yang dihadapi semasa program dijalankan pada tahun lepas.
4. Rancangan perlaksanaan setiap program.
5. Post-mortem setiap program yang dijalankan.
4. Penyediaan dokumentasi untuk setiap program khas yang telah dijalankan untuk dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

1. Dewan terlalu kecil untuk menampung bilangan murid yang ramai.
2. Masalah teknikal dan cara penyampaian penceramah / wakil pihak swasta kurang sesuai untuk murid-murid.
3. Kawalan disiplin murid.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K & Ahli J awatankuasa Penyelaras Program
semasa program dijalankan.

Penilaian:

Impak dan manfaaat program yang dijalankan kepada murid-murid serta kelancaran perlaksanaan program.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memantapkan proses pengurusan program pada masa hadapan.

29


PELAN OPERASI 9 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING & 3K - Kesihatan


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Program Anti-Denggi

Objektif:

Memberi kesedaran kepada murid dan warga sekolah tentang bahaya Aedes dan langkah-langkah pencegahan.


Tempoh:

J anuari hingga November

Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan warga sekolah.

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
2. J awatankuasa Bimbingan dan Kaunseling.
3. J awatankuasa 3K - Kesihatan


Proses Kerja:

1. Taklimat Program 5 minit Anti-Aedes.
1.1 Ucapan Ketua J awatankuasa Bimbingan & Kaunseling / 3K - Kesihatan
1.2 Penerangan tentang program khas dan pemeriksaan mingguan.
1.3 Pelantikan AJ K Penyelaras Program.
2. Penetapan tarikh Program 5 minit Anti-Aedes.
3. Pengurusan dengan pihak KKM untuk mengadakan program khas (ceramah/pameran).
4. Rancangan pendidikan dalaman untuk murid-murid tentang Bahaya Aedes.
5. Post mortem - Penilaian tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.
6. Penyediaan dokumentasi untuk program yang telah dijalankan untuk dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

1. Dewan terlalu kecil untuk menampung bilangan murid yang ramai.
2. Masalah teknikal dan cara penyampaian penceramah / wakil pihak swasta.
3. Rancangan program kurang menarik perhatian kanak-kanak.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K semasa program dijalankan.

Penilaian:

Impak dan manfaaat program yang dijalankan kepada murid-murid serta kelancaran perlaksanaan program.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program setiap masa.

30


PELAN OPERASI 10 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KESIHATAN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Program WE CARE

Objektif:

Mengurangkan kes kemalangan di luar kelas sebelum waktu belajar dan waktu rehat.

Tempoh:

J anuari - November

Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa 3K - Kesihatan
3. awatankuasa Disiplin dan Lembaga Pengawas
4. Guru Bertugas

Proses Kerja:

1. Taklimat Program We Care
1.1 Ucapan Ketua Unit 3K Kesihatan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program - (a) Pengawasan Murid (b) Rawatan Murid Cedera/Sakit
2. Pembentangan Skop Bidang Tugas bagi Guru Bertugas (Waktu Pagi Sebelum Loceng Pertama & Waktu Rehat dan
Rawatan Murid Cedera/Sakit) seperti yang terdapat dalam Megah Infoline 2013.
3. Perbincangan dengan J K Disiplin & Lembaga Pengawas tentang penyelarasan tugas pengawas sekolah di luar kelas.
4. Latihan rawatan untuk Ahli-ahli Kelab Doktor Muda dan pengagihan tugas.
5. Proses pelaksanaan dan laporan-laporan harian (Rujuk kepada Buku Pengawasan Murid & Rawatan Murid Cedera /
Sakit)
6. Post-mortem tentang perlaksanaan program dilakukan dari semasa ke semasa.
7. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM pada akhir tahun.

Kekangan:

1. Waktu pengajaran guru bertindih dengan waktu bertugas.
2. Guru tidak hadir atas sebab urusan rasmi atau peribadi.
3. Segelintir pengawas sekolah kurang cekap mengendalikan tugas.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Disiplin & Lembaga Pengawas/ Ketua J K 3K dari ke
semasa.

