Anda di halaman 1dari 53

EKONOMI ASAS

TINGKATAN 5
BAB 3.1

HUBUNGAN PERDAGANGAN
ANTARABANGSA
DEFINISI
SEBAB-SEBAB
PERSAMAAN
PERBEZAAN
KEBAIKAN
KEBURUKAN

KOMPOSISI EKSPORT
DAN IMPORT
IMBANGAN
DAGANGAN DAN
IMBANGAN
PEMBAYARAN
SEKATAN
PERDAGANGAN
ANTARABANGSA
LATIHAN
DAN
JAWAPAN
DEFINISI
DEFINISI
Kegiatan mengeksport dan
mengimport barangan antara
sesebuah negara dengan
negara yang lain
SEBAB-SEBAB WUJUDNYA
PERDAGANGAN ANTARABANGSA
PERBEZAAN IKLIM &SUMBER
SEMULAJADI
PERBEZAAN JENIS TANAH
BUDAYA MASYARAKAT
TINGKAT KECEKAPAN
HARGA FAKTOR
CITARASA
PERSAMAAN PERDAGANGAN
DALAM NEGERI DAN
ANTARABANGSA
Mendapatkan keuntungan
Memenuhi keperluan dan kehendak
Melibatkan penggunaan dokumen
Meningkatkan taraf hidup
Menggamalkan pengkhususan
PERBEZAAN PERDAGANGAN DALAM
NEGERI DAN ANTARABANGSA
Sempadan perdagangan
Penggunaan mata wang
Penggunaan dokumen
Jarak dan kos
Sekatan perdagangan
Pasaran
Bahasa
KEBAIKAN
Memperoleh barangan yang tidak ada dalam
negara
Menawarkan pilihan yang pelbagai
Meluaskan pasaran
Menggalakkan pengunaan teknologi
Meningkatkan kecekapan pengeluaran
KEBURUKAN
Merugikan negara membangun
Menggamalkan pengkhususan yang
berlebihan
Terlalu bergantung pada sektor
eksport dan import
Kurang mobiliti sumber
Masalah lambakan
Budaya yang tidak sihat
Eksport
Barangan yang dikeluarkan oleh
sesebuah negara dan dijual ke
luar negara
Import
Barangan yang dibeli oleh
sesebuah negara dari luar negara
EKSPORT
Eksport
Barang Nampak
Barang fizikal
yang dijual ke
luar negara
Eksport
Barang Tidak
Nampak
Perkhidmatan
Komoditi utama-
a. Kelapa sawit
b. Petroleum
Barang perkilangan
(Perabot)
1.Pengangkutan & insurans 2. Perjalanan
3. Urusniaga kerajaan
4. Perkhidmatan lain bekerja di England
Import
Import Barang
Nampak
Barang fizikal
yang dibeli dari
luar negara
Import Barang
Tidak Nampak
Perkhidmatan
Import Barang Nampak
1.Barang penggunaan -komputer
2. Barang perantaraan-simen
3. Barang Pelaburan (modal) - mesin
4. Barang import untuk dieksport semula-
petroleum mentah
Import Barang Tidak Nampak
1.Pengangkutan & insurans
2. Perjalanan
3. Urusniaga kerajaan
4. Perkhidmatan lain
IMBANGAN DAGANGAN
DAN
IMBANGAN PEMBAYARAN
IMBANGAN DAGANGAN

= EKSPORT NAMPAK IMPORT NAMPAK
Imbangan Dagangan Kurangan
( nilai eksport < nilai import )

Imbangan Dagangan
Imbangan dagangan lebihan
( nilai eksport > nilai import )

Imbangan Dagangan Seimbang
( nilai eksport = nilai import )
Penyata yang merekodkan jumlah
penerimaan kewangan dan jumlah
pembayaran kewangan antara sebuah
negara dengan negara-negara lain.
Imbangan
pembayaran
Akaun Semasa
Akaun Modal
Akaun Pergerakan
Kewangan
Akaun
Semasa
Akaun
Dagangan
Akaun
perkhidmatan
Akaun
Pendapatan
Akaun
Pindahan
Semasa
Akaun Perkhidmatan
Eksport Tidak Nampak Import Tidak Nampak
Akaun Pendapatan
Penerimaan Pendapatan

Pembayaran Pendapatan
Bayaran dividen oleh sesebuah negara kepada
pelabur asing, perolehan untung oleh pelabur
asing dan sebagainya.
Akaun Pindahan Semasa
Bayaran pindahan swasta atau kerajaan
contohnya derma kepada mangsa
bencana alam
Akaun Modal
Merekod semua pergerakan modal
antara sebuah negara dengan negara
lain.
Akaun Pergerakan Kewangan
Merekod aliran rizab pertukaran asing
atau simpanan emas sebuah negara
dengan negara lain.
SEKATAN
PERDAGANGAN
ANTARABANGSA
d. Sekatan Perdagangan
Antarabangsa
Jenis-jenis sekatan

1) Tarif
2) Kuota
3) Subsidi
4) Kawalan Pertukaran Asing
5) Sekatan Bukan ekonomi
6) Embargo
1) TARIF
Maksud :
Cukai yang dikenakan ke atas barang-barang
import

Kesan / Tujuan :
Harga barang import meningkat
permintaan (DD) barang tempatan meingkat
Permintaan barang import berkurang

2) KUOTA
Maksud :
Mengehadkan kuantiti barang import

Kesan / Tujuan :
Penawaran (SS) terhadap barang import
berkurang.

