Anda di halaman 1dari 1

Laksmi Rizka Afiani

1102011140
Kelompok: A-01
ANALISA STRATEGI SITUASI DAN KONDISI PENDIDIKAN PANCASILA TERHADAP EMPAT PILAR KEBANGSAAN DENGAN STUDI KASUS TENTANG PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DI KABUPATEN
PANGKAJENE
Strategi Pancasila PEM!KAA" !!# 4$ ME"%ER#ASKA" KE&'#!PA" A"(SA KESE&A)A" MAS*ARAKA) KA!PA)E" PA"(KA+E"E
1 2 ,
KE)!&A"A" *A"( MA&A ESA '
a- )./an men0elaskan 1a/2a al-3.r4an 5apat 5ig.nakan se1agai kek.atan6
pemic.6 pen.nt.n kecer5asan 5an mer.pakan s.m1er segala 5isiplin ilm.-
1- an7ak 7ang 1eranggapan 1a/2a kecer5asan /an7a 1erkaitan 5engan ilm.
pengeta/.an6 .k.ran intelekt.alitas 5an kepan5aian semata-
c- Kita 5iciptakan ole/ )./an 5engan kecer5asan tertent. 5an .nt.k
men7elesaikan peker0aan tertent. p.la-
5- Selain pikiran 5an akal6 )./an men0a5ikan p.la /ati se1agai kek.atan 5alam
ke/i5.pan man.sia 5an tempat menetapn7a iman-
a- Setiap 5okter 5an tenaga me5is perca7a 5engan a5an7a )./an 5an
melak.kan i1a5a/ seperti la7akn7a mak/l.k ciptaan )./an lainn7a serta
tetap meng.tamakan )./an-
1- Masi/ 1an7ak 5okter 5an 5okter gigi 7ang le1i/ meng.tamakan
kesi1.kann7a 5i1an5ing )./an-n7a-
c- #alam praktek ke5okteran6 ti5ak /an7a ilm. ke5okteran 7ang 5apat
5ig.nakan6 tapi tetap mengg.nakan ilm. agama se1agai 5asarn7a-
5- #i1.t./kan kesa5aran 1a/2a ilm. ke5okteran akan selal. 1erkem1ang
5an men0a5i 5okter sama 5engan 1ela0ar se.m.r /i5.p-
a- Ket./anan *ang Ma/a Esa mer.pakan pem1im1ing poros 5an pem1im1ing
5ari sila-sila 7ang lain-
1- Sem.a mas7arkatn7a memiliki keperca7aan masing-masing 7ang 1er1e5a6
5engan masing-masing 1.5a7a6 5an memiliki fasilitas mema5ai 7ang 5apat
mereka g.nakan .nt.k men7al.rkann7a-
c- er/asil men0a5i ka1.paten 7ang aman6 tentram 5an 5amai 2ala. 5engan
a5an7a ma7oritas agama terse1.t-
5- Per1e5aan agama mem.ngkinkan a5an7a konflik-
KEMA"!S'AA" *A"( A#'L #A" ERA#A ''
a- Ke1era5aan m.tlak nilai-nilai pancasila a5a 5alam a5at istia5at6 1.5a7a6
5an religi 1angsa 'n5onesia-
1- an7ak mas7arakat 7ang mengartikan kea5ilan se1agai s.at. kesamaan6
1.kan keseim1angan-
c- Se1agai ac.an moral 1angsa in5onesia 5alam ke/i5.pan 1ermas7arakat6
1er1angsa 5an 1ernegara-
5- )i5ak sem.a mas7arakat akan memperlak.kan a5il mas7arakat 7ang lain6
1ila men5apat inter8ensi 5an ken5ala 5ari /al l.ar-
a- S.5a/ 1an7ak tenaga me5is 7ang menerapkan kea5ilan 1agi sel.r./
pasienn7a tanpa meli/at 5ari sisi s.k.6 0a1atan6 ras6 pen5i5ikan6 5an
i5entitas lain-
1- Masi/ 1an7ak 5okter 7ang ti5ak ma. 1ersa1ar 5alam men0elaskan
pentingn7a kese/atan pa5a orang-orang 7ang k.rang 1erpen5i5ikan 5an
terka5ang 5apat ter0a5in7a kesala/pa/aman 5engan s.at. istila/ me5is-
c- Kea5ilan 5an perlak.kan 7ang 1aik akan meminimalisir ter0a5in7a
per1e5aan perlak.an ter/a5ap pasien-
5- K.rangn7a kesa5aran 5alam setiap 5okter atas s.mpa/n7a-
a- Setiap 2arga 5i/ar.skan 1ersikap a5il 5an memat./i perat.ran 7ang a5a-
1- Kem.ngkinan a5an7a keti5aka5ilan 5an perlak.an 7ang ti5ak sama kepa5a
orang 5engan 5era0at 7ang 1er1e5a-
c- Se/ar.sn7a setiap 2arga Pangka0ene men5apatkan perlak.an 7ang sama 5an
ti5ak a5a per1e5aan 5era0at-
5- #engan 1an7akn7a pari2isata 7ang menarik 5an /al-/al 1ar. 1isa mema0.kan
pen5i5ikan ma.p.n m.t. kota Pangka0ene-
PERSA)!A" '"#9"ES'A '''
a- A5il 5alam mem1erikan pen5i5ikan 7ang setara pa5a setiap tempat 5an
setiap orang .nt.k men7amaratakan /ak pen5i5ikan masing-masing rak7at-
1- A5an7a ker0asama antra pemerinta/ pen5i5ikan 5engan rak7atn7a 5an
5engan per0an0ian 7ang 0elas 5an realistis-
c- #engan meningkatn7a m.t. pen5i5ikan 5apat terla/ir generasi 1ar. 5engan
intelek 7ang le1i/ tinggi .nt.k men7at.kan 1angsa-
5- an7akn7a s.k. menciptakan 1an7ak 1.5a7a 5an 1an7akn7a 1.5a7a 5apat
meng/asilkan 5an memperka7a /al-/al 7ang 5apat 5ipela0ari-
a- an7ak 5okter 5an tenaga me5is 7ang 1eker0a sama 5an 1ersat. 5alam
men.ntaskan masala/ kese/atan-
1- Masi/ a5a 1e1erapa 5okter 7ang memili/ rekan ker0a secara kol.si 5an
ti5ak 1ersosialisasi 1aik 5engan pasien ma.p.n tenaga me5is lainn7a-
c- Setiap 5okter a5ala/ teman se0a2at 7ang /ar.s selal. sepen5apat 5an
ti5ak saling meren5a/kan 5alam meng.r.s kese/atan 1angsa-
5- Rasa perca7a 5iri 1erle1i/ karena pen5i5ikan 7ang tinggi-
a- :arga Pangka0ene /i5.p 1ersama 5engan 1er1agai 5an sem.a s.k. 7ang a5a
5an mamp. 1ersat.-
1- an7akn7a s.k. menciptakan 1an7akn7a 1.5a7a6 2arna6 5an 1an7ak /al 7ang
5apat 5ipela0ari 5ari masing-masing s.k.-
c- Se/ar.sn7a 5engan 1an7akn7a s.k. 5an 1.5a7a6 1an7ak /al 7ang 1isa 5i1agi
5an mem1erikan .nt.ng kepa5a masing-masing pi/ak-
5- A5at istia5at 5ari masing-masing s.k. 5apat men7e1a1kan keegoisan 7ang
meningkat 5an rasa kesat.an 7ang k.rang-
KERAK*A)A" *A"( #'P'MP'" 9LE& &'KMA) KE'+AKSA"AA" #ALAM
PERM!S*A:ARA)A" PER:AK'LA"
';
a- !nt.k mem1ent.k 5aera/ 7ang se0a/tera6 maka 5aera/ it. /ar.s 5ipimpin
ole/ seseorang 7ang 1i0aksana 5engan t.0.an mema0.kan rak7at-
1- A5an7a ker0asama antar peng.r.s 5aera/ .nt.k mem1ent.k s.at.
kepeng.r.san 7ang se0a/tera-
c- #engan pemimpin 7ang 1i0aksana maka pen7al.ran fasilitas pen5i5ikan akan
terse1ar 5engan a5il 5an maksimal-
5- Perm.s7a2aratan ka5ang mem1.t./kan sesosok 7ang 1erintelek 5engan
t.0.an ti5ak /an7a mema0.kan 1angsa tapi rak7atn7a 0.ga-
a- )erse1arn7a .ni8ersitas 7ang memiliki fak.ltas ke5okteran 5engan
fasilitas 5an sarana kese/atan 7ang 5apat mem1ant. 5alam /al
pem1ela0aran-
1- Ma/aln7a /arga pen5i5ikan ke5okteran men7e1a1kan /an7a orang-orang
tertent. 5engan perekonomian 1ag.s 7ang 5apat men0alani-
c- Mem1erikan 1easis2a 1agi anak pintar 7ang k.rang mamp. .nt.k
pen5i5ikan ke5okteran-
5- K.rangn7a 1ant.an 5ana 1easis2a-
a- Pemimpin 7ang 1i0aksana 5an cer5as men0a5i k.nci penting .nt.k
mema0.kan 1angsa 'n5onesia-
1- Masi/ a5a 1an7ak 5aera/ 7ang k.rang fasilitas pen5i5ikan karena kepe5.lian
ter/a5ap pen5i5ikan masi/ k.rang 5iper/atikan-
c- #i1.t./kan a5an7a sistem pen5i5ikan 7ang 5apat mema0.kan mas7arakat 5an
mem1erikan generasi 1ar. masa 5epan 7ang le1i/ 1aik-
5- Kepe5.lian ter/a5ap pen5i5ikan masi/ k.rang 5iper/atikan-
KEA#'LA" S9S'AL A(' SEL!R!& RAK*A) '"#9"ES'A ;
a- Mem1erikan setiap 2arga6 1aik 7ang mamp. ata. ti5ak6 kesetaraan 5alam
pela7anan sosial 1aik 5ari segi pen5i5ikan ma.p.n kese/atan .nt.k
mengem1angkan sikap a5il secara 1ersama-
1- Kea5ilan 7ang ti5ak terse1ar /an7a akan men7e1a1kan kesen0angan sosial
5an keti5akta/.an pa5a mas7arakat-
c- Mas7arakat 7ang a5il akan men5apatkan kese0a/teraan 7ang reg.lar-
5- Pen5i5ikan 7ang 1aik akan 5i5apatkan le2at fasilitas 7ang 1aik6 5engan
5.k.ngan 7ang 1aik6 5an 5ipimpin secara a5il-
a- )erse1arn7a r.ma/ sakit6 p.skesmas6 ata. tempat pela7anan kese/atan
lainn7a 5i 'n5onesia-
1- K.rangn7a kesa5aran 5an pengeta/.an mas7arakat ter/a5ap kese/atan6
ter.tama pa5a 5aera/-5aera/ terpencil-
c- Menga5akan sosialisasi kepa5a para tenaga me5is agar 1isa men0angka.
tempat 7ang 5imaks.56 5engan 5ifasilitasi Pemerinta/-
5- an7akn7a 5okter 7ang ti5ak ma. 5itempatkan 5i 5aera/ terpencil-
a- #alam 1i5ang ke1.t./an primer6 sel.r./ 2arga s.5a/ terc.k.pi-
1- Masi/ k.rang fasilitas pen5i5ikan 5an sekola/-sekola/ 1ag.s 1agi anak 7ang
mem1.t./kan 5i 5aera/ 7ang terpencil ata. c.k.p pelosok-
c- K.rangn7a sosialisasi tentang pen5i5ikan 1aik ter/a5ap mas7arakat-
5- Pemerinta/ 7ang k.rang mem1erikan 1ant.an 5an support-