Penilaian:

Peratus murid yang dirawat oleh guru bertugas harian setiap hari.
Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program setiap masa.
31PELAN OPERASI 11 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Program MERDEKA! 1 Malaysia

Objektif:

Memupuk semangat patriotisme kepada murid-murid

Tempoh:

J anuari - November

Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa 3K Kebersihan dan Keceriaan
3. J awatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
4. Guru Bertugas

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Merdeka! 1 Malaysia
1.1 Ucapan Ketua Unit 3K Kebersihan dan Keceriaan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Perbincangan tentang rancangan program sambutan Hari Kemerdekaaan.
3. Persediaan dan perlaksanaan program.
6. Post-mortem tentang perlaksanaan program.
7. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

Kesuntukan masa dan kekurangan perhatian daripada semua murid kerana sambutan terpaksa dijalankan pada musim
persediaan UPSR dan Sukan Tahunan.


Pemantauan:
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/ Ketua J awatankuasa 3K dari semasa ke semasa.

Penilaian:

Kejayaan pelaksanaan rancangan sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah dan impak terhadap warga sekolah.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.


32PELAN OPERASI 12 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KESELAMATAN


Nama Projek:

Program Sekolah Selamat - Program Firedrill (Latihan Kawad Kebakaran)

Objektif:

Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang langkah-langkah keselamatan sewaktu kejadian kebakaran

Tempoh:

Februari & J un

Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa 3K - Keselamatan
3. J awatankuasa Bimbingan & Kaunseling
4. Semua guru

Proses Kerja:

1. Taklimat Latihan Kawad Kebakaran
1.1 Ucapan Ketua Unit 3K Keselamatan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Penetapan tarikh dan perbincangan tentang program-program yang akan dilaksanakan.
3. Urusan jemputan dengan pihak Bomba atau pihak swasta/NGO yang berkenaan.
4. Pengurusan perlaksanaan program.
5. Post mortem tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.
6. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM seminggu selepas setiap program dijalankan.


Kekangan:

Segelintir murid tidak mematuhi arahan dengan betul.


Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K & Keselamatan semasa latihan-latihan
dijalankan.

Penilaian:

Pergerakan murid, disiplin dan pematuhan arahan sewaktu latihan dijalankan

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.
33PELAN OPERASI 13 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KESELAMATAN


Nama Projek:

Program Keselamatan Di J alan Raya

Objektif:

1. Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran murid di semua peringkat berkaitan dengan keselamatan jalan raya.
2. Memupuk rasa tanggungjawab murid sebagai pengguna jalan raya yang berhemah dan berdisiplin.
3. Memupuk dan mendidik murid agar sentiasa patuh dan menghormati undang-undang jalan raya.

Tempoh:

Mac

Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
2. J awatankuasa 3K - Keselamatan
3. J awatankuasa Bimbingan dan Kaunseling.

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Keselamatan Di Jalan Raya
1.1 Ucapan Ketua Unit 3K Keselamatan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Penetapan tarikh dan perbincangan tentang program-program yang akan dilaksanakan.
3. Urusan jemputan dengan pihak trafik polis/swasta/NGO yang berkenaan.
4. Pengurusan perlaksanaan program.
5. Post mortem tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.
6. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM seminggu selepas setiap program dijalankan.

Kekangan:

1. Amalan sikap bertanggungjawab dan menjaga keselamatan diri tidak diutamakan oleh murid.
2. Keselamatan semasa berada di jalan raya tidak diberi penekanan sepenuhnya oleh setiap guru semasa P&P dijalankan.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K & AJ K Penyelaras Program semasa program
dijalankan.

Penilaian:

Impak dan manfaaat program yang dijalankan kepada murid-murid serta kelancaran perlaksanaan program.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.
34


PELAN OPERASI 14 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K - KESELAMATAN


Nama Projek:

Program Sekolah Selamat Pencegahan Jenayah

Objektif:

Meningkatkan kesedaran dan mempelajari langkah-langkah pencegahan jenayah.

Tempoh:

20 Mei 2013

Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. J awatankuasa 3K - Keselamatan
3. J awatankuasa Bimbingan & Kaunseling

Proses Kerja:

1.Taklimat Program Pencegahan Jenayah
1.1 Ucapan Ketua J awatankuasa 3K - Keselamatan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Penetapan tarikh dan perbincangan tentang program-program yang akan dilaksanakan.
3. Urusan jemputan dengan pihak polis/swasta/NGO yang berkenaan.
4. Pengurusan perlaksanaan program.
5. Post mortem tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.
6. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM seminggu selepas setiap program dijalankan.


Kekangan:

1. Dewan terlalu kecil untuk menampung bilangan murid yang ramai.
2. Masalah teknikal dan cara penyampaian penceramah / wakil pihak swasta.
3. Rancangan program kurang menarik perhatian kanak-kanak.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K & J awatankuasa 3K / Penyelaras Program
semasa latihan-latihan dijalankan.

Penilaian:

Impak dan manfaaat program yang dijalankan kepada murid-murid serta kelancaran perlaksanaan program.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

35


PELAN OPERASI 15 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID
JAWATANKUASA DISIPLIN/LEMBAGA PENGAWAS/3K-KESIHATAN/KEBERSIHAN & KECERIAAN/SPBT


Nama Projek:

Program Bina Insan Program Kepimpinan Unit-unit Pasukan Murid HEM

Objektif:

Memantapkan daya kepimpinan dan keyakinan murid untuk melaksanakan tanggungjawab bagi jawatan yang dipegang

Tempoh:

J anuari hingga J ulai

Kumpulan Sasaran:

Murid-murid yang dilantik sebagai pengawas, ketua & penolong kelas, ketua kebersihan, ahli Kelab Doktor Muda,
skuad Anti-Denggi, ahli kelab SPBT

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. 4. J awatankuasa 3K Kebersihan & Keceriaan
2. Guru Bimbingan dan Kaunseling. 5. J awatankuasa 3K - Kesihatan
3. J awatankuasa Disiplin & Lembaga Pengawas 6. J awatankuasa SPBT


Proses Kerja:

1. Taklimat Program Kepimpinan Unit-unti Pasukan Murid HEM
1.1 Ucapan Ketua Disiplin.
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan AJ K Penyelaras Program.
2. Penetapan tarikh perkhemahan perdana dan latihan-latihan khusus untuk pasukan-pasukan tertentu.
(Rujuk kepada takwim di dalam MEGAH INFOLINE.)
3. Pengurusan pasukan murid dalam jawatankuasa masing-masing.
4. Pemantauan tugas murid dan post-mortem / penilaian kecekapan menjalankan tugas.
5. Laporan akhir tahun akan disediakan oleh guru penyelaras/penasihat setiap Unit Pasukan Murid (HEM).


Kekangan:

Masalah yang dihadapi oleh murid tidak disalurkan kepada guru penyelaras/penasihat untuk diselesaikan.
Murid kurang cekap dalam pelaksanaan tugas yang diberikan.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua-ketua J awatankuasa HEM.

Penilaian:

Impak dan manfaaat program yang dijalankan kepada murid-murid serta kelancaran perlaksanaan program.
Kecekapan setiap unit pasukan murid (HEM) menjalankan tugas.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada setiap masa.
36


PELAN OPERASI 16 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING


Nama Projek:

Program Pembina Insan Program Yakin Diri

Objektif:

Membina semangat keyakinan diri dan jaya diri melalui rangsangan positif

Tempoh:

J un

Kumpulan Sasaran:

Semua murid.

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. .
2. J awatankuasa Bimbingan & Kaunseling
3. Guru Bertugas

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Yakin Diri
1.1 Ucapan Ketua J awatankuasa Bimbingan & Kaunseling
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Penetapan tarikh dan perbincangan tentang program yang akan dilaksanakan.
3. Urusan jemputan dengan pihak NGO yang berkenaan.
4. Pengurusan perlaksanaan program.
5. Post mortem tentang aktiviti yang telah dijalankan.
6. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM seminggu selepas program dijalankan.

Kekangan:

1. Dewan terlalu kecil untuk menampung bilangan murid yang ramai.
2. Masalah teknikal dan cara penyampaian penceramah / wakil pihak swasta.
3. Rancangan program kurang menarik perhatian kanak-kanak.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/ Ketua J K Bimbingan & Kaunseling semasa program
dijalankan.

Penilaian:

Impak dan manfaaat program yang dijalankan kepada murid-murid serta kelancaran perlaksanaan program.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.


37


PELAN OPERASI 17 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KEBAJIKAN


Nama Projek:

Program Kemasyarakatan & Sekolah Penyayang Sambutan Tahun Baru Cina - A Gift of Love

Objektif:

Memupuk semangat kasih sayang dan perpaduan antara warga sekolah yang berbilang kaum


Tempoh:

22 Februari 2013

Kumpulan Sasaran:

Semua murid

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. .
2. J awatankuasa 3K Kebajikan
3. Guru Bertugas


Proses Kerja:

1. Taklimat Program Sambutan Tahun Baru Cina - A Gift of Love
1.1 Ucapan Ketua J K 3K - Kebajikan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan AJ K Penyelaras Program.
2. Mengenalpasti penerima angpow dan merancang program sambutan Tahun Baru Cina.
3. Pengurusan perlaksanaan program.
4. Post-mortem pengurusan program.
5. Laporan program hendaklah dihantar kepada PK HEM seminggu selepas program dijalankan.

Kekangan:

Masalah teknikal dan tempat serta pengawasan murid di luar bilik darjah sewaktu persembahan.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan untuk memastikan pengurusan program berjalan lancar.

Penilaian:

Impak dan manfaaat program yang dijalankan kepada murid-murid serta kelancaran perlaksanaan program.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.
38


PELAN OPERASI 18 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KEBAJIKAN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Sambutan Hari Kanak-kanak Muridku Sayang

Objektif:

Memupuk semangat kasih sayang dan tanggungjawab sebagai seorang murid yang cemerlang


Tempoh:

November

Kumpulan Sasaran:

Semua murid.

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. .
2. J awatankuasa Bimbingan dan Kaunseling.
3. J awatankuasa 3K - Kebajikan

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Sambutan Hari Kanak-kanak Muridku Sayang
1.1 Ucapan Ketua J K 3K - Kebajikan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan AJ K Penyelaras Program.
2. Mengenalpasti penerima hadiah/anugerah dan merancang program sambutan Hari Kanak-kanak.
3. Pengurusan perlaksanaan program.
4. Post-mortem pengurusan program.
5. Laporan program hendaklah dihantar kepada PK HEM seminggu selepas program dijalankan.

Kekangan:

Masalah teknikal dan tempat serta pengawasan murid di luar bilik darjah sewaktu persembahan.

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K & Ahli J awatankuasa Penyelaras Program
semasa program dijalankan.

Penilaian:

Kelancaran perlaksanaan program dan impak yang diberikan kepada warga sekolah.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.
39


PELAN OPERASI 19 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K KEBAJIKAN


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Sambutan Raya Tanglung

Objektif:

Memupuk semangat perpaduan antara warga sekolah dan ibu bapa yang terdiri daripada pelbagai kaum.


Tempoh:

13 September 2013

Kumpulan Sasaran:

Semua murid dan ibu bapa

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. .
2. J awatankuasa 3K Kebajikan
3. Guru Bertugas
4. Kelab Guru

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Sambutan Raya Tanglung
1.1 Ucapan Ketua Pelaksana Program yang dilantik
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan AJ K Penyelaras Program.
2. Perancangan aktiviti untuk program.
3. Pengurusan perlaksanaan program.
4. Post-mortem pengurusan program.
5. Laporan program hendaklah dihantar kepada PK HEM seminggu selepas program dijalankan.

Kekangan:

Masalah teknikal dan tempat serta sambutan daripada warga sekolah dan ibu bapa

Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua J awatankuasa 3K semasa program dijalankan.

Penilaian:

Kelancaran perlaksanaan program dan impak yang diberikan kepada warga sekolah.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.
40


PELAN OPERASI 20 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Pertandingan Bilik B&K dan Sudut PPDa

Objektif:

Mengindahkan bilik BB&K dan sudut PPDa serta memantapkan pengurusan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di SK
Taman Megah

Tempoh:

J anuari hingga J ulai

Kumpulan Sasaran:

Semua murid

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. .
2. J awatankuasa Bimbingan dan Kaunseling.


Proses Kerja:

1. Taklimat Program Pertandingan Bilik B&K dan sudut PPDa
1.1 Ucapan Ketua J K Bimbingan & Kaunseling
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
3. Perbincangan dan persiapan untuk bertanding dalam Pertandingan Bilik B&K dan sudut PPDa anjuran PPDPU
4. Pemantauan kendiri mengikut instrument pemantauan B&K
5. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

Pengurusan masa perlaksanaan tugas dan peruntukan kewangan


Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan atau perlaksanaan tugas guru dari semasa ke semasa.

Penilaian:

Keseriaan bilik B&K dan sudut PPDa serta taraf pengurusan fail dan perkhidmatan B&K di sekolah.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program dan pengurusan B&K pada masa hadapan.

41


PELAN OPERASI 21 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS


Nama Projek:

Program Sekolah Penyayang Pertandingan Bilik BOSS

Objektif:

Mengindahkan bilik BOSS serta memantapkan pengurusan SPBT di SK Taman Megah

Tempoh:

J anuari hingga J ulai

Kumpulan Sasaran:

Semua murid

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. .
2. J awatankuasa SPBT.


Proses Kerja:

1. Taklimat Program Pertandingan Bilik BOSS.
1.1 Ucapan Ketua J awatankuasa SPBT.
1.2 Penerangan tentang program SPBT.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Perbincangan dan persiapan untuk bertanding dalam Pertandingan Bilik BOSS.
3. Pemantauan kendiri mengikut instrument pemantauan SPBT.
4. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

Pengurusan masa perlaksanaan tugas dan peruntukan kewangan


Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan atau perlaksanaan tugas guru dari semasa ke semasa.

Penilaian:

Keseriaan bilik B&K dan sudut PPDa serta taraf pengurusan fail dan pengurusan SPBT di sekolah.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program dan pengurusan SPBT pada masa hadapan.


42


PELAN OPERASI 22 (TAHUN 2013)
BIDANG HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA 3K : KEBERSIHAN & KECERIAAN


Nama Projek:

Program Kemasyarakatan & Sekolah Penyayang Gotong Royong SKTM

Objektif:

Memupuk semangat permuafakatan, perpaduan dan kerjasama antara warga sekolah untuk mengindahkan sekolah.


Tempoh:

2 kali setahun

Kumpulan Sasaran:

Semua warga sekolah dan ibu bapa

Guru Terlibat:

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. .
2. J awatankuasa 3K - Kesihatan
3. Semua guru

Proses Kerja:

1. Taklimat Program Gotong Royong SKTM
1.1 Ucapan Ketua J awatankuasa 3K Kebersihan & Keceriaan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan AJ K Penyelaras Program.
2. Penetapan tarikh program and cara-cara perlaksanaan
3. Pengurusan perlaksanaan program
4. Post mortem - Penilaian tentang aktiviti yang telah dijalankan.
5. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM.

Kekangan:

Penglibatan warga sekolah dan ibu bapa kurang memuaskan.


Pemantauan:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K semasa program dijalankan.

Penilaian:

Kejayaaan perlaksanaan program dan penglibatan warga sekolah dan ibu bapa.
Keadaan sekolah selepas perlaksanaan program.

Penambahbaikan:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.