Melindungi industri muda tempatan ntuk
bersaing dengan barang import.
3) SUBSIDI
Maksud :
Bantuan kewangan kepada pengeluar
tempatan.

Kesan / Tujuan :
Kos pengeluaran berkurangan.
Harga barang tempatan menjadi murah


4) KAWALAN PERTUKARAN ASING
Maksud :
Kerajaan menghadkan pembelian
pertukaran asing oleh pengimport.

Kesan / Tujuan :
Penawaran barang import berkurang.
5) SEKATAN BUKAN EKONOMI
Maksud :
Kerajaan mengenakan pelbagai syarat
dan undang-undang ke atas barang
import.

Kesan / Tujuan :
Penawaran barang import berkurang
6) EMBARGO
Maksud :

Larangan sepenuhnya eksport atau import
ke atas sesebuah negara atau barang
dalam tempoh masa tertentu.

Tujuan Sekatan PAB
Sumber hasil
kerajaan
Melindungi industri
muda dan tempatan
Anti lambakan
Menghadapi
persaingan
Keselamatan
Kebaikan Sekatan PAB
Mengurangkan penawaran
barang import
Meningkatkan permintaan
barang tempatan
Mengurangkan
pengangguran
Meningkatkan
pendapatan negara
Membaiki imbangan
pembayaran negara
Melindungi industri muda.
Keburukan sekatan PAB terhadap ekonomi
Malaysia
Salah pengagihan sumber
Merugikan pengguna
Pengagihan pendapatan yang tidak
adil
Mengurangkan eksport
Mewujudkan monopoli
Menimbulkan ketidakcekapan
industri tempatan.
LATIHAN
(A) Soalan Objektif
(B) Soalan Subjektif
(C) Jawapan
Soalan 1
Malaysia mengeksport barang tak nampak
apabila
A rakyat asing menaiki kapal terbang MAS ke
Malaysia
B syarikat Malaysia melabur di luar negara
C Malaysia membeli jentera dari Itali
D Malaysia menjual bijih timah ke Korea
Soalan 2
Imbangan dagangan lebihan berlaku
apabila
A nilai eksport barang nampak melebihi nilai
import barang nampak
B nilai eksport barang nampak kurang daripada
nilai import barang nampak
C nilai eksport barang tak nampak melebihi nilai
import barang tak nampak
D nilai eksport barang tak nampak kurang
daripada nilai import barang tak nampak

Soalan 3
Bentuk sekatan ke atas jumlah kuantiti
yang boleh diimport dikenali sebagai
A embargo
B kuota
C tarif
D sekatan bukan ekonomi
SOALAN 4
Mengapakah sesebuah negara perlu menjalankan
perdagangan antarabangsa ?
Soalan 5
Terangkan tiga kebaikan sekatan
perdagangan antarabangsa terhadap
ekonomi Malaysia.
Soalan 6
Selain sekatan perdagangan yang dinyatakan di atas, terangkan sekatan-
sekatan lain yang dilaksanakan di Malaysia.
Soalan 7
Jawapan Soalan Objektif
1. A
2. A
3. B

JAWAPAN SOALAN SUBJEKTIF
Jawapan Soalan 4

Perbezaan sumber semulajadi
Perbezaan iklim & jenis tanih
Perbezaan budaya masyarakat
Tingkat kecekapan pengeluaran
Perbezaan harga faktor
Perbezaan citarasa pengguna

Jawapan Soalan 5
Mengurangkan penawaran barangan
import
Meningkatkan permintaan barang
tempatan
Mengurangkan pengangguran
Meningkatkan pendapatan negara
Membaiki imbangan pembayaran negara
Melindungi industri muda

Jawapan Soalan 6
1. KUOTA - Had yang dikenakan terhadap jumlah
unit atau nilai sesuatu barangan yang boleh
dikeluarkan atau digunakan atau diimport
2. Tarif/ Cukai import - Satu bentuk cukai yang
perlu dibayar kepada kerajaan kerana
mengimport barang dari luar negara
3. SUBSIDI- Bantuan yang diberikan oleh kerajaan
kepada individu, unit pengeluaran atau
pengeksport

Jawapan Soalan 7
Menawarkan pilihan yang pengguna lebih
luas
Menikmati harga barangan yang lebih
murah
Meluaskan pasaran
Menggalakkan penggunaan teknologi
Meningkatkan kecekapan pengeluaran
Menggalakkan pelaburan
Mewujudkan hubungan baik dengan rakan
dagang
SